รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.สงขลา สตูล 550485 : มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ เดชา   ศรีชัย ครู
2 สพม.สงขลา สตูล 550485 : มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ ทิวากร  แก้วพิกุล ครู
3 สพม.สงขลา สตูล 550490 : สทิงพระวิทยา นางปวีณา  บุตถาวร ครู
4 สพม.สงขลา สตูล 550491 : สทิงพระชนูปถัมภ์ นางกรรณิการ์  ชัยธรรมโชค ครู
5 สพม.สงขลา สตูล 550486 : วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา นภาพรรณ  แก้วเนื้ออ่อน เจ้าหน้าที่พัสดุ
6 สพม.สงขลา สตูล 550488 : นวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิภาวดี  ธนามิตต์ ครู
7 สพม.สงขลา สตูล 550503 : ตะเครียะวิทยาคม นางสาวเนตรนภา  หยูมาก เจ้าหน้าที่พัสดุ
8 สพม.สงขลา สตูล 550504 : ระโนด ณัฏฐพร  อินทรมณี ครู
9 สพม.สงขลา สตูล 550505 : สามบ่อวิทยา ศินีนาถ  จันดี ครู
10 สพม.สงขลา สตูล 550502 : ระโนดวิทยา นายจิรายุทธ   สุขขา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
11 สพม.สงขลา สตูล 550507 : กระแสสินธุ์วิทยา อรทัย  คงสุวรรณ ครู
12 สพม.สงขลา สตูล 550522 : ธรรมโฆสิต อาริฟ  ดาแม ครู
13 สพม.สงขลา สตูล 550522 : ธรรมโฆสิต อิสรีย์  เฟื่องฟ้า ธุรการโรงเรียน
14 สพม.สงขลา สตูล 550526 : สงขลาวิทยาคม ภัทริกานต์  บุญฤทธิ์ ครู
15 สพม.สงขลา สตูล 550526 : สงขลาวิทยาคม คมกาญจน์  ดาวเรือง เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
16 สพม.สงขลา สตูล 550527 : ชะแล้นิมิตวิทยา ปรัศนี  บินเจะแม ครู
17 สพม.สงขลา สตูล 550513 : หาดใหญ่วิทยาลัย เดโช  ชูแก้ว ครู
18 สพม.สงขลา สตูล 550513 : หาดใหญ่วิทยาลัย ธวัชชัย  เรืองหิรัญ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
19 สพม.สงขลา สตูล 550513 : หาดใหญ่วิทยาลัย เยาวเรศ  อนุกูล ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มงานนโยบายและแผน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
20 สพม.สงขลา สตูล 550514 : หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ศุนิจษา  รุจิเมทินีกุล เจ้าหน้าที่
21 สพม.สงขลา สตูล 550515 : หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ พันธณี  เซ่งฉิม ครู
22 สพม.สงขลา สตูล 550515 : หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สิรินุช  บุญช่วย ครู
23 สพม.สงขลา สตูล 550515 : หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ว่าที่ ร.ต.สุทธิพงศ์  โหดหมาน ครู
24 สพม.สงขลา สตูล 550515 : หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ นางสาวกุลวัชรี  ตรีรัตน์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
25 สพม.สงขลา สตูล 550517 : คูเต่าวิทยา วัชรี  มีประดิษฐ์ ครู
26 สพม.สงขลา สตูล 550517 : คูเต่าวิทยา นายธีรวัฒน์  ขรัวทองเขียว ครู
27 สพม.สงขลา สตูล 550518 : หาดใหญ่พิทยาคม กฤษณา  ไชยธาดา ครู
28 สพม.สงขลา สตูล 550519 : หาดใหญ่วิทยาลัย 2 ณัฐสิทธิ์  เหล่าสุวรรณ ครู
29 สพม.สงขลา สตูล 550519 : หาดใหญ่วิทยาลัย 2 นริสรา  เกิดพุ่ม ครู
30 สพม.สงขลา สตูล 550520 : หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา นาย  วินิจ เส้งเสน ครู
31 สพม.สงขลา สตูล 550520 : หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา นายเอกพล  ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียน
32 สพม.สงขลา สตูล 550520 : หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา วินิจ  เส้งเสน หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
33 สพม.สงขลา สตูล 550520 : หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา วรากร  สุพรรณท้าว ครูอัตราจ้าง
34 สพม.สงขลา สตูล 550516 : พะตงประธานคีรีวัฒน์ นายกังวาน  ไตรสกุล ครู
35 สพม.สงขลา สตูล 550523 : ควนเนียงวิทยา นายปรีชา  พันธ์ศรี ครู
36 สพม.สงขลา สตูล 550524 : ปากจ่าวิทยา มรกต  ชุมเปีย ครู
37 สพม.สงขลา สตูล 550525 : บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก อริญชย์โรจ  เวชประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
38 สพม.สงขลา สตูล 550528 : รัตนพลวิทยา นุชนารถ  ศิริพรหม ครู
39 สพม.สงขลา สตูล 550528 : รัตนพลวิทยา ศราวุฒิ  สุขประเสริฐ ครู
40 สพม.สงขลา สตูล 550498 : เทพา เฟาซีย์  ชายเหร็น ครูชำนาญการ
41 สพม.สงขลา สตูล 550498 : เทพา นางสาวปิยะวีณ์  ภาณุมาศ ณ อยุธยา ครู
42 สพม.สงขลา สตูล 550492 : จะนะวิทยา ยูโสบ   นาฮุดา ครู
43 สพม.สงขลา สตูล 550493 : จะนะชนูปถัมภ์ นางอรพรรณ  สวนจันทร์ ครู
44 สพม.สงขลา สตูล 550497 : ทับช้างวิทยาคม จิรวรรณ  เดชเกิด ครู
45 สพม.สงขลา สตูล 550499 : เทพพิทยาภาณุมาศ จิราพร  จันทร์ต้น ครู
46 สพม.สงขลา สตูล 550501 : เขาแดงกุศลวิทยา สุจริต  สุวรรณจันสิงห์ ธุรการ
47 สพม.สงขลา สตูล 550511 : กอบกุลวิทยาคม ธนากร  ไชยเขียว ครู
48 สพม.สงขลา สตูล 550512 : ปาดังติณสูลานนท์ นายประเสริฐ  มูสา ครู
49 สพม.สงขลา สตูล 550512 : ปาดังติณสูลานนท์ วรญา  ดอนคุณศรี ครูผู้ช่วย
50 สพม.สงขลา สตูล 550494 : ไม้แก่นประชาอุทิศ มนตรี  เตะมาหมัด ครูผู้สอน
51 สพม.สงขลา สตูล 550495 : จะโหนงพิทยาคม พินันท์ญา  เกื้อเพชรแก้ว ครูผู้ช่วย
52 สพม.สงขลา สตูล 550510 : สะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" นิทัศน์  พรหมศรียา ครูผู้ช่วย
53 สพม.สงขลา สตูล 560169 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ยันนีต้า  เตาวโต เจ้าหน้าที่พัสดุ
54 สพม.สงขลา สตูล 560172 : ท่าแพผดุงวิทย์ ชลแดน  นวลเกลี้ยง ครูผู้ช่วย
55 สพม.สงขลา สตูล 560172 : ท่าแพผดุงวิทย์ ปรียาพร  แดหวามาลัย ครู
56 สพม.สงขลา สตูล 560172 : ท่าแพผดุงวิทย์ นายอัชอรี  สุขสง่า ครู
57 สพม.สงขลา สตูล 560171 : ควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา) ปรีดา  แก้วเขียว ครู
58 สพม.สงขลา สตูล 560174 : กำแพงวิทยา วิภาวี  ลัดเลีย ครู
59 สพม.สงขลา สตูล 560176 : ทุ่งหว้าวรวิทย์ นางสาวผกามาส  แก้ววารี ครู
60 สพม.สงขลา สตูล 560178 : ปาล์มพัฒนวิทย์ weayana  saleah ครู
61 สพม.สงขลา สตูล 560167 : สตูลวิทยา นางขนิษฐา  นิยมเดชา เจ้าหน้าที่ธุรการ
62 สพม.สงขลา สตูล 560170 : ควนโดนวิทยา นางนนทิกร  ศรีสัมราน ครู
63 สพม.สงขลา สตูล 560173 : สาครพิทยาคาร ดรุณี  ลายู ครู
64 สพม.สงขลา สตูล 560175 : ละงูพิทยาคม กูฮุสนา  กูสกุล ครู
65 สพม.สงขลา สตูล 560175 : ละงูพิทยาคม กานต์ธีรา  หยีมะเหร็บ ครู
66 สพม.สงขลา สตูล 560177 : ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ รัตนา  มณีโส๊ะ ครู
67 สพม.สงขลา สตูล 560168 : พิมานพิทยาสรรค์ นุอัยม์  ธิษาจารย์ ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ