รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ชุมพร เขต 1 110064 : วัดขุนกระทิง นางสาวฐิติพร  อมรามร เจ้าหน้าที่ธุรการ
2 สพป.ชุมพร เขต 1 110021 : วัดหาดทรายแก้ว วัลลี  ปิดชิด ครู
3 สพป.ชุมพร เขต 1 110065 : บ้านในห้วย นายจิรพันธ์  สันทัดการ เจ้าหน้าที่ธุรการ
4 สพป.ชุมพร เขต 1 110061 : ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ หยาดพิรุณ  แสงทอง ครู
5 สพป.ชุมพร เขต 1 110020 : อนุบาลชุมพร มณฑิกา  พัฒชู ครู
6 สพป.ชุมพร เขต 1 110013 : วัดดอนทรายแก้ว เนตรนลิน  คชรินทร์ ครู
7 สพป.ชุมพร เขต 1 110013 : วัดดอนทรายแก้ว นายยุทธศักดิ์  รักษาสี ครู
8 สพป.ชุมพร เขต 1 110008 : วัดพิชัยยาราม นายอภิชัย  นุ้ยสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดพิชัยยาราม
9 สพป.ชุมพร เขต 1 110009 : บ้านคอสน วิลาสินี  เจริญบุญเดช ธุรการโรงเรียน
10 สพป.ชุมพร เขต 1 110009 : บ้านคอสน วิลาสินี  เจริญบุญเดช ธุรการโรงเรียน
11 สพป.ชุมพร เขต 1 110007 : บ้านบางคอย ชนิตา  พันคง ครู
12 สพป.ชุมพร เขต 1 110012 : บ้านบางหลง นางสาวณิชารีย์  หนูแก้ว พนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน
13 สพป.ชุมพร เขต 1 110054 : บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา ธิดารัตน์   นารี ครูผู้ช่วย
14 สพป.ชุมพร เขต 1 110053 : บ้านทุ่งหงษ์ ฉวีพร  ชาญนคร ธุรการ
15 สพป.ชุมพร เขต 1 110060 : บ้านเขาบ่อ ปาริชาติ  ชื่นแดง ครูชำนาญการ
16 สพป.ชุมพร เขต 1 110060 : บ้านเขาบ่อ นางสาวพิชญาณ์มญชุ์  คุปติธรรมกุล ครู
17 สพป.ชุมพร เขต 1 110051 : วัดดอนมะม่วง กนกวรรณ  แพรักษา ครู
18 สพป.ชุมพร เขต 1 110052 : วัดทุ่งคา นางสาวพัชรินทร์  ชำนาญแทน ครูพัสดุ
19 สพป.ชุมพร เขต 1 110018 : อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร นายประสิทธิ์  เกลี้ยงสงค์ ครู
20 สพป.ชุมพร เขต 1 110034 : วัดหูรอ นางจิตรา  ชัยวิสิทธิ์ ครู
21 สพป.ชุมพร เขต 1 110036 : บ้านสามเสียม วิภาวดี  กลิ่นน้อย ครู
22 สพป.ชุมพร เขต 1 110035 : ชุมชนบ้านนาชะอัง ศุภิสรา  จันทร์ประนต ธุรการ
23 สพป.ชุมพร เขต 1 110038 : วัดนาทุ่ง พันธุ์ธัช  ศรีไสยเพชร ครู
24 สพป.ชุมพร เขต 1 110041 : บ้านหนองเนียน นันทนัฐ  มณีสุข ครู
25 สพป.ชุมพร เขต 1 110045 : วัดบางลึก วาสนา  เจริญภักดี ครู
26 สพป.ชุมพร เขต 1 110047 : บ้านศาลาลอย นางสาวโชติกา   สุวรรณเนาว์ ครู
27 สพป.ชุมพร เขต 1 110014 : วัดคูขุด นางสาวนิติมา  แดงสกล ครู
28 สพป.ชุมพร เขต 1 110015 : บ้านดอนไทรงาม นางสาวพัทธยา  เทศขำ ครูโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
29 สพป.ชุมพร เขต 1 110016 : บ้านคอเตี้ย วรารัตน์  เพชรนาค เจ้าหน้าที่ธุรการ
30 สพป.ชุมพร เขต 1 110017 : วัดดอนรวบ นายประสิทธิ์  คงบุญแก้ว ครู
31 สพป.ชุมพร เขต 1 110063 : บ้านเขาวง กุศล   อ่อนสูง ผู้อำนวยการดรงเรียน
32 สพป.ชุมพร เขต 1 110023 : บ้านท่ามะปริง นางสาววรรณวิสาข์  ศักดิ์พิมล ครู
33 สพป.ชุมพร เขต 1 110005 : วัดหัวกรูด เกษม  จันทร์เพียร ครูโรงเรียนวัดหัวกรูด
34 สพป.ชุมพร เขต 1 110001 : บ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) จีรพรรณ  นันทตันติ ครู
35 สพป.ชุมพร เขต 1 110002 : บ้านหัวถนน นางสาวนาฏนารี  หัสดำ ครู
36 สพป.ชุมพร เขต 1 110003 : บ้านหาดภราดรภาพ วรุณี  สุขยุภักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
37 สพป.ชุมพร เขต 1 110003 : บ้านหาดภราดรภาพ นางสาวน้ำฝน  รักษาญาติ ธุรการโรงเรียน
38 สพป.ชุมพร เขต 1 110025 : เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม ชุติมา  คันธมาลย์ชาติ ครู
39 สพป.ชุมพร เขต 1 110026 : วัดดอนเมือง สัมภาษณ์  มาศวิเชียร ครู
40 สพป.ชุมพร เขต 1 110027 : วัดวังไผ่ วัลย์นภัสร์  นวลละออง ครู
41 สพป.ชุมพร เขต 1 110029 : ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) จินตนา  ร่วมใจ ครู
42 สพป.ชุมพร เขต 1 110030 : วัดน้อมถวาย นงพงา   สุวพิศ ครู
43 สพป.ชุมพร เขต 1 110032 : บ้านนาแซะ นางสาวประภัสสร  ฝ่ายเวียงจันทร์ ครู
44 สพป.ชุมพร เขต 1 110033 : บ้านท่าไม้ลาย กันต์สินี  หวั่งประดิษฐ์ ครูผู้ช่วย
45 สพป.ชุมพร เขต 1 110056 : วัดเชิงกระ สำรวม   สนพิพัฒน์ ครู
46 สพป.ชุมพร เขต 1 110058 : บ้านคลองสูบ นายธีรพันธ์  สุขสำราญ ครู
47 สพป.ชุมพร เขต 1 110059 : บ้านเขาชันโต๊ะ จุฑารัตน์  ทับแสงศรี ครู
48 สพป.ชุมพร เขต 1 110067 : บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา นางสาวญาติมา  ฤทธิ์ธาร เจ้าหน้าที่ธุรการ
49 สพป.ชุมพร เขต 1 110004 : บ้านหาดทรายรี นางอนุสรา  เพชรเจียรนัย ครู
50 สพป.ชุมพร เขต 1 110006 : บ้านทุ่งมะขาม ชญานี  พวงทรัพย์ ครู
51 สพป.ชุมพร เขต 1 110042 : ชุมชนวัดหาดพันไกร นางศิริประภา  แสนโคตร ครู
52 สพป.ชุมพร เขต 1 110073 : บ้านใหม่พัฒนา จันทนา  โตคีรี ครู
53 สพป.ชุมพร เขต 1 110074 : ประชานิคม 2 นางสาวจอมใจ  จันทร์สิน ครู
54 สพป.ชุมพร เขต 1 110074 : ประชานิคม 2 รุจิรา  สิงห์กันยา ครู
55 สพป.ชุมพร เขต 1 110282 : บ้านท่าลานทอง ปิยธิดา  แซ่โง้ว ครู
56 สพป.ชุมพร เขต 1 110072 : ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) เอมอร  เพชรวารี ครู
57 สพป.ชุมพร เขต 1 110084 : บ้านแก่งเพกา กนกวรรณ  ประสานทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
58 สพป.ชุมพร เขต 1 110081 : บ้านหาดหงส์ นายนพดล  ซื่อมาก ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
59 สพป.ชุมพร เขต 1 110078 : บ้านเขาพาง กชวรรณ   คงนิล ครูชำนาญการพิเศษ
60 สพป.ชุมพร เขต 1 110079 : บ้านหนองเรือ ชานิตา  แสนสุข เจ้าหน้าที่พัสดุ
61 สพป.ชุมพร เขต 1 110079 : บ้านหนองเรือ นางเสาวภา  ทองไตรภพ ครูผู้ช่วย
62 สพป.ชุมพร เขต 1 110080 : บ้านหัวว่าว ธมกร  พัฒนะอิ่ม ครู
63 สพป.ชุมพร เขต 1 110080 : บ้านหัวว่าว ยุพาวรรณ  เนียมปู่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
64 สพป.ชุมพร เขต 1 110083 : บ้านหาดส้มแป้น นางสาวยุพา  หมีนพราน ครู
65 สพป.ชุมพร เขต 1 110083 : บ้านหาดส้มแป้น สุภชัย  สมบุญ ครู
66 สพป.ชุมพร เขต 1 110085 : อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ภุชงค์  แก้วปลอด ครู
67 สพป.ชุมพร เขต 1 110089 : ชุมชนประชานิคม จุฑาพร  ศรีภิรมย์ ธุรการ
68 สพป.ชุมพร เขต 1 110087 : ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) กรนิภา  สังศรีสุข ครู
69 สพป.ชุมพร เขต 1 110094 : วัดควนมณี นางกานต์รวี  สร้างเกตุ ครูชำนาการพิเศษ
70 สพป.ชุมพร เขต 1 110093 : บ้านละมุ นางสาววิลาวัณย์  แท่นนิล ครูผู้ช่วย
71 สพป.ชุมพร เขต 1 110096 : บ้านดอนเคี่ยม นิภา  ปี่แก้ว ครูชำนาญการ
72 สพป.ชุมพร เขต 1 110098 : บ้านรับร่อ รัตนาภรณ์  พูลบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
73 สพป.ชุมพร เขต 1 110100 : บ้านหาดใน นางบุญทิวา  แก้วรักษ์ ครูชำนาญการ
74 สพป.ชุมพร เขต 1 110283 : บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี เสาวรัตน์  ภิรมย์ ครู
75 สพป.ชุมพร เขต 1 110077 : บ้านเหมืองทอง เจนจิรา  เพชรศรี ครู
76 สพป.ชุมพร เขต 1 110077 : บ้านเหมืองทอง จันทร์จิรา  คานุรักษ์ ครูอัตราจ้าง
77 สพป.ชุมพร เขต 1 110103 : บ้านคันธทรัพย์ นางสาวภคภรณ์  โกมลบุณย์ ครูโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์
78 สพป.ชุมพร เขต 1 110104 : บ้านเนินทอง กัญญาวีร์  นุ่นแก้ว ครู
79 สพป.ชุมพร เขต 1 110109 : บ้านสวนทรัพย์ นายจิตต์พงษ์  หนูบำรุง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสวนทรัพย์
80 สพป.ชุมพร เขต 1 110106 : บ้านพรุตะเคียน นางสาวเบญจศิริ  รอดโต ครู
81 สพป.ชุมพร เขต 1 110105 : บ้านใหม่สมบูรณ์ ภัททิรา  เกตุพิมล ครู
82 สพป.ชุมพร เขต 1 110102 : บ้านงาช้าง อัญชลี  เอกพงษ์ ครู
83 สพป.ชุมพร เขต 1 110107 : ประชาพัฒนา นายณรงค์  คชรินทร์ ครูชำนาญการ
84 สพป.ชุมพร เขต 1 110107 : ประชาพัฒนา สุรีพร  ประสานทอง ครู
85 สพป.ชุมพร เขต 1 110107 : ประชาพัฒนา นางสาวศรีสุดา  แซ่ตั้ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
86 สพป.ชุมพร เขต 1 110108 : บ้านร้านตัดผม นุชนา  เรืองโรจน์ ครู
87 สพป.ชุมพร เขต 1 110111 : บ้านทรายขาว ปรมัตถ์  บุญนิ่ม ครู
88 สพป.ชุมพร เขต 1 110076 : บ้านธรรมเจริญ เอกชัย   รัตนพงศ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
89 สพป.ชุมพร เขต 1 110110 : บ้านตาหงษ์ ปัทมา  ใยบัวทอง ครู คศ.3
90 สพป.ชุมพร เขต 1 110068 : บ้านกลาง ภูมิ  สหชาติมานพ เจ้าหน้าที่ธุรการ
91 สพป.ชุมพร เขต 1 110068 : บ้านกลาง นางสาวพิทยาภรณ์  สุทธสนธิ์ ครู
92 สพป.ชุมพร เขต 1 110069 : บ้านบึงลัด ชนิดา  อินทะโก บุคลากรวิทยาศาสตร์
93 สพป.ชุมพร เขต 1 110069 : บ้านบึงลัด นางสาวอรอุมา  ขาวสุวรรณ ครู
94 สพป.ชุมพร เขต 1 110070 : ประชานิคม 4 นางสาวสุดาทิพย์  มีสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
95 สพป.ชุมพร เขต 1 110071 : บ้านยายไท นวลศรี  พงษ์สมุทร ครู
96 สพป.ชุมพร เขต 1 110099 : บ้านหินแก้ว ภัชรา  นวลแก้ว หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
97 สพป.ชุมพร เขต 1 110099 : บ้านหินแก้ว ปราณี  กาบขุนทด ครู
98 สพป.ชุมพร เขต 1 110101 : บ้านน้ำเย็น วงเดือน   คำระหงษ์ ครู
99 สพป.ชุมพร เขต 1 110097 : บ้านจันทึง ดวงพร  บุญพยุง เจ้าหน้าที่ธุรการ
100 สพป.ชุมพร เขต 1 110097 : บ้านจันทึง รุ่งรัตน์  แย้มสุคนธ์ ครู
101 สพป.ชุมพร เขต 1 110118 : บ้านทรายแก้ว นางสาวภิริลักษณ์   เพชรหาญ ครูผู้ช่วย
102 สพป.ชุมพร เขต 1 110121 : ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) ณัฏฐกานต์  จังคสุต ครู
103 สพป.ชุมพร เขต 1 110124 : บ้านไชยราช นางสาวสิริพร  บุญทิพย์ ครู
104 สพป.ชุมพร เขต 1 110128 : บ้านวังช้าง เฉลิมเกียรติ  โต๊ะดำ ครู
105 สพป.ชุมพร เขต 1 110132 : บ้านหินกบ นางสาววลัยมาศ  บัวชาวเกาะ ครูผู้ช่วย
106 สพป.ชุมพร เขต 1 110130 : บ้านบางจาก นางสาววิเนตา  โคมแก้ว ครู
107 สพป.ชุมพร เขต 1 110131 : บ้านชุมโค นิภา  สุวรรณฉวี ธุรการโรงเรียนบ้านชุมโค
108 สพป.ชุมพร เขต 1 110133 : บ้านดอนทราย นายภาคภูมิ  รัตนพงศ์ ครูผู้ช่วย
109 สพป.ชุมพร เขต 1 110134 : บ้านทรัพย์สมบูรณ์ นิตยา  นกใหญ่ ธุรการโรงเรียน
110 สพป.ชุมพร เขต 1 110129 : บ้านบ่ออิฐ เนตรชนก  พรมทอง ครู
111 สพป.ชุมพร เขต 1 110129 : บ้านบ่ออิฐ สายใจ  ชินวงค์ ครู
112 สพป.ชุมพร เขต 1 110125 : บ้านทุ่งเรี้ย กาญจนก  คงทน เจ้าหน้าที่ธุรการ
113 สพป.ชุมพร เขต 1 110119 : ชุมชนมาบอำมฤต นายมานพ  นะกิจ ครูผู้ช่วย
114 สพป.ชุมพร เขต 1 110120 : วัดดอนยาง วรวรรณ  เชื้อแถว ผู้อำนวยการโรงเรียน
115 สพป.ชุมพร เขต 1 110120 : วัดดอนยาง ธนารัตน์  ขวัญสมคิด เจ้าหน้าที่ธุรการ
116 สพป.ชุมพร เขต 1 110123 : บ้านห้วยรากไม้ อรรถพล  เอกวรรณัง ครู
117 สพป.ชุมพร เขต 1 110138 : ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ นายธีระพันธ์  เพ็ชรคีรี ครู
118 สพป.ชุมพร เขต 1 110145 : บ้านคอกม้า นายไพฑูรย์  อุ่นอบ ครู
119 สพป.ชุมพร เขต 1 110135 : อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) สุทธรัตน์   อินทรัตน์ ครู
120 สพป.ชุมพร เขต 1 110136 : บ้านดอนตะเคียน นายวชิระ  มีพันธ์ ครู
121 สพป.ชุมพร เขต 1 110117 : บ้านน้ำพุ สรรษณี   ทองลาว เจ้าหน้าที่ธุรการ
122 สพป.ชุมพร เขต 1 110117 : บ้านน้ำพุ รัชนีกร  วัชจินดา เจ้าหน้าที่ธุรการ
123 สพป.ชุมพร เขต 1 110115 : บ้านถ้ำธง นางสาวนิชยา  ขุนดำ ครู
124 สพป.ชุมพร เขต 1 110115 : บ้านถ้ำธง กานต์พิชชา  รอดปังหวาน ครู
125 สพป.ชุมพร เขต 1 110112 : บ้านปากคลอง พรพรรณ  หวามา ธุรการ
126 สพป.ชุมพร เขต 1 110113 : วัดบางแหวน นายพงศ์ศิริ  ชิตกรหาญ ครู
127 สพป.ชุมพร เขต 1 110140 : ไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) นางสาววิยะดา   ครุธนรสิงห์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
128 สพป.ชุมพร เขต 1 110141 : อนุบาลบ้านเนินสำลี อรุณี  แสงจินดารัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
129 สพป.ชุมพร เขต 1 110143 : บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ภัททิรา  นพศรี ครู