รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สงขลา เขต 2 550174 : บ้านเขารักเกียรติ ฐิติพัฒน์ธรา  หนูโส๊ะ ธุรการโรงเรียน
2 สพป.สงขลา เขต 2 550174 : บ้านเขารักเกียรติ นางสาวศรัญญา  สุวรรณเวหา ครู
3 สพป.สงขลา เขต 2 550175 : บ้านห้วยโอน กิติพงษ์  แหน่งสกูล ครู
4 สพป.สงขลา เขต 2 550178 : บ้านควนนา นางนริศรา  สิงห์เกลี้ยง ครูโรงเรียนบ้านควนนา
5 สพป.สงขลา เขต 2 550179 : บ้านคลองต่อ (ทวีรัตน์อุปถัมภ์) นางอทิยา  หีมเหม พนักงานราชการ
6 สพป.สงขลา เขต 2 550151 : บ้านห้วยสมบูรณ์ วิลาวดี  นวลหิ้น ธุรการโรงเรียน
7 สพป.สงขลา เขต 2 550152 : บ้านม่วง ศศินา  มณีวิทย์ ครูผู้ช่วย
8 สพป.สงขลา เขต 2 550152 : บ้านม่วง นางสาวสารินี  ศรีเพ็ชร เจ้าหน้าที่ธุรการ
9 สพป.สงขลา เขต 2 550158 : วัดทุ่งคา ภูวดล  ภูมิวณิชกิจ ครู
10 สพป.สงขลา เขต 2 550158 : วัดทุ่งคา สุปรานี  คงสม ธุรการ
11 สพป.สงขลา เขต 2 550159 : บ้านชายคลอง นันทิกานต์  จันทร์ณรงค์ ธุรการโรงเรียน
12 สพป.สงขลา เขต 2 550159 : บ้านชายคลอง กาญจนา  จิตคง พนักงานราชการ
13 สพป.สงขลา เขต 2 550164 : บ้านปลายละหาน นายบัณฑิต   เสวีพงศ์ ครู
14 สพป.สงขลา เขต 2 550173 : บ้านทุ่งคมบาง นางกฤติมา  ซ้ายหนู ครู
15 สพป.สงขลา เขต 2 550166 : ชุมชนบ้านนาสีทอง พินิจ  หลงตรี ครู
16 สพป.สงขลา เขต 2 550167 : บ้านคลองกั่ว สุนิษา  หลีหีม ครู
17 สพป.สงขลา เขต 2 550168 : บ้านเขาพระ ฐปนกุล  ไชยพูล ครู
18 สพป.สงขลา เขต 2 550170 : บ้านคลองเขาล้อน นางสาวมลทิรา  รัตนชัย ครู
19 สพป.สงขลา เขต 2 550171 : บ้านควนดินแดง นารีรัตน์  ทองหอม ครู
20 สพป.สงขลา เขต 2 550172 : บ้านนาลึก นางรัจณา  ยะโกบ ครู
21 สพป.สงขลา เขต 2 550147 : วัดไทรใหญ่ นางสาวรัตญา  แก้วจำรัส ครู
22 สพป.สงขลา เขต 2 550147 : วัดไทรใหญ่ นางกัญญาภัค  อ้นชดเชย ธุรการ
23 สพป.สงขลา เขต 2 550149 : ชุมชนบ้านโคกค่าย พงษ์ศักดิ์  เนียมคง ครู
24 สพป.สงขลา เขต 2 550149 : ชุมชนบ้านโคกค่าย ณัฐรดา  ฤทธิ์หนู ธุรการโรงเรียน
25 สพป.สงขลา เขต 2 550150 : บ้านไสท้อน นางชฎาพร   ขุนทองเพชร ครู
26 สพป.สงขลา เขต 2 550150 : บ้านไสท้อน นางทัตชญา  รักษากิจ ครูโรงเรียนบ้านไสท้อน
27 สพป.สงขลา เขต 2 550148 : วัดจังโหลน นางอุไร  หมัดอาด้ำ ครู คศ.2
28 สพป.สงขลา เขต 2 550148 : วัดจังโหลน ภาณุมาศ  สินอ่วม ครู
29 สพป.สงขลา เขต 2 550153 : บ้านควนขัน รวิวรรณ  เตชะวันโต ธุรการ
30 สพป.สงขลา เขต 2 550156 : สํานักสงฆ์ศรีวิชัย พรพรรณ  สหะวิริยะ ครู
31 สพป.สงขลา เขต 2 550160 : วัดเจริญภูผา นายวิฑูร  ช่วยแท่น ครู
32 สพป.สงขลา เขต 2 550160 : วัดเจริญภูผา สมใจ  ขุนเพชร ธุรการโรงเรียน
33 สพป.สงขลา เขต 2 550146 : วัดคูหาใน นันทิญา  แก้วสุริยันต์ ครู
34 สพป.สงขลา เขต 2 550162 : บ้านทุ่งมะขาม นิภาวรรณ  สุขคันธรักษ์ ครู
35 สพป.สงขลา เขต 2 550157 : บ้านกําแพงเพชร พรทิพย์  รักงาม ครู
36 สพป.สงขลา เขต 2 550161 : บ้านลานควาย สอาด๊ะ  หะยีหมัด ครู
37 สพป.สงขลา เขต 2 550163 : บ้านท่ามะปราง นายปัญญาสีม  มูณี ครู
38 สพป.สงขลา เขต 2 550165 : บ้านเนินนิมิต จิตรา  ศิณโส ครู
39 สพป.สงขลา เขต 2 550155 : บ้านพรุพ้อ นางสาวฮาซามี  สาแม ครู
40 สพป.สงขลา เขต 2 550155 : บ้านพรุพ้อ นางสาวบุษรา  ช่อมณี ครู
41 สพป.สงขลา เขต 2 550169 : บ้านควนสะตอ ลัดดาวรรณ  หวันล่าโส๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ
42 สพป.สงขลา เขต 2 550169 : บ้านควนสะตอ อุซมาน  มะหะมิด พนักงานราชการ
43 สพป.สงขลา เขต 2 550176 : นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ มลฑา  บิลหมัด ครู
44 สพป.สงขลา เขต 2 550176 : นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ บาดารียะห์  เส็ง ครู
45 สพป.สงขลา เขต 2 550177 : วัดรัตนวราราม นางประภา  บุญศิริ ครูชำนาญการ
46 สพป.สงขลา เขต 2 550051 : บ้านทุ่งนํ้า อานัส  สินเบญจพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
47 สพป.สงขลา เขต 2 550051 : บ้านทุ่งนํ้า เพ็ญนภา  ขวัญทอง ธุรการโรงเรียน
48 สพป.สงขลา เขต 2 550052 : บ้านหนองนายขุ้ย ปริศนา  ศรีทองช่วย ครู
49 สพป.สงขลา เขต 2 550053 : บ้านเกาะหมี นายชิต  ไชยสิทธิ์ ครูชำนาญการ
50 สพป.สงขลา เขต 2 550055 : บ้านท่าไทร นางสาวฮับเส๊าะ  หมัดสุไหลหมาน เจ้าหน้าที่ธุรการ
51 สพป.สงขลา เขต 2 550055 : บ้านท่าไทร รชยา  อังกูรวัฒนกิจ ครูผู้ช่วย
52 สพป.สงขลา เขต 2 550044 : วัดคลองแห นายสิทธิชัย  พรหมมณี เจ้าหน้าที่ธุรการ
53 สพป.สงขลา เขต 2 550057 : วัดท่าแซ ธรณัส  ทองชูช่วย ครู
54 สพป.สงขลา เขต 2 550057 : วัดท่าแซ นายธรณัส  ทองชูช่วย ครูโรงเรียนวัดท่าแซ
55 สพป.สงขลา เขต 2 550054 : วัดควนลังมิตรภาพที่ 11 Udorn  Loharat ครู
56 สพป.สงขลา เขต 2 550058 : บ้านวังหรัง(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) ฐาปนี  หัศรังษี เจ้าหน้าที่ธุรการ
57 สพป.สงขลา เขต 2 550058 : บ้านวังหรัง(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) อาซีซ๊ะ  หลงอะหลี ครู
58 สพป.สงขลา เขต 2 550059 : บ้านบางแฟบ สุรินทร์  ตันสกุล ครู
59 สพป.สงขลา เขต 2 550060 : บ้านบึงพิชัย (ทับทองอุทิศจิตโต) ทิพย์เทวี  ศรีวิสุทธยานนท์ ธุรการ
60 สพป.สงขลา เขต 2 550028 : บ้านหน้าควนลัง สุนทรี   รัตนโชเต ครู
61 สพป.สงขลา เขต 2 550064 : วัดม่วงค่อม นางสาวโซเฟียร์  หมานแอ ธุรการโรงเรียน
62 สพป.สงขลา เขต 2 550031 : เสนาณรงค์วิทยา กมลเนตร  นาคเนียม ธุรการ
63 สพป.สงขลา เขต 2 550032 : บ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) วัชรี  บุญพิทักษ์ ธุรการโรงเรียน
64 สพป.สงขลา เขต 2 550032 : บ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ดา  สุโพธิ์คำ ครู
65 สพป.สงขลา เขต 2 550049 : บ้านใต้ ธนา  ทองคโชค ผู้อำนวยการโรงเรียน
66 สพป.สงขลา เขต 2 550049 : บ้านใต้ ภัทรมน  ชะโณวรรณะ ธุรการโรงเรียน
67 สพป.สงขลา เขต 2 550050 : วัดชลธารประสิทธิ์ นางสาวมัตติกา  เล่งซุ่น ธุรการโรงเรียน
68 สพป.สงขลา เขต 2 550050 : วัดชลธารประสิทธิ์ บุรฉัตร  ดำนะกาญจน์ ครูชำนาญการพิเศษ
69 สพป.สงขลา เขต 2 550045 : วัดดอน สุเมธา  ณะวาโย ครู
70 สพป.สงขลา เขต 2 550046 : บ้านเกาะนก นางประพา  ดำมินทร์ ครูชำนาญการ
71 สพป.สงขลา เขต 2 550046 : บ้านเกาะนก นุชาดา  เหมมันต์ ธุรการ
72 สพป.สงขลา เขต 2 550047 : บ้านควน ธนาทิพย์  วัชระ ครูธุรการ
73 สพป.สงขลา เขต 2 550048 : วัดบางลึก เยาวดี  มงคลสิริตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน
74 สพป.สงขลา เขต 2 550065 : บ้านฉลุง มูหัมมัด  มูซอ ครู
75 สพป.สงขลา เขต 2 550035 : วัดเขากลอย ปิยพร  ไหมชุม ธุรการโรงเรียนวัดเขากลอย
76 สพป.สงขลา เขต 2 550038 : วัดแม่เตย เพียงพิศ  สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
77 สพป.สงขลา เขต 2 550038 : วัดแม่เตย นายอนุสรณ์  พันทา ครู
78 สพป.สงขลา เขต 2 550040 : วัดท่าข้าม อรุณี  ศรีสุวรรณ ครู
79 สพป.สงขลา เขต 2 550040 : วัดท่าข้าม รัชนีกร  สังข์ทอง ธุรการ
80 สพป.สงขลา เขต 2 550041 : วัดหินเกลี้ยง อัมพร   ผดุงศักดิ์ ครูชำนาญการ
81 สพป.สงขลา เขต 2 550063 : บ้านวังพา นายปิติคม  มณีดุลย์ ครูผู้ช่วย
82 สพป.สงขลา เขต 2 550062 : วัดหูแร่ บุษราคัม  พุทธชาติ ครู ชำนาญการพิเศษ
83 สพป.สงขลา เขต 2 550062 : วัดหูแร่ นางสาวสุดารัตน์   จิตนุกูล ครูอัตราจ้าง
84 สพป.สงขลา เขต 2 550070 : บ้านทุ่งตําเสา นายจันทแสน   วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
85 สพป.สงขลา เขต 2 550070 : บ้านทุ่งตําเสา สุดารัตน์  รัตนโชเต ธุรการโรงเรียน
86 สพป.สงขลา เขต 2 550071 : รักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง) มนัส  ถีราวุฒิ พนักงานราชการ
87 สพป.สงขลา เขต 2 550066 : บ้านนาแสน นางสุนิศา  พรมสอน ครู
88 สพป.สงขลา เขต 2 550067 : บ้านทุ่งเลียบ กชกร  กายรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
89 สพป.สงขลา เขต 2 550067 : บ้านทุ่งเลียบ ทัศนีย์  ไอสุวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ
90 สพป.สงขลา เขต 2 550068 : บ้านท่าหมอไชย นางสาวสุกัลญา  ราชชำรอง ครู
91 สพป.สงขลา เขต 2 550069 : บ้านหินผุด นางสาวพารีดา  ดอมะ ครู
92 สพป.สงขลา เขต 2 550036 : วัดพรุเตาะ พีรฉัตร  แสงฉาย ผู้อำนวยการโรงเรียน
93 สพป.สงขลา เขต 2 550036 : วัดพรุเตาะ อัจฉรา  รัตนา ธุรการ
94 สพป.สงขลา เขต 2 550043 : บ้านทุ่งใหญ่ ณัฐณิช  ศิริรัตน์ ครู
95 สพป.สงขลา เขต 2 550029 : บ้านทุ่งงาย Chomjit  Raklerd ครู
96 สพป.สงขลา เขต 2 550042 : วัดศีรษะคีรี นางสาวนูรียา  ขุนดุหรีม ธุรการโรงเรียน
97 สพป.สงขลา เขต 2 550042 : วัดศีรษะคีรี นางสาวณัฐรดา  อนุภัทร์ พนักงานราชการ
98 สพป.สงขลา เขต 2 550039 : ท่าจีนอุดมวิทยา นางดราภรณ์  อวะภาค เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
99 สพป.สงขลา เขต 2 550037 : วัดท่านางหอม (อุดมสาธุกิจอุปถัมภ์) นางสาวสินจัย  แพวงศ์จีน ธุรการโรงเรียน
100 สพป.สงขลา เขต 2 550037 : วัดท่านางหอม (อุดมสาธุกิจอุปถัมภ์) มนชไม  สุวรรณรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
101 สพป.สงขลา เขต 2 550034 : ชุมชนบ้านน้ำน้อย นางวิลาวรรณ  ไชยอิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
102 สพป.สงขลา เขต 2 550034 : ชุมชนบ้านน้ำน้อย นายธงชัย  เพ็ชรขาว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย
103 สพป.สงขลา เขต 2 550027 : วัดเทพชุมนุม นางสาวอรุณี  กลับกลาย พนักงานราชการ
104 สพป.สงขลา เขต 2 550030 : บ้านโปะหมอ ยามีล๊ะ  ยาชะรัด ข้าราชการครู
105 สพป.สงขลา เขต 2 550030 : บ้านโปะหมอ วรรณวิศา  เจียรบุตร ธุรการ
106 สพป.สงขลา เขต 2 550022 : บ้านไร่ จันชรี  เยาดำ ครู
107 สพป.สงขลา เขต 2 550025 : บ้านคลองปอม นภาภรณ์  ณะมณี ครู
108 สพป.สงขลา เขต 2 550026 : ทุ่งปรือพิทยาคม นางสาวปิยะมาศ  ทองเส้ง ครู
109 สพป.สงขลา เขต 2 550023 : วัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 นางยศวดี  เอิบกมล ครู
110 สพป.สงขลา เขต 2 550021 : วัดควนเนียง สรายุทธ  ศรประสิทธิ์ ครูชำนาญการ
111 สพป.สงขลา เขต 2 550061 : วัดโคกสมานคุณ นางสาวกุสุมา   พิทักษ์บุตร ครูโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
112 สพป.สงขลา เขต 2 550061 : วัดโคกสมานคุณ นางสาวเนตรชนก  ศรีแก้ว ครูโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
113 สพป.สงขลา เขต 2 550402 : วัดโพธิธรรมาราม sinchai  makmanee ครู
114 สพป.สงขลา เขต 2 550407 : บ้านควนโส นิศารัตน์  จันทร์ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
115 สพป.สงขลา เขต 2 550409 : บ้านบ่อหว้า วรรณวิษา  โพยนอก ธุรการ
116 สพป.สงขลา เขต 2 550409 : บ้านบ่อหว้า นางมัณฑนา  อ่อนทอง ครู
117 สพป.สงขลา เขต 2 550411 : บ้านกรอบ ทักษิณา  โยมเมือง ครูโรงเรียนบ้านกรอบ
118 สพป.สงขลา เขต 2 550411 : บ้านกรอบ นางสาวชลธิชา  แก้วงาม ครู
119 สพป.สงขลา เขต 2 550414 : วัดปากจ่า นิติยา  ศรีคะระมะทันโต ธุรการ
120 สพป.สงขลา เขต 2 550415 : วัดบางทีง นางสาววราภรณ์  จุ้ยสุ้ย ธุรการโรงเรียน
121 สพป.สงขลา เขต 2 550416 : บ้านบางเหรียง วรรณา  จันทโร ธุรการโรงเรียน
122 สพป.สงขลา เขต 2 550416 : บ้านบางเหรียง จันทกานต์  เกิดเอียด ครู
123 สพป.สงขลา เขต 2 550417 : บ้านคลองคล้า จิราวรรณ  วิไลรัตน์ ครูชำนาญการ
124 สพป.สงขลา เขต 2 550418 : บ้านโคกเมือง(ธรรมโมลีคณานุสรณ์) พัชรพร  พรหมเกิด ธุรการ
125 สพป.สงขลา เขต 2 550419 : บ้านเกาะใหญ่ นางสาวศิริพร  สุวรรณการณ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเกาะใหญ่
126 สพป.สงขลา เขต 2 550420 : บ้านคลองช้าง อรสา  ยางทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
127 สพป.สงขลา เขต 2 550420 : บ้านคลองช้าง วิภา  ปะทะโม ธุรการ
128 สพป.สงขลา เขต 2 550422 : บ้านหน้าควน นาถยา  สุวรรณชาตรี ครูธุรการโรงเรียน
129 สพป.สงขลา เขต 2 550400 : วัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา) นางวิลาวัณย์  แก้วทอง ครู
130 สพป.สงขลา เขต 2 550401 : บ้านควนเนียง นางสาวฑิิรินทิพย์   จันทร์น้อย อัตราจ้างธุรการ
131 สพป.สงขลา เขต 2 550404 : บ้านยางงาม พรรณกร  เพชรชาติ ธุรการโรงเรียน
132 สพป.สงขลา เขต 2 550405 : บ้านควนเนียงใน นางสาวสมฤดี  ทองเอื้อ ธุรการโรงเรียน
133 สพป.สงขลา เขต 2 550405 : บ้านควนเนียงใน นางเพ็ญศรี   ศรีระสรรค์ ครู
134 สพป.สงขลา เขต 2 550406 : บ้านหนองปลิง นางรัตยา  ศรีวะปะ ครู
135 สพป.สงขลา เขต 2 550413 : บ้านหัวไทร นางสาวสโลมา   ไบบาว ธุรการ
136 สพป.สงขลา เขต 2 550413 : บ้านหัวไทร ดาริน  จิตพรหม ครู
137 สพป.สงขลา เขต 2 550412 : วัดท่าหยี ศิริพร   ชูมัง ครู
138 สพป.สงขลา เขต 2 550412 : วัดท่าหยี อรวรรณ  ศรีชุมพู ธุรการ
139 สพป.สงขลา เขต 2 550410 : บ้านหัวปาบ นางสาวกมลวรรณ  เพชรพิมล ธุรการ
140 สพป.สงขลา เขต 2 550410 : บ้านหัวปาบ นางหร้อบีอะ  พุ่มเกื้อ ครู
141 สพป.สงขลา เขต 2 550408 : บ้านห้วยลึก นางสุพัตรา  ชุมชาติ ธุรการ
142 สพป.สงขลา เขต 2 550408 : บ้านห้วยลึก นวพร  จุทอง ผู้อำนวยการ
143 สพป.สงขลา เขต 2 550431 : บ้านโคกเมา นายมูฮำหมัด  ชอบงาม ครู
144 สพป.สงขลา เขต 2 550431 : บ้านโคกเมา จริยา  บิลอะหลี ธุรการ
145 สพป.สงขลา เขต 2 550432 : บ้านคลองนกกระทุง นางสาวไลลา  โอกฤษ ธุรการโรงเรียน
146 สพป.สงขลา เขต 2 550433 : วัดเนินพิชัย สุรีรัตน์   พุทธวิโร ครู
147 สพป.สงขลา เขต 2 550434 : บ้านดินลาน ระพี  กังวาลเกียรติ ครู
148 สพป.สงขลา เขต 2 550435 : บ้านป่ายาง นายประสิทธิ์  เพ็ชราการ ผู้อำนวยการโรงเรียน
149 สพป.สงขลา เขต 2 550436 : บ้านยางงาม อรุณวดี อุ่นชู  อุ่นชู ครู
150 สพป.สงขลา เขต 2 550426 : วัดท่าช้าง ฮัยฟาอ์  โสะประจิน พนักงานราชการ
151 สพป.สงขลา เขต 2 550424 : บ้านบางกลํ่า ศิริรัตน์  สุขเกษม ธุรการ
152 สพป.สงขลา เขต 2 550429 : บ้านยวนยาง สุไหลหมาน  หมู่ห่ำหมัด ครู
153 สพป.สงขลา เขต 2 550437 : บ้านหาร ธัญลักษณ์  บรรจงดัด ครู
154 สพป.สงขลา เขต 2 550430 : บ้านหนองม่วง นางสาวศิริลักษณ์  วิจะสิกะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
155 สพป.สงขลา เขต 2 550427 : วัดนารังนก นงลักษณ์  อินทมณี ครู
156 สพป.สงขลา เขต 2 550427 : วัดนารังนก เปรมใจ  มะณีโชติ ครูธุรการ
157 สพป.สงขลา เขต 2 550475 : วัดเลียบ สุริยาพร  ลักษณะพงษ์ ธุรการโรงเรียน
158 สพป.สงขลา เขต 2 550475 : วัดเลียบ ณิชชาวีร์  แก่นจันทร์ ครู
159 สพป.สงขลา เขต 2 550476 : บ้านต้นส้าน นางสาวสุปรียา  หมานโส๊ะ ครูผู้ช่วย
160 สพป.สงขลา เขต 2 550476 : บ้านต้นส้าน นิภาพร  แก้วอัมภรณ์ ครู
161 สพป.สงขลา เขต 2 550477 : บ้านควนกบ นางสุนันทา  ชุมเอียด ครู
162 สพป.สงขลา เขต 2 550477 : บ้านควนกบ จุฑามาศ  กุลประสิทธิ์ ธุรการ
163 สพป.สงขลา เขต 2 550474 : บ้านคลองหอยโข่ง นางสาวไพจิตร  หยดย้อย ครู
164 สพป.สงขลา เขต 2 550473 : บ้านหน้าวัดโพธิ์ มณีกานต์  เขียวศิริ ครู
165 สพป.สงขลา เขต 2 550478 : บ้านเก่าร้าง มยุรี  สว่างวรรณ ธุรการโรงเรียน
166 สพป.สงขลา เขต 2 550479 : วัดโคกม่วง นายสัมฤทธิ์  เจือสนิท ครูชำนาญการ
167 สพป.สงขลา เขต 2 550480 : บ้านปลักคล้า ศศินิภา   ศรีสัยยาสน์ ธุรการ
168 สพป.สงขลา เขต 2 550480 : บ้านปลักคล้า อิชญาภัทร  รองสวัสดิ์ ครู
169 สพป.สงขลา เขต 2 550483 : วัดโคกเหรียง นางสาวนูรียะห์  อาแว พนักงานราชการ
170 สพป.สงขลา เขต 2 550482 : บ้านโคกพยอม นางนฤมล  จันทสโร ครู
171 สพป.สงขลา เขต 2 550482 : บ้านโคกพยอม นางกัญญา  บำรุงพฤกษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
172 สพป.สงขลา เขต 2 550484 : วัดบางศาลา อริสา  อ่องแก้ว ธุรการโรงเรียน
173 สพป.สงขลา เขต 2 550481 : วัดปรางแก้ว วริศรา  ไชยแก้ว ธุรการโรงเรียน