รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640198 : วัดชยาราม กมลลักษณ์   เกิดแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
2 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640201 : สารภีอุทิศ พนิดา  ชวลิต เจ้าหน้าที่ธุรการ
3 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640202 : บ้านตะกรบ วรพงศ์   หมุดดำ ครู
4 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640205 : บ้านห้วยพุน นางสาวพรพิมล  จำปา ครู
5 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640208 : วัดวิชิตธาราราม ขวัญใจ  บัวแก้ว ครูผู้ช่วย
6 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640207 : วัดไตรรัตนากร อลิสา  ฤทธิ์แก้ว ครูผู้ช่วย
7 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640203 : บ้านนาแค ดวงกมล  มากชูทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640204 : บ้านหนองมน พลวิวัฒน์  เกษเกษี ครู
9 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640183 : บ้านนา ลลินท์  ก่อบุญ ครูผู้ช่วย
10 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640184 : บ้านห้วยตาหมิง ปิยะวรรณ  เวชสุวรรณ ครู
11 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640185 : บ้านพรุยายชี นางสาวสุกานดา  ช่วยมาก เจ้าหน้าที่ธุรการ
12 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640185 : บ้านพรุยายชี พัทธนันท์  ทองหวาน ครู
13 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640186 : วัดวิโรจนาราม รัตติกรณ์  ทองแซม ครูผู้ช่วย
14 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640188 : บ้านคลองไม้แดง วัณลพ  น้อยวิมล ครูผู้ช่วย
15 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640189 : บ้านลุ่มชุมแสง ศิริวราพร   ศิริวัฒนะสกุล ธุรการโรงเรียน
16 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640191 : บ้านห้วยไผ่ วิชชุดา  ทิพย์มงคล ครู
17 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640191 : บ้านห้วยไผ่ จันทิมา  หมวดสุข ครูธุรการ
18 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640192 : วัดเขาพนมแบก กิตติ  วิเศษ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
19 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640192 : วัดเขาพนมแบก มนิตา  ชื่นพิศาล ครูชำนาญการพิเศษ
20 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640193 : วัดเดิมเจ้า นางจิตติมา   นาคสงค์ ครู
21 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640209 : บ้านเหนือน้ำ นายจรัล   สุนธารักษ์ ครู คศ.2
22 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640211 : วัดพุมเรียง นายยุทธพงศ์  หมันหลิน ครู
23 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640212 : วัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) นางสาววรรณพา  ห้องสุวรรณ เจ้าหน้าที่พัสดุ
24 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640182 : บ้านทุ่งนางเภา นภาทิพย์  จะรา ครู
25 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640182 : บ้านทุ่งนางเภา กิตติกา  อินทร์อักษร ธุรการโรงเรียน
26 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640187 : วัดสุทธาวาส วันทนา  อินทร์แก้ว ครู
27 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640197 : วัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) กานต์  แสงกลัด ครูธุรการ
28 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640199 : วัดธารน้ำไหล อภิวัติ  คำไหม ครู
29 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640200 : วัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล) กรรณิกา  ช่วยเกิด ครูโรงเรียนวัดรัตนาราม
30 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640196 : บ้านไทรงาม นายกิตติศักดิ์   ประดับ ครูอัตราจ้าง
31 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640196 : บ้านไทรงาม นางสุพรรณี  มีเดช ครุ
32 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640190 : บ้านสามสัก อภิรักษ์  บุตรดำ ครู
33 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640194 : วัดพระบรมธาตุไชยา นางสุภาพร   วันนิยม ผู้อำนวยการ
34 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640283 : บ้านกลาง สุเทพ  ถิ่นสมอ ครู
35 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640284 : บ้านคลองพา กฤติกา  แดงสุวรรณ ครู
36 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640285 : บ้านชายท่า นางสาวจันทร์เพ็ญ จันทนุรัตน์  นางสาวจันทร์เพ็ญ จันทนุรัตน์ ครู
37 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640288 : บ้านมะม่วงงาม เพชรัตน์  จุลพรหม ครูผู้ช่วย
38 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640267 : บ้านท่าไท ธวัช  คลองโคน ครู
39 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640272 : บ้านขวัญพัฒน์ ณัฐวัตร  นาคะวัจนะ ครู
40 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640266 : บ้านควนสูง นางสาวปราณี  ละมันชาติ ครูผูช่วย
41 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640268 : บ้านคันธุลี นางจีระพันธ์  ปานกลาง ครู
42 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640269 : วัดสังขประดิษฐ์ นางสุณีย์  ศิลปรัศมี ครู
43 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640258 : ตลาดหนองหวาย นายสมบูรณ์   ตุงโสธานนท์
44 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640260 : บ้านปากน้ำท่ากระจาย วนิดา  โต๊ะหมัด เจ้าหน้าที่พัสดุ
45 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640261 : บ้านหนองปรือ ดวงสมร  วุฒิระวัฒน์ ครูคศ.2
46 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640263 : วัดชัยธาราวาส อาทิตติยา  แสงศรีจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
47 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640264 : วัดสุมังคลาราม ศิวกร  หนูนะ ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
48 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640273 : บ้านเกาะมุกด์ นุชรีย์  จีระเจริญพงศ์ ครู
49 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640274 : บ้านดอนมะกอก นางกุสุมา  แดงชนะ ครู
50 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640275 : บ้านศรีพนม kanjuree  chitpet ครู
51 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640276 : บ้านอู่ตะเภา ผุสดี  ฉีดเสน ครู
52 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640277 : วัดกาฬสินธุ์ พนิดา  สันหลี เจ้าหน้าที่ธุรการ
53 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640278 : บ้านคลองรอก นางสาวประกายกาญจณ์  รอดทิม ครู
54 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640279 : บ้านคลองสงค์ จุฬาภรณ์  กลิ่นหอม ครูอันดับ คศ.1
55 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640282 : ตชด.ราษฎร์พิทักษ์ จินตนา  ศิริวัฒนปราโมทย์ ครู
56 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640265 : วัดอัมพาวาส จินดา  ช่วยฤกษ์ ครู
57 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640262 : วัดขจรบำรุง นายเสริมศาสตร์  พรหมวิเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการ
58 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640259 : บ้านดินก้อง นางสาวสมทรง   นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินก้อง
59 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640286 : บ้านทุ่งพลับ นางขจีรัตน์  แซ่ด่าน พนักงานราชการ
60 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640286 : บ้านทุ่งพลับ สุภาวดี   สมภักดิ์ ครู
61 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640287 : บ้านทุ่งเสียน นางพิศมัย  ศรีทองคง ครู
62 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640289 : บ้านหนองเหรียง นางสาวจิราภรณ์  สงฆจิน ครู
63 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640289 : บ้านหนองเหรียง ต้นอ้อ  ปณัฐฎา ขอจุลซ้วน เจ้าหน้าที่ธุรการ
64 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640289 : บ้านหนองเหรียง นางสาวปณัฐฎา  ขอจุลซ้วน เจ้าหน้าที่ธุรการ
65 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640290 : วัดศรีสุวรรณ วรรณรัตน์  ใจซื่อ ครูผู่ช่วย
66 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640290 : วัดศรีสุวรรณ นิศารัตน์   ทองคง ครูผู้ช่วย
67 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640121 : บ้านตะเคียนทอง นางจณารัตน์  แพชนะ ครูผู้ช่วย
68 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640124 : บ้านปากทำเรียง บุษราพร  สมัยแก้ว ครู
69 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640126 : วัดโกศาวาส นางเบ็ญจวรรณ  เพชรลอย ครู คศ.2
70 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640127 : วัดอินทราวาส นายวชิระ  แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน
71 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640145 : บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 แนววนา  จรจรัส ครู
72 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640146 : บ้านบ่อน้ำผุด วราพร  ขำบุญเกิด ครู คศ.1
73 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640151 : วัดถ้ำสิงขร บุญเสริม  มูลละออง ครู คศ.2
74 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640151 : วัดถ้ำสิงขร จำแลง  ดำสนิท ครู
75 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640137 : บ้านดอนสุวรรณ นางสาวสิยาพร  ทิพย์พินิจ ครู
76 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640140 : บ้านย่านยาว อรพินท์  แซ่หลี ครูอัตราจ้าง
77 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640142 : บ้านหินดาน นางรติมา  อาษาสุจริต ครู
78 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640123 : บ้านปากโตน นางสาวพิไลพร   บัวหนุน ครู
79 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640128 : บ้านโตนยาง วราภรณ์  วัยยาวัตน์ ครู
80 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640122 : บ้านทรายแก้ว ตรีเพชร  ทิพย์แก้ว ครูผู้ช่วย
81 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640129 : บ้านท่าขนอน เกศินี  รัชชะ ครู
82 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640120 : คีรีรัฐนิคม ไพลินทร์  ทองพลาย ครูผู้ช่วย
83 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640120 : คีรีรัฐนิคม ภัทฑิรา มีบุญ  มีบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
84 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640143 : วัดน้ำหัก ชวลิต  เกื้อด้วง ครู
85 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640148 : บ้านบางขนุน สุพัตรา  เพชรดวง ครูผู้ช่วย
86 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640148 : บ้านบางขนุน สุพัตรา  เพชรดวง ครูผู้ช่วย
87 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640150 : มหาราชบ้านแสงอรุณ นางนาฏนภา  สาริกขา ครู
88 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640147 : บ้านน้ำราด สิรินพร  วัตรมูสิก ครู
89 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640131 : บ้านทำเนียบ นางสาวกนกวรรณ   นวลวัฒน์ ครู
90 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640144 : วัดนิลาราม นางสาวณฤกมล  ชูประเสริฐ ครูอัตราจ้าง
91 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640133 : บ้านยาง บุปผา  แหลมทอง ครู รก.ผอ.บ้านยาง
92 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640136 : บ้านเชี่ยวหมวง นางสาวดาราวรรณ  วงศ์วินิตย์ ครู
93 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640134 : บ้านวังพลาย นายพรศักดิ์  พัฒนะ ครู
94 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640130 : บ้านท่าไคร นางวิภา  ยี่สุ่น ครู
95 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640132 : บ้านบางพระ นางสาวอมรรัตน์  รอดเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการ
96 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640149 : บ้านมะเลาะ นายศิวศิษฏ์  สารสิทธิ์ ครูผู้ช่วย
97 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640498 : บ้านเขาเทพพิทักษ์ วิตรา  แกล้วทนงค์ ครู
98 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640500 : บ้านพัฒนา นางกัญญาภรณ์  การะเกตุ ครู
99 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640501 : บ้านพัฒนา 2 นางสาวอัสราณีย์  มอยบุตร ครู
100 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640496 : บ้านวังขุม นางจุฑามาศ   เสือดาว ครู
101 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640487 : ตาขุน นางสาวนิตยา  ซอนสุข ครูผู้ช่วย
102 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640488 : บ้านช่องไม้งาม นายจักรชัย  ขนอม ครู
103 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640494 : บ้านเชี่ยวขวาน เด่นนภา   พิณเศรษฐ์ ครู
104 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640497 : วัดพรุศรี ศศิธร  กลีบเมฆ ครู
105 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640502 : วัดพะแสง นางนันทินี  ลายสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
106 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640489 : บ้านตาขุน นางสาวนันทพร  ติกบริพัตร์ ครู
107 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640337 : บ้านบางปรุ หัสยา  ศรีแมน ครู
108 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640339 : บ้านหญ้าปล้อง ศุภวรรณ  พละเลิศ ครู
109 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640341 : วัดถ้ำวราราม ศักดิ์สิทธิ์  วิเศษโชค ครูผู้ช่วย
110 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640342 : วัดสองพี่น้อง สุภาณี  รักมาศ เจ้าหน้าที่ธุรการ
111 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640343 : บ้านเขานาใน Peangduan  Deethongkaew ครู
112 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640344 : บ้านจำปาทอง สมพร  ภัทรนรางกูร ครู
113 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640345 : บ้านถ้ำผึ้ง ชนกานต์  อักษรทิพย์ พนักงานราชการ
114 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640346 : บ้านป่าตง นายไพฑูรย์  จันทร์ชุม ครู คศ.1
115 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640348 : ชุมชนวัดปากตรัง ปิยะพร  สรลักษณ์ลิขิต ครู
116 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640349 : บ้านคลองชะอุ่น มธุลดา  แซ่เล้า ครู
117 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640349 : บ้านคลองชะอุ่น วัชรพงษ์  อัชฌากร ครู คศ.1
118 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640350 : บ้านต้นยวน เสาวนีย์  หนูเอียด ครูคศ.1
119 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640351 : บ้านบางหิน เอกภพ  อินทรสุภา ครูผู้ช่วย
120 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640352 : บ้านแสนสุข นางสมพร  แสงแก้ว ครู
121 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640353 : บ้านอรุโณทัย อมรรัตน์  อาญา ครู
122 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640353 : บ้านอรุโณทัย สามารถ  เอียดพล ครู
123 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640330 : บ้านบางสาน มาลัยรัตน์  คงศาลา ครู
124 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640333 : บ้านลูกเดือน นางพทุมรัตน์  บุญชูศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
125 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640335 : วัดพนม ศุภัคชญา  ไชยเพชร ครูผู้ช่วย
126 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640340 : บ้านใหญ่ นางสาวกิรณา  วิโรจน์ ครูผู้ช่วย
127 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640334 : วัดธัญญาราม นางจุรีวรรณ  เพชรรักษ์ ครู
128 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640332 : บ้านเบญจา จรุวรรณ  วงศ์มณี ธุรการ
129 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640336 : ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว นายธีรศักดิ์  ทองมั่นคง ครู
130 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640338 : บ้านพังกาญจน์ จันทร์สิริ  แนะแก้ว ครู
131 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640239 : บ้านควนรา กฤตยณันฏ์  ขุ้ยศร ผู้อำนวยการโรงเรียน
132 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640241 : วัดน้ำพุ นางสาวประยูร  ชูระบำ เจ้าหน้่าที่ธุรการโรงเรียน
133 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640242 : วัดบางน้ำจืด สุพรรษา  สิริสมบูรณ์ ธุรการ
134 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640242 : วัดบางน้ำจืด กวินตรา  ซ้วนลิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน
135 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640246 : บ้านควนสุวรรณ นางสาวสุจารีย์  กลิ่นอมรสกุล ธุรการโรงเรียน
136 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640248 : บ้านท่าแซะ นายภูริพัฒน์  บุญมา ผู้อำนวยการ
137 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640248 : บ้านท่าแซะ ฤทัยรักษ์  โกละกะ ครู
138 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640249 : วัดนันทาราม นายวสันไชย  เครือรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
139 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640252 : วัดอัมพาราม ณัฐวุฒิ  พัฒนเพชร ครู คศ.1
140 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640251 : วัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์) ปิยพร  ศรีเทพ ครู
141 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640250 : วัดบางปอ นางสาวสุกัลยา  กลิ่นเมฆ รักษาการฯผู้อำนวยการโรงเรียน
142 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640245 : บ้านคลองวัว วิภารัตน์  แก้วยิ้ม ครูผู้ช่วย
143 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640243 : วัดบ่อมะปริง นางสาวฐะนียา  สวัสดิ์วงศ์ เจ้าหน้่าที่ธุรการโรงเรียน
144 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640243 : วัดบ่อมะปริง นายสาโรจน์  โกละกะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อมะปริง
145 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640240 : ชุมชนวัดจันทาราม นายชัชินทร์  สุขปาน ครูผุ้ช่วย
146 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640238 : บ้านคชาธาร นางสาวมัลลิกา  เอี่ยมเส้ง ครูอัตราจ้าง
147 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640238 : บ้านคชาธาร จีรวรรณ  สุวรรณสาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
148 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640253 : บ้านหน้าซึง สุภาภรณ์  ทัดทอง ครู
149 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640256 : วัดบางคราม ศุภรัตน์  จิระโสภา ครูผู้ช่วย
150 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640257 : วัดประตูใหญ่ อรพรรณ  ล่องสินธู เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
151 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640398 : บ้านแม่แขก พิชญานี  พราหมณ์ทอง ครู
152 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640399 : บ้านสหกรณ์ ศรพิชัย   ชนะคช ครู
153 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640400 : วัดประชาวงศาราม นาตยา  พรหมกำเนิด เจ้าหน้าที่ธุรการ
154 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640416 : วัดสันติคีรีรมย์ จีรวัลค์ุ  รอดไทย ครู
155 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640401 : วัดราษฎร์บำรุง วริศรา  ปานเพชร ครู
156 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640401 : วัดราษฎร์บำรุง ธัชชาวิชญ์  คีรีลักษณ์ ครู
157 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640402 : บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ วาด  จันทร์รอด ครูชำนาญการ
158 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640397 : บ้านปลายคลอง มงคล  แสงไพทูรย์ ครูผู้ช่วย
159 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640395 : บ้านบนไร่ วิไลวรรณ  พันธมอญ ครู
160 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640396 : บ้านห้วยทรายขาว นายเวชรินทร์  เกษตริน ครู ค.ศ1
161 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640422 : วัดท่าตลิ่งชัน นฤมล  คุ้มตัว เจ้าหน้าที่ธุรการ
162 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640415 : วัดตรณาราม นางสาวอายาตี  นิเฮง ครูโรงเรียนวัดตรณาราม
163 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640440 : บ้านไทรงาม นางสาวชญานี   สาริพัฒน์ ครูผู้ช่วย
164 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640441 : บ้านนาใหญ่ นายอนุชิต  ปฤษฎางค์กูล ครู
165 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640443 : วัดทุ่งเซียด นางพรทิพย์   ทองแพรว ครู
166 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640444 : วัดนาคาวาส นายพรพล   พุฒิกุลบวร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาคาวาส
167 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640414 : บ้านหนองจอก อุดม  บัวผัน ครู
168 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640414 : บ้านหนองจอก นางถนอมจิต  ศิริมุสิกะ ครูชำนาญการ
169 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640412 : บ้านนาค้อ นางสาวซูมัยยะห์  เปาะเละ ครู
170 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640413 : บ้านบ่อกรัง ศลิษา  นิยมเดชา เจ้าหน้าที่ธุรการ
171 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640407 : วัดน้ำรอบ นางสาวพนิดา  จิตราภิรมย์ ครูโรงเรียนวัดน้ำรอบ
172 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640405 : บ้านราษฎร์ประสานจิต จารุณี  รุ่มจิตร ธุรการ
173 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640405 : บ้านราษฎร์ประสานจิต จิราพร  มีเทพ ครู
174 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640406 : วัดเกษมบำรุง นางอมรรัตน์   สุทธิชาติ ครู
175 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640409 : วัดรัษฎาราม วิไลวรรณ  สวัสดิพงษ์ ครู
176 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640432 : วัดจันทร์ประดิษฐาราม สุรพงษ์  โชจรูญเดช ครูผู้ช่วย
177 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640428 : บ้านท่าม่วง หริพล  โชติรัตนชัย ครู
178 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640430 : บ้านบางประชาภิบาล นายชำนาญ  ทิพยชิต ครู
179 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640431 : บ้านศรีปทุมวัลย์ เยาวนาถ  บุญลพ ครู
180 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640424 : บ้านทุ่งโพธิ์ นิศากร  ธรรมบำรุง ธุรการ
181 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640439 : วัดแหลมไผ่ จันทร์เพ็ญ  ภิรมย์ธนารักษ์ ครู
182 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640435 : วัดห้วยกรวด วรวรรธน์  พิทักษ์วงศ์ ครู
183 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640417 : บ้านคลองราง นางสุเพ็ญศรี  ศรีช่วย ครู
184 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640419 : วัดตรีธาราราม นางสาวอมรรัตน์  ม่วยอารี เจ้าหน้าที่ธุรการ
185 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640420 : วัดบางพลา อุทาภรณ์  อินทร์จันทร์ ครู
186 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640418 : วัดเขาศรีวิชัย นางเบญจวรรณ  เนียมโสม ครูผู้ช่วย
187 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640437 : วัดสามัคคีธรรมาราม ศุภิสรา   พจน์จำเนียร ครู
188 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640442 : บ้านอ่างทอง สุรสิทธิ์  ชูจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
189 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640446 : วัดหนองไทร นายพัฒนกิจ  คณาเอกวิชภรณ์ ครูผู้ช่วย
190 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640446 : วัดหนองไทร นางสาวสิริพร  ปานเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ
191 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640425 : บ้านยางงาม อัจฉรา  ศรีสวัสดิ์ ครู
192 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640438 : วัดหัวเตย กฤษณา  เกื้อด้วง ครู
193 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640438 : วัดหัวเตย นางกีรติ  เหมือนมณี เจ้าหน้าที่ธุรการ
194 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640530 : บ้านเชี่ยวมะปราง ธนภรณ์  จันทร์นวล เจ้าหน้าที่ธุรการ
195 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640530 : บ้านเชี่ยวมะปราง ศราวดี   แง่งจุ้ย เจ้าหน้าที่ธุรการ
196 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640532 : บ้านโพธิ์พนา นาย  ชโลธร สังครุธ ผู้อำนวยการโรงเรียน
197 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640533 : บ้านวังผักแว่น สุนิสา  สวัสดี ครู
198 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640534 : วัดโพธิ์น้อย นางวารุณี  คงปล้อง ครู
199 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640529 : บ้านเชี่ยวเฟือง จิตรลดา  หมกแดง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
200 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640531 : บ้านท่านหญิงวิภา นางสาวมิลินท์  ก่อบุญ ครูผู้ช่วย
201 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640535 : วัดอรัญญาราม กชกร  อาวุธ ครู
202 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640536 : สหกรณ์นิคม ศุภัสตุ์ตรี  คำศรีสุข ครู
203 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640537 : บ้านท่าใหม่ นิศารัตน์  มะอักษร ครูผู้ช่วย
204 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640586 : บ้านเคี่ยมเพาะ วารุณีย์  ศรีนาค ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ