รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640001 : นิคมสร้างตนเอง ศิริมา  นุ้ยไม ครู คศ.2
2 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640001 : นิคมสร้างตนเอง นางสาวจิรนันท์  จิระพันธ์ทวีวงศ์ ครู
3 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640002 : บ้านควนยูง นางสาววัลย์ลัดดา  สุขสวัสดิ์ ครูอัตราจ้าง
4 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640003 : บ้านซอย 2 จิรพัส  ทองสีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640004 : บ้านซอย 10 นายชำนาญ  หนูจีนเส้ง ผู้อำนวยการ
6 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640013 : วัดนทีคมเขต นางปุญชรัศมิ์  ชัยบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
7 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640013 : วัดนทีคมเขต นางสาวสายฝน  พันธ์ทองดี ครูผู้ช่วย
8 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640013 : วัดนทีคมเขต นัยนา  จันทร์สุวรรณ ครูธุรการ
9 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640028 : วัดแหลมทอง นางสาวนงนุช  เกื้อสม ครู คศ.1
10 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640033 : วัดบุญบันเทิง ขนบ  กลับยอด ครู
11 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640016 : บ้านทอนหญ้าปล้อง สมนึก  อินทรเทพ ครู
12 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640016 : บ้านทอนหญ้าปล้อง sukanya  Vichit
13 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640014 : วัดโพธิ์นิมิต เสาวภา  สงสมอ ธุรการ
14 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640014 : วัดโพธิ์นิมิต นางสาวจินดา  อัครกุล ครู
15 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640014 : วัดโพธิ์นิมิต นันทวัฒน์  สุวรรณนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640012 : วัดท่าทอง สุทัศน์  บุญสวัสดิ์ ครู
17 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640010 : บ้านโพหวาย นฤมล  อนุกูล หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
18 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640011 : บ้านสันติสุข นางอรษา   บุญยะโพธิ์ ครู
19 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640011 : บ้านสันติสุข นางพัชรี  สุขสวัสดิ์ ครู
20 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640022 : บ้านคลองสุข นางมิ่งขวัญ  ภูริวิทยาธีระ ครู คศ.2
21 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640024 : วัดชลธาร นางสาวจตุพร  วาทีเส้ง ครู
22 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640026 : วัดบางใบไม้ suchittra  Bangroy ครู
23 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640018 : บ้านสุชน นางสาวจรียา  เกลี้ยงมุณี พนักงานราชการ
24 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640018 : บ้านสุชน อัฐพงศ์  ใจสม ครูธุรการ
25 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640019 : วัดกลางใหม่ มานะ  วิปุลากร เจ้าหน้าที่พัสดุ
26 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640007 : บ้านบางใหญ่ นางปราณี  รัตนากร ครู คศ.2
27 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640009 : บ้านท่าเพชร นางสาวธัญญลักษณ์  น้อยนารถ ครูผู้สอน
28 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640015 : อนุบาลสุราษฎร์ธานี นางเอกอนงค์  ทรัพย์ยืนนาน ครู
29 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640021 : ชุมชนวัดสุนทรนิวาส นายชวัติชัย  ฮะทะโชติ ครู คศ.2
30 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640020 : วัดสมหวัง ว่าที่ ร.ต.หญิงมัลลกา   ชุมทอง ครู
31 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640017 : บ้านบางชุมโถ นายโกเมศ  จันทร์ทอง ครู
32 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640035 : บ้านบ่อน้ำร้อน จุฑารัตน์  แก้วแสง ครูผู้ช่วย
33 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640036 : บ้านแม่โมกข์ จิราวรรณ  หนูแปลก ครู
34 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640036 : บ้านแม่โมกข์ จิราวรรณ  หนูแปลก ครู
35 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640036 : บ้านแม่โมกข์ ชัยเดช  บุญสอน ครูผู้ช่วย
36 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640040 : บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ นาย วิชิต   ยะพงศ์ ครู
37 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640044 : วัดเขานางเภา ปาริชาต  หวานดี ครูผู้ช่วย
38 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640056 : บ้านไสใน นายวินัย  จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน
39 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640038 : วัดกาญจนาราม อรอุมา  อินทสอน ครูอัตราจ้าง
40 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640041 : บ้านคลองสระ ปาริฉัตร  บินสัน ครูผู้ช่วย
41 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640041 : บ้านคลองสระ บุณฑริกา  พรหมศิริ ครู
42 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640043 : บ้านม่วงลีบ พิมพ์วิไล  คณาญาติ ครู
43 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640043 : บ้านม่วงลีบ นางสาวกรรณิการ์  ทองจันทร์ ครู
44 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640045 : วัดคงคาล้อม อภิวรรณ  กิติยะวงษ์ ครู
45 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640045 : วัดคงคาล้อม วิลาสินี  โทสุวรรณ ครูอัตราจ้าง
46 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640053 : บ้านมะม่วงหวาน สุวิชา  นุ้ยเส้ง ครู
47 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640055 : บ้านไสตอ เจรวรรณ  วงศ์สวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
48 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640058 : วัดพุฒ ทนงศักดิ์  หิรัญเรือง ครู
49 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640058 : วัดพุฒ พรพิมล  หิรัญเรือง ครู
50 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640083 : บ้านหัวหมากล่าง ภัคนัย  ชุ่มชะนะ ครู
51 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640085 : บ้านห้วยโศก สุภาภรณ์  ศรีทิพย์ ครู คศ.1
52 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640085 : บ้านห้วยโศก ฉวีวรรณ  ศรีกวางทอง ครู
53 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640081 : บ้านควนราชา ประจักษ์  หนูหลิบ ผู้อำนวยการโรงเรียน
54 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640081 : บ้านควนราชา ทนงศักดิ์  ถุงทอง ครู
55 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640082 : บ้านหัวหมากบน ศิโรรัตน์  ทนุศักดิ์ ครู
56 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640082 : บ้านหัวหมากบน วรวลัญช์  จันทมัตตุการ ครูธุรการ
57 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640084 : บ้านห้วยด่าน นางสาวเทียนใจ  คงไพร ครู คศ.๒
58 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640086 : วัดกงตาก นันท์มนัส  อู่ฉาย ครูอัตราจ้าง
59 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640086 : วัดกงตาก นายศักคิ็ชัย  มังคลาจารย์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
60 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640086 : วัดกงตาก พัชราวดี  ปรีชา ธุรการ
61 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640054 : บ้านไสขาม นางสาวมัญชุสา  แดงรัตนตระกูล ครู คศ.1
62 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640054 : บ้านไสขาม นางสาวสิวินีย์  วายุเวช ครูผู้ช่วย
63 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640057 : วัดปากคู ศุภรัตน์   เทพเลื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน
64 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640051 : วัดวชิรประดิษฐ์ ชนิกานต์  พุทธารักษ์ ครูผู้ช่วย
65 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640051 : วัดวชิรประดิษฐ์ นายพรทิพย์   เพชรเกื้อ ผู้อำนวยการ
66 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640052 : วัดแสงประดิษฐ์ รัชนี  ประสมกิจ ครู
67 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640050 : วัดนิกรประสาท นางสาวกรวีร์  ฉิมนวล ครู คศ.1
68 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640065 : บ้านดอนสน ศิราณี  มีเชย ครูธุรการโรงเรียน
69 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640068 : วัดเขาพระนิ่ม อเนกพงค์ (อาร์ม)  สินจงเจริญกิจ ครูธุรการ
70 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640068 : วัดเขาพระนิ่ม ศันสนีย์  ชลีกรชูวงศ์ ครู
71 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640068 : วัดเขาพระนิ่ม ศรีสุดา  สุขสนิท ครู
72 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640068 : วัดเขาพระนิ่ม วรวีร์  ถ่องแท้ ครูผู้ช่วย
73 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640073 : บ้านท่าโพธิ์ เพ็ญจา  จันทร์ชุมแสง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน
74 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640076 : วัดดอนยาง รัชฎา  ช่างสุวรรณ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
75 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640076 : วัดดอนยาง อุทัย  ภูริปัญญานันท์ ครูผู้ช่วย
76 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640078 : วัดประสพ อนุมัติ  นวลวัฒน์ ครู
77 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640078 : วัดประสพ ปิยะดา  ปานประเสริฐ ครูพี่เลี้ยง
78 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640078 : วัดประสพ รติพร  เพชรพูนทรัพย์ ครูผู้ช่วย
79 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640062 : บ้านบางสำโรง นางคนึงนิจ  แก้ววิจิตร ครู
80 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640064 : วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ชุติมา  สุประดิษฐ ครู
81 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640075 : บ้านศิลางาม นางสาวสุชลี  สวัสดี ครูผู้ช่วย
82 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640077 : วัดบ้านใน วรรญารัตน์  แก้วหีต ครูผู้ช่วย
83 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640077 : วัดบ้านใน นางสุจิรา  สังขรัตนบวร ครู คศ.3
84 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640077 : วัดบ้านใน นางวาสนา  แซ่กี่ ครู
85 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640079 : วัดอุทยาราม กัลยกร  มุขนาค ครู คศ.3
86 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640079 : วัดอุทยาราม นเรศ  พวงนุ้ย ช่างไม้
87 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640034 : ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) ยุพดี  มีแก้ว ครู
88 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640070 : บ้านกงหนิง นฏกร  ภักดีบุรุษ เจ้าหน้าที่ธุรการ
89 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640071 : บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สิริเพ็ญ  ปลื้มใจ ครู คศ.2
90 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640071 : บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สุนิสา  ทับทิมทอง ครูผู้ช่วย
91 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640071 : บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 นางสาววิภาวดี  ชูทอง ครูผู้ช่วย
92 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640072 : บ้านดอนหลวง นายทิฐิกร  บุญเชื้อ ครู
93 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640074 : บ้านวังทองสามัคคี นางสาวบุญพา  พรหมณะ ครูคศ.1
94 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640074 : บ้านวังทองสามัคคี นางอุไรวรรณ์  ยังมณี ครู คศ.1
95 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640060 : บ้านทับท้อน เกตุนภา  เรืองเดช ครู
96 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640060 : บ้านทับท้อน สมบุญ   บุญแก้ว ครู
97 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640061 : บ้านบ่อโฉลก แสนรัก  นักฟ้อน ครูธุรการ
98 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640061 : บ้านบ่อโฉลก รัตน์เกล้า  จันทร ครูอัตราจ้าง
99 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640049 : วัดเขาแก้ว อาภรทิพย์  บัลลังก์ ครู
100 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640049 : วัดเขาแก้ว อรัญญา  คงเทพ ครูชำนาญการ
101 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640063 : บ้านวังหวาย นายพีรพงษ์  ทรรพคช ผู้อำนวยการโรงเรียน
102 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640080 : บ้านควนนิมิต นางสาวนริศา  อินทรักษ์ ครูผู้ช่วย
103 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640059 : บ้านคลองกรูด กันต์ฤทัย  ถิ่นเทพา ครูอัตราจ้าง
104 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640059 : บ้านคลองกรูด นางอิชยา  รามแก้ว ครู
105 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640046 : วัดวังไทร กรกฏ  ชูทวด ครู
106 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640042 : บ้านคีรีรอบ สมโชค  นกเพชรทอง ครู คศ.๒
107 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640039 : บ้านกำสนประชาสรรค์ ศิริรัตน์  เสียงเพราะ ครู
108 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640066 : บ้านท่าเสาเภา กิรณา  อึ้งสกุล ครู
109 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640037 : บ้านหนองเปล นายสมภพ  ดํารงนิธิกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองเปล
110 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640067 : บ้านปากกะแดะ พัฒพงค์  เพ็ชรหอม ครูผู้ช่วย
111 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640069 : วัดพ่วง จินตนา  ฮ่งภู่ ครู
112 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640229 : วัดชลคราม ถวิล  วัชรานุพงศ์ ครู
113 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640229 : วัดชลคราม วิไลวรรณ  วิริยะกิจ ครูผู้ช่วย
114 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640230 : วัดนทีวัฒนาราม ฤทัยรัตน์  เเก้วจำรัส ครูอัตราจ้าง
115 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640230 : วัดนทีวัฒนาราม ศิรุต  สุขคุ้ม ครูชำนาญการ
116 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640230 : วัดนทีวัฒนาราม ฤทัยรัตน์  แก้วจำรัส ครูอัตราจ้าง
117 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640226 : วัดนอก นฤมล  แซ่ว่อง ครูธุรการ
118 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640226 : วัดนอก จารุวรรณ  จำนงค์รัตน์ ครู
119 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640228 : บ้านศรีชัยคราม ลัดดาวัลย์   เอียดเงิน ครู
120 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640228 : บ้านศรีชัยคราม ศิริรัตน์  เพชรพรหม ครู
121 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640219 : ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม จุรีรัตน์  เพชรทอง ครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
122 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640219 : ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม นางจุรีรัตน์  เพชรรทอง ครู
123 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640216 : บ้านปากดอนสัก นายอนันต์  ลาดศิลป์ ครู
124 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640217 : อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ นางสาวอุไรวรรณ  หนูสุด เจ้าหน้าที่ธุรการ
125 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640217 : อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ เพ็ญภาวรรณ  ทวีทรัพย์ ครู ชำนาญการ
126 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640235 : บ้านน้ำฉา ศินีนาถ   แซ่ตั้ง ครู คศ. 2
127 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640235 : บ้านน้ำฉา นางสาวเสาวภา  สมจิตร ครู
128 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640236 : บ้านห้วยเสียด จรัส  เดชศรี ครู
129 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640236 : บ้านห้วยเสียด นางถนอมศรี  เดชศรี ครู ชำนาญการ
130 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640237 : วัดสิงขร นางฉะอ้อน  วุฒิพงศ์ ครู
131 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640213 : บ้านเกาะนกเภา นางสาวพิจิตรา  กลับแดง ครูธุรการ
132 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640213 : บ้านเกาะนกเภา ลิลดา  เจริญสุข ครูธุรการ
133 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640215 : ชุมชนบ้านนางกำ พิลดา  รัตนะ ครู
134 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640215 : ชุมชนบ้านนางกำ สุมาลี  มนิล ครู
135 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640224 : บ้านใหม่สามัคคี ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุวรรณเพ็ญ   ปิ่นบาง ครูผู้ช่วย
136 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640225 : วัดคีรีวง นายศุภชัย  เกตุแก้ว ครู
137 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640225 : วัดคีรีวง Manus  Saikaew ครู
138 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640225 : วัดคีรีวง สุธิสา  เศษขาว ครู
139 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640233 : บ้านคอกช้าง นางสาวอรอนง  เพ็งสกุล ครู ค.ศ1
140 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640234 : บ้านดอนเสาธง นางจิรพรรณ  สิกขวัฒน์ ผู้บริหารสถานศึกษา
141 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640234 : บ้านดอนเสาธง สิริลักษณ์  ยังดำ ครูอัตราจ้าง
142 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640234 : บ้านดอนเสาธง นายประสิทธิ์  จันทร์ทอง ครูวิกฤต
143 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640221 : บ้านคลองคราม นายสุรชัย  จิตรโสภาส ครู
144 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640227 : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 ณัฐสุมล  สวยงาม ครูผู้ช่วย
145 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640227 : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 อุมารินทร์   ทิพย์เดช ครู คศ.2
146 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640227 : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 วิไลพร จรเดช  จรเดช ครู คศ.1
147 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640222 : บ้านดินแดงสามัคคี สิริกานต์  สุวรรณฉิม ครูผู้ช่วย
148 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640222 : บ้านดินแดงสามัคคี เนตรนภาพร  ฤกษ์อุไร ครู
149 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640222 : บ้านดินแดงสามัคคี ณัฐกานต์  นาควงค์ ครู
150 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640115 : วัดคีรีวงการาม ธีระ  มุสิกพงศ์ ครู คศ.1
151 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640115 : วัดคีรีวงการาม อภิชญา  จันทร์หลี ครู
152 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640115 : วัดคีรีวงการาม ดำรงพล  อินทจันทร์ ครู คศ.
153 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640119 : วัดสันติวราราม นางฉวีวรรณ  จันทร์ขาว ครู
154 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640110 : วัดสว่างอารมณ์ ว่าที่ร้อยตรีชุกรี   ลำโป ครู
155 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640106 : บ้านหาดงาม เอกลักษณ์  ทองแช่ม ครู
156 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640108 : วัดบุณฑริการาม พิมพิมล  สิทธิยุโณ ครู
157 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640108 : วัดบุณฑริการาม เพียงใจ  อภินนพงษ์ ครู
158 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640103 : บ้านบ่อผุด จิรกิตต์  การประกอบ ครูชำนาญการ
159 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640104 : บ้านบางรักษ์ จิรศักดิ์  ทองเพชร ครู
160 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640105 : บ้านปลายแหลม ศศิกานต์  บุตรการ ครู
161 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640112 : บ้านหน้าค่าย จิรวดี  ศรีใหม่ ครู
162 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640112 : บ้านหน้าค่าย นิลดา  ชูพันธ์ ครูผู้ช่วย
163 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640109 : วัดภูเขาทอง ธิติยา  เกาะสมัน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
164 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640109 : วัดภูเขาทอง ดวงทิพย์  อนุรักษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
165 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640107 : บ้านแหลมหอย นายศุภสิทธิ์  ใยฤทธิ์ ครูผู้ช่วย
166 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640097 : บ้านดอนธูป นางพัชราภรณ์  จีนหีต ครู
167 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640097 : บ้านดอนธูป นางสาวกุลฤดี  จันทร์โชติ ครู
168 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640100 : วัดนาราเจริญสุข นายทวี  ลัภกิตโร ครูชำนาญการพิเศษ
169 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640113 : วัดกลาง นางสาวเอมอร  รักถนอม ครู
170 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640116 : วัดคุณาราม จอน  เรืองศรี ข่างไม้2
171 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640116 : วัดคุณาราม นฤมล  จังโหลนราช ครูผู้ช่วย
172 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640117 : วัดประเดิม ดวงฤดี  ยืนนาน ครู
173 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640117 : วัดประเดิม ธาวิน  บุญไพฑูร ครูอัตราจ้าง
174 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640099 : วัดแจ้ง จุฑารัตน์  เรืองไชย ครู
175 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640096 : บ้านเกาะพลวย ลักขณา  เพชรแป้น ครูผู้ช่วย
176 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640098 : บ้านอ่างทอง ณิชนันทน์  ยังอุ่น เจ้าหน้าที่พัสดุ
177 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640098 : บ้านอ่างทอง วลีรัตน์  สายแก้ว ครู
178 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640091 : บ้านเกาะเต่า สุกัญญา  ขุนเจริญ ครู
179 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640091 : บ้านเกาะเต่า ศิริวิมล  ช่วยรักษ์ ครูผู้ช่วย
180 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640092 : บ้านโฉลกหลำ นายเอกมล  บุญแก้ว ครุธุรการ
181 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640092 : บ้านโฉลกหลำ พุทธชาด  ทองหวาน ครู
182 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640093 : บ้านมะเดื่อหวาน คณิศร์ณิชา  สมทรง ครู
183 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640094 : บ้านศรีธนู Thanida  Thaweeta ครู
184 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640095 : วัดสมัยคงคา นายนพพล  พิริยสถิต ครู
185 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640090 : วัดราษฎร์เจริญ กิติศักดิ์  หมอกแก้ว ครู
186 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640088 : บ้านท้องนายปาน อมรรัตน์  ไชยวิจารณ์ ครูผู้ช่วย
187 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640089 : บ้านหาดริ้น วรรณกร  วณิชชาภิวงศ์ ครู
188 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640087 : ชุมชนบ้านใต้ นางสาวสายฝน  ศรีแก้ว ครูธุรการ