รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ชุมพร เขต 2 110245 : วัดราชบุรณะ ภาคภูมิ  มณีบางกา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 สพป.ชุมพร เขต 2 110245 : วัดราชบุรณะ สุภาภรณ์  ธานีพัฒน์ ครู
3 สพป.ชุมพร เขต 2 110245 : วัดราชบุรณะ ไพฑูรย์  ศรีวะสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบุรณะ
4 สพป.ชุมพร เขต 2 110246 : บ้านดอนนน นายโอภาส   วรนุช ครู
5 สพป.ชุมพร เขต 2 110248 : บ้านในเหมือง พรรณี  ชื่นเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ
6 สพป.ชุมพร เขต 2 110248 : บ้านในเหมือง พรนิภา  สิงห์รัมย์ ครูโรงเรียนบ้านในเหมือง
7 สพป.ชุมพร เขต 2 110248 : บ้านในเหมือง ทิพย์ชนก  มณีนวล หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
8 สพป.ชุมพร เขต 2 110250 : บ้านหนองปลา นางสาววาสนา  ทองสุข ครู
9 สพป.ชุมพร เขต 2 110250 : บ้านหนองปลา สุภาพร  โรยสุวรรณ ครู
10 สพป.ชุมพร เขต 2 110251 : วัดนพคุณ สุทิน  ศิลปสุวรรณ ครู
11 สพป.ชุมพร เขต 2 110251 : วัดนพคุณ กันยกร  อุมา ผู้อำนวยการโรงเรียน
12 สพป.ชุมพร เขต 2 110233 : บ้านควนตะวันออก นางอำนวยพร  แดงมณี เจ้าหน้าที่พัสดุ
13 สพป.ชุมพร เขต 2 110233 : บ้านควนตะวันออก นางสาวกชพร  ฤทธิโสม เจ้าหน้าที่ธุรการ
14 สพป.ชุมพร เขต 2 110234 : บ้านสะพานยูง นางสาวสุนิสา   สุวรรณรัตน์ ครู
15 สพป.ชุมพร เขต 2 110265 : วัดอัมพาวาส นางกรุณา  สุจริต ครู โรงเรียนวัดอัมพาวาส
16 สพป.ชุมพร เขต 2 110266 : วัดราษฎร์อรุณ ขวัญฤดี  สังขฤกษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
17 สพป.ชุมพร เขต 2 110266 : วัดราษฎร์อรุณ สุบรรณ  จินาทิตย์ ช่างไม้ 3
18 สพป.ชุมพร เขต 2 110266 : วัดราษฎร์อรุณ นายศุภชัย  นาพญาธีระกุล ครู คศ.2
19 สพป.ชุมพร เขต 2 110235 : วัดชลธีนิมิตร นางสุกัญญา  วังสว่าง ครู
20 สพป.ชุมพร เขต 2 110236 : บ้านบางหยี สุจิตรา  สุริยา ครูผู้ช่วย
21 สพป.ชุมพร เขต 2 110238 : บ้านน้ำลอด อัญชิสา  โอบอ้อม ธุรการ
22 สพป.ชุมพร เขต 2 110238 : บ้านน้ำลอด นายเอกชัย  จันทร์ทอง ครู
23 สพป.ชุมพร เขต 2 110253 : บ้านหนองไก่ปิ้ง นางสาวปภาภัทร  พรมรัตน์ ครูผู้ช่วย
24 สพป.ชุมพร เขต 2 110253 : บ้านหนองไก่ปิ้ง นางสาวนิตยา  โสตถิฤทธิ์ ครู
25 สพป.ชุมพร เขต 2 110224 : วัดประสาทนิกร นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธี ครู
26 สพป.ชุมพร เขต 2 110260 : บ้านปากน้ำหลังสวน ''ประชานุเคราะห์'' ณัฐพร  บุญร่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน ประชานุเคราะห์
27 สพป.ชุมพร เขต 2 110260 : บ้านปากน้ำหลังสวน ''ประชานุเคราะห์'' อ้อมจิต  บุญกาญจน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
28 สพป.ชุมพร เขต 2 110260 : บ้านปากน้ำหลังสวน ''ประชานุเคราะห์'' รัชรท  รัตนบุรี ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน ประชานุเคราะห์
29 สพป.ชุมพร เขต 2 110261 : วัดนาทิการาม ประภัสสร  หนูมาก พนักงานราชการ
30 สพป.ชุมพร เขต 2 110262 : วัดราษฎร์บำรุง สายใจ  ยอดสุดา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
31 สพป.ชุมพร เขต 2 110262 : วัดราษฎร์บำรุง นายชำนาญ  มีทิม ครู ชำนาญการ
32 สพป.ชุมพร เขต 2 110262 : วัดราษฎร์บำรุง พัชรีพรรณ  สิงห์นุกูล ครู
33 สพป.ชุมพร เขต 2 110263 : บ้านห้วยหลอด จันทิมา  ธรรมนารักษ์ ธุรการ
34 สพป.ชุมพร เขต 2 110263 : บ้านห้วยหลอด มุทิตา  บุตรจันทร์ ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยหลอด
35 สพป.ชุมพร เขต 2 110263 : บ้านห้วยหลอด กรรณิการ์  อินทรพฤกษา ครูผู้ช่วย
36 สพป.ชุมพร เขต 2 110264 : บ้านน้ำตก วรรณี  นวลสะอาด ครู
37 สพป.ชุมพร เขต 2 110264 : บ้านน้ำตก สุริยา  ณ สุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านน้ำตก
38 สพป.ชุมพร เขต 2 110228 : วัดชลธารวดี นางสิริพร  แต่งเลี่ยน ครู
39 สพป.ชุมพร เขต 2 110228 : วัดชลธารวดี นางสาววริษา  จงจิตร ครูอัตราจ้าง
40 สพป.ชุมพร เขต 2 110229 : บ้านคลองกก อวยพร  เพชรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
41 สพป.ชุมพร เขต 2 110229 : บ้านคลองกก อารี  ศรีใสพัฒนกุล ครู
42 สพป.ชุมพร เขต 2 110232 : บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129 สมเจตน์  จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
43 สพป.ชุมพร เขต 2 110232 : บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129 นายอนุชา  ศรีมณฑา เจ้าหน้าที่ธุรการ
44 สพป.ชุมพร เขต 2 110232 : บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129 สุรชัย  มากวิสัย ครูชำนาญการพิเศษ
45 สพป.ชุมพร เขต 2 110247 : สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ สุภาพร  จีนศรีคง ธุรการ
46 สพป.ชุมพร เขต 2 110240 : วัดสว่างมนัส นลินี   ผุดเพชรแก้ว ครูผู้ช่วย
47 สพป.ชุมพร เขต 2 110240 : วัดสว่างมนัส พิชญามณฑ์  เจาะขาว ธุรการ
48 สพป.ชุมพร เขต 2 110240 : วัดสว่างมนัส อมรรัตน์  มานะวัฒนากิจ เจ้าหน้าที่พัสดุ
49 สพป.ชุมพร เขต 2 110223 : วัดดอนชัย ธนัญ  วัธนอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
50 สพป.ชุมพร เขต 2 110223 : วัดดอนชัย จิราพร  เพชรมุนี ครูโรงเรียนวัดดอนชัย
51 สพป.ชุมพร เขต 2 110257 : บ้านคลองระ นางสาวเกศสุดา  แสงสวี ครู
52 สพป.ชุมพร เขต 2 110226 : ชุมชนวัดขันเงิน นายมนัส  มีพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
53 สพป.ชุมพร เขต 2 110226 : ชุมชนวัดขันเงิน พรทิพย์  เพชรสุวรรณ ธุรการ
54 สพป.ชุมพร เขต 2 110226 : ชุมชนวัดขันเงิน กำพล  ประสมศรี ครู
55 สพป.ชุมพร เขต 2 110255 : วัดสมุหเขตตาราม รัชติญา  ครุฑวิสัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
56 สพป.ชุมพร เขต 2 110255 : วัดสมุหเขตตาราม junjira  amphanmane ครู
57 สพป.ชุมพร เขต 2 110256 : บ้านเขาแงน อรพินท์  เอี่ยมโสภณ ครู
58 สพป.ชุมพร เขต 2 110256 : บ้านเขาแงน นายวชิรเมธ ประจิน  ประจิน ธุรการ
59 สพป.ชุมพร เขต 2 110241 : ชุมชนวัดหาดสำราญ สาวิตรี   รอดภัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
60 สพป.ชุมพร เขต 2 110241 : ชุมชนวัดหาดสำราญ นายมงคล   เกลี้ยงสงค์ ครู
61 สพป.ชุมพร เขต 2 110241 : ชุมชนวัดหาดสำราญ Prasan  Paekeeree ครู
62 สพป.ชุมพร เขต 2 110241 : ชุมชนวัดหาดสำราญ นางนฤมล  ฤทธิกาญจน์ ครู
63 สพป.ชุมพร เขต 2 110258 : บ้านในกริม นางสาวยุพาภรณ์  รอดภัย ครู
64 สพป.ชุมพร เขต 2 110258 : บ้านในกริม อรพรรณ  อารีราษฎร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
65 สพป.ชุมพร เขต 2 110259 : ประชาบุษยวิทย์ นายสมหมาย  กองเกลือน เจ้าหน้าที่ธุรการ
66 สพป.ชุมพร เขต 2 110259 : ประชาบุษยวิทย์ ภูริภัทร  พิริยสถิต ครู
67 สพป.ชุมพร เขต 2 110242 : บ้านสวนจันทน์ อุไรพร  มะหมัดเหม ธุรการ
68 สพป.ชุมพร เขต 2 110242 : บ้านสวนจันทน์ นางสาวโสภิตา  สมบูรณ์ ครู
69 สพป.ชุมพร เขต 2 110242 : บ้านสวนจันทน์ นายธนงค์  จาวยญ ครู
70 สพป.ชุมพร เขต 2 110242 : บ้านสวนจันทน์ ชลันพร  สังข์สิงห์ ธุรการโรงเรียน
71 สพป.ชุมพร เขต 2 110227 : วัดวาลุการาม ชุฎา  ปาลโมกข์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
72 สพป.ชุมพร เขต 2 110173 : สหกรณ์พัฒนา สุพิตร์  สุรชัยสิทธิโชค ครู
73 สพป.ชุมพร เขต 2 110173 : สหกรณ์พัฒนา นัทธวุฒิ  เย็นใจ ธุรการ
74 สพป.ชุมพร เขต 2 110176 : บ้านทับใหม่ นางผ่องศรี   ดวงประทุม ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
75 สพป.ชุมพร เขต 2 110168 : วัดโสมสิริวัฒนาราม jareuk  chuayjan ครู
76 สพป.ชุมพร เขต 2 110167 : วัดสุวรรณนิมิต VIPAWAN  RADOMVONG ครู
77 สพป.ชุมพร เขต 2 110167 : วัดสุวรรณนิมิต อุษณีย์  นุ่นมีศรี ครู
78 สพป.ชุมพร เขต 2 110172 : ชุมชนบ้านเขาหลาง นายสนิท  ด้วงรอด ครู
79 สพป.ชุมพร เขต 2 110172 : ชุมชนบ้านเขาหลาง เยาวรัตน์  แซ่ฮ่อ ครู
80 สพป.ชุมพร เขต 2 110163 : บ้านทรายทอง นิภา  มณีกุล เจ้าหน้าที่พัสดุ
81 สพป.ชุมพร เขต 2 110164 : บ้านแหลมสันติ สุลีวัลย์  ทองอาญา ครู
82 สพป.ชุมพร เขต 2 110164 : บ้านแหลมสันติ นายอานนท์  ทองศิริ ครู
83 สพป.ชุมพร เขต 2 110169 : ประชาเอื้ออารี กัลยาณ์  หีตมี ครู
84 สพป.ชุมพร เขต 2 110170 : สามัคคีวัฒนา ชลาทิพย์  ทัศนีย์สุวรรณ ครู
85 สพป.ชุมพร เขต 2 110177 : บ้านคลองสง พนารัตน์  ธรรมชาติ ครู
86 สพป.ชุมพร เขต 2 110161 : วัดปิยะวัฒนาราม พงษ์ศักดิ์  แซ่ฉั่ว ครู
87 สพป.ชุมพร เขต 2 110162 : วัดปากน้ำละแม วิภา  วรรณทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
88 สพป.ชุมพร เขต 2 110166 : บ้านดอนแค สุรีรัตน์  นาคสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
89 สพป.ชุมพร เขต 2 110166 : บ้านดอนแค นางเกษร  แก้วกลั่น ครู
90 สพป.ชุมพร เขต 2 110165 : บ้านดวด นางนวลจิตร  หนูไชยา ครู
91 สพป.ชุมพร เขต 2 110165 : บ้านดวด นางสาวเภาวรัตน์  นนทสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
92 สพป.ชุมพร เขต 2 110171 : บ้านเขาตากุน โสพร  วุฒิระวัฒน์ ครู
93 สพป.ชุมพร เขต 2 110171 : บ้านเขาตากุน ธรรมจักร  แท่นจันทร์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
94 สพป.ชุมพร เขต 2 110175 : บ้านสวนสมบูรณ์ นางสาวพจนีย์   โต๊ะเด็น ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์
95 สพป.ชุมพร เขต 2 110175 : บ้านสวนสมบูรณ์ นางสาวอมรา  กาฬสมุทร ครู
96 สพป.ชุมพร เขต 2 110155 : บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา นายวุฒิชัย  ธรรมสอน ครู
97 สพป.ชุมพร เขต 2 110157 : บ้านคลองเหนก ศศินี  บัวชุม เจ้าหน้าที่พัสดุ
98 สพป.ชุมพร เขต 2 110160 : บ้านพังเหา นางสาวยุพาวดี  โตรัตน์ ครู
99 สพป.ชุมพร เขต 2 110160 : บ้านพังเหา นิภาพร  อาจหาญ ครูผู้ช่วย
100 สพป.ชุมพร เขต 2 110154 : บ้านปังหวาน ณภัสรา  พิทักษ์ พนักงานราชการ
101 สพป.ชุมพร เขต 2 110154 : บ้านปังหวาน นายสาโรจน์  เจียะสถิตย์ ครูโรงเรียนบ้านปังหวาน
102 สพป.ชุมพร เขต 2 110152 : บ้านต่อตั้ง นางสาวมณฑิณี  ประจวบเหมาะ ครูููผู้ช่วย
103 สพป.ชุมพร เขต 2 110151 : บ้านปากทรง ศุภรัตน์  นาคมณี พนักงานราชการ
104 สพป.ชุมพร เขต 2 110151 : บ้านปากทรง หนึ่งฤทัย  วิเศษสังข์ พนักงานราชการ
105 สพป.ชุมพร เขต 2 110151 : บ้านปากทรง กมลวรรณ  วงศ์เหมือน พนักงานราชการ
106 สพป.ชุมพร เขต 2 110150 : พัฒนศึกษา นางเพ็ญพร  สิงคิพร ครูโงเรียนพัฒนศึกษา
107 สพป.ชุมพร เขต 2 110150 : พัฒนศึกษา สุไมน๊ะ  หมุดบิลเหล็บ ครูโรงเรียนพัฒนศึกษา
108 สพป.ชุมพร เขต 2 110150 : พัฒนศึกษา นายธีระวัฒน์  ทองทิพย์ ครูผู้ช่วย
109 สพป.ชุมพร เขต 2 110153 : บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง ภาวินี  หนูทิพย์ ครูผู้ช่วย
110 สพป.ชุมพร เขต 2 110156 : บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา นางเสาวภา  บุญทองกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
111 สพป.ชุมพร เขต 2 110156 : บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา ศราวุธ  สิทธิชัย ครู
112 สพป.ชุมพร เขต 2 110156 : บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา นางปิยะมาศ  รามเจริญ ครู
113 สพป.ชุมพร เขต 2 110156 : บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา หัสน๊ะ  หลำเก็ม ครูผู้ช่วย
114 สพป.ชุมพร เขต 2 110146 : อนุบาลพะโต๊ะ นงค์นาถ  ศรีทองกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
115 สพป.ชุมพร เขต 2 110159 : บ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) นางสาวจิราภรณ์  พ่วงไพบูลย์ ครู
116 สพป.ชุมพร เขต 2 110149 : เพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางสาวดวงพร  ขันธ์คีรี ครู
117 สพป.ชุมพร เขต 2 110158 : บ้านเขาตะเภาทอง จิตรา   พรหมเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
118 สพป.ชุมพร เขต 2 110158 : บ้านเขาตะเภาทอง นายอุกฤษฏ์  ทับทิมทอง ครู
119 สพป.ชุมพร เขต 2 110158 : บ้านเขาตะเภาทอง นายอุดร  รักษารัตน์ ครู
120 สพป.ชุมพร เขต 2 110148 : บ้านปากเลข อุบลวัลย์  จิตติราช ครู
121 สพป.ชุมพร เขต 2 110222 : บ้านในหุบ นางสาวศิรินทร์  อนันตโสภาจิตร์ ครู
122 สพป.ชุมพร เขต 2 110222 : บ้านในหุบ Nipaporn  Yodrach ครู
123 สพป.ชุมพร เขต 2 110216 : บ้านเขาค่าย ปาลิตา  พละสกุล ครู
124 สพป.ชุมพร เขต 2 110216 : บ้านเขาค่าย สมศิริ  น้อยสน ธุรการโรงเรียน
125 สพป.ชุมพร เขต 2 110217 : บ้านทุ่งคาโตนด จิตรตรี  บุญกวย ครู
126 สพป.ชุมพร เขต 2 110215 : บ้านเขาทะลุ somchai  komgdom ครู
127 สพป.ชุมพร เขต 2 110215 : บ้านเขาทะลุ วลัยพร  ทองกะแดะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
128 สพป.ชุมพร เขต 2 110221 : บ้านห้วยกลาง นางสาวอภิญญา   แซ่ล่อ ครู
129 สพป.ชุมพร เขต 2 110221 : บ้านห้วยกลาง นางจิราพร  บุญกวย ครู
130 สพป.ชุมพร เขต 2 110211 : บ้านไทรล่า ฌณกฐ์ปภัสสญ์  รัตนประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านไทรล่า
131 สพป.ชุมพร เขต 2 110211 : บ้านไทรล่า นางรัชนีพร  ภูพรรณา ครูโรงเรียนบ้านไทรล่า
132 สพป.ชุมพร เขต 2 110210 : บ้านเขาล้าน นายธีระพันธ์  ปานยืน ครู
133 สพป.ชุมพร เขต 2 110210 : บ้านเขาล้าน sumnaing  sungdee ครู
134 สพป.ชุมพร เขต 2 110214 : บ้านน้ำฉา สุดารัตน์  ขันศิลา ครูโรงเรียนบ้านน้ำฉา
135 สพป.ชุมพร เขต 2 110209 : บ้านคู นางจริยา  พะลัง ครู
136 สพป.ชุมพร เขต 2 110208 : วัดจันทราวาส พัฒฑิดา  สมศรี ครูอัตราจ้าง
137 สพป.ชุมพร เขต 2 110208 : วัดจันทราวาส ธัญญารัตน์  พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทราวาส
138 สพป.ชุมพร เขต 2 110205 : บ้านนาเหรี่ยง นายชาลี  แก้ววารี ครูโรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง
139 สพป.ชุมพร เขต 2 110205 : บ้านนาเหรี่ยง นางวริดา  ชูส่งแสง ครู
140 สพป.ชุมพร เขต 2 110205 : บ้านนาเหรี่ยง นายเกรียงศักดิ์  นิลศรี ครู
141 สพป.ชุมพร เขต 2 110195 : วัดบรรพตวารีเขต นภาพร  โอบอ้อม เจ้าหน้าที่ธุรการ
142 สพป.ชุมพร เขต 2 110195 : วัดบรรพตวารีเขต นริศรา  รัตนศิลา ครูผู้ช่วย
143 สพป.ชุมพร เขต 2 110196 : วัดถ้ำเขาล้าน นางสาวจุฬาวัล  มุขพริ้ม ธุรการ
144 สพป.ชุมพร เขต 2 110196 : วัดถ้ำเขาล้าน นางจุฬาลักษณ์   รัตนบุษยาพร ครู
145 สพป.ชุมพร เขต 2 110196 : วัดถ้ำเขาล้าน สมพล  อินทรัตน์ ครู
146 สพป.ชุมพร เขต 2 110197 : บ้านเล็บกะรอก สุภาพร  หนูน่น ครูผู้ช่วย
147 สพป.ชุมพร เขต 2 110197 : บ้านเล็บกะรอก วันเนาว์  ตรีวุธ ครู
148 สพป.ชุมพร เขต 2 110198 : วัดท้องตม นางสาวอัญรัตน์  แสงสุวรรณ ครู
149 สพป.ชุมพร เขต 2 110199 : บ้านหาดทรายรี นางณภัทร  จุ้ยนคร ผู้อำนวยการโรงเรียน
150 สพป.ชุมพร เขต 2 110200 : บ้านหนองปลา จิราวรรณ  เพ็งเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการ
151 สพป.ชุมพร เขต 2 110200 : บ้านหนองปลา ตรีสุดา  ทองแย้ม ครู
152 สพป.ชุมพร เขต 2 110182 : วัดท่าหิน (ดรุณศึกษา) วราภรณ์  ทองศิริ ครู
153 สพป.ชุมพร เขต 2 110182 : วัดท่าหิน (ดรุณศึกษา) ธิดารัตน์  สังข์แก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
154 สพป.ชุมพร เขต 2 110185 : วัดชุมแสง หอมหวล  ทองมี ครู
155 สพป.ชุมพร เขต 2 110220 : บ้านน้ำลอดน้อย เวไนย  มณีสุข ครูผู้ช่วย
156 สพป.ชุมพร เขต 2 110187 : บ้านคลองน้อย ณัฏยา  พัดชู เจ้าหน้าที่ธุรการ
157 สพป.ชุมพร เขต 2 110187 : บ้านคลองน้อย นางวัจรินทร์  อสิพงษ์ ครู
158 สพป.ชุมพร เขต 2 110186 : บ้านห้วยชัน จินตนา  หยูทอง ครู
159 สพป.ชุมพร เขต 2 110186 : บ้านห้วยชัน รัตนา  หนูเสน ครู
160 สพป.ชุมพร เขต 2 110186 : บ้านห้วยชัน ปิยรัตน์  ทิพย์บุญทอง ครูผู้ช่วย
161 สพป.ชุมพร เขต 2 110186 : บ้านห้วยชัน นางสาวหทัยรัช  รังสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
162 สพป.ชุมพร เขต 2 110179 : วัดธัญญาราม นางสุวรรรณา    ม่วงขาว ครู
163 สพป.ชุมพร เขต 2 110179 : วัดธัญญาราม นางจรรยา  ชูภิญโญ ครู
164 สพป.ชุมพร เขต 2 110180 : ชุมชนสวี นางสาวมาลิสา  แช่มนุ้ย เจ้าหน้าที่ธุรการ
165 สพป.ชุมพร เขต 2 110180 : ชุมชนสวี สุภาพร  โกสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
166 สพป.ชุมพร เขต 2 110178 : อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) นายเสรี  ขวัญยืน ครู
167 สพป.ชุมพร เขต 2 110219 : บ้านไทยพัฒนา นางสาวพิมภา  คีรีเมฆ ครู
168 สพป.ชุมพร เขต 2 110219 : บ้านไทยพัฒนา พัชรียา  เทพณรงค์ ครู
169 สพป.ชุมพร เขต 2 110219 : บ้านไทยพัฒนา นางอรนิตย์   พิจารณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
170 สพป.ชุมพร เขต 2 110194 : บ้านห้วยทรายขาว น้ำฝน  ชนะ ครู
171 สพป.ชุมพร เขต 2 110190 : บ้านเขาน้อยสามัคคี วิสุดา  รักชู ครู
172 สพป.ชุมพร เขต 2 110190 : บ้านเขาน้อยสามัคคี สุวรรณา  เพ็ชรจร ครู
173 สพป.ชุมพร เขต 2 110191 : บ้านยางงาม นางสาวชุลีพร ตั้งวงศ์  นางสาวชุลีพร ตั้งวงศ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
174 สพป.ชุมพร เขต 2 110191 : บ้านยางงาม Malee  Promsawat ครู
175 สพป.ชุมพร เขต 2 110188 : วัดนาสัก นางเกษร  ขวัญยืน ครู
176 สพป.ชุมพร เขต 2 110193 : บ้านแก่งกะทั่ง นางสาวจิราพร  ยมสงค์ ครู
177 สพป.ชุมพร เขต 2 110192 : บ้านห้วยใหญ่ นางอ่อนศรี  สนธิเศวต ครู
178 สพป.ชุมพร เขต 2 110189 : วัดหนองบัว WIJITRA  JONGKUEA ครู
179 สพป.ชุมพร เขต 2 110189 : วัดหนองบัว สมศรี  โกษฐเพชร ครูโรงเรียนวัดหนองบัว
180 สพป.ชุมพร เขต 2 110212 : วัดเชิงคีรี วรินทร  วชิรศิริ ครู
181 สพป.ชุมพร เขต 2 110212 : วัดเชิงคีรี ธัญวรัตม์  ธรรมรัต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
182 สพป.ชุมพร เขต 2 110201 : บ้านทุ่งเขาสะบ้า เพียวพันธ์  อินทวิเศษ ครู
183 สพป.ชุมพร เขต 2 110201 : บ้านทุ่งเขาสะบ้า เพชรชริตา  กองยอด ครูอัตราจ้าง
184 สพป.ชุมพร เขต 2 110202 : ค่ายลูกเสืออำเภอสวี ภานุพงศ์  ศรีลังเคียะ ธุรการ
185 สพป.ชุมพร เขต 2 110202 : ค่ายลูกเสืออำเภอสวี วุฒิไกร  มาตรชมพู ผอ โรงเรียน
186 สพป.ชุมพร เขต 2 110207 : บ้านแพรกแห้ง นางเพ็ญจวรรณ์  ธนูศร ครู
187 สพป.ชุมพร เขต 2 110207 : บ้านแพรกแห้ง นางสาวอุทัยวรรณ  นาคหาญ ครู
188 สพป.ชุมพร เขต 2 110183 : วัดแหลมปอ นางพิไลพร   แก้วสวี ครู
189 สพป.ชุมพร เขต 2 110183 : วัดแหลมปอ นางอภิรา  จันทเวช พัสดุ
190 สพป.ชุมพร เขต 2 110184 : วัดพะงุ้น กรรณิการ์  ชีชำนาญ ครูโรงเรียนวัดพะงุ้น
191 สพป.ชุมพร เขต 2 110184 : วัดพะงุ้น นางสุตสินี  จันร์มณี ครู
192 สพป.ชุมพร เขต 2 110218 : บ้านห้วยทับทอง นายโขมเพชร  ชนะ ครู
193 สพป.ชุมพร เขต 2 110218 : บ้านห้วยทับทอง โขมเพชร  ชนะ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านห้วยทับทอง
194 สพป.ชุมพร เขต 2 110280 : บ้านวังปลา ธสุรางค์  บุญทอง ครูผู้ช่วย
195 สพป.ชุมพร เขต 2 110280 : บ้านวังปลา สนธยา  ช่วยสีสวัสดิ์ ครู คศ.1
196 สพป.ชุมพร เขต 2 110279 : วัดผุสดีภูผาราม ภราศักดิ์  หอมจันทร์ ครู
197 สพป.ชุมพร เขต 2 110279 : วัดผุสดีภูผาราม พิมพรรณ  ม่วงน้อย ครู คศ.3
198 สพป.ชุมพร เขต 2 110279 : วัดผุสดีภูผาราม นางสาวมนัณญา   องอาจ ธุรการ
199 สพป.ชุมพร เขต 2 110276 : บ้านเขาวงกรด ณหทัย  ณหทัย ทองชำนาญ ธุรการ
200 สพป.ชุมพร เขต 2 110276 : บ้านเขาวงกรด ดุจฤดี  มาดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
201 สพป.ชุมพร เขต 2 110271 : บ้านทับช้าง นิชาพัฒน์  ภัทรสิริธนานันท์ ครูอัตราจ้าง
202 สพป.ชุมพร เขต 2 110271 : บ้านทับช้าง วิศิษฎ์  แสงสุริย์ ครู
203 สพป.ชุมพร เขต 2 110267 : บ้านแหลมยางนา นางรุ่งรวิน  นวลลภ ครู
204 สพป.ชุมพร เขต 2 110267 : บ้านแหลมยางนา นางสาวชนัญชิดา  จุ้ยนคร เจ้าหน้าที่ธุรการ
205 สพป.ชุมพร เขต 2 110272 : บ้านสามแยกจำปา นิชนิภา  เลือดแดง ครูผู้ช่วย
206 สพป.ชุมพร เขต 2 110272 : บ้านสามแยกจำปา สุพัตรา   ปัญญาวิศิษฏ์ ครู
207 สพป.ชุมพร เขต 2 110268 : วัดเทพนิมิตวนาราม Soraphong  Suphasophol ครูผู้ช่วย
208 สพป.ชุมพร เขต 2 110268 : วัดเทพนิมิตวนาราม สิทธิชัย  คงนวน ครู
209 สพป.ชุมพร เขต 2 110268 : วัดเทพนิมิตวนาราม คนึงนิตย์  สุขขาว ครูผู้ช่วย
210 สพป.ชุมพร เขต 2 110269 : ชุมชนวัดท่าสุธาราม อภิสิทธิ์  ดำชุม ครู คศ.3
211 สพป.ชุมพร เขต 2 110269 : ชุมชนวัดท่าสุธาราม ชนัญชิดา  จุ้ยนคร เจ้าหน้าที่ธุรการ
212 สพป.ชุมพร เขต 2 110269 : ชุมชนวัดท่าสุธาราม Ladda  Sangjan ครู
213 สพป.ชุมพร เขต 2 110269 : ชุมชนวัดท่าสุธาราม ภคมน  ชิตพูล ครู
214 สพป.ชุมพร เขต 2 110270 : วัดท่าทอง กิติญาดา  บุญมาก ครู
215 สพป.ชุมพร เขต 2 110270 : วัดท่าทอง นางสาวสุทธิรัตน์  พุ่มพุนพิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
216 สพป.ชุมพร เขต 2 110270 : วัดท่าทอง นางสาวบุษยมาส  คงแก้ว ครูผู้ช่วย
217 สพป.ชุมพร เขต 2 110281 : บ้านห้วยมุด เสริมศักดิ์  ศุภลักษณ์ ครู
218 สพป.ชุมพร เขต 2 110281 : บ้านห้วยมุด นางสาวรัชนี  นวลย่อง ธุรการ
219 สพป.ชุมพร เขต 2 110281 : บ้านห้วยมุด นางอาจศรี  วันเย็น ครูโรงเรียนบ้านห้วยมุด
220 สพป.ชุมพร เขต 2 110281 : บ้านห้วยมุด นางสาวพรชนก  ชูศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
221 สพป.ชุมพร เขต 2 110273 : ราชประชานุเคราะห์ ๓ ณัฐธิ์  ฤทธิรุณ ครู
222 สพป.ชุมพร เขต 2 110277 : วัดมุจลินทาราม นางสาวจันทร์เพ็ญ   แจ่มจันทร์ ครูผู้ช่วย
223 สพป.ชุมพร เขต 2 110277 : วัดมุจลินทาราม นางรัตนา  ครุฑวิสัย ครูโรงเรียนวัดมุจลินทาราม
224 สพป.ชุมพร เขต 2 110278 : ชุมชนวัดธรรมถาวร นางสาวธารินี  สุขเวช ครู
225 สพป.ชุมพร เขต 2 110278 : ชุมชนวัดธรรมถาวร จันทรจีรา มากทอง  วิลสัน ครู
226 สพป.ชุมพร เขต 2 110274 : บ้านอ่าวมะม่วง พิมพิศา  ศิลปสุวรรณ ครู
227 สพป.ชุมพร เขต 2 110275 : วัดชลธีพฤกษาราม ธณัฐฐา  หิ้นเตี้ยน ครูผู้ช่วย
228 สพป.ชุมพร เขต 2 110275 : วัดชลธีพฤกษาราม สุจารี  ช่วยรอด ครู