รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640001 : นิคมสร้างตนเอง นางณัฐฎาภรณ์  จันทะโสม ครู
2 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640002 : บ้านควนยูง นางสาววัลย์ลัดดา  สุขสวัสดิ์ ครูอัตราจ้าง
3 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640003 : บ้านซอย 2 จิรพัส  ทองสีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640004 : บ้านซอย 10 โสภิดา  ชัยวารี เจ้าหน้าที่ธุรการ
5 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640013 : วัดนทีคมเขต นางสาวสายฝน  พันธ์ทองดี ครูผู้ช่วย
6 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640013 : วัดนทีคมเขต นางสาวรอดีมะห์  ยีเจ๊ะสะมะ ครู
7 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640028 : วัดแหลมทอง นางสาวนงนุช  เกื้อสม ครู คศ.1
8 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640033 : วัดบุญบันเทิง นางวิลาสินี  แก้วอำไพ ธุรการ
9 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640016 : บ้านทอนหญ้าปล้อง สมนึก  อินทรเทพ ครู
10 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640016 : บ้านทอนหญ้าปล้อง ศิรินยา  จีระเจริญพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง
11 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640014 : วัดโพธิ์นิมิต นางสาวจินดา  อัครกุล ครู
12 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640014 : วัดโพธิ์นิมิต เสาวลักษณ์  ด้วงทองกุล ธุรการ
13 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640012 : วัดท่าทอง สุทัศน์  บุญสวัสดิ์ ครู
14 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640010 : บ้านโพหวาย นฤมล  อนุกูล หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
15 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640011 : บ้านสันติสุข นางอรษา   บุญยะโพธิ์ ครู
16 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640011 : บ้านสันติสุข นางพัชรี  สุขสวัสดิ์ ครู
17 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640027 : วัดประสิทธาราม นางจุีรัตน์  ไชยวรรณ ครู คศ.2
18 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640022 : บ้านคลองสุข นางสาวสุภลักษณ์  แสนเฉย ธุรการโรงเรียน
19 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640022 : บ้านคลองสุข นางมิ่งขวัญ  ภูริวิทยาธีระ ครู คศ.2
20 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640024 : วัดชลธาร นางสาวจตุพร  วาทีเส้ง ครู
21 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640026 : วัดบางใบไม้ suchittra  Bangroy ครู
22 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640018 : บ้านสุชน นิตยา  วงศ์พิพันธ์ ครูธุรการ
23 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640018 : บ้านสุชน นางสาวจรียา  เกลี้ยงมุณี พนักงานราชการ
24 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640019 : วัดกลางใหม่ นางสาวกนกวรรณ  สุขาภิรมย์ ครูผู้ช่วย
25 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640007 : บ้านบางใหญ่ นางปราณี  รัตนากร ครู คศ.2
26 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640009 : บ้านท่าเพชร นางสาวธัญญลักษณ์  น้อยนารถ ครูผู้สอน
27 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640015 : อนุบาลสุราษฎร์ธานี นางเอกอนงค์  ทรัพย์ยืนนาน ครู
28 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640021 : ชุมชนวัดสุนทรนิวาส ภาสิตา  สุทธิเมฆ ธุรการ
29 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640020 : วัดสมหวัง ว่าที่ ร.ต.หญิงมัลลกา   ชุมทอง ครู
30 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640035 : บ้านบ่อน้ำร้อน จุฑารัตน์  แก้วแสง ครูผู้ช่วย
31 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640036 : บ้านแม่โมกข์ จิราวรรณ  หนูแปลก ครู
32 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640036 : บ้านแม่โมกข์ จิราวรรณ  หนูแปลก ครู
33 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640036 : บ้านแม่โมกข์ อุไรวรรณ  ชูมี ครู
34 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640040 : บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ นาย วิชิต   ยะพงศ์ ครู
35 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640044 : วัดเขานางเภา ปาริชาต  หวานดี ครูผู้ช่วย
36 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640056 : บ้านไสใน ปัญจพงศ์  สังข์เถี่ยว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสใน
37 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640038 : วัดกาญจนาราม อรอุมา  อินทสอน ครูอัตราจ้าง
38 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640041 : บ้านคลองสระ บุณฑริกา  พรหมศิริ ครู
39 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640043 : บ้านม่วงลีบ ปริ่มนภา  ทองหยอด บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
40 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640043 : บ้านม่วงลีบ พิมพ์วิไล  คณาญาติ ครู
41 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640045 : วัดคงคาล้อม ปรียานุช  กลางรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
42 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640045 : วัดคงคาล้อม วิลาสินี  โทสุวรรณ ครูอัตราจ้าง
43 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640053 : บ้านมะม่วงหวาน อุมาภรณ์  ทองเอียด เจ้าหน้าที่พัสดุ
44 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640053 : บ้านมะม่วงหวาน ปนัดดา  สามารถ ครูผู้ช่วย
45 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640055 : บ้านไสตอ เจรวรรณ  วงศ์สวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
46 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640058 : วัดพุฒ ทนงศักดิ์  หิรัญเรือง ครู
47 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640058 : วัดพุฒ พรพิมล  หิรัญเรือง ครู
48 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640083 : บ้านหัวหมากล่าง ชัยพงษ์  วัฒนา ธุรการ
49 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640085 : บ้านห้วยโศก สุภาภรณ์  ศรีทิพย์ ครู คศ.1
50 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640085 : บ้านห้วยโศก ฉวีวรรณ  ศรีกวางทอง ครู
51 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640081 : บ้านควนราชา ประจักษ์  หนูหลิบ ผู้อำนวยการโรงเรียน
52 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640081 : บ้านควนราชา ทนงศักดิ์  ถุงทอง ครู
53 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640082 : บ้านหัวหมากบน วรวลัญช์  จันทมัตตุการ ครูธุรการ
54 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640082 : บ้านหัวหมากบน ศิโรรัตน์  ทนุศักดิ์ ครู
55 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640084 : บ้านห้วยด่าน นางสาวเทียนใจ  คงไพร ครู คศ.3
56 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640086 : วัดกงตาก นายศักคิ็ชัย  มังคลาจารย์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
57 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640086 : วัดกงตาก กนกวรรณ  เพชรรัตน์ ครู
58 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640054 : บ้านไสขาม นายธีรยุทธ  เมืองแมน ครูผู้ช่วย
59 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640054 : บ้านไสขาม นางสาวมัญชุสา  แดงรัตนตระกูล ครู คศ.1
60 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640054 : บ้านไสขาม สิรวิชญ์  ทองปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียน
61 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640057 : วัดปากคู ศุภรัตน์   เทพเลื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน
62 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640051 : วัดวชิรประดิษฐ์ ชนิกานต์  พุทธารักษ์ ครูผู้ช่วย
63 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640051 : วัดวชิรประดิษฐ์ ปิยวรรณ  เพ็ชรเพ็ง ครูผู้ช่วย
64 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640052 : วัดแสงประดิษฐ์ รัชนี  ประสมกิจ ครู
65 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640050 : วัดนิกรประสาท นางสาวกรวีร์  ฉิมนวล ครู คศ.1
66 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640065 : บ้านดอนสน วิภารัตน์  แจ้งเมฆ ครูธุรการโรงเรียน
67 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640068 : วัดเขาพระนิ่ม ศันสนีย์  ชลีกรชูวงศ์ ครู
68 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640068 : วัดเขาพระนิ่ม อเนกพงค์ (อาร์ม)  สินจงเจริญกิจ ครูธุรการ
69 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640068 : วัดเขาพระนิ่ม ศรีสุดา  สุขสนิท ครู
70 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640073 : บ้านท่าโพธิ์ เพ็ญจา  จันทร์ชุมแสง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน
71 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640073 : บ้านท่าโพธิ์ นางสาวปณิดา  เมฆจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
72 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640076 : วัดดอนยาง จุฬารัตน์  เพชรรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
73 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640076 : วัดดอนยาง อุทัย  ภูริปัญญานันท์ ครูผู้ช่วย
74 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640078 : วัดประสพ อนุมัติ  นวลวัฒน์ ครู
75 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640078 : วัดประสพ รติพร  เพชรพูนทรัพย์ ครูผู้ช่วย
76 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640078 : วัดประสพ ปิยะดา  ปานประเสริฐ ครูพี่เลี้ยง
77 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640062 : บ้านบางสำโรง นางคนึงนิจ  แก้ววิจิตร ครู
78 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640064 : วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ชุติมา  สุประดิษฐ ครู
79 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640075 : บ้านศิลางาม นางสาวสุชลี  สวัสดี ครูผู้ช่วย
80 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640077 : วัดบ้านใน นางวาสนา  แซ่กี่ ครู
81 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640079 : วัดอุทยาราม นเรศ  พวงนุ้ย ช่างไม้
82 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640079 : วัดอุทยาราม กัลยกร  มุขนาค ครู คศ.3
83 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640079 : วัดอุทยาราม จีราวรรณ  เส้งคิ้ว ครู
84 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640034 : ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) ยุพดี  มีแก้ว ครู
85 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640070 : บ้านกงหนิง นฏกร  ภักดีบุรุษ เจ้าหน้าที่ธุรการ
86 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640071 : บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 นางสาววิภาวดี  ชูทอง ครูผู้ช่วย
87 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640071 : บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สิริเพ็ญ  ปลื้มใจ ครู คศ.2
88 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640071 : บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สุนิสา  ทับทิมทอง ครูผู้ช่วย
89 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640072 : บ้านดอนหลวง กนกพร  ริยาพันธ์ ครูผู้ช่วย
90 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640072 : บ้านดอนหลวง นายทิฐิกร  บุญเชื้อ ครู
91 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640074 : บ้านวังทองสามัคคี นางสาวนวรัตน์  เฉลิมวิทยากุล พนักงานราชการ
92 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640074 : บ้านวังทองสามัคคี นางสาวเนตรนภา  จุลบุญญาสิทธิ์ ครูผู้ช่วย
93 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640074 : บ้านวังทองสามัคคี นางอุไรวรรณ์  ยังมณี ครู คศ.1
94 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640060 : บ้านทับท้อน เกตุนภา  เรืองเดช ครู
95 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640060 : บ้านทับท้อน ศุภโชค   คิดเหมาะ ครูผู้ช่วย
96 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640060 : บ้านทับท้อน สมบุญ   บุญแก้ว ครู
97 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640061 : บ้านบ่อโฉลก แสนรัก  นักฟ้อน ครูธุรการ
98 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640049 : วัดเขาแก้ว อาภรทิพย์  บัลลังก์ ครู
99 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640049 : วัดเขาแก้ว อรัญญา  คงเทพ ครูชำนาญการ
100 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640063 : บ้านวังหวาย ชำนาญ  หนูจีนเส้ง ผู้อำนวยการ
101 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640063 : บ้านวังหวาย นายพีรพงษ์  ทรรพคช ผู้อำนวยการโรงเรียน
102 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640080 : บ้านควนนิมิต ปูริดา  จิระพันธ์ทวีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
103 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640080 : บ้านควนนิมิต นางสาวนริศา  อินทรักษ์ ครูผู้ช่วย
104 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640059 : บ้านคลองกรูด นางอิชยา  รามแก้ว ครู
105 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640046 : วัดวังไทร กรกฏ  ชูทวด ครู
106 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640042 : บ้านคีรีรอบ นันทรัตน์  เกตุพงษ์พันธ์ ครู
107 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640039 : บ้านกำสนประชาสรรค์ ศิริรัตน์  เสียงเพราะ ครู
108 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640039 : บ้านกำสนประชาสรรค์ ขนิษฐา  ภูเบศ ธุรการ
109 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640066 : บ้านท่าเสาเภา กิรณา  อึ้งสกุล ครู
110 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640066 : บ้านท่าเสาเภา นงนภัส  ปานสมุทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
111 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640037 : บ้านหนองเปล นางสาวอมรรัตน์  สายชนะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองเปล
112 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640067 : บ้านปากกะแดะ พัฒพงค์  เพ็ชรหอม ครูผู้ช่วย
113 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640069 : วัดพ่วง จินตนา  ฮ่งภู่ ครู
114 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640229 : วัดชลคราม วิไลวรรณ  วิริยะกิจ ครูผู้ช่วย
115 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640229 : วัดชลคราม ถวิล  วัชรานุพงศ์ ครู
116 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640230 : วัดนทีวัฒนาราม พรพิมล  แก้วรุ่ง ครู
117 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640226 : วัดนอก นฤมล  แซ่ว่อง ครูธุรการ
118 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640226 : วัดนอก จารุวรรณ  จำนงค์รัตน์ ครู
119 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640228 : บ้านศรีชัยคราม ลัดดาวัลย์   เอียดเงิน ครู
120 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640228 : บ้านศรีชัยคราม ศิริรัตน์  เพชรพรหม ครู
121 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640219 : ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม จุรีรัตน์  เพชรทอง ครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
122 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640216 : บ้านปากดอนสัก นายอนันต์  ลาดศิลป์ ครู
123 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640217 : อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ เพ็ญภาวรรณ  ทวีทรัพย์ ครู ชำนาญการ
124 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640217 : อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ นางสาวอุไรวรรณ  หนูสุด เจ้าหน้าที่ธุรการ
125 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640235 : บ้านน้ำฉา นางสาวเสาวภา  สมจิตร ครู
126 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640235 : บ้านน้ำฉา ศินีนาถ   แซ่ตั้ง ครู คศ. 2
127 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640236 : บ้านห้วยเสียด อภิเดช  จิตรมุ่ง ผอ
128 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640236 : บ้านห้วยเสียด นายอภิเดช  จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้า่นห้วยเสียด
129 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640237 : วัดสิงขร นางฉะอ้อน  วุฒิพงศ์ ครู
130 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640213 : บ้านเกาะนกเภา ลิลดา  เจริญสุข ครูธุรการ
131 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640213 : บ้านเกาะนกเภา นางสาวพิจิตรา  กลับแดง ครูธุรการ
132 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640215 : ชุมชนบ้านนางกำ พิลดา  รัตนะ ครู
133 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640215 : ชุมชนบ้านนางกำ สุมาลี  มนิล ครู
134 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640224 : บ้านใหม่สามัคคี ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุวรรณเพ็ญ   ปิ่นบาง ครูผู้ช่วย
135 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640225 : วัดคีรีวง สุธิสา  เศษขาว ครู
136 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640225 : วัดคีรีวง นายศุภชัย  เกตุแก้ว ครู
137 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640233 : บ้านคอกช้าง กาญจนา  จำใบ ธุรการโรงเรียน
138 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640233 : บ้านคอกช้าง นางสาวอรอนง  เพ็งสกุล ครู ค.ศ2
139 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640234 : บ้านดอนเสาธง นางสาววันทการ  วรรณพันธ์ ครูผู้ช่วย
140 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640234 : บ้านดอนเสาธง สุภาวรรณ  ชูมี ครูผู้ช่วย
141 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640234 : บ้านดอนเสาธง สิริลักษณ์  ยังดำ ครูอัตราจ้าง
142 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640234 : บ้านดอนเสาธง นางจิรพรรณ  สิกขวัฒน์ ผู้บริหารสถานศึกษา
143 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640221 : บ้านคลองคราม นายสุรชัย  จิตรโสภาส ครู
144 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640227 : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 อุมารินทร์   ทิพย์เดช ครู คศ.2
145 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640227 : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 ณัฐสุมล  สวยงาม ครูผู้ช่วย
146 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640227 : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 วิไลพร จรเดช  จรเดช ครู คศ.1
147 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640222 : บ้านดินแดงสามัคคี สิริกานต์  สุวรรณฉิม ครูผู้ช่วย
148 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640222 : บ้านดินแดงสามัคคี ณัฐกานต์  นาควงค์ ครู
149 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640115 : วัดคีรีวงการาม ดำรงพล  อินทจันทร์ ครู คศ.
150 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640115 : วัดคีรีวงการาม ธีระ  มุสิกพงศ์ ครู คศ.1
151 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640115 : วัดคีรีวงการาม อภิชญา  จันทร์หลี ครู
152 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640119 : วัดสันติวราราม นางฉวีวรรณ  จันทร์ขาว ครู
153 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640110 : วัดสว่างอารมณ์ ว่าที่ร้อยตรีชุกรี   ลำโป ครู
154 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640106 : บ้านหาดงาม เอกลักษณ์  ทองแช่ม ครู
155 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640108 : วัดบุณฑริการาม ซาเนียร์  แยนา ครูผู้ช่วย
156 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640108 : วัดบุณฑริการาม เพียงใจ  อภินนพงษ์ ครู
157 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640108 : วัดบุณฑริการาม พิมพิมล  สิทธิยุโณ ครู
158 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640103 : บ้านบ่อผุด จิรกิตต์  การประกอบ ครูชำนาญการ
159 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640104 : บ้านบางรักษ์ ืมนัสนันท์  นฤมลจิรวุฒิชัย ครู
160 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640105 : บ้านปลายแหลม ปิยณัฐ  ปราบปราม ครูผู้ช่วย
161 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640105 : บ้านปลายแหลม ศศิกานต์  บุตรการ ครู
162 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640112 : บ้านหน้าค่าย นิลดา  ชูพันธ์ ครูผู้ช่วย
163 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640112 : บ้านหน้าค่าย ปวีณา  สมนวล ครูผู้ช่วย
164 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640109 : วัดภูเขาทอง ธิติยา  เกาะสมัน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
165 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640109 : วัดภูเขาทอง ดวงทิพย์  อนุรักษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
166 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640107 : บ้านแหลมหอย ธัญชนก   ชัยนนถี ครู
167 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640107 : บ้านแหลมหอย นายศุภสิทธิ์  ใยฤทธิ์ ครูผู้ช่วย
168 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640097 : บ้านดอนธูป นางพัชราภรณ์  จีนหีต ครู
169 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640097 : บ้านดอนธูป นางสาวกุลฤดี  จันทร์โชติ ครู
170 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640100 : วัดนาราเจริญสุข นายทวี  ลัภกิตโร ครูชำนาญการพิเศษ
171 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640113 : วัดกลาง นางสาวเอมอร  รักถนอม ครู
172 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640116 : วัดคุณาราม จอน  เรืองศรี ข่างไม้2
173 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640116 : วัดคุณาราม นฤมล  จังโหลนราช ครูผู้ช่วย
174 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640117 : วัดประเดิม ดวงฤดี  ยืนนาน ครู
175 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640099 : วัดแจ้ง จุฑารัตน์  เรืองไชย ครู
176 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640096 : บ้านเกาะพลวย อธิตา  สุขสาลี ครู
177 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640098 : บ้านอ่างทอง กิตยนันท์  อุ่นเสียม ครู
178 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640098 : บ้านอ่างทอง วลีรัตน์  สายแก้ว ครู
179 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640091 : บ้านเกาะเต่า สุกัญญา  ขุนเจริญ ครู
180 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640092 : บ้านโฉลกหลำ พุทธชาด  ทองหวาน ครู
181 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640092 : บ้านโฉลกหลำ นายธงชัย  สังข์ฉิม ธุรการ
182 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640093 : บ้านมะเดื่อหวาน คณิศร์ณิชา  สมทรง ครู
183 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640094 : บ้านศรีธนู Thanida  Thaweeta ครู
184 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640095 : วัดสมัยคงคา นายนพพล  พิริยสถิต ครู
185 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640095 : วัดสมัยคงคา พรทิพย์  ย่องอั้น ครู
186 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640090 : วัดราษฎร์เจริญ บุญพิทักษ์  บัวทอง ครูผู้ช่วย
187 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640090 : วัดราษฎร์เจริญ กิติศักดิ์  หมอกแก้ว ครู
188 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640088 : บ้านท้องนายปาน อมรรัตน์  ไชยวิจารณ์ ครูผู้ช่วย
189 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640089 : บ้านหาดริ้น วลัยพร  สุรมาศ ธุรการโรงเรียนบ้านหาดริ้น
190 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640087 : ชุมชนบ้านใต้ นางสาวสายฝน  ศรีแก้ว ครูธุรการ