รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ชุมพร เขต 2 110245 : วัดราชบุรณะ สุภาภรณ์  ธานีพัฒน์ ครู
2 สพป.ชุมพร เขต 2 110246 : บ้านดอนนน นายโอภาส   วรนุช ครู
3 สพป.ชุมพร เขต 2 110246 : บ้านดอนนน นายผดุงรัตน์  ยังผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนนน
4 สพป.ชุมพร เขต 2 110248 : บ้านในเหมือง ทิพย์ชนก  มณีนวล หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
5 สพป.ชุมพร เขต 2 110248 : บ้านในเหมือง พรรณี  ชื่นเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ
6 สพป.ชุมพร เขต 2 110250 : บ้านหนองปลา นางสาววาสนา  ทองสุข ครู
7 สพป.ชุมพร เขต 2 110251 : วัดนพคุณ กันยกร  อุมา ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 สพป.ชุมพร เขต 2 110233 : บ้านควนตะวันออก นางประภาพร  แดงขุนทด เจ้าหน้าที่พัสดุ
9 สพป.ชุมพร เขต 2 110234 : บ้านสะพานยูง นางสาวสุนิสา   สุวรรณรัตน์ ครู
10 สพป.ชุมพร เขต 2 110265 : วัดอัมพาวาส นางกรุณา  สุจริต ครู โรงเรียนวัดอัมพาวาส
11 สพป.ชุมพร เขต 2 110266 : วัดราษฎร์อรุณ ขวัญฤดี  สังขฤกษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
12 สพป.ชุมพร เขต 2 110235 : วัดชลธีนิมิตร นางสุกัญญา  วังสว่าง ครู
13 สพป.ชุมพร เขต 2 110236 : บ้านบางหยี สุจิตรา  สุริยา ครูผู้ช่วย
14 สพป.ชุมพร เขต 2 110238 : บ้านน้ำลอด นายเอกชัย  จันทร์ทอง ครู
15 สพป.ชุมพร เขต 2 110253 : บ้านหนองไก่ปิ้ง นางสาวปภาภัทร  พรมรัตน์ ครูผู้ช่วย
16 สพป.ชุมพร เขต 2 110224 : วัดประสาทนิกร นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธี ครู
17 สพป.ชุมพร เขต 2 110260 : บ้านปากน้ำหลังสวน ''ประชานุเคราะห์'' จามิกร  เต็มศักดิ์ ธุรการโรงเรียน
18 สพป.ชุมพร เขต 2 110261 : วัดนาทิการาม ประภัสสร  หนูมาก พนักงานราชการ
19 สพป.ชุมพร เขต 2 110262 : วัดราษฎร์บำรุง พัชรีพรรณ  สิงห์นุกูล ครู
20 สพป.ชุมพร เขต 2 110262 : วัดราษฎร์บำรุง นางสาวอ้อมจิต  บุญกาญจน์ ธุรการ
21 สพป.ชุมพร เขต 2 110263 : บ้านห้วยหลอด มุทิตา  บุตรจันทร์ ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยหลอด
22 สพป.ชุมพร เขต 2 110264 : บ้านน้ำตก สุริยา  ณ สุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านน้ำตก
23 สพป.ชุมพร เขต 2 110228 : วัดชลธารวดี อภิวัฒน์  แว่นแก้ว ครูผู้ช่วย
24 สพป.ชุมพร เขต 2 110228 : วัดชลธารวดี นางสาววริษา  จงจิตร ครูอัตราจ้าง
25 สพป.ชุมพร เขต 2 110229 : บ้านคลองกก อวยพร  เพชรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 สพป.ชุมพร เขต 2 110232 : บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129 นายอนุชา  ศรีมณฑา เจ้าหน้าที่ธุรการ
27 สพป.ชุมพร เขต 2 110247 : สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ สุภาพร  จีนศรีคง ธุรการ
28 สพป.ชุมพร เขต 2 110240 : วัดสว่างมนัส อมรรัตน์  มานะวัฒนากิจ เจ้าหน้าที่พัสดุ
29 สพป.ชุมพร เขต 2 110223 : วัดดอนชัย จิราพร  เพชรมุนี ครูโรงเรียนวัดดอนชัย
30 สพป.ชุมพร เขต 2 110257 : บ้านคลองระ นางสาวเกศสุดา  แสงสวี ครู
31 สพป.ชุมพร เขต 2 110226 : ชุมชนวัดขันเงิน กำพล  ประสมศรี ครู
32 สพป.ชุมพร เขต 2 110226 : ชุมชนวัดขันเงิน พรทิพย์  เพชรสุวรรณ ธุรการ
33 สพป.ชุมพร เขต 2 110255 : วัดสมุหเขตตาราม จริยา  กิ้มซิ้ว ธุรการโรงเรียน
34 สพป.ชุมพร เขต 2 110256 : บ้านเขาแงน นายวชิรเมธ ประจิน  ประจิน ธุรการ
35 สพป.ชุมพร เขต 2 110241 : ชุมชนวัดหาดสำราญ นายมงคล   เกลี้ยงสงค์ ครู
36 สพป.ชุมพร เขต 2 110241 : ชุมชนวัดหาดสำราญ นางนฤมล  ฤทธิกาญจน์ ครู
37 สพป.ชุมพร เขต 2 110241 : ชุมชนวัดหาดสำราญ สาวิตรี   รอดภัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
38 สพป.ชุมพร เขต 2 110258 : บ้านในกริม นางสาวยุพาภรณ์  รอดภัย ครู
39 สพป.ชุมพร เขต 2 110259 : ประชาบุษยวิทย์ ภูริภัทร  พิริยสถิต ครู
40 สพป.ชุมพร เขต 2 110242 : บ้านสวนจันทน์ นางสาวโสภิตา  สมบูรณ์ ครู
41 สพป.ชุมพร เขต 2 110242 : บ้านสวนจันทน์ อุไรพร  มะหมัดเหม ธุรการ
42 สพป.ชุมพร เขต 2 110227 : วัดวาลุการาม ชุฎา  ปาลโมกข์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
43 สพป.ชุมพร เขต 2 110173 : สหกรณ์พัฒนา นัทธวุฒิ  เย็นใจ ธุรการ
44 สพป.ชุมพร เขต 2 110176 : บ้านทับใหม่ นางผ่องศรี   ดวงประทุม ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
45 สพป.ชุมพร เขต 2 110168 : วัดโสมสิริวัฒนาราม jareuk  chuayjan ครู
46 สพป.ชุมพร เขต 2 110167 : วัดสุวรรณนิมิต อุษณีย์  นุ่นมีศรี ครู
47 สพป.ชุมพร เขต 2 110172 : ชุมชนบ้านเขาหลาง เยาวรัตน์  แซ่ฮ่อ ครู
48 สพป.ชุมพร เขต 2 110163 : บ้านทรายทอง นิภา  มณีกุล เจ้าหน้าที่พัสดุ
49 สพป.ชุมพร เขต 2 110164 : บ้านแหลมสันติ นายอานนท์  ทองศิริ ครู
50 สพป.ชุมพร เขต 2 110169 : ประชาเอื้ออารี กัลยาณ์  หีตมี ครู
51 สพป.ชุมพร เขต 2 110170 : สามัคคีวัฒนา ชลาทิพย์  ทัศนีย์สุวรรณ ครู
52 สพป.ชุมพร เขต 2 110177 : บ้านคลองสง พนารัตน์  ธรรมชาติ ครู
53 สพป.ชุมพร เขต 2 110161 : วัดปิยะวัฒนาราม พงษ์ศักดิ์  แซ่ฉั่ว ครู
54 สพป.ชุมพร เขต 2 110161 : วัดปิยะวัฒนาราม เอกรัตน์  มณีบางกา ครูผู้ช่วย
55 สพป.ชุมพร เขต 2 110162 : วัดปากน้ำละแม วิภา  วรรณทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
56 สพป.ชุมพร เขต 2 110166 : บ้านดอนแค สุรีรัตน์  นาคสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
57 สพป.ชุมพร เขต 2 110165 : บ้านดวด นางนวลจิตร  หนูไชยา ครู
58 สพป.ชุมพร เขต 2 110171 : บ้านเขาตากุน นายวรรธนัย   ศรีเปารยะ เจ้าหน้าที่พัสดุ
59 สพป.ชุมพร เขต 2 110171 : บ้านเขาตากุน ธรรมจักร  แท่นจันทร์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
60 สพป.ชุมพร เขต 2 110175 : บ้านสวนสมบูรณ์ นางสาวพจนีย์   โต๊ะเด็น ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์
61 สพป.ชุมพร เขต 2 110155 : บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา ชนิตา  สำเภาอินทร์ ครู
62 สพป.ชุมพร เขต 2 110155 : บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา นายวุฒิชัย  ธรรมสอน ครู
63 สพป.ชุมพร เขต 2 110157 : บ้านคลองเหนก ศศินี  บัวชุม เจ้าหน้าที่พัสดุ
64 สพป.ชุมพร เขต 2 110160 : บ้านพังเหา นางสาวยุพาวดี  โตรัตน์ ครู
65 สพป.ชุมพร เขต 2 110154 : บ้านปังหวาน ณภัสรา  พิทักษ์ พนักงานราชการ
66 สพป.ชุมพร เขต 2 110152 : บ้านต่อตั้ง นางสาวมณฑิณี  ประจวบเหมาะ ครูููผู้ช่วย
67 สพป.ชุมพร เขต 2 110151 : บ้านปากทรง กมลวรรณ  วงศ์เหมือน พนักงานราชการ
68 สพป.ชุมพร เขต 2 110151 : บ้านปากทรง ศุภรัตน์  นาคมณี พนักงานราชการ
69 สพป.ชุมพร เขต 2 110151 : บ้านปากทรง จันจิรา  เกิดสุวรรณ ครูผู้ช่วย
70 สพป.ชุมพร เขต 2 110150 : พัฒนศึกษา สุไมน๊ะ  หมุดบิลเหล็บ ครูโรงเรียนพัฒนศึกษา
71 สพป.ชุมพร เขต 2 110153 : บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง ภาวินี  หนูทิพย์ ครูผู้ช่วย
72 สพป.ชุมพร เขต 2 110156 : บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา นางปิยะมาศ  รามเจริญ ครู
73 สพป.ชุมพร เขต 2 110146 : อนุบาลพะโต๊ะ นงค์นาถ  ศรีทองกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
74 สพป.ชุมพร เขต 2 110159 : บ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) นางสาวจิราภรณ์  พ่วงไพบูลย์ ครู
75 สพป.ชุมพร เขต 2 110149 : เพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางสาวดวงพร  ขันธ์คีรี ครู
76 สพป.ชุมพร เขต 2 110158 : บ้านเขาตะเภาทอง จิตรา   พรหมเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
77 สพป.ชุมพร เขต 2 110158 : บ้านเขาตะเภาทอง นายอุกฤษฏ์  ทับทิมทอง ครู
78 สพป.ชุมพร เขต 2 110158 : บ้านเขาตะเภาทอง นายอุดร  รักษารัตน์ ครู
79 สพป.ชุมพร เขต 2 110148 : บ้านปากเลข อุบลวัลย์  จิตติราช ครู
80 สพป.ชุมพร เขต 2 110222 : บ้านในหุบ อนุวัฒน์  หยิกซ้าย ครูผู้ช่วย
81 สพป.ชุมพร เขต 2 110222 : บ้านในหุบ นางสาวศิรินทร์  อนันตโสภาจิตร์ ครู
82 สพป.ชุมพร เขต 2 110216 : บ้านเขาค่าย วีรชัย  วงษ์วานเจริญ ครู
83 สพป.ชุมพร เขต 2 110216 : บ้านเขาค่าย สมศิริ  น้อยสน ธุรการโรงเรียน
84 สพป.ชุมพร เขต 2 110216 : บ้านเขาค่าย ปาลิตา  พละสกุล ครู
85 สพป.ชุมพร เขต 2 110217 : บ้านทุ่งคาโตนด จิตรตรี  บุญกวย ครู
86 สพป.ชุมพร เขต 2 110215 : บ้านเขาทะลุ วลัยพร  ทองกะแดะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
87 สพป.ชุมพร เขต 2 110221 : บ้านห้วยกลาง นางสาวอภิญญา   แซ่ล่อ ครู
88 สพป.ชุมพร เขต 2 110211 : บ้านไทรล่า ฌณกฐ์ปภัสสญ์  รัตนประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านไทรล่า
89 สพป.ชุมพร เขต 2 110211 : บ้านไทรล่า นางรัชนีพร  ภูพรรณา ครูโรงเรียนบ้านไทรล่า
90 สพป.ชุมพร เขต 2 110210 : บ้านเขาล้าน นายธีระพันธ์  ปานยืน ครู
91 สพป.ชุมพร เขต 2 110214 : บ้านน้ำฉา สุดารัตน์  ขันศิลา ครูโรงเรียนบ้านน้ำฉา
92 สพป.ชุมพร เขต 2 110209 : บ้านคู นางจริยา  พะลัง ครู
93 สพป.ชุมพร เขต 2 110208 : วัดจันทราวาส อรวรรณ  แสงแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
94 สพป.ชุมพร เขต 2 110208 : วัดจันทราวาส สมพล  อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทราวาส
95 สพป.ชุมพร เขต 2 110205 : บ้านนาเหรี่ยง นายเกรียงศักดิ์  นิลศรี ครู
96 สพป.ชุมพร เขต 2 110195 : วัดบรรพตวารีเขต นริศรา  รัตนศิลา ครูผู้ช่วย
97 สพป.ชุมพร เขต 2 110196 : วัดถ้ำเขาล้าน นางสาวจุฬาวัล  มุขพริ้ม เจ้าหน้าที่ธุรการ
98 สพป.ชุมพร เขต 2 110197 : บ้านเล็บกะรอก วันเนาว์  ตรีวุธ ครู
99 สพป.ชุมพร เขต 2 110198 : วัดท้องตม นางสาวอัมพิกา   แช่มนุ้ย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
100 สพป.ชุมพร เขต 2 110199 : บ้านหาดทรายรี นางณภัทร  จุ้ยนคร ผู้อำนวยการโรงเรียน
101 สพป.ชุมพร เขต 2 110200 : บ้านหนองปลา ตรีสุดา  ทองแย้ม ครู
102 สพป.ชุมพร เขต 2 110182 : วัดท่าหิน (ดรุณศึกษา) ธิดารัตน์  สังข์แก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
103 สพป.ชุมพร เขต 2 110185 : วัดชุมแสง นายพรหมลิขิต  ศรีสุทโธ ครูโรงเรียนวัดชุมแสง
104 สพป.ชุมพร เขต 2 110220 : บ้านน้ำลอดน้อย เวไนย  มณีสุข ครูผู้ช่วย
105 สพป.ชุมพร เขต 2 110187 : บ้านคลองน้อย นางวัจรินทร์  อสิพงษ์ ครู
106 สพป.ชุมพร เขต 2 110187 : บ้านคลองน้อย ณัฏยา  พัดชู เจ้าหน้าที่ธุรการ
107 สพป.ชุมพร เขต 2 110186 : บ้านห้วยชัน นางสาวหทัยรัช  รังสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
108 สพป.ชุมพร เขต 2 110186 : บ้านห้วยชัน นุชจรี  เมืองงาม ครูผู้ช่วย
109 สพป.ชุมพร เขต 2 110179 : วัดธัญญาราม นางสุวรรรณา    ม่วงขาว ครู
110 สพป.ชุมพร เขต 2 110180 : ชุมชนสวี สุภาพร  โกสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
111 สพป.ชุมพร เขต 2 110178 : อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) นายสุรเชษฐ์  ทองแย้ม ครู
112 สพป.ชุมพร เขต 2 110219 : บ้านไทยพัฒนา พัชรียา  เทพณรงค์ ครู
113 สพป.ชุมพร เขต 2 110194 : บ้านห้วยทรายขาว น้ำฝน  ชนะ ครู
114 สพป.ชุมพร เขต 2 110190 : บ้านเขาน้อยสามัคคี สุวรรณา  เพ็ชรจร ครู
115 สพป.ชุมพร เขต 2 110191 : บ้านยางงาม Malee  Promsawat ครู
116 สพป.ชุมพร เขต 2 110191 : บ้านยางงาม นางสาวชุลีพร ตั้งวงศ์  นางสาวชุลีพร ตั้งวงศ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
117 สพป.ชุมพร เขต 2 110188 : วัดนาสัก นางเกษร  ขวัญยืน ครู
118 สพป.ชุมพร เขต 2 110193 : บ้านแก่งกะทั่ง นางวารุณี  บุญสิทธิ์ ูธุรการโรงเรียน
119 สพป.ชุมพร เขต 2 110192 : บ้านห้วยใหญ่ นางสาวอุบลทิพย์  พุ่มสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
120 สพป.ชุมพร เขต 2 110189 : วัดหนองบัว สมศรี  โกษฐเพชร ครูโรงเรียนวัดหนองบัว
121 สพป.ชุมพร เขต 2 110212 : วัดเชิงคีรี วรินทร  วชิรศิริ ครู
122 สพป.ชุมพร เขต 2 110212 : วัดเชิงคีรี ธัญวรัตม์  ธรรมรัต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
123 สพป.ชุมพร เขต 2 110201 : บ้านทุ่งเขาสะบ้า เพชรชริตา  กองยอด ครูอัตราจ้าง
124 สพป.ชุมพร เขต 2 110201 : บ้านทุ่งเขาสะบ้า ภาคภูมิ  มณีบางกา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
125 สพป.ชุมพร เขต 2 110202 : ค่ายลูกเสืออำเภอสวี ภานุพงศ์  ศรีลังเคียะ ธุรการ
126 สพป.ชุมพร เขต 2 110207 : บ้านแพรกแห้ง นางสาวอุทัยวรรณ  นาคหาญ ครู
127 สพป.ชุมพร เขต 2 110183 : วัดแหลมปอ อภิรา  จันทเวช ครู
128 สพป.ชุมพร เขต 2 110184 : วัดพะงุ้น กรรณิการ์  ชีชำนาญ ครูโรงเรียนวัดพะงุ้น
129 สพป.ชุมพร เขต 2 110184 : วัดพะงุ้น นางสาวนิภาพร  อาจหาญ ครูชำนาญการ
130 สพป.ชุมพร เขต 2 110218 : บ้านห้วยทับทอง นายโขมเพชร  ชนะ ครู
131 สพป.ชุมพร เขต 2 110280 : บ้านวังปลา ธสุรางค์  บุญทอง ครู
132 สพป.ชุมพร เขต 2 110279 : วัดผุสดีภูผาราม นางสาวมนัณญา   องอาจ ธุรการ
133 สพป.ชุมพร เขต 2 110276 : บ้านเขาวงกรด ดุจฤดี  มาดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
134 สพป.ชุมพร เขต 2 110276 : บ้านเขาวงกรด ณหทัย  ณหทัย ทองชำนาญ ธุรการ
135 สพป.ชุมพร เขต 2 110271 : บ้านทับช้าง ทัศนีย์  เกตุแก้ว ธุรการ
136 สพป.ชุมพร เขต 2 110267 : บ้านแหลมยางนา นางสาวภัคจิรา  พรัดตะโก ครูผู้ช่วย
137 สพป.ชุมพร เขต 2 110272 : บ้านสามแยกจำปา สุพัตรา   ปัญญาวิศิษฏ์ ครู
138 สพป.ชุมพร เขต 2 110268 : วัดเทพนิมิตวนาราม สิทธิชัย  คงนวน ครู
139 สพป.ชุมพร เขต 2 110269 : ชุมชนวัดท่าสุธาราม Ladda  Sangjan ครู
140 สพป.ชุมพร เขต 2 110269 : ชุมชนวัดท่าสุธาราม อรพรรณ  อารีราษฎร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
141 สพป.ชุมพร เขต 2 110270 : วัดท่าทอง นางสาวสุทธิรัตน์  พุ่มพุนพิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
142 สพป.ชุมพร เขต 2 110270 : วัดท่าทอง นางสาวบุษยมาส  คงแก้ว ครูผู้ช่วย
143 สพป.ชุมพร เขต 2 110281 : บ้านห้วยมุด เสริมศักดิ์  ศุภลักษณ์ ครู
144 สพป.ชุมพร เขต 2 110273 : ราชประชานุเคราะห์ ๓ ณัฐธิ์  ฤทธิรุณ ครู
145 สพป.ชุมพร เขต 2 110277 : วัดมุจลินทาราม นางสาวจันทร์เพ็ญ   แจ่มจันทร์ ครูผู้ช่วย
146 สพป.ชุมพร เขต 2 110277 : วัดมุจลินทาราม นางสาววีราภรณ์  ชูศักดิ์ ธุรการ
147 สพป.ชุมพร เขต 2 110278 : ชุมชนวัดธรรมถาวร พรพรรณ  รวดเร็ว ครูผู้ช่วย
148 สพป.ชุมพร เขต 2 110274 : บ้านอ่าวมะม่วง พิมพิศา  ศิลปสุวรรณ ครู
149 สพป.ชุมพร เขต 2 110275 : วัดชลธีพฤกษาราม สุจารี  ช่วยรอด ครู