รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ระนอง 460021 : บ้านเกาะพยาม นางสาวปิยพร   สุวรรณวัฒน์ ครู
2 สพป.ระนอง 460021 : บ้านเกาะพยาม นางสาวศุภิสรา  สมเขาใหญ่ ครูผู้ช่วย
3 สพป.ระนอง 460021 : บ้านเกาะพยาม นายสากล   เยี่ยมไธสง ครู
4 สพป.ระนอง 460024 : บ้านเกาะช้าง นางสาวต่วนโรสนานี  เด่นอุดม ครู
5 สพป.ระนอง 460018 : อนุบาลระนอง นางสาวสุณี  มะหะหมัด ครู
6 สพป.ระนอง 460018 : อนุบาลระนอง วราภรณ์   คำคง ครู
7 สพป.ระนอง 460025 : ชาติเฉลิม นางศิริลักษณ์  เกตุแก้ว ครู
8 สพป.ระนอง 460029 : บ้านหินดาด นายยศกฤต  ช่วยนุกูล ครู
9 สพป.ระนอง 460030 : บ้านทรายแดง นางสาวกนกรส  เชื้อสาย ครู
10 สพป.ระนอง 460031 : บ้านบางสีกิ้ม นางสาวปิยาพัชร  มากเสม ครู
11 สพป.ระนอง 460031 : บ้านบางสีกิ้ม ยุวดี  นุ่นรักษา ครูผู้ช่วย
12 สพป.ระนอง 460026 : บ้านบางนอน นางอิสรา  เพชรคนชม ครู
13 สพป.ระนอง 460027 : เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา นางสาวนิลชฎา  หีบเพชร ครูชำนาญการ
14 สพป.ระนอง 460017 : ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 นางสาวพิณณิตา  หนูอินทร์ ครู
15 สพป.ระนอง 460017 : ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 นางสาวพิณณิตา  หนูอินทร์ ครู
16 สพป.ระนอง 460007 : บ้านบางริ้น นางสาวเนาวรัตน์  ภู่มาลา ครู
17 สพป.ระนอง 460008 : บ้านบางกลาง ประวีณา  ธนิตสุขการ พนักงานราชการ
18 สพป.ระนอง 460010 : บ้านทุ่งหงาว นายชัยยัณต์  สุขแก้ว ครู
19 สพป.ระนอง 460019 : บ้านเกาะสินไห นายณัฐวัฒน์  นางงาม ครู
20 สพป.ระนอง 460019 : บ้านเกาะสินไห ธงชัย  ทะเลมอญ ครู ชำนาญการ
21 สพป.ระนอง 460019 : บ้านเกาะสินไห ณัฐวุธ  สุวรรณมณี ครู
22 สพป.ระนอง 460020 : บ้านเขานางหงส์ รัชฎาภรณ์   พรภูติ ครู
23 สพป.ระนอง 460023 : บ้านเกาะเหลา ชวณัฐ  หาญโสดา ครู
24 สพป.ระนอง 460022 : บ้านปากน้ำ นางสาวจิราพร  ภราดร์นุวัฒน์ ครู
25 สพป.ระนอง 460022 : บ้านปากน้ำ นางสาวพรพรรณ  จิรภัทรสกุล ครู
26 สพป.ระนอง 460032 : บ้านหินช้าง นางสาวนฤมล  สมิง ครู
27 สพป.ระนอง 460006 : บ้านนกงาง พนิด  หลังเถาะ ครูผู้ช่วย
28 สพป.ระนอง 460006 : บ้านนกงาง สุพรรณี  จงจิตร ครู
29 สพป.ระนอง 460001 : บ้านราชกรูด พิชชานันท์  คงแก้ว ครู
30 สพป.ระนอง 460002 : บ้านขจัดภัย จามจุรี  อนันตกูล เจ้าหน้าที่
31 สพป.ระนอง 460002 : บ้านขจัดภัย นายสมศักดิ์  เดชประมวลพล ธุรการ
32 สพป.ระนอง 460002 : บ้านขจัดภัย วรรณรวี  อนันต์นวัฒน์ ครู
33 สพป.ระนอง 460003 : บ้านคลองของ นางสาวนพรัตน์  แซ่เท่ง ธุรการ
34 สพป.ระนอง 460012 : บ้านหาดทรายดำ ชุติมา  ลิ่มศิลา ครู
35 สพป.ระนอง 460012 : บ้านหาดทรายดำ มุทิตา  ยังสวัสดิ์ ครู
36 สพป.ระนอง 460016 : บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) อัญชนา  ภมรานนท์ ครู
37 สพป.ระนอง 460013 : วัดหาดส้มแป้น อารีรักษ์  สงวนทรัพย์ ครูผู้ช่วย
38 สพป.ระนอง 460013 : วัดหาดส้มแป้น นางสาวนิตยา  ฟุ้งเฟื่อง ครู
39 สพป.ระนอง 460080 : บ้านเขาฝาชี นางสาวนุชศราภรณ์  คงช่วย ครู
40 สพป.ระนอง 460080 : บ้านเขาฝาชี พัชรีย์  จันทร์ส่งแก้ส ครู
41 สพป.ระนอง 460081 : ทับไชยาพัฒนา นางอโนทัย  ทองส่องแก้ว ครู
42 สพป.ระนอง 460082 : วัดช่องลม สุภาพรรณ   ชูชีพ ครูผู้ช่วย
43 สพป.ระนอง 460083 : ทุ่งตาพลวิทยา นางจตุพร  คุ้มตะกั่ว ครู
44 สพป.ระนอง 460073 : ระวิราษฎร์บำรุง นริศรา  มัทมิฬ ครูผู้ช่วย
45 สพป.ระนอง 460073 : ระวิราษฎร์บำรุง นายสำราญ   ศิริชาติ ครู
46 สพป.ระนอง 460073 : ระวิราษฎร์บำรุง สมชาย  แป้นปรุง ผู้อำนวยการ
47 สพป.ระนอง 460075 : บ้านบางขุนแพ่ง สุภนิดา   คงจันทร์ ครู
48 สพป.ระนอง 460075 : บ้านบางขุนแพ่ง นางสุวรรณี   ทองตั้ง ครู
49 สพป.ระนอง 460079 : บ้านละอุ่นใต้ นางศิริพร  คนหมั้น ครู
50 สพป.ระนอง 460078 : บ้านปากแพรก นายก้อรี  บิลอะหลี ครู
51 สพป.ระนอง 460063 : ประชาอุทิศ นายภานุวัฒน์  สุวรรณนัง ครู
52 สพป.ระนอง 460069 : ชนม์พัฒนา วิทวัฒน์  เจริญเฉลิมศักดิ์ ครู
53 สพป.ระนอง 460069 : ชนม์พัฒนา เอกชัย  เจ้ยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
54 สพป.ระนอง 460071 : บ้านบางปรุ กันต์ธีร์  พันธุ์ลำยอง ครู
55 สพป.ระนอง 460072 : บ้านห้วยเสียด สิริวิภา  แซ่เฮ้า ครู
56 สพป.ระนอง 460072 : บ้านห้วยเสียด นางสาวประภัสสร  สุขตะโก ครู
57 สพป.ระนอง 460070 : อนุบาลบ้านด่าน นางสาวรัชนีวรรณ  ชัยเพชร ครู
58 สพป.ระนอง 460061 : บ้านเชี่ยวเหลียง นางระรื่่น   ดิษฐประดับ ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ
59 สพป.ระนอง 460064 : บ้านบางหิน รัชดาภรณ์  จันทร์ส่งแสง ครูผู้ช่วย
60 สพป.ระนอง 460065 : บ้านชาคลี นางสาวอารีรัตน์  ประสมทรัพย์ ครู
61 สพป.ระนอง 460066 : บ้านทองหลาง ธิดารัตน์  ชนทัศน์ ครู
62 สพป.ระนอง 460060 : บ้านนา สุวรีย์  บุนนาค ครู
63 สพป.ระนอง 460067 : บ้านบางเบน ศุกร์สันติ์  แซ่เอี๋ยว ครูผู้ช่วย
64 สพป.ระนอง 460067 : บ้านบางเบน นางสาวมณฑาทิพย์  เหมรัตน์ ครู
65 สพป.ระนอง 460068 : บ้านสำนัก นางสาวชุติมันต์   ดำมี ครู
66 สพป.ระนอง 460068 : บ้านสำนัก นายคมเพชร  ศรีไชย ครู
67 สพป.ระนอง 460037 : นิคมสงเคราะห์ วรรณพร  จินดาพรหม ครูผู้ช่วย
68 สพป.ระนอง 460037 : นิคมสงเคราะห์ ชยาภัสร์  ไขวารี ครูและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
69 สพป.ระนอง 460039 : บ้านหินวัว สุลาวรรณ์  เสวตจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
70 สพป.ระนอง 460040 : บ้านทุ่งมะพร้าว นิติรัตน์  แสงเผือก ครู
71 สพป.ระนอง 460041 : บ้านน้ำขาว รุจิรา  จุลุตร ครู
72 สพป.ระนอง 460041 : บ้านน้ำขาว พัชรินทร์  ตันหยง ครู
73 สพป.ระนอง 460041 : บ้านน้ำขาว นางกัลปา  รักศรี ครู
74 สพป.ระนอง 460042 : เพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางกุสมา  สีสร้อย ครู
75 สพป.ระนอง 460049 : บ้านดอนกลาง ธรรญชนก  กุยสาย ธุรการ
76 สพป.ระนอง 460051 : บ้านปลายคลอง นางเยาวลักษณ์  วิเชียรรัตน ครู
77 สพป.ระนอง 460052 : บ้านบกกราย รุ่งทิวา  คนเที่ยง ครู
78 สพป.ระนอง 460052 : บ้านบกกราย สุพิชฌาย์  ศรีเกตุ ธุรการ
79 สพป.ระนอง 460053 : บ้านบางกุ้ง กมลวรรณ  กัณหาพรม ครู
80 สพป.ระนอง 460050 : กระบุรี ฤทัยทิพย์   สายสิญจน์ ตรู
81 สพป.ระนอง 460050 : กระบุรี สาโรจน์  รอดสีเสน ครู
82 สพป.ระนอง 460054 : บ้านน้ำจืดน้อย ศิรภัสสร   บุญเกื้อ ครู
83 สพป.ระนอง 460054 : บ้านน้ำจืดน้อย นางชนมน  นิยมชื่น ครู
84 สพป.ระนอง 460057 : บ้านบางสองรา นางสุธีรา  โอชา ครู
85 สพป.ระนอง 460058 : บ้านทับจาก สกนธ์  ธนัตวรานนท์ ธุรการโรงเรียน
86 สพป.ระนอง 460058 : บ้านทับจาก นิวัฒน์  ธัญญพันธ์ ครู
87 สพป.ระนอง 460033 : วัดสุวรรณคีรี ธีรภัทร  ถิระโชติ ครู
88 สพป.ระนอง 460034 : บ้านหนองจิก จินตนา  จันทรคาธ ครู
89 สพป.ระนอง 460034 : บ้านหนองจิก ราชิดา  วัฒนศิริ ครู
90 สพป.ระนอง 460035 : บ้านหาดจิก นางสาวรสสุคนธ์  อักษรชู ครู
91 สพป.ระนอง 460036 : บ้านคลองเงิน นางรัตติภรณ์  ฉัตจศรีโรจน์ ครุ
92 สพป.ระนอง 460044 : บ้านสองพี่น้อง พยอม  ธรรมณี ครู
93 สพป.ระนอง 460044 : บ้านสองพี่น้อง นางวรรณิภา  หลักฐาน ธุรการ
94 สพป.ระนอง 460045 : มัชฌิมวิทยา นายพงษ์ศานติ์  ภูริสิริกุล ผอ.รร.
95 สพป.ระนอง 460043 : ทับหลีสุริยวงศ์ นพวรรณ   วังน้อย ครู
96 สพป.ระนอง 460043 : ทับหลีสุริยวงศ์ อรษา  คงเดิม ครู
97 สพป.ระนอง 460059 : บ้านลำเลียง นางดุจเดือน  ลิ่มศิลา ครูผู้ช่วย
98 สพป.ระนอง 460055 : บ้านสองแพรก นางสุพัชนี  เอียบฉุ้น ครู
99 สพป.ระนอง 460056 : ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) นางสาวสุดารัตน์  พลาสิน ครู
100 สพป.ระนอง 460084 : บ้านภูเขาทอง ขันติชัย  สาลี ครูผู้ช่วย
101 สพป.ระนอง 460085 : บ้านทะเลนอก จาริญา  นิ่มนวล เจ้าหน้าที่ธุรการ
102 สพป.ระนอง 460086 : บ้านกำพวน สุธีระ  เชี่ยวชาญ ครู
103 สพป.ระนอง 460086 : บ้านกำพวน เอกรัตน์  คงยศ ครู
104 สพป.ระนอง 460087 : บ้านสุขสำราญ นางธีรดา  อินทร์พรหม ครู
105 สพป.ระนอง 460088 : บ้านบางมัน นางสาวชวิศา  โต๊ะทอง ครูผู้ช่วย
106 สพป.ระนอง 460089 : บ้านแหลมนาว นางรัชนีกร  ราเหม ครูผู้ช่วย
107 สพป.ระนอง 460090 : ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) ทัศนัย  สุวรรโณ ครูผู้ช่วย
108 สพป.ระนอง 460091 : บ้านควนไทรงาม นางสาวเพ็ญจิดาภา  ฮั่นโต่น ครู
109 สพป.ระนอง 460092 : บ้านบางกล้วยนอก สากีน๊ะ  สะอุ ครู
110 สพป.ระนอง 460092 : บ้านบางกล้วยนอก รอฮายู  รักษา ครูผู้ช่วย