รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640310 : บ้านคลองปราบ นางธิดารัตน์  ชูชาติ ครูผู้ช่วย
2 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640291 : บ้านควนพรุพี ธนพงศ์  ชุมศรี ครู
3 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640292 : บ้านควนมหาชัย นางวนัสฐิกา  อิสระบูรณะฤทธิ์ ผู้อำนวยการ
4 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640293 : บ้านควนเนียง นางสาวนิรชา  ประทักษ์กุลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนเนียง
5 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640293 : บ้านควนเนียง นุวัฒน์  มีพัฒน์ ครู
6 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640293 : บ้านควนเนียง อุมาพร  ศฤงคาร ครู
7 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640298 : วัดควนศรี พัชรภรณ์  แสนภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนศรี
8 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640315 : ควนสุบรรณ นางอนัญญา  บุญอินทร์ ครู
9 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640321 : วัดไทรโพธิ์งาม นางบุลสิริ  ปานเจริญ ครู
10 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640301 : บ้านทุ่งตำเสา นายมนัส  พาลเสือ ครู
11 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640301 : บ้านทุ่งตำเสา นางวารี  นามนวล ครู
12 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640302 : บ้านนาควน นางสาวปรียาภรณ์  เกิดเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
13 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640305 : บ้านยูงงาม พิมพ์ตะวัน  หิมทอง ครูผู้ช่วย
14 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640306 : วัดท่าเจริญ ว่าที่ร้อยตรีศรวัท  เกียรติเมธา ธุรการโรงเรียน
15 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640324 : บ้านทุ่งในไร่ เสาวคนธ์  พรหมม่วง ธุรการ
16 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640324 : บ้านทุ่งในไร่ นายสุวิทย์  วิเชียรวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งในไร่
17 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640325 : บ้านไร่เหนือ นายนาวี  บุญเทียม ครู
18 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640325 : บ้านไร่เหนือ วารีทิพย์  บุญแก้ว ธุรการ
19 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640325 : บ้านไร่เหนือ สุดจิตร  ลิ้มสกุล ครู
20 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640329 : วัดวิเวการาม ramduan  nakprasom ครู
21 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640329 : วัดวิเวการาม สายัน  ชามทอง ครูผู้ช่วย
22 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640328 : บ้านห้วยตอ นางอรทัย  รสจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640326 : บ้านไสดง กิตติพงศ์  สอนประสม ครูคศ.3
24 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640326 : บ้านไสดง นายจิรัฐ  ธีระเมฆานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสดง
25 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640327 : บ้านห้วยชัน นางอภิญญา  ชูชื่น ครู
26 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640322 : บ้านขุนราษฎร์ นายทนงศักดิ์  ศรีไวยพราหมณ์ ครู
27 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640323 : บ้านควนกองเมือง ธัญญาภรณ์  สงแก้ว ธุรการ
28 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640323 : บ้านควนกองเมือง นางสุปิยดา   เพชรหับ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
29 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640308 : นาสาร ขนิษฐา  ศิวะศิลป์ชัย หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
30 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640307 : วัดน้ำพุ นางเนาวรัตน์   มณีวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ
31 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640307 : วัดน้ำพุ พีรวัณย์  เตชะสุขถาวร ครู
32 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640307 : วัดน้ำพุ นางสาวสุลาวรรณ  ไสยเกิด ครู
33 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640304 : บ้านยางอุง นางดวงพร  กาญจนธนากุล ครูชำนาญการ
34 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640304 : บ้านยางอุง นายสุธรรม  นามนวล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
35 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640300 : บ้านดอนทราย นางศิริพรรณ  จู่สุวรรณ์ ครูชำนาญการ
36 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640299 : บ้านควนใหม่ นายพิษณุพงศ์  อุราพร ครู คศ.2
37 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640295 : บ้านช่องช้าง นันทพร  คำจินดา ครูผู้ช่วย
38 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640296 : บ้านห้วยล่วง แพรไพลิน  ภูมิประสิทธิ์ ครู
39 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640297 : ราชประชานุเคราะห์ 12 นายประสิทธิ์  สุขไกว ครู
40 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640297 : ราชประชานุเคราะห์ 12 นางสาวพัชรา  พรหมจันทร์ ครู
41 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640309 : บ้านกอบแกบ จันทร์กนก  ไตรเชษฐกุล ครูธุรการ
42 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640314 : บ้านเหมืองทวด สุณีรัตน์  แสงขาว ครู
43 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640311 : บ้านวังหิน piyaporn  montasakul ครู
44 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640317 : บ้านเขาน้อย นายนันทวิทย์  อินอ่อน ครู
45 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640318 : บ้านคลองหาเหนือ นายวงษ์ศิลป์  มากกุล ครู
46 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640318 : บ้านคลองหาเหนือ พัชรินทร์  ละอองสม ครู
47 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640319 : บ้านปลายน้ำ นางสาวกาญจนา  พวงพันธ์ ครู
48 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640514 : ทรัพย์ทวี ปุณณดา  เพลินแก้ว ธุรการ
49 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640515 : วัดควนท่าแร่ นางสาวจรีภรณ์  ปุณยานุเดช ครูผู้ช่วย
50 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640515 : วัดควนท่าแร่ นายชลภัทร  พรมชาตรี ครูผู้ช่วย
51 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640517 : วัดอินทการาม ลัดดา  โกละกะ ครู
52 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640512 : บ้านปากด่าน นายส่งศักดิ์  เจริญพร ครู
53 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640511 : บ้านคลองยา ศิริพักตร์  ศรีวิเชียร ครู
54 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640511 : บ้านคลองยา กัญญาณัฐ  อินคชาสาร ครูธุรการ
55 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640511 : บ้านคลองยา รัตนา  เพชรยัง ครู
56 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640507 : บ้านหนองหญ้าปล้อง มยุรี  เพชรแท้ ครู
57 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640508 : บ้านหนองเรียน นางสาวพิกุล  เจ๊ะสา ครูผู้ช่วย
58 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640503 : บ้านดอนงาม นางกมลภักดิ์  มุขรัษฎา ผู้อำนวยการ
59 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640504 : บ้านทรายทอง นายธีระพงษ์  อินทสโร ผู้อำนวยการโรงเรียน
60 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640504 : บ้านทรายทอง กฤษฎา   ช่วยสำเร็จ ครู
61 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640505 : บ้านธารอารี ณรงค์ศักดิ์  คงสังข์แก้ว ผู้อำนวยการ
62 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640505 : บ้านธารอารี สุภาพร  ไกรแก้ว ครูชำนาญการ
63 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640509 : บ้านห้วยห้าง นางสาวพัทรีย์  พวงแก้ว ครู
64 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640509 : บ้านห้วยห้าง นางสุวิมล  คุ้มวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
65 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640510 : บ้านห้วยใหญ่ นายทวี  คงวิจิตร ครู
66 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640513 : บ้านสวยศรี นางสุภาพร  คงแก้ว ครู
67 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640170 : บ้านเขาตอก นางจุฑาทิพย์  สำเภา ครู
68 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640170 : บ้านเขาตอก นางสาวธัญวรัตม์  มหาสุข ครู
69 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640171 : บ้านคลองจัน ธนาวุธ  ต้นจำปี ครู
70 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640172 : บ้านทุ่งจูด นางสาวจารวี  โชจรูญเดช ครู
71 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640173 : บ้านสี่แยกสามัคคี นายประยุทธ    จีนเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี
72 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640152 : บ้านบางประสามัคคี นางสาวสุวราภรณ์  อินทร์ทุ่ม ครูผู้ช่วย
73 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640152 : บ้านบางประสามัคคี นายศุภโชค  บุญมา ครู
74 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640152 : บ้านบางประสามัคคี ชัฎชฎา  แซ่อุ้ย ครู
75 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640155 : วัดดอนพยอม สุรศักดิ์  พรหมบุตร ผู้อำนวยการการ
76 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640155 : วัดดอนพยอม นางสาวชฎาพร  ปั้นวงศ์ ครูผู้ช่วย
77 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640155 : วัดดอนพยอม นางสาวมาลินี  ตุลพันธ์ ครู
78 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640156 : วัดเพ็งประดิษฐาราม นางอุส่าห์  เชื่องช้าง ครู คศ.3
79 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640157 : ศึกษาประชาคม กัญหา  อนุรส ครูอัตราจ้าง
80 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640157 : ศึกษาประชาคม กมลรัตน์  กระสันต์ ครู
81 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640158 : สุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 นางภารดี  กาญจนไพหาร ครู
82 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640158 : สุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 โสภาภรณ์  สงวนชิด ครู
83 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640158 : สุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 นราณี  สุขะประดิษฐ ครู
84 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640174 : จิตประชาราษฎร์ ภานุวัฒน์  จรูญสนองกิจ ครู
85 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640174 : จิตประชาราษฎร์ นายศุภกิจ  ขันฑะสีมาเฉลิม ครู ชำนาญการ
86 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640175 : บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ นางนารีรัตน์  แก้วอำรัตน์ ครู
87 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640175 : บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ นายวันชัย   ใสสด ครู
88 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640176 : ไทยรัฐวิทยา ๒๒ (ใต้ร่มเย็น) นางสุภาภรณ์  คงทอง ครู
89 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640176 : ไทยรัฐวิทยา ๒๒ (ใต้ร่มเย็น) สุภาวดี  ฤทธิวงศ์ ครู
90 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640177 : บ้านเขารักษ์ จุรีพร  เวียนวัตร ครูผู้ช่วย
91 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640177 : บ้านเขารักษ์ สาวิณี  อุ่นเมือง ครู
92 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640177 : บ้านเขารักษ์ นางสาวศุภลักษณ์  พรมสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
93 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640178 : บ้านเขาสามยอด ยุภาวดี  กิ่งแก้ว ครู
94 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640178 : บ้านเขาสามยอด นางสาวจิราวัลย์  จันทร์ศิริ พนักงานราชการ
95 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640178 : บ้านเขาสามยอด นางสาวยุภาวดี  กิ่งแก้ว ครูผู้ช่วย
96 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640179 : บ้านทับใหม่ อดิศักดิ์  จันทรโชตะ ครู
97 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640180 : บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 นายวินิจ  อินทานุกูล ครู คศ.3
98 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640180 : บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 ผุดสชาติ  จิตรพิศาล ครูผู้ช่วย
99 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640168 : บ้านไร่ยาว โอปอล์  เพชรชิต ครู
100 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640168 : บ้านไร่ยาว ศุภางค์  พฤกษากร ครู
101 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640162 : บ้านบางดี สุพรรณี  คงแหลม ครู
102 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640163 : บ้านพรหมรังสิต วราพร  นุ้ยเจริญ ครู
103 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640163 : บ้านพรหมรังสิต คมขำ  บุญทัน ครู
104 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640164 : บ้านสี่แยกคลองศิลา วทัญญู   อยู่แสง ครู
105 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640164 : บ้านสี่แยกคลองศิลา เนาวรัตน์  ด้วงนุ่ม ครูโรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา
106 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640165 : สมบูรณ์ประชาสรรค์ นิภา  จินาผล ครู
107 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640165 : สมบูรณ์ประชาสรรค์ จุรารัตน์  พรหมมินทร์ ครู
108 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640165 : สมบูรณ์ประชาสรรค์ นางสาวสุพรรษา   บำรุง ครูโรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์
109 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640159 : บ้านคลองโร นางจันทร์เพ็ญ  ปานศิริ ครู
110 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640159 : บ้านคลองโร เสาวลักษณ์  ศรีรักษา เจ้าหน้าที่พัสดุ
111 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640160 : บ้านควนคีรีวงศ์ นายประเสริฐศักดิ์  ชุมชาติ ครูผู้ช่วย
112 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640160 : บ้านควนคีรีวงศ์ วิลาวัณย์  โรยร่วง ครูผู้ช่วย
113 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640161 : บ้านควนสามัคคี นายจรุงศักดิ์  ชื่นชม ครูผู้ช่วย
114 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640153 : บ้านบางใหญ่สามัคคี จิรานันท์  ตะปินา ครู
115 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640153 : บ้านบางใหญ่สามัคคี ชญาชล  ดลบุญ ครูผู้ช่วย
116 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640154 : บ้านห้วยมุด อัมพวัลย์  แสงจันทร์ ครู
117 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640166 : มิตรประชาราษฎร์ นางสุดฤทัย  ทองดี ครู คศ.๒
118 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640166 : มิตรประชาราษฎร์ นายสมโชค  แซ่บ้าง ผู้บริหารสถานศึกษา
119 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640167 : วัดอรัญคามวารี ภาณุพงศ์  เพชรกูล ครู
120 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640167 : วัดอรัญคามวารี ลักขณา  เกษรัตน์ ครู
121 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640167 : วัดอรัญคามวารี สุธิษา   รักร่วม เจ้าหน้าที่ธุรการ
122 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640447 : บ้านเขานิพันธ์ นางนฤมล  บุญทอง ครู
123 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640447 : บ้านเขานิพันธ์ นางนฤมล  บุญทอง ครู อันดับ คศ. 3
124 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640448 : บ้านเขาปูน สุมาลี  ศรีนวล ครูชำนาญการพิเศษ
125 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640448 : บ้านเขาปูน นายไพรัตน์  ทองถึง ครู คศ.2(3)
126 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640450 : บ้านควนกลาง อวยพร   ไพเราะ ครู
127 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640450 : บ้านควนกลาง พรชนก  กลับดี ครู
128 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640466 : บ้านกลาง นายชำนาญ  สวัสดิโกมล ครูชำนาญการ
129 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640454 : บ้านคลองกา วิไลวรรณ  ถิ่นจะนะ ครูผู้ช่วย
130 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640454 : บ้านคลองกา เพียงโสม  สมบัติ ครูผู้ช่วย
131 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640455 : บ้านควนสูง ศิรินทร์ทิพย์  เพชระ เจ้าหน้าที่ธุรการ
132 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640456 : บ้านควนปราง รังสิญา  ช่อผูก ครู
133 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640456 : บ้านควนปราง จารุวัลย์  วงศ์ศิรินิล ธุรการ
134 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640456 : บ้านควนปราง ขุติมา  พัฒน์ชู ธุรการ
135 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640458 : บ้านปากหาน นางเมตตา  แจ้งจุล ครู
136 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640459 : บ้านห้วยทรายทอง จินดาพร  เรืองรักษ์ ครู คศ.2
137 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640460 : วัดคลองฉนวน วิภารัตน์  ทรงแก้ว ครู
138 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640452 : บ้านยูงงาม สิราณี  รักษ์วงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
139 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640452 : บ้านยูงงาม วิลาวรรณ์  ทองกูล ครูผู้ช่วย
140 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640452 : บ้านยูงงาม ศิริพร  ชูลี เจ้าหน้าที่ธุรการ
141 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640452 : บ้านยูงงาม ศิริพร  เกื้อพะระ ครูผู้ช่วย
142 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640482 : บ้านปากสาย เสาวนีย์  มัฏฐารักษ์ ครู
143 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640483 : บ้านลานเข้ มนัสยา  ไทยฤทธิ์ ธุรการโรงเรียน
144 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640484 : บ้านวังใหญ่ นายสุราษฎร์  สุภาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
145 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640485 : บ้านหานเพชร ประภัสสร  กาญจนชัย ครู
146 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640486 : วัดโสภณประชาราม วิระ  แสงอุไร ผู้อำนวยการโรงเรียน
147 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640486 : วัดโสภณประชาราม พงษ์นรินทร์  จันทร์เทพ พนักงานธุรการโรงเรียน
148 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640464 : วัดทุ่งหลวง จเร  หนูปลื้ม ผู้อำนวยการ
149 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640464 : วัดทุ่งหลวง ภัทวีณา  แก้วหีด ครูผู้ช่วย
150 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640479 : มหาราช 2 อุไร  จันทร์นวล ครู
151 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640479 : มหาราช 2 อภัย  พราหมณ์ศรีชาย ครูธุรการ
152 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640476 : บ้านนาชุมเห็ด นางมณีรัตน์  ระวังสุข ครูชำนาญการพิเศษ
153 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640476 : บ้านนาชุมเห็ด รจนา  พูลเกิด ครูผู้ช่วย
154 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640478 : บ้านห้วยมะนาว นางปาริชาติ  บัวทอง ธุรการโรงเรียน
155 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640467 : บ้านในไร่ จิรวรรณ  แก้วชัด ครู
156 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640468 : บ้านพรุแชง ณัฐธยาน์  นวลสุทธิ์ ครู
157 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640468 : บ้านพรุแชง สายใหม่  พินนุรุธ ครู
158 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640469 : บ้านส้องเหนือ วิริยะ  ชะโนวรรณ ครู
159 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640469 : บ้านส้องเหนือ วันเพ็ญ  หนูสีดำ ครู คศ.2
160 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640470 : วัดบ้านส้อง สังวร  ไชยศร ครู
161 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640470 : วัดบ้านส้อง สุนิตย์  ชูช่วยสุวรรณ รองผู้อำนวยการ
162 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640470 : วัดบ้านส้อง จิตติพร  ปรีชา ครู
163 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640471 : สามัคคีอนุสรณ์ ศิริวรรณ   วงศ์ประยูร ครู คศ.1
164 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640471 : สามัคคีอนุสรณ์ เปรมจิตร  เนื่องชู ครู
165 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640472 : บ้านส้อง พัทยา  บุญมาก ครู คศ2
166 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640472 : บ้านส้อง นางสาวสิปาง  ช่วยคุ้ม ครูผู้ช่วย
167 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640477 : บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 นายอภินันท์   รอดเจริญ ครู
168 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640477 : บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 วรวิทย์  ช่วงชุณห์ส่อง ครู
169 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640462 : บ้านหนองโสน นางสาวปาริชาติ  ทองขวิด ครู
170 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640462 : บ้านหนองโสน นายปรีชา  แป้นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน
171 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640463 : วัดคลองตาล นางธมนต์วรรณ  หนูเกตุ ครู
172 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640463 : วัดคลองตาล ประสิทธิ์  เมืองพร้อม ครู
173 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640465 : วัดเวียงสระ นางอาเณ  เชาวเหม ครู
174 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640475 : บ้านไทรห้อง จงกล  ศรีสำราญ ครู
175 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640362 : นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 ยุทธนา  พุฒทอง ครู
176 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640362 : นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 นางอุทุมพร  จันทวงศ์ ผู้บริหารสถานศึกษา
177 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640366 : บ้านควนสว่างวัฒนา วันดี  มณีนวล ครู
178 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640366 : บ้านควนสว่างวัฒนา อังคณา  หนูสม ครู
179 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640366 : บ้านควนสว่างวัฒนา นางสาวศิริพร   พัฒน์คล้าย ครูผู้ช่วย
180 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640366 : บ้านควนสว่างวัฒนา เกวลิน  ห ครู
181 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640367 : บ้านบางน้ำเย็น จีระวัฒน์  วันแรก ครูผู้ช่วย
182 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640369 : บ้านไสท้อน กนกศักดิ์  ลุ่ยจิ๋ว ครู
183 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640370 : บ้านควนยอ อาอีเซาะห์  เจ๊ะมิง ครู คศ .1
184 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640371 : วัดสามพัน sawaat  pradoo ครู
185 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640371 : วัดสามพัน สิทธิไกร  กุลสวน ครู
186 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640372 : บ้านไสดง นางเอราวรรณ  แก้วอาสา ครู
187 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640372 : บ้านไสดง ปราโมทย์  โสดา ครู
188 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640375 : บ้านประตูพลิก หทัยรัตน์  คชเดช ครู
189 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640376 : บ้านราษฎร์พัฒนา นายกิตตินนท์  นงค์นวล ครู
190 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640377 : บ้านหมาก นายบำรุง  วงค์นิ่ม ครูคศ.2
191 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640377 : บ้านหมาก นางสาววิภารัตน์  พัฒสงค์ ์เจ้าหน้าที่ธุรการ
192 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640378 : วัดบางพา นายรณกร  จันทร์ดี ครู
193 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640378 : วัดบางพา สุพรรณี  แก้วกระจาย ครู
194 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640373 : บ้านเกาะน้อย วิชัย  ทีฆพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
195 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640373 : บ้านเกาะน้อย กนกวรรณ  อารยะมั่นคง ครู
196 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640373 : บ้านเกาะน้อย พรทิพย์  แต้มประเสริฐ ครู ค.ศ.2
197 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640373 : บ้านเกาะน้อย ชุติกาญจน์  ฉายากุล ครู
198 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640374 : บ้านคลองโหยน วิภาวี  อินทรสุวรรณ ครู
199 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640374 : บ้านคลองโหยน โอม  รัตนพันธ์ ครู
200 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640379 : วัดบางสวรรค์ ยุภาพร  กาญจนสกาว ครู
201 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640380 : ปัญญาประชาอุทิศ นายเกียรติศักดิ์  ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
202 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640381 : อุดมมิตรพัฒนา นายอภิชาต  กาบขุนทด ครูผู้ช่วย
203 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640382 : บ้านหน้าเขา ปริชาติ  ทองปราง ครูผู้ช่วย
204 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640383 : บ้านห้วยแห้ง สามารถ  สุวรรณนวล ครู
205 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640356 : บ้านบางใหญ่ สุรางคนา  ชัยฤกษ์ ครู
206 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640361 : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 นายภาคภูมิ   โชติธรรม ครู ค.ศ. 1
207 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640361 : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 ดารณี  ใหญ่กว่าวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
208 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640368 : บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 สุวรรณา  ชุมคง ธุรการ
209 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640390 : บ้านทุ่งหญ้าแดง นางสาวณัฐกฤตา  ทองพงษ์ ครูผู้ช่วย
210 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640390 : บ้านทุ่งหญ้าแดง ธัญญารัตน์  ดำทอง ครู
211 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640391 : บ้านบางเหรียง รัตนา  มณีนวล ครู
212 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640391 : บ้านบางเหรียง นางปิยาภรณ์   พรมรานนท์ ครู
213 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640391 : บ้านบางเหรียง นายชินวุฒิ   ช้างกลาง ครู คศ.1
214 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640392 : บ้านบางใหญ่สินปุน ทนงศักดิ์  บุญคล่อง ครู
215 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640392 : บ้านบางใหญ่สินปุน นางขวัญตา  ไกรสิทธิ์ ครูชำนาญการ
216 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640393 : บ้านบางรูป นางสาวสุณีพร   หงษ์ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
217 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640393 : บ้านบางรูป นายดนุเดช  กาลา ึครูชำนาญการ
218 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640394 : วัดบางกำยาน นางสาวธัญกมล  แสงมณี ครู
219 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640389 : หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 นางสาวรัตน์ชนี  เด็นหลี ครู
220 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640387 : บ้านเมรัย นางสุภาวดี  พยัคฆา ครู
221 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640387 : บ้านเมรัย นายสันติ   ม ครุ
222 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640388 : ประชาอุทิศ จิราวรรณ  ขนานขาว ครู
223 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640384 : บ้านควนนิยม นายอภิสิทธิ์  ตันติกานต์กุล รองผู้อำนวยการ
224 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640385 : บ้านควนมหาชัย นายพิทักษ์   ช้างกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
225 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640385 : บ้านควนมหาชัย ปวันรัตน์  สักหวาน ครูผู้ช่วย
226 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640386 : บ้านโคกมะม่วง จินตนา  ลิ้มปี้ ครู
227 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640359 : บ้านยูงทอง วรวัสน์  ไกรณรา ผู้อำนวยการ
228 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640360 : บ้านไสขรบ นางสาว ณิชาภัทร  เพ็ชรชำนาญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
229 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640355 : บ้านบางหยด ชนัดดา  อมรชาติ ครู
230 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640355 : บ้านบางหยด นางสาวอรวรรณ  สิทธิวงษ์ ครู
231 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640357 : บ้านปลายสาย สุจิตรา  ฤทธิพรัต ครู
232 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640358 : บ้านย่านดินแดง คนึงนุช  เนาวพันธ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
233 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640358 : บ้านย่านดินแดง นางสุภัคสิริ  ตันติกานต์กุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน
234 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640354 : บ้านบ่อพระ ธนัชนันท์  แสงอุไร ครู
235 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640354 : บ้านบ่อพระ นางธิดารัตน์   ประจักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อพระ
236 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640518 : บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ กรองกาญจน์  สังข์ทอง ครู
237 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640519 : บ้านบางหอย ณัฐวุฒิ  ขุนล่ำ ครู
238 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640519 : บ้านบางหอย จิตกร  แจวศิริ ครู
239 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640520 : บ้านปลายศอก ธนศักดิ์  ลิ่มหลัก ครู
240 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640521 : บ้านปลายคลอง นางจันทร์จิรา  สังเลื่อน ครู
241 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640523 : บ้านคลองพังกลาง นางสาวศุภนิตย์  สัมภวมานะ รองผู้อำนวยการ
242 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640523 : บ้านคลองพังกลาง จิรา  หนองเพียน ครู
243 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640526 : บ้านยวนปลา นางชวนขวัญ   มณีโชติ พนักงานราชการ
244 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640525 : บ้านบางปาน นางกัลยา  มงคลนิมิตร ครู คศ.๒
245 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640525 : บ้านบางปาน นัฏญา  รัชชะ ครู
246 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640527 : วัดสองแพรก นางอารีย์  พิบูลย์ ครู
247 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640528 : บ้านควนสินชัย ลัดดา  พรหมขวัญ ครู
248 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640524 : บ้านควนสระ อัญชิษฐา  เกิดเรือง ครูผู้ช่่วย
249 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640522 : วัดสมัยสุวรรณ พงศักดิ์  ดำน้อย ครู