รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สงขลา เขต 1 550009 : วัดสามกอง นางวิจิตรา  พันดุสะ ครู
2 สพป.สงขลา เขต 1 550001 : ชุมชนบ้านด่าน อนงษ์  เสะยามา ครู
3 สพป.สงขลา เขต 1 550006 : บ้านบ่ออิฐ นางสาวพิมพ์ชไม  สถาผล ครู
4 สพป.สงขลา เขต 1 550017 : วัดท้ายยอ เกียรติศักดิ์  โพธิ์ถึง เจ้าหน้าที่ธุรการ
5 สพป.สงขลา เขต 1 550019 : วัดแหลมพ้อ ุสุพิณดา  เลขานุกิจ ครูผู้ช่วย
6 สพป.สงขลา เขต 1 550007 : วัดเกาะถํ้า ปวีณา  ดำมณี ธุรการโรงเรียน
7 สพป.สงขลา เขต 1 550008 : วัดแช่มอุทิศ สุนันทา  ผอมเอียด เจ้าหน้าที่ธุรการ
8 สพป.สงขลา เขต 1 550004 : วัดทุ่งหวังใน นางศรีพร  สุวรรณโณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 สพป.สงขลา เขต 1 550005 : บ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) สมพงษ์  พงษ์พราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 สพป.สงขลา เขต 1 550002 : วัดอ่างทอง อาซีด  สายวารี ธุรการ
11 สพป.สงขลา เขต 1 550003 : วัดทรายขาว นางวรรณี  สุกใส ครู
12 สพป.สงขลา เขต 1 550020 : วิเชียรชม อารยา  อ่อนแก้ว ครู
13 สพป.สงขลา เขต 1 550012 : อนุบาลสงขลา นายวิชิต  สกนธวุฒิ ครูชำนาญการ
14 สพป.สงขลา เขต 1 550011 : บ้านบางดาน โชติก  ชะนะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
15 สพป.สงขลา เขต 1 550013 : อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน อลิษา  สุวรรณโณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
16 สพป.สงขลา เขต 1 550014 : บ้านน้ำกระจาย สุภาวรรณ  สุวรรณทวี เจ้าหน้าที่ธุรการ
17 สพป.สงขลา เขต 1 550015 : บ้านดอนขี้เหล็ก ปทิตตา  คชหึงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
18 สพป.สงขลา เขต 1 550015 : บ้านดอนขี้เหล็ก นายนพรัตน์  วัฒนกุล ครู ชำนาญการพิเศษ
19 สพป.สงขลา เขต 1 550016 : บ้านกลาง นางเตือนใจ  เหล่าสุวรรณ ครูโรเงรียนบ้านกลาง
20 สพป.สงขลา เขต 1 550016 : บ้านกลาง วนิดา  สุขเกิด ครู
21 สพป.สงขลา เขต 1 550133 : วัดกลาง กาญจนา  พัฒนพงศ์ ครู
22 สพป.สงขลา เขต 1 550134 : วัดกระดังงา นางสาวบุญยวี  ยวงใย ครูผู้ช่วย
23 สพป.สงขลา เขต 1 550145 : บ้านท่าคุระ ปภาวี  จิตตพันธ์ ครูชำนาญการ
24 สพป.สงขลา เขต 1 550137 : วัดโคกโพธิ์ กัญญา  สิงห์แก้ว ครู
25 สพป.สงขลา เขต 1 550138 : ชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220 ชัชวาล  ศรีวโร ครู
26 สพป.สงขลา เขต 1 550139 : วัดประดู่หอม สหวรรณ  วรรณจิตจรูญ ครู
27 สพป.สงขลา เขต 1 550130 : วัดธรรมประดิษฐ์ วรียา  อีสเฮาะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 สพป.สงขลา เขต 1 550127 : วัดศรีไชย วัฒนา  สว่างภิภพ ครู
29 สพป.สงขลา เขต 1 550129 : วัดแหลมวัง นายสมพร  อุ่นแก้ว ครู
30 สพป.สงขลา เขต 1 550126 : ในเมือง นางสาวกมลวรรณ   ศรีสุวรรณ์ ครู
31 สพป.สงขลา เขต 1 550125 : บ้านจะทิ้งพระ วงจันทร์  คำ้ชู ครู
32 สพป.สงขลา เขต 1 550144 : วัดนางเหล้า เพ็ญพร  แก้วประดิษฐ์ ธุรการ
33 สพป.สงขลา เขต 1 550143 : สมเด็จเจ้าพะโคะ ชนินนาถ  แก้วดีเลิศ ครู
34 สพป.สงขลา เขต 1 550142 : วัดดีหลวง กันยารัตน์  ยังมีสุข ครู
35 สพป.สงขลา เขต 1 550141 : บ้านชะแม นางสาวอมรรัตน์  ไกรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะแม
36 สพป.สงขลา เขต 1 550118 : วัดโพธิ์กลาง อาภรณ์  ชนะพาล ครู
37 สพป.สงขลา เขต 1 550120 : วัดห้วยลาด นายสะอาด  มากชูชิต ครู
38 สพป.สงขลา เขต 1 550131 : วัดผาสุกาวาส นางธัญชนก  ศรีนวล ครู
39 สพป.สงขลา เขต 1 550124 : บ้านวัดใหม่ นางสาวพรลภัส  รัตนมณี เจ้าหน้าที่ธุรการ
40 สพป.สงขลา เขต 1 550123 : วัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล) สุภาพร  เพชรทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
41 สพป.สงขลา เขต 1 550121 : ชุมชนบ้านบ่อประดู่ ขจีพรรณ  จันทระ ครุ
42 สพป.สงขลา เขต 1 550122 : วัดจันทน์ นางพนิต  พุณรัตน์ ครูโรงเรียนวัดจันทน์ รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทน์
43 สพป.สงขลา เขต 1 550122 : วัดจันทน์ ฮานันย์  นาวินพัฒนรัตน์ ครูผู้ช่วย
44 สพป.สงขลา เขต 1 550140 : วัดพังกก จิราภรณ์  รัตตโอภาส ครู
45 สพป.สงขลา เขต 1 550135 : วัดประเจียก ภัทราวรรณ  ทองอยู่ ครู
46 สพป.สงขลา เขต 1 550136 : วัดสนามไชย ประสาน  แสงจันทร์ ครู
47 สพป.สงขลา เขต 1 550111 : ราชประชานุเคราะห์ 11 ปัฐมาภรณ์  วิฝฬาสุวรรณ์ ครู
48 สพป.สงขลา เขต 1 550111 : ราชประชานุเคราะห์ 11 สุธน  รัตนกูล ครู
49 สพป.สงขลา เขต 1 550085 : วัดหัวคุ้ง จุฑาทิพย์  เอียดเอก ครู
50 สพป.สงขลา เขต 1 550085 : วัดหัวคุ้ง นิบูรนา  มะแซ ครู
51 สพป.สงขลา เขต 1 550110 : บ้านมาบหัวทีง นางสาวจารุณี  จันทร์มิตร ธุรการโรงเรียน
52 สพป.สงขลา เขต 1 550110 : บ้านมาบหัวทีง นางพิกุลทอง  ภูมิหึงษ์ ครู คศ.1
53 สพป.สงขลา เขต 1 550107 : วัดทุ่งสงวน วนิดา  หนูคำสวน เจ้าหน้าที่ธุรการ
54 สพป.สงขลา เขต 1 550109 : บ้านแม่ใหญ่ นางอรทัย  อินแก้ว ครูโรงเรียนบ้านแม่ใหญ่
55 สพป.สงขลา เขต 1 550079 : วัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร) นายบรรจง  รัตนชาติ ครู คศ.2
56 สพป.สงขลา เขต 1 550082 : บ้านดอนแบก นางสาวสีตีคอรีเยาะ  อาบูเล๊ะ ครูผู้ช่วย
57 สพป.สงขลา เขต 1 550086 : บ้านมาบบัว พัชราพรรณ  เพ็ชรรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
58 สพป.สงขลา เขต 1 550087 : วัดศาลาหลวงบน นางบุบผา  ริมหนองเรือ ครู
59 สพป.สงขลา เขต 1 550088 : ท่าบอนมิตรภาพที่ 90 กาญจนา  แก้วทอง ครู
60 สพป.สงขลา เขต 1 550090 : บ้านรับแพรก นางนุกูล  คงบางปอ ครู
61 สพป.สงขลา เขต 1 550090 : บ้านรับแพรก นางกัลยา  หนูคง ครู
62 สพป.สงขลา เขต 1 550114 : วัดคลองเป็ด มณีรัตน์  มณีโชติ ครู
63 สพป.สงขลา เขต 1 550115 : วัดศาลาหลวงล่าง ฉัตรลดา  หงษ์ทอง ธุรการ
64 สพป.สงขลา เขต 1 550102 : บ้านบ่อตรุ พิชญา  ชมพูทอง ครู
65 สพป.สงขลา เขต 1 550103 : วัดเจดีย์งาม นางถวิล  วรขันธ์ ครู
66 สพป.สงขลา เขต 1 550104 : วัดสีหยัง นงลักษณ์  แก้วเอียด ครูโรงเรียนวัดสีหยัง
67 สพป.สงขลา เขต 1 550104 : วัดสีหยัง พรรณรังษี  อินทมะโน ครู
68 สพป.สงขลา เขต 1 550105 : วัดประดู่ วัชราภรณ์  นิยม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
69 สพป.สงขลา เขต 1 550105 : วัดประดู่ สมหมาย  ธนะพิทักษ์ ครูโรงเรียนวัดประดู่
70 สพป.สงขลา เขต 1 550083 : วัดคูวา วิไล  หว่าหลำ ครู
71 สพป.สงขลา เขต 1 550081 : ชุมชนวัดบ้านขาว นางอวยพร   ดำชู ครูโรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว
72 สพป.สงขลา เขต 1 550080 : วัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) นายวัฒนา  ดำแดง ครู
73 สพป.สงขลา เขต 1 550112 : วัดหัววัง พิศมัย  ก้งวัตร ธุรการ
74 สพป.สงขลา เขต 1 550113 : วัดผักกูด ไอลดา  คงเย็น ธุรการโรงเรียน
75 สพป.สงขลา เขต 1 550116 : บ้านขี้นาก นางสาวญาณกร  ขุนชุม เจ้าหน้าที่ธุรการ
76 สพป.สงขลา เขต 1 550092 : วัดปากแตระ นางสาวณภัทร  จันทร์เล็ก ครู
77 สพป.สงขลา เขต 1 550089 : วัดตะพังหม้อ นางวรถวิล  นวลเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการ
78 สพป.สงขลา เขต 1 550099 : วัดหน้าเมือง จุฬาลักษณ์  สำเภาสงฆ์ ครู
79 สพป.สงขลา เขต 1 550099 : วัดหน้าเมือง ปริญญาพร  เมืองรักษ์ ครู
80 สพป.สงขลา เขต 1 550093 : วัดพังยาง ณัชชา  เอียดเปรียว ครูผู้ช่วย
81 สพป.สงขลา เขต 1 550094 : วัดสามี (ปุญญมุนีอุทิศ) นายปรีชา  วุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
82 สพป.สงขลา เขต 1 550095 : ไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) นายจารุเดช   คงมีสุข ครู
83 สพป.สงขลา เขต 1 550095 : ไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) นางสาวจิราพร  บำรุงรัตน์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๗
84 สพป.สงขลา เขต 1 550076 : วัดหัวเค็ด วรรณี   ว่องไว ครู
85 สพป.สงขลา เขต 1 550077 : วัดบ้านใหม่ วรรณา  โชติถิรสมพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
86 สพป.สงขลา เขต 1 550078 : วัดมหาการ นางสุมิตตา  ช่วงชู ครูโรงเรียนวัดมหาการ
87 สพป.สงขลา เขต 1 550072 : บ้านระโนต (ธัญเจริญ) ขวัญเรือน  ช่วยนุกูล ครูค.ศ. 2
88 สพป.สงขลา เขต 1 550074 : วัดจาก นางศศิประภา  รัตนมาลา ครูโรงเรียนวัดจาก
89 สพป.สงขลา เขต 1 550096 : วัดเถรแก้ว สุคนธ์  ละอองรัตน์ ครู
90 สพป.สงขลา เขต 1 550097 : วัดใหญ่ นายอานัส  รุ่งวิทยพันธ์ ครู
91 สพป.สงขลา เขต 1 550098 : วัดแจ้ง นายปรีชา  เลื่อนลอย ครู
92 สพป.สงขลา เขต 1 550098 : วัดแจ้ง สุภัท  สุวรรณมณี ผู้อำนวยการสถานศึกษา
93 สพป.สงขลา เขต 1 550091 : บ้านหน้าทอง ประทุม  หนูแท้ ครูโรงเรียนบ้านหน้าทอง
94 สพป.สงขลา เขต 1 550100 : วัดพังตรี นางสาวปราณี  ช่วยหนู ครูโรงเรียนวัดพังตรี
95 สพป.สงขลา เขต 1 550101 : ชุมชนวัดสามบ่อ นางสาวภิรมย์  บุญเจริญ ครู
96 สพป.สงขลา เขต 1 550106 : วัดสน นายสุทธิ  ไชยานุพัทธกุล ครูชำนาญการโรงเรียนวัดสน รักษาการในตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนวัดสน รักษาการในตำแหน่ง
97 สพป.สงขลา เขต 1 550380 : วัดโตนดด้วน ภาวินี  พรายอำไพ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
98 สพป.สงขลา เขต 1 550381 : วัดทุ่งบัว จิรศรี  พรหมเดช ครู
99 สพป.สงขลา เขต 1 550382 : วัดแหลมบ่อท่อ นางสาวจิดาภา  พรหมบรรฑิต เจ้าหน้าที่ธุรการ
100 สพป.สงขลา เขต 1 550383 : วัดอ่าวบัว สุชาดา  ปาณะศรี ครู
101 สพป.สงขลา เขต 1 550384 : บ้านแหลมหาด นายไมตรี  ศรีมันตะ ครู
102 สพป.สงขลา เขต 1 550384 : บ้านแหลมหาด โชค  หอมบุตร ครูโรงเรียนบ้านแหลมหาด
103 สพป.สงขลา เขต 1 550385 : ชุมชนวัดเชิงแส ปติณญา  ลอยลิบ ครู
104 สพป.สงขลา เขต 1 550385 : ชุมชนวัดเชิงแส นางสาวสุมนต์ทิพย์    ธรรมชาติ ครู
105 สพป.สงขลา เขต 1 550388 : บ้านรัดปูน เฉลิมวรรณ   หาแก้ว ครู
106 สพป.สงขลา เขต 1 550386 : วัดกาหรํา ทินกร  มากจันทร์ ครู
107 สพป.สงขลา เขต 1 550386 : วัดกาหรํา สุคลฑา  คงทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
108 สพป.สงขลา เขต 1 550387 : วัดโรง (ขาวประชาสรรค์) บัณฑิตา  ดำเรืองศรี ครู
109 สพป.สงขลา เขต 1 550387 : วัดโรง (ขาวประชาสรรค์) วาสนา  แป้นเกลี้ยง เจ้าหน้าที่ธุรการ
110 สพป.สงขลา เขต 1 550396 : วัดแม่เปียะ นายสมใจ  ชูกระชั้น ครู
111 สพป.สงขลา เขต 1 550398 : บ้านต้นปริง Orawan  Julkaew พนักงานธุรการ
112 สพป.สงขลา เขต 1 550399 : บ้านนาทองสุก ระเบียบ  จันทกูล ครู
113 สพป.สงขลา เขต 1 550397 : วัดโพธาราม สุชีรา  หนูสวัสดิ์ ครู
114 สพป.สงขลา เขต 1 550394 : บ้านควนจง นางชวิศา   อินทเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
115 สพป.สงขลา เขต 1 550390 : วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม ปัณณ์ธณัฏฐ์  หนูโหยบ เจ้าหน้าที่ธุรการ
116 สพป.สงขลา เขต 1 550392 : วัดนาหม่อม นงลักษณ์  แก้วประดิษฐ์ ครู
117 สพป.สงขลา เขต 1 550393 : วัดพรหมประดิษฐ์ นฤมณ  ชนะถาวร เจ้าหน้าที่ธุรการ
118 สพป.สงขลา เขต 1 550391 : วัดเนินพิจิตร นางสาวสุจารี  นางสาวสุจารี บุญคง ครูโรงเรียนวัดเนินพิจิตร
119 สพป.สงขลา เขต 1 550465 : วัดชะแล้ รัสดาวรรณ์  ทองบรรดิษฐ์ ครู
120 สพป.สงขลา เขต 1 550465 : วัดชะแล้ ธิดาภรณ์  พยุงวีระน้อย ครู
121 สพป.สงขลา เขต 1 550447 : วัดตาหลวงคง นางนัยนา  จันทร์นวล ครู
122 สพป.สงขลา เขต 1 550447 : วัดตาหลวงคง นางสาวเจิดจรรย์  พรหมอินทร์ ครู
123 สพป.สงขลา เขต 1 550448 : วัดเปรมศรัทธา สุทธิพงศ์  ดีลิ่น ครูโรงเรียนวัดเปรมศรัทธา
124 สพป.สงขลา เขต 1 550449 : วัดเลียบ พจนา  จิระกาล ครู
125 สพป.สงขลา เขต 1 550450 : วัดบ่อสระวิทยาทาน วัสพร  ทองล่อง ครู
126 สพป.สงขลา เขต 1 550459 : วัดดีหลวงนอก นางสุภาณี  นิลวัตร ครู
127 สพป.สงขลา เขต 1 550446 : วัดประตูไชย ทิพย์เกษร  อาคาสุวรรณ ครู คศ.3
128 สพป.สงขลา เขต 1 550442 : วัดบ้านพร้าว เกศสรินทร์  จิตจันทร์ ครู
129 สพป.สงขลา เขต 1 550451 : วัดทํานบตางหน ขวัญฤทัย   สุขะปุณพันธ์ ครู
130 สพป.สงขลา เขต 1 550452 : บ้านคลองท่าแตง สิริณ  ยินเจริญ ครู
131 สพป.สงขลา เขต 1 550472 : บ้านท่าแคง (เสริมอุทิศ) นางสาวสาวด๊ะ  มากกลาย พนักงานราชการ
132 สพป.สงขลา เขต 1 550472 : บ้านท่าแคง (เสริมอุทิศ) นางสาวปรารวี  สมชื่อ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
133 สพป.สงขลา เขต 1 550471 : วัดบางเขียด นายกรภัทร  แสงจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
134 สพป.สงขลา เขต 1 550464 : วัดบ่อทรายเจริญธรรม อารีย์  ชนกชนีกุล ครู
135 สพป.สงขลา เขต 1 550462 : บ้านบางไหน สุอัญชิสา  เขื่อนสุวรรณ พนักงานราชการ
136 สพป.สงขลา เขต 1 550460 : วัดป่าขาด ทัศนีย์  จันทร์เพ็ง ครู
137 สพป.สงขลา เขต 1 550460 : วัดป่าขาด ประสิทธิ์  มุสิโก ครู
138 สพป.สงขลา เขต 1 550461 : วัดสว่างอารมณ์ ธนัญญา  เขียวไชย ครูผู้ช่วย
139 สพป.สงขลา เขต 1 550461 : วัดสว่างอารมณ์ นางอัญยุดา  สุดใจ ครู
140 สพป.สงขลา เขต 1 550466 : บ้านม่วงงาม พัชรี  บุญราศรี ครู
141 สพป.สงขลา เขต 1 550467 : วัดมะขามคลาน ชนกนาถ  ยี่ตระกูล ครู
142 สพป.สงขลา เขต 1 550467 : วัดมะขามคลาน นางสาวทยาธร  นิมิตรสุวรรณ ธุรการ
143 สพป.สงขลา เขต 1 550468 : วัดปะโอ นางรัชฎา  ดวงสุวรรณ ครู
144 สพป.สงขลา เขต 1 550468 : วัดปะโอ กรรณิกา  เขียวจันทร์ ครู
145 สพป.สงขลา เขต 1 550469 : บ้านม่วงพุ่ม ฮัฟเส๊าะ  หลีกันชะ ครู
146 สพป.สงขลา เขต 1 550470 : วัดประตูเขียน ขวัญตา  ขวัญแดง ธุรการ
147 สพป.สงขลา เขต 1 550458 : วัดป่าขวาง เกสรา  กรีพันธ์ ธุรการ
148 สพป.สงขลา เขต 1 550457 : วัดห้วยพุด ฉันทนา  ศัทโธ ครู
149 สพป.สงขลา เขต 1 550456 : วัดหนองหอย วรรณรัตน์  สุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียน
150 สพป.สงขลา เขต 1 550453 : วัดขนุน บุณฑริก  จันทรพัฒน์ ครู
151 สพป.สงขลา เขต 1 550454 : บ้านขนุน นางสาวสุจิรา  คงสิน ครูโรงเรียนบ้านขนุน
152 สพป.สงขลา เขต 1 550454 : บ้านขนุน ยามีละห์  เมาะแอ ครู
153 สพป.สงขลา เขต 1 550455 : วัดวาส ศตนันท์  เจริญวงค์ ครูอัตราจ้าง
154 สพป.สงขลา เขต 1 550438 : วัดสถิตย์ชลธาร เกวรินทร์  นิลรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
155 สพป.สงขลา เขต 1 550439 : วัดธรรมโฆษณ์ นายวิรัชน์  ประสานสงค์ ครู
156 สพป.สงขลา เขต 1 550440 : วัดโลกา นายชาติชาย  ณ ถลาง ครู
157 สพป.สงขลา เขต 1 550441 : วัดบ่อปาบ นางสุธิลักษณ์  พ้นภัยพาล ครูชำนาญการ
158 สพป.สงขลา เขต 1 550445 : บ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์) นายอะหมัด  หลีสันมะหมัด พนักงานราชการ
159 สพป.สงขลา เขต 1 550443 : วัดบ่อทรัพย์ นายสมศักดิ์  จันทร์นวล ผู้อำนวยการโรงเรียน
160 สพป.สงขลา เขต 1 550444 : บ้านหัวเขา นางสาวเนตรชนก   เกื้อเดช ครู