รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สงขลา เขต 2 550174 : บ้านเขารักเกียรติ นางอรุณ  กาญจนมุณี ครูชำนาญการ
2 สพป.สงขลา เขต 2 550174 : บ้านเขารักเกียรติ นางสาวศรัญญา  สุวรรณเวหา ครู
3 สพป.สงขลา เขต 2 550175 : บ้านห้วยโอน วาทินี  สว่างรัตน์ ครู
4 สพป.สงขลา เขต 2 550178 : บ้านควนนา นายกิตติศักดิ์  จันทรืจิตตะการ ครูชำนาญการพิเศษ
5 สพป.สงขลา เขต 2 550179 : บ้านคลองต่อ นางอทิยา  หีมเหม พนักงานราชการ
6 สพป.สงขลา เขต 2 550179 : บ้านคลองต่อ นางสาวเปรมใจ  มะณีโชติ เจ้าหน้าที่ธุรการ
7 สพป.สงขลา เขต 2 550151 : บ้านห้วยสมบูรณ์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนิดา  ราชยอด ครู
8 สพป.สงขลา เขต 2 550152 : บ้านม่วง นงลักษณ์  วัฒนคีรี ครู
9 สพป.สงขลา เขต 2 550152 : บ้านม่วง มาลี  จิตประพันธ์ ครู
10 สพป.สงขลา เขต 2 550158 : วัดทุ่งคา ภูวดล  ภูมิวณิชกิจ ครู
11 สพป.สงขลา เขต 2 550159 : บ้านชายคลอง กาญจนา  จิตคง พนักงานราชการ
12 สพป.สงขลา เขต 2 550164 : บ้านปลายละหาน สุปรานี  คงสม เจ้าหน้าที่ธุรการ
13 สพป.สงขลา เขต 2 550164 : บ้านปลายละหาน นายบัณฑิต   เสวีพงศ์ ครู
14 สพป.สงขลา เขต 2 550173 : บ้านทุ่งคมบาง นางกฤติมา  ซ้ายหนู ครู
15 สพป.สงขลา เขต 2 550166 : ชุมชนบ้านนาสีทอง พินิจ  หลงตรี ครู
16 สพป.สงขลา เขต 2 550167 : บ้านคลองกั่ว สุนิษา  หลีหีม ครู
17 สพป.สงขลา เขต 2 550168 : บ้านเขาพระ ฐปนกุล  ไชยพูล ครู
18 สพป.สงขลา เขต 2 550170 : บ้านคลองเขาล้อน sangiam  meesuksri ครู
19 สพป.สงขลา เขต 2 550171 : บ้านควนดินแดง นารีรัตน์  ทองหอม ครู
20 สพป.สงขลา เขต 2 550171 : บ้านควนดินแดง อรอุมา  เพชรหมาด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
21 สพป.สงขลา เขต 2 550172 : บ้านนาลึก นางสาวยุวดี  หลีหมาด ธุรการ
22 สพป.สงขลา เขต 2 550147 : วัดไทรใหญ่ นางอารียา  นวลพรม ครูอัตราจ้าง
23 สพป.สงขลา เขต 2 550149 : ชุมชนบ้านโคกค่าย ณัฐรดา  ฤทธิ์หนู ธุรการโรงเรียน
24 สพป.สงขลา เขต 2 550149 : ชุมชนบ้านโคกค่าย พงษ์ศักดิ์  เนียมคง ครู
25 สพป.สงขลา เขต 2 550150 : บ้านไสท้อน นางอภิรดี  เกลาเกลี้ยง ครูอัตราจ้าง
26 สพป.สงขลา เขต 2 550148 : วัดจังโหลน ภาณุมาศ  สินอ่วม ครูผู้ช่วย
27 สพป.สงขลา เขต 2 550148 : วัดจังโหลน นางอุไร  หมัดอาด้ำ ครู คศ.2
28 สพป.สงขลา เขต 2 550153 : บ้านควนขัน รัชนก  ศิริอักษร เจ้าหน้าที่ธุรการ
29 สพป.สงขลา เขต 2 550154 : บ้านกองอิฐ กิติศักดิ์  สุวรรณเวหา ครู
30 สพป.สงขลา เขต 2 550156 : สํานักสงฆ์ศรีวิชัย พรพรรณ  สหะวิริยะ ครู
31 สพป.สงขลา เขต 2 550160 : วัดเจริญภูผา นายวิฑูร  ช่วยแท่น ครู
32 สพป.สงขลา เขต 2 550146 : วัดคูหาใน นันทิญา  แก้วสุริยันต์ ครู
33 สพป.สงขลา เขต 2 550162 : บ้านทุ่งมะขาม สมใจ  ขุนเพชร ธุรการโรงเรียน
34 สพป.สงขลา เขต 2 550162 : บ้านทุ่งมะขาม นิภาวรรณ  ไชยชนะ ครู
35 สพป.สงขลา เขต 2 550157 : บ้านกําแพงเพชร สุรัตน์  แซ่เล่ ครู
36 สพป.สงขลา เขต 2 550161 : บ้านลานควาย ระดา   สังข์ไพฑูรย์ ครู
37 สพป.สงขลา เขต 2 550161 : บ้านลานควาย สอาด๊ะ  หะยีหมัด ครู
38 สพป.สงขลา เขต 2 550163 : บ้านท่ามะปราง นายปัญญาสีม  มูณี ครู
39 สพป.สงขลา เขต 2 550165 : บ้านเนินนิมิต จิตรา  ศิณโส ครู
40 สพป.สงขลา เขต 2 550165 : บ้านเนินนิมิต วิระ  แก้วอำพร ครู
41 สพป.สงขลา เขต 2 550155 : บ้านพรุพ้อ นางจามรี  นาคทิม ครู
42 สพป.สงขลา เขต 2 550155 : บ้านพรุพ้อ นางสาวบุษรา  ช่อมณี ครู
43 สพป.สงขลา เขต 2 550169 : บ้านควนสะตอ นางวลัยลักษณ์  เดชกุบ ครูชำนาญการพิเศษ
44 สพป.สงขลา เขต 2 550176 : นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ มลฑา  บิลหมัด ครู
45 สพป.สงขลา เขต 2 550177 : วัดรัตนวราราม วสาวี  จีระโร ธุรการโรงเรียน
46 สพป.สงขลา เขต 2 550051 : บ้านทุ่งนํ้า อานัส  สินเบญจพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
47 สพป.สงขลา เขต 2 550052 : บ้านหนองนายขุ้ย ศรัณย์รัชต์  หมวดเอียด พนักงานราชการ
48 สพป.สงขลา เขต 2 550053 : บ้านเกาะหมี นายวิโรจน์  ผ่องสุวรรณ ครู
49 สพป.สงขลา เขต 2 550053 : บ้านเกาะหมี อรชร  แก้วบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
50 สพป.สงขลา เขต 2 550055 : บ้านท่าไทร นางสาวฮับเส๊าะ  หมัดสุไหลหมาน เจ้าหน้าที่ธุรการ
51 สพป.สงขลา เขต 2 550044 : วัดคลองแห นายสิทธิชัย  พรหมมณี เจ้าหน้าที่ธุรการ
52 สพป.สงขลา เขต 2 550057 : วัดท่าแซ ธรณัส  ทองชูช่วย ครู
53 สพป.สงขลา เขต 2 550054 : วัดควนลังมิตรภาพที่ 11 Udorn  Loharat ครู
54 สพป.สงขลา เขต 2 550058 : บ้านวังหรัง(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) สุชาฎา  เหล็มนุ้ย เจ้าหน้าที่ธุรการ
55 สพป.สงขลา เขต 2 550059 : บ้านบางแฟบ สุรินทร์  ตันสกุล ครู
56 สพป.สงขลา เขต 2 550060 : บ้านบึงพิชัย นางสาววาทินี  พ้นภัย ธุรการ
57 สพป.สงขลา เขต 2 550028 : บ้านหน้าควนลัง ยามีล๊ะ  ยาชะรัด ครู
58 สพป.สงขลา เขต 2 550064 : วัดม่วงค่อม วรลักษณ์  ยกตั้ง ครู
59 สพป.สงขลา เขต 2 550031 : เสนาณรงค์วิทยา นางมยุรี  เพชรรอด ครู
60 สพป.สงขลา เขต 2 550032 : บ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) นายสมจบ  เสียงอ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียน
61 สพป.สงขลา เขต 2 550032 : บ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) ธนกร  ก๊กเชวงนันท์ ครูธุรการ
62 สพป.สงขลา เขต 2 550032 : บ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) สมพิศ  กีรติโสภณ ครู
63 สพป.สงขลา เขต 2 550049 : บ้านใต้ นางเพลินพิศ  ลิ่มวรกุล ครู
64 สพป.สงขลา เขต 2 550050 : วัดชลธารประสิทธิ์ บุรฉัตร  ดำนะกาญจน์ ครู
65 สพป.สงขลา เขต 2 550045 : วัดดอน นางสาวรัตนา  พาหุลรัตน์ ธุรการโรงเรียนวัดดอน
66 สพป.สงขลา เขต 2 550046 : บ้านเกาะนก นางประพา  ดำมินทร์ ครูชำนาญการ
67 สพป.สงขลา เขต 2 550047 : บ้านควน ธนาทิพย์  วัชระ ครูธุรการ
68 สพป.สงขลา เขต 2 550048 : วัดบางลึก นางสุณิสา  นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางลึก
69 สพป.สงขลา เขต 2 550065 : บ้านฉลุง ฉัตรยุคล  แก้วพิบูลย์ ครู
70 สพป.สงขลา เขต 2 550056 : วัดเจริญราษฏร์ นายกระเสียง  ศรประดิษฐ์ ครู
71 สพป.สงขลา เขต 2 550035 : วัดเขากลอย ปิยพร  ไหมชุม ธุรการโรงเรียนวัดเขากลอย
72 สพป.สงขลา เขต 2 550038 : วัดแม่เตย เพ็ญผ่อง  แก้วสุขผ่อง ครูจ้างสอน
73 สพป.สงขลา เขต 2 550040 : วัดท่าข้าม นาง  นิภาวรรณ จันทร์ภาพ
74 สพป.สงขลา เขต 2 550041 : วัดหินเกลี้ยง อัมพร   ผดุงศักดิ์ ครูชำนาญการ
75 สพป.สงขลา เขต 2 550063 : บ้านวังพา นายปิติคม  มณีดุลย์ ครูผู้ช่วย
76 สพป.สงขลา เขต 2 550062 : วัดหูแร่ บุษราคัม  พุทธชาติ ครู ชำนาญการพิเศษ
77 สพป.สงขลา เขต 2 550070 : บ้านทุ่งตําเสา Anuchit  Poonpakdee ครู
78 สพป.สงขลา เขต 2 550070 : บ้านทุ่งตําเสา นายจันทแสน   วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
79 สพป.สงขลา เขต 2 550071 : รักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง) มนัส  ถีราวุฒิ พนักงานราชการ
80 สพป.สงขลา เขต 2 550066 : บ้านนาแสน นางภัทรานิษฐ์  หลานเศษฐา ครู
81 สพป.สงขลา เขต 2 550067 : บ้านทุ่งเลียบ นางสาวโซเฟียร์  หมานแอ ธุรการโรงเรียน
82 สพป.สงขลา เขต 2 550068 : บ้านท่าหมอไชย นางสาวอรพินท์  นวลบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหมอไชย
83 สพป.สงขลา เขต 2 550069 : บ้านหินผุด นายอากร  ธานีรัตน์ ครู คศ.2
84 สพป.สงขลา เขต 2 550036 : วัดพรุเตาะ พีรฉัตร  แสงฉาย ผู้อำนวยการโรงเรียน
85 สพป.สงขลา เขต 2 550043 : บ้านทุ่งใหญ่ ณัฐณิช  ศิริรัตน์ ครู
86 สพป.สงขลา เขต 2 550029 : บ้านทุ่งงาย Chomjit  Raklerd ครู
87 สพป.สงขลา เขต 2 550042 : วัดศีรษะคีรี พิภรณ์  มาสินธุ์ ครู
88 สพป.สงขลา เขต 2 550039 : ท่าจีนอุดมวิทยา นางดราภรณ์  อวะภาค เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
89 สพป.สงขลา เขต 2 550039 : ท่าจีนอุดมวิทยา malinee  Siriaksorn ครู
90 สพป.สงขลา เขต 2 550037 : วัดท่านางหอม นูรียา  ขุนดุหรีม ธุรการโรงเรียน
91 สพป.สงขลา เขต 2 550037 : วัดท่านางหอม มนชไม  สุวรรณรัตน์ ครูชำนาญการ
92 สพป.สงขลา เขต 2 550034 : ชุมชนบ้านน้ำน้อย นายธงชัย  เพ็ชรขาว ครู
93 สพป.สงขลา เขต 2 550027 : วัดเทพชุมนุม นางสาวอรุณี  กลับกลาย พนักงานราชการ
94 สพป.สงขลา เขต 2 550030 : บ้านโปะหมอ นายณัชพล  นิลสุพรรณ ครู
95 สพป.สงขลา เขต 2 550030 : บ้านโปะหมอ วรรณวิศา  เจียรบุตร ธุรการ
96 สพป.สงขลา เขต 2 550022 : บ้านไร่ จันชรี  เยาดำ ครู
97 สพป.สงขลา เขต 2 550025 : บ้านคลองปอม นภาภรณ์  ณะมณี ครู
98 สพป.สงขลา เขต 2 550026 : ทุ่งปรือพิทยาคม นายชวนัท  บุญญะสุวรรณ ครู
99 สพป.สงขลา เขต 2 550026 : ทุ่งปรือพิทยาคม สายัญ  มูเก็ม ครู
100 สพป.สงขลา เขต 2 550023 : วัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 นางยศวดี  เอิบกมล ครู
101 สพป.สงขลา เขต 2 550024 : บ้านทุ่งจัง นางศรีรัตนา   พรหมศิลา ครู
102 สพป.สงขลา เขต 2 550021 : วัดควนเนียง สรายุทธ  ศรประสิทธิ์ ครูชำนาญการ
103 สพป.สงขลา เขต 2 550021 : วัดควนเนียง นายเอกศักดิ์  ดวงภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
104 สพป.สงขลา เขต 2 550061 : วัดโคกสมานคุณ นางกันติชา  สงคราม ครู
105 สพป.สงขลา เขต 2 550402 : วัดโพธิธรรมาราม sinchai  makmanee ครู
106 สพป.สงขลา เขต 2 550407 : บ้านควนโส นิศารัตน์  จันทร์ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
107 สพป.สงขลา เขต 2 550409 : บ้านบ่อหว้า นางมัณฑนา  อ่อนทอง ครู
108 สพป.สงขลา เขต 2 550411 : บ้านกรอบ ทักษิณา  โยมเมือง ครูโรงเรียนบ้านกรอบ
109 สพป.สงขลา เขต 2 550411 : บ้านกรอบ นางสมเพียร   ชุมชาติ ครู
110 สพป.สงขลา เขต 2 550414 : วัดปากจ่า นายบรรจบ  หนูทอง ครู
111 สพป.สงขลา เขต 2 550415 : วัดบางทีง นางสาววราภรณ์  จุ้ยสุ้ย ธุรการโรงเรียน
112 สพป.สงขลา เขต 2 550416 : บ้านบางเหรียง sanghirun  suwanrat ครู
113 สพป.สงขลา เขต 2 550417 : บ้านคลองคล้า นายสับบี่  บิลหีม ครูโรงเรียนบ้านคลองคล้า
114 สพป.สงขลา เขต 2 550418 : บ้านโคกเมือง วรรณา  จันทโร ธุรการโรงเรียน
115 สพป.สงขลา เขต 2 550419 : บ้านเกาะใหญ่ นางสาวศิริพร  สุวรรณการณ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านคลองคล้า
116 สพป.สงขลา เขต 2 550420 : บ้านคลองช้าง นายยศ  อิสรโชติ ครู
117 สพป.สงขลา เขต 2 550422 : บ้านหน้าควน สิรินดา  หมัดอะดำ ครู
118 สพป.สงขลา เขต 2 550400 : วัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา) นางวิลาวัณย์  แก้วทอง ครู
119 สพป.สงขลา เขต 2 550401 : บ้านควนเนียง นายกิตติ   สุขธานีกุล ครู
120 สพป.สงขลา เขต 2 550401 : บ้านควนเนียง นางสาวฑิิรินทิพย์   จันทร์น้อย อัตราจ้างธุรการ
121 สพป.สงขลา เขต 2 550404 : บ้านยางงาม ประเมษฐ์  มุณีแนม ผู้อำนวยการโรงเรียน
122 สพป.สงขลา เขต 2 550405 : บ้านควนเนียงใน นางเพ็ญศรี   ศรีระสรรค์ ครู
123 สพป.สงขลา เขต 2 550405 : บ้านควนเนียงใน นางเพ็ญศรี  ศรีระสรรค์ ครู
124 สพป.สงขลา เขต 2 550406 : บ้านหนองปลิง นางรัตยา  ศรีวะปะ ครู
125 สพป.สงขลา เขต 2 550413 : บ้านหัวไทร ดาริน  จิตพรหม ครู
126 สพป.สงขลา เขต 2 550412 : วัดท่าหยี นางสาวพอใจ  อินทรสมบัติ ครูธุรการโรงเรียน
127 สพป.สงขลา เขต 2 550410 : บ้านหัวปาบ นางสาวรัตญา  แก้วจำรัส ครู คศ. 1
128 สพป.สงขลา เขต 2 550408 : บ้านห้วยลึก นวพร  จุทอง ผู้อำนวยการ
129 สพป.สงขลา เขต 2 550431 : บ้านโคกเมา จริยา  บิลอะหลี ธุรการ
130 สพป.สงขลา เขต 2 550432 : บ้านคลองนกกระทุง เอกชัย  กังวาลเกียรติ ครู
131 สพป.สงขลา เขต 2 550433 : วัดเนินพิชัย สุรีรัตน์   พุทธวิโร ครู
132 สพป.สงขลา เขต 2 550434 : บ้านดินลาน ระพี  กังวาลเกียรติ ครู
133 สพป.สงขลา เขต 2 550435 : บ้านป่ายาง นายประสิทธิ์  เพ็ชราการ ผู้อำนวยการโรงเรียน
134 สพป.สงขลา เขต 2 550436 : บ้านยางงาม อรุณวดี อุ่นชู  อุ่นชู ครู
135 สพป.สงขลา เขต 2 550426 : วัดท่าช้าง นางอรสา  บัวชื่น ธุรการโรงเรียน
136 สพป.สงขลา เขต 2 550424 : บ้านบางกลํ่า วิวิต  รุกขพันธ์ ครูอัตราจ้าง
137 สพป.สงขลา เขต 2 550425 : วัดท่าเมรุ มงคล  คชรัตน์ ครู
138 สพป.สงขลา เขต 2 550428 : วัดบางหยี นิภา  เพชรมุณี ครู
139 สพป.สงขลา เขต 2 550429 : บ้านยวนยาง สุไหลหมาน  หมู่ห่ำหมัด ครู
140 สพป.สงขลา เขต 2 550437 : บ้านหาร ธัญลักษณ์  บรรจงดัด ครู
141 สพป.สงขลา เขต 2 550430 : บ้านหนองม่วง นางสาวศิริลักษณ์  วิจะสิกะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
142 สพป.สงขลา เขต 2 550427 : วัดนารังนก นงลักษณ์  อินทมณี ครู
143 สพป.สงขลา เขต 2 550423 : บ้านแม่ทอม sriprapai  duangsuwan ครู
144 สพป.สงขลา เขต 2 550475 : วัดเลียบ เบญญาภา  ไชยสุข ธุรการโรงเรียน
145 สพป.สงขลา เขต 2 550476 : บ้านต้นส้าน นิภาพร  แก้วอัมภรณ์ ครู
146 สพป.สงขลา เขต 2 550476 : บ้านต้นส้าน mattana  inthanin ครู
147 สพป.สงขลา เขต 2 550477 : บ้านควนกบ นางสุนันทา  ชุมเอียด ครู
148 สพป.สงขลา เขต 2 550474 : บ้านคลองหอยโข่ง นางสาวไพจิตร  หยดย้อย ครู
149 สพป.สงขลา เขต 2 550473 : บ้านหน้าวัดโพธิ์ มณีกานต์  เขียวศิริ ครู
150 สพป.สงขลา เขต 2 550478 : บ้านเก่าร้าง นางประทุมทิพย์  กัณฐตุริต ครู
151 สพป.สงขลา เขต 2 550479 : วัดโคกม่วง นายสัมฤทธิ์  เจือสนิท ครูชำนาญการ
152 สพป.สงขลา เขต 2 550480 : บ้านปลักคล้า มณฑิรา  สังขวิเชียร ครู
153 สพป.สงขลา เขต 2 550483 : วัดโคกเหรียง สมพิศ  คุณสงค์ ครู คศ.3
154 สพป.สงขลา เขต 2 550482 : บ้านโคกพยอม นางกัญญา  บำรุงพฤกษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
155 สพป.สงขลา เขต 2 550484 : วัดบางศาลา ปริษญา  แก้วมณี ธุรการโรงเรียน
156 สพป.สงขลา เขต 2 550481 : วัดปรางแก้ว อรพินทร์  บุญกำเหนิด ครู
157 สพป.สงขลา เขต 2 550481 : วัดปรางแก้ว วริศรา  ไชยแก้ว ธุรการโรงเรียน