รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550246 วัดขุนตัดหวาย ปรมาพร  ขุนสุวรรณ์ ครู อนุมัติ
2 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550251 บ้านทุ่งนาเคียน เจริญ  แก้วบุญ ครู อนุมัติ
3 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550251 บ้านทุ่งนาเคียน นางสาวสุชาดา  เหล็มเส็น เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
4 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550254 ชุมชนวัดควนมีด นางพรทิพย์  แก้วสุข ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
5 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550254 ชุมชนวัดควนมีด นางเมธิณี  สิริพรหม พนักงานราชการ อนุมัติ
6 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550256 วัดช่องเขา สิริพร  แก้วอรุณ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
7 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550256 วัดช่องเขา สมร  ศรีแก้วทอง ครู อนุมัติ
8 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550259 บ้านควนหัวช้าง สวัสดิ์  เซ่งเถี้ยน ครูชำนาญการ อนุมัติ
9 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550259 บ้านควนหัวช้าง ถิรวรรณ  สอโส๊ะ พนักงานธุรการ อนุมัติ
10 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550249 บ้านคูศักดิ์สิทธิ์ จำเนียร  อินทโร ครู อนุมัติ
11 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550272 วัดนาปรือ นันท์นภัสร์  ไชยสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดนาปรือ อนุมัติ
12 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550276 บ้านโหนด นางสาววาสนา  ปิดนุช เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
13 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550276 บ้านโหนด ใสหน๊ะ  ตาเฮร์ ครู อนุมัติ
14 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550252 บ้านทุ่งครก นางปราณี  จันทร์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งครก อนุมัติ
15 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550252 บ้านทุ่งครก นายสมจิตร์  บุญญเพ็ชร ครูชำนาญการ อนุมัติ
16 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550248 บ้านแค นิภาพร  มะโนเรศ ครู อนุมัติ
17 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550250 บ้านคูนายสังข์ สุวิชา  ประกอบพันธุ์ ครู อนุมัติ
18 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550245 บ้านเขาจันทร์ นายทวีชัย  อินทร์ทอง พนักงานราชการ อนุมัติ
19 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550245 บ้านเขาจันทร์ นายเกษม  ระหัด วิทยากรอิสลาม อนุมัติ
20 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550239 ชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 พัชราภรณ์  เมืองจันทบุรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
21 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550239 ชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 พิมล  หนูกุ้ง ครู อนุมัติ
22 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550242 ชุมชนบ้านทางควาย มลิวรรณ  ศักดิ์ศฤงคาร พนักงานราชการ อนุมัติ
23 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550244 บ้านปากช่อง นิตยา   บุญยะฤทธิ์ พนักงานธุรการ อนุมัติ
24 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550237 บ้านป่างาม นายอาวุธ  ขุนบุญจันทร์ ครู อนุมัติ
25 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550237 บ้านป่างาม สุกานดา  อุดม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
26 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550230 บ้านตลิ่งชัน ยุวดี  อนันทบริพงค์ ครู อนุมัติ
27 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550230 บ้านตลิ่งชัน กัลยาณี  ไชยรัตน์ ครู อนุมัติ
28 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550232 บ้านนนท์ นายธนาวุฒิ  หมะขะเหร็ม ครู อนุมัติ
29 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550232 บ้านนนท์ นางสาวหวันรอมละห์  เหาะแอ พนักงานธุรการ อนุมัติ
30 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550233 บ้านสุเหร่า อานีตา  โส๊ะแห ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
31 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550262 บ้านช้างคลอด ดาวนภา  ขาวโอ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
32 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550263 บ้านท่าหมาก นางสาวกัญญารัตน์  แก้วคง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
33 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550263 บ้านท่าหมาก เอกภาพ  มุทะจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านท่าหมาก อนุมัติ
34 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550266 บ้านสะพานหัก ณัฐรดา  ศรีนาเคน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
35 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550266 บ้านสะพานหัก ซอนดา  หัสบู ครูโรงเรียนบ้านสะพานหัก อนุมัติ
36 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550268 กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ นางสาววิยะดา  รักหมัด พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
37 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550269 เหมืองควนกรด นางกฤตธิฎา  รักษ์ทอง พนักงานธุรการ อนุมัติ
38 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550269 เหมืองควนกรด นางสาวสมศรี  ตีบศักดิ์ ครูโรงเรียนเหมืองควนกรด อนุมัติ
39 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550277 บ้านแพร้ว เสถียร  จันพลโท ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
40 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550277 บ้านแพร้ว มนัส  คงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพร้ว อนุมัติ
41 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550238 ชุมชนบ้านนาทับ นางพวงเพ็ญ  มูลจันทร์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ อนุมัติ
42 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550238 ชุมชนบ้านนาทับ นางทิพเยาว์  พิพิทธภัณฑ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ อนุมัติ
43 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550240 บ้านท่าคลอง ฝารีด้า  จันทรุ่งโรจน์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
44 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550240 บ้านท่าคลอง ดวงเดือน  บุลวรรณ์ ครู อนุมัติ
45 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550243 บ้านปากบางนาทับ จุฑารัตน์  ตันติวิเชียร ครูโรงเรียนบ้านปากบางนาทับ อนุมัติ
46 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550241 บ้านม้างอน อดิศักดิ์  เด็นเซ็น ครูผู้สอนอิสลามศึกษา อนุมัติ
47 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550271 วัดประจ่า นางสาลินี  ยาแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
48 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550271 วัดประจ่า นายปรีชา  เมืองละออง ครู โรงเรียนวัดประจ่า อนุมัติ
49 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550273 บ้านเกาะทาก สวิดา  หมัดสอ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
50 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550273 บ้านเกาะทาก เมธี  จันอิ ครู อนุมัติ
51 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550275 บ้านควนขี้แรด ปฏิวัติ  หมานเหม พนักงานธุรการ อนุมัติ
52 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550278 บ้านหว้าหลัง มนณ์ฑาพร   โชติชุติ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
53 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550278 บ้านหว้าหลัง นางสมจินต์  บุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านหว้าหลัง อนุมัติ
54 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550279 บ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ) นางสาวแอนจิราห์  เส็นอุมา พนักงานธุรการ อนุมัติ
55 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550279 บ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ) นางเชียงวรรณ์  หลายประดิษฐ์ ครู อนุมัติ
56 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550253 บ้านคลองแงะ นางโชคดี  แก้วขวัญ ครู อนุมัติ
57 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550247 ชุมชนวัดน้ำขาว สุณิสา   อุปมล พนักงานธุรการ อนุมัติ
58 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550267 บ้านนํ้าเค็ม นายชัชชัย  ศรัยทอง ครู อนุมัติ
59 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550267 บ้านนํ้าเค็ม นายสุทัศน์  จันทรัตน์ ครู อนุมัติ
60 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550228 บ้านนา ซีตีมาเรียม  หีมเกะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
61 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550228 บ้านนา นางจิรวรรณ  พรหมอินทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
62 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550235 บ้านโคกม้า นางส่องแสง  รักสันติวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
63 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550274 วัดบ้านไร่ นางบรรจง  สุทธิสว่าง ครูชำนาญการ อนุมัติ
64 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550274 วัดบ้านไร่ นางมุกดา  พรุเพชรแก้ว ครูชำนาญการ อนุมัติ
65 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550258 บ้านป่าชิง คมขำ  แก้วอ่อน ครู อนุมัติ
66 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550255 วัดทุ่งพระ นางสาวจีรนันท์  พรุเพชรแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
67 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550255 วัดทุ่งพระ ชินวรรณ  สุวรรณรัตน์ ครู อนุมัติ
68 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550234 บ้านเลียบ นางปัทมา  หมานเม๊าะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
69 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550234 บ้านเลียบ นางสาวเพ็ญศรี  นิภานันท์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
70 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550236 บ้านบ่อโชน นายวาศิล  ใบสะเม๊าะ ครู อนุมัติ
71 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550236 บ้านบ่อโชน นางซีตีฮาหยาด  การดี ครู อนุมัติ
72 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550231 บ้านปากบาง นายรอซีดี  ปูเต่ะ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
73 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550229 บ้านสะกอม นางอารีย์  จันทร์คล้าย ครู อนุมัติ
74 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550229 บ้านสะกอม นางสาวนัตยา  ยีเส็น พนักงานธุรการ อนุมัติ
75 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550261 ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น พเยาว์  จันทร์เพชรศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
76 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550265 บ้านทรายขาว สมศรี  บุญฤทธิ์ ครู อนุมัติ
77 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550270 วัดเกษมรัตน์ วิษณุ  พาหุรัตน์ ครู อนุมัติ
78 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550300 บ้านเก่า นางสาวพาดลีนา   สาเมาะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
79 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550300 บ้านเก่า นางอารีย์  ศรีทวีวัฒน์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
80 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550295 อายุรกิจโกศล นางสาวสุภาวิดา  เอกแก้ว พนักงานธุรการ อนุมัติ
81 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550295 อายุรกิจโกศล นางกัญญา   ไชยสุวรรณ ครู อนุมัติ
82 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550290 วัดลําพดจินดาราม ฟารีดา  หลวงหนิ พนักงานราชการ อนุมัติ
83 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550290 วัดลําพดจินดาราม ธนาพร  ธนะถาวรวิสูตร ธุรการ อนุมัติ
84 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550293 บ้านลำชิง ฆบฝาด  หีมหวัง ครู อนุมัติ
85 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550294 บ้านโต้นนท์ นางอภิชยภาฑิ์  พรหมกัณฑ์ ครู อนุมัติ
86 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550294 บ้านโต้นนท์ นางสาวเทวิกาญจน์  แสนดวงดี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
87 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550288 ชุมชนวัดปลักชะเมา กชพร  มุสิกะรักษ์ ครู อนุมัติ
88 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550288 ชุมชนวัดปลักชะเมา ซุฮัยเราะ  หีมมุเด็น เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
89 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550291 บ้านวังบวบ นางสาวปรีดาวรรณ   ยอดสุวรรณ ครู อนุมัติ
90 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550291 บ้านวังบวบ นางสาวนงนุช  แดงเย็น ครู อนุมัติ
91 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550304 วัดวังไทร ณัฐวุธ  ชูช่วย พนักงานราชการ อนุมัติ
92 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550306 บ้านกะทิง ศลิษา  ยอดนุ้ย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
93 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550306 บ้านกะทิง สนั่น  เล่งซุ่น ครูชำนาญการ อนุมัติ
94 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550308 วัดบ้านลุ่ม ดรุณี  รุ่งรอด ครู อนุมัติ
95 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550281 วัดท่าประดู่ นางพรรณภา  เพ็ชรแก้ว ครู อนุมัติ
96 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550284 วัดทุ่งข่า พิศุทธ์  จันทรศรี ครู โรงเรียนวัดทุ่งข่า อนุมัติ
97 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550284 วัดทุ่งข่า กาญจนาวดี  คงแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
98 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550285 บ้านพอบิด นางสุธิรา  หวันชิตนาย ครู ชำนาญการ อนุมัติ
99 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550287 บ้านลําลอง อับดุลเล๊าะ  ลอเด็ง พนักงานธุรการ อนุมัติ
100 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550287 บ้านลําลอง ปัทมา  สาและ ครูชนาญการ อนุมัติ
101 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550280 บ้านนาทวี กลิ่นกมล  เพ็ชรแก้ว ครูโรงเรียนบ้านนาทวี อนุมัติ
102 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550280 บ้านนาทวี พรทิพา  ชาลีผล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
103 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550282 บ้านทุ่งนํ้าขาว วรวุธ  โขมพัตร ครู อนุมัติ
104 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550283 บ้านเคลียง นางสาวผลละออง   รัตนจำนงค์ ธุรการโรงเรียนบ้านเคลียง อนุมัติ
105 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550283 บ้านเคลียง นางสุภาวดี  จันทรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านเคลียง อนุมัติ
106 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550286 บ้านวังใหญ่ปลายรํา นางโสภา  สายจันทร์ ครู อนุมัติ
107 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550286 บ้านวังใหญ่ปลายรํา นางอุ่นเรือน  ศิริพรประสิทธิ์ ครู อนุมัติ
108 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550289 วัดนาหมอศรี นางดวงกมล  ศรีเทพ ครู อนุมัติ
109 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550289 วัดนาหมอศรี นายบีดีน  มะหลีเฝน ครู อนุมัติ
110 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550292 บ้านโมย นางศิริวรรณ  จิตรอักษร ครูโรงเรียนบ้านโมย อนุมัติ
111 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550292 บ้านโมย นางสาวกาญจนา  ศรีมณี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
112 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550312 ทองอยู่นุตกูล นางสาวจิรัชยา  ขันทอง ครู อนุมัติ
113 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550309 บ้านพรุหวา วัลลยา  สุวรรณชาตรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
114 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550309 บ้านพรุหวา นเรศ  เสนะพันธุ์ ครู อนุมัติ
115 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550310 บ้านประกอบ ภาวนา  ปวนชมภู ครู อนุมัติ
116 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550310 บ้านประกอบ พัชรินทร์  พรมทอง ครู อนุมัติ
117 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550302 บ้านคลองกวางเขาวัง นางพารีด๊ะห์  สาแล๊ะ ครู อนุมัติ
118 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550302 บ้านคลองกวางเขาวัง นางสาวสุกัญญา  มุสอแยนา ธุรการ อนุมัติ
119 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550301 บ้านสม็อง นางสาวฝาตีเหม๊าะ  ทองตำ ครู อนุมัติ
120 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550297 บ้านป่าเร็ด นางธนิสสรา  ยีเอาะ ครู อนุมัติ
121 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550298 บ้านนาปรัง วิภาพร  แก้วขวัญ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
122 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550298 บ้านนาปรัง นางสุนันทา  พรหมณี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
123 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550303 ชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) นายนิยม  พิมลไทย ครูผู้สอน อนุมัติ
124 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550305 บ้านสะพานเคียน นายประเวช  มีสุวรรณ ครู อนุมัติ
125 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550305 บ้านสะพานเคียน นางรุ่งฤดี  ชัยเชื้อ ครู อนุมัติ
126 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550307 บ้านป็อง ประพันธ์  ประทีปเกาะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
127 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550307 บ้านป็อง นางสาวปราณี  แก้วประสม ครู อนุมัติ
128 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550307 บ้านป็อง นายประยูร  เอียดปราบ ครู อนุมัติ
129 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550311 ประสิทธิ์ทวีสิน 2 อาจิณ  สุวรรณชนะ ครู อนุมัติ
130 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550209 บ้านพรุตู นิจิตร  สุโนคบุตร ครู อนุมัติ
131 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550210 บ้านบ่อนํ้าส้ม ธีรมาส  สุวรรณชาติ ครูโรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้ม อนุมัติ
132 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550210 บ้านบ่อนํ้าส้ม นางสาวพนิดา   มะเดื่่อ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
133 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550211 วัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149 มารุต  ภิรมย์ ครู อนุมัติ
134 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550212 บ้านโคกพยอม นัศรินดา  เจ๊ะดือเร๊ะ ครุผุ้ช่วย อนุมัติ
135 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550212 บ้านโคกพยอม เนตรนภา  ถาวรสุวรรณ ครู อนุมัติ
136 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550213 บ้านกรงอิตํา วรรณฤดี  มิ่งยอด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
137 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550213 บ้านกรงอิตํา กุลระวี  แก้วกระจ่าง ครู อนุมัติ
138 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550193 บ้านใหม่ นางสุวรรณา   คงมณี ครู อนุมัติ
139 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550193 บ้านใหม่ นางสาวรอฮานี  แวบากา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
140 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550194 บ้านควนหรัน สุธิดา  ทิพย์แลหมัน พนักงานธุรการ อนุมัติ
141 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550195 บ้านนาจวก วีรศักดิ์  กฤษณาพันธ์ ครู อนุมัติ
142 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550195 บ้านนาจวก อิสเฮาะห์  สาเร๊ะ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
143 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550197 บ้านกระอาน สลีวัลย์  สลำบอ เจ้าหน้าาที่ธุรการ อนุมัติ
144 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550223 บ้านโคกกอ นิรัญ  เพ็ชรจำรัส ธุรการ อนุมัติ
145 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550223 บ้านโคกกอ นายโกศล  ปุนทะมุณี ครู อนุมัติ
146 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550188 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา รูซนีย๊ะ  มะโระ ธุรการ อนุมัติ
147 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550189 นิคมสร้างตนเองเทพา 2 วิจิตรา  สุดทองคง พนักงานธุรการ อนุมัติ
148 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550189 นิคมสร้างตนเองเทพา 2 ฐิตินันท์  สิทธิสุทธิ์ ครู อนุมัติ
149 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550190 นิคมสร้างตนเองเทพา 3 สุจิตรา  แก้วได้ขุน ครู อนุมัติ
150 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550190 นิคมสร้างตนเองเทพา 3 ศิริขวัญ  เอียดยีสะอิ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
151 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550192 บ้านหนองสาหร่าย วนิษา  ชูโชติ พนักงานราชการ อนุมัติ
152 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550222 บ้านท่าม่วง นางอาทิตยา  เดอะ ครู อนุมัติ
153 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550222 บ้านท่าม่วง นางรุ่งระภี  ธนูศร ครู อนุมัติ
154 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550196 บ้านพรุชิง ศิริรัตน์   ศสีธร ครู อนุมัติ
155 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550196 บ้านพรุชิง อารีนา  ดาแม ครู อนุมัติ
156 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550181 บ้านเทพา ปณิตา  แก้วจังหวัด ครู อนุมัติ
157 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550182 วัดเทพาไพโรจน์ นางสาวหวันโสภา  มีเถาะ พนักงานราชการ อนุมัติ
158 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550182 วัดเทพาไพโรจน์ นางอารีย์  จันทร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ อนุมัติ
159 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550183 บ้านพระพุทธ สนา  นายดิง ครู อนุมัติ
160 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550186 บ้านป่ากอ ประยุกต์  อะหลี พนักงานธุรการ อนุมัติ
161 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550187 บ้านป่าโอน นายอุเส็น  นิสัน ครู อนุมัติ
162 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550191 นิคมสร้างตนเองเทพา 4 นางสาววิภาดา  ธรรมใจ ธุรการ อนุมัติ
163 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550191 นิคมสร้างตนเองเทพา 4 นายอาหามะ  ลาเอะ ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม อนุมัติ
164 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550221 บ้านคลองขุด อดินันท์  หมานหมีน ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
165 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550224 บ้านตาแปด นายสุริยะ   บุญประสิทธ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
166 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550224 บ้านตาแปด นานเชาวฤทธิ์   คงเรือง พนักงานราชการ อนุมัติ
167 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550225 บ้านควนตีหมุน นางสาวอะมาเลีย  มูณี พนักงานราชการ อนุมัติ
168 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550226 บ้านตูหยง สุณี  สะเล็มดอ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
169 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550185 บ้านบ่อเตย ปัญญา  คงคต ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
170 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550185 บ้านบ่อเตย สุขนิจ  เปาะแต พนักงานราชการ อนุมัติ
171 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550227 บ้านเกาะแลหนัง อับดุลเล๊าะ  วาจิ พนักงานราชการ อนุมัติ
172 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550184 บ้านคลองประดู่ นายภาคภูมิ  หนิยุหนุ๊ เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
173 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550198 บ้านแม่ที นางธัญสิริ  มูนี ครู อนุมัติ
174 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550199 บ้านลำไพล สุนทร  พรมเรืองโชติ ครู อนุมัติ
175 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550199 บ้านลำไพล สมประสงค์  คงสีแก้ว ครู อนุมัติ
176 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550200 บ้านลำเปา วัลยา  หมุดหวัน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
177 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550201 บ้านทุ่งโพธิ์ นิภาพร   ทองได้หนู ครูผู้ช่วย อนุมัติ
178 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550201 บ้านทุ่งโพธิ์ กนกวรรณ  สุระสังวาลย์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อนุมัติ
179 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550202 บ้านท่าไทร ยุทธนา  วงษ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
180 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550202 บ้านท่าไทร ลักขณา  นงรัตน์ พนักงานธุรการ อนุมัติ
181 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550202 บ้านท่าไทร ราเชนทร์  นวลมังสอ งานพัสดุ อนุมัติ
182 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550203 วัดปริก สุภาพิตร  จีนหมวกดำ ครุชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
183 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550203 วัดปริก อธิชัย  เป้าทอง พนักงานธุรการ อนุมัติ
184 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550204 บ้านควนเจดีย์ กิจจา  จันทภาโส ครู อนุมัติ
185 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550204 บ้านควนเจดีย์ นายประสิน  อนันตประเสริฐ ครู อนุมัติ
186 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550205 ลําไพลราษฎร์อุทิศ นฤมล   สุขจรุ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
187 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550206 บ้านควนหมาก นางอาภรณ์  บุราณ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
188 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550206 บ้านควนหมาก นางสาวศิริรัตน์   หน่อศรี พนักงานราชการ อนุมัติ
189 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550207 บ้านวังใหญ่ นายพงศ์ศักดิ์  จันทสุบรรณ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ อนุมัติ
190 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550207 บ้านวังใหญ่ นางนฤมล  หัสบดี ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ อนุมัติ
191 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550208 วัดคลองยอ พิชา  เซ่งล่าย ครู อนุมัติ
192 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550208 วัดคลองยอ สุวิมล  ทองคำหอม ครู อนุมัติ
193 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550217 บ้านม่วงถํ้า นางมะลินี  หนูมาก ครู อนุมัติ
194 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550218 วัดคงคาสวัสดิ์ ขนิษฐา  แดงเปีย ครู อนุมัติ
195 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550219 บ้านแซะ อารุณี  ทินกร ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
196 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550220 บ้านเขาน้อย ไกรสร  เจ๊ะโส๊ะ พนักงานราชการ อนุมัติ
197 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550214 บ้านพรุหลุมพี สลามัด  สาเบต ครู อนุมัติ
198 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550216 บ้านสวรรค์ นางสาวซอฟียะห์  หมะสะเร๊ะ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
199 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550216 บ้านสวรรค์ นายเกรียงศักดิ์  สาและ ครู อนุมัติ
200 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550328 บ้านทุ่งไพล ปรีชา  พืชนุกูล พนักงานราชการ อนุมัติ
201 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550333 บ้านถํ้าตลอด สามารถ  วงศ์กระจ่าง ครู อนุมัติ
202 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550334 มหิดล นางเกษสุดา  สนน้อย ครู อนุมัติ
203 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550334 มหิดล นายจรูญ  แก้วประดับ ครู อนุมัติ
204 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550335 บ้านทัพหลวง สุริยาพร  นวลทอง ครูโรงเรียบ้านทัพหลวง อนุมัติ
205 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550336 บ้านห้วยเต่า วิระวัฒน์  เเสงนิล พนักงานราชการ อนุมัติ
206 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550336 บ้านห้วยเต่า พงษ์เศรษฐ์  อุยสกุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
207 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550329 บ้านคูหา สุนิดา  เทพสง ครูโรงเรียนบ้านคูหา อนุมัติ
208 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550329 บ้านคูหา จีราพร  หนูรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านคูหา อนุมัติ
209 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550331 บ้านล่องควน นางสาวรสรินทร์  อะตะราใจ พนักงานราชการ อนุมัติ
210 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550331 บ้านล่องควน นางฮานีซะห์  สมาเฮาะ ครูอิสลามแบบเข้ม อนุมัติ
211 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550332 บ้านทับยาง นายสมศักดิ์  ดอแนเล๊าะ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
212 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550337 บ้านคอลอมุดอ สุใบด๊ะ  ยอยเหาะ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านคอลอมุดอ อนุมัติ
213 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550338 บ้านมุนี สิริกาญจน์  พรมพุ่ม พนักงานราชการ อนุมัติ
214 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550338 บ้านมุนี นายสมาน  เล๊าะและ พนักงานราชการ อนุมัติ
215 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550340 บ้านนาจะแหน นางอรพินท์  ขินจากพรรดิ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
216 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550324 บ้านโคกตก นายสมยศ  เหล็มปาน ครู อนุมัติ
217 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550325 บ้านโคกสิเหรง นายดิเรก  หม่าเหร็ม ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง อนุมัติ
218 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550327 บ้านฉลุง ประเสริฐ  ไชยพยันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
219 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550327 บ้านฉลุง นายสาคร  แก้วเพชร พนักงานราชการ อนุมัติ
220 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550327 บ้านฉลุง นางมาเรียม   กองบก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
221 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550330 บ้านตะเคียนทอง นางสาวมลทิรา  แดงเป็นเดิม ครู อนุมัติ
222 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550339 บ้านเมาะลาแต นางสาวลำเยาว์  บุตรดินจา ครู อนุมัติ
223 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550341 บ้านสุโสะ ทวี  สมหวัง ครู อนุมัติ
224 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550317 บ้านนาม่วง นางสาวชดาษา  จันพรมทอง ครู อนุมัติ
225 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550318 ชุมชนบ้านนากัน นางสาวธนัญกรณ์  ชุมรักษ์ ครู อนุมัติ
226 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550318 ชุมชนบ้านนากัน นายพิทักษ์  แก้ววิชิต ครู อนุมัติ
227 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550319 บ้านห้วยบอน นายวิลาศ  ศิริวุฒินนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
228 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550319 บ้านห้วยบอน นายไพโรจน์  หนูสีแก้ว ครู อนุมัติ
229 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550342 ธรรมศาสตร์ - จุฬา 1 อับดุรรออูฟ   ใบหมาดปันจอ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
230 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550343 บ้านบาโหย สาวิตรี  ไชยวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
231 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550313 บ้านท่า วรีวรรณ  เมืองเกษมรัตน์ ครู อนุมัติ
232 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550314 อุทยานอุทิศ มะแอ  หะ พนักงานราชการ อนุมัติ
233 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550315 บ้านควนหรัน นายประโยชน์  แวหามะ ครู อนุมัติ
234 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550315 บ้านควนหรัน นางสุณี  ตีมันยา ครู อนุมัติ
235 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550316 บ้านเก่า อังศุธร  ธุระชาติ ครู อนุมัติ
236 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550320 สะบ้าย้อย โกสินทร์  กล้าใจ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
237 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550320 สะบ้าย้อย กรกช  สืบพงศ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
238 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550321 บ้านทําเนียบ นางสาวปาหนัน  ลิประพันธ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
239 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550322 บ้านบ่อทอง ระบิล  เลาะเส็น พนักงานงานราชการ อนุมัติ
240 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550322 บ้านบ่อทอง นายอุทัย  อาญาพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านบ่อทอง อนุมัติ
241 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550323 บ้านไร่ วิรัชฎา  เนาวภา พนักงานราชการโรงเรียนบ้านไร่ อนุมัติ
242 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550323 บ้านไร่ พิมพ์รดา   วชิรบาล ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
243 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550326 บ้านปลักบ่อ จารุวรรณ  จำเนียรสุข ครู อนุมัติ
244 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550357 วัดเขามีเกียรติ นางสาวรัชดาภรณ์  ณรงค์กูล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
245 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550357 วัดเขามีเกียรติ นางสาวกุสุมา  พิทักษ์บุตร ครู พนักงานราชการ อนุมัติ
246 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550358 บ้านสํานักหว้า นางผกากรอง  นนทพุทธ ครู อนุมัติ
247 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550358 บ้านสํานักหว้า นางสุรี   พวงสอน ครู อนุมัติ
248 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550359 ไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) บุญส่ง  ชูเจริญ ครูชำนาญการ อนุมัติ
249 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550361 บ้านท่าโพธิ์ นางสาวมารีนา  บิลหลี พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม อนุมัติ
250 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550361 บ้านท่าโพธิ์ นางสาวนูรีซาน  อนันทอภิพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
251 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550362 วัดสองพี่น้อง นางสาวดวงเดือน  เยาวรัตน์ ครู อนุมัติ
252 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550362 วัดสองพี่น้อง นางเพ็ญศิริ  สุวรรณโณ ครู อนุมัติ
253 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550345 บ่อเกดวิจิตรวิทยา นางสาวสุชาดา   ทิพย์กองลาศ หัวหน้าฝ่ายพัสดุ อนุมัติ
254 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550349 ชาติตระการโกศล ปัทมาภรณ์  กำเหนิดทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
255 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550344 วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) ขนิษฐา  มู่สา ครู อนุมัติ
256 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550375 บ้านปริกใต้ นางอนุชรา  ยายู่ส๊ะ ครู อนุมัติ
257 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550376 บ้านตะเคียนเภา นายนิวน   สิทธิศักดิ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
258 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550376 บ้านตะเคียนเภา นางดรุณี  วาสารี ครูชำนาญการ อนุมัติ
259 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550377 บ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) ภัทรานิษฐ์  พุทธกูล ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
260 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550378 บ้านใหม่ พรพรรณ   ประทุมวัลย์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
261 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550379 บ้านควนเสม็ด พรนธี  พรหมร่วมแก้ว พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
262 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550379 บ้านควนเสม็ด ปริยานุช  พรหมร่วมแก้ว ครู อนุมัติ
263 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550373 บ้านหัวถนน นางสาวอรพินท์   แซ่ลิ่ม ครู โรงเรียบ้านหัวถนน อนุมัติ
264 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550373 บ้านหัวถนน นางอมรทิพย์  เพชรขาวช่วย ครู โรงเรียบ้านหัวถนน อนุมัติ
265 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550374 บ้านยางเกาะ นางสาวจำนงค์  พรหมจรรย์ ครู อนุมัติ
266 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550351 สังวาลย์วิท ๒ อาเส๊าะ  สาแหม หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
267 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550346 บ้านท่าข่อย นางบุญศรี  ฉิ้มล่องดำ ครู อนุมัติ
268 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550346 บ้านท่าข่อย จิราพร   คงดี ธุรการ อนุมัติ
269 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550346 บ้านท่าข่อย นางสาวนุชศรา  หล๊ะหมูด ครู อนุมัติ
270 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550347 บ้านไร่ นางสาวสุภิญญา   อูนดำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
271 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550348 ชุมชนบ้านปาดัง สุรินทร์  ทองบุญ ครู อนุมัติ
272 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550350 สมาคมไทยผลิตยา 2 นายสมภาพ   บุญแต่ง ครู อนุมัติ
273 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550354 บ้านพังลา สุทธิรักษ์  โรจนหัสดิน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
274 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550354 บ้านพังลา อุมบี  แกสมาน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
275 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550354 บ้านพังลา นุชรี  อ่อนแก้ว พนักงานธุรการ อนุมัติ
276 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550355 บ้านระตะ นางกรองกมล  คณาวิทยา ครู อนุมัติ
277 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550355 บ้านระตะ นางภรณ์วิรัตน์   อภินันตชัย ครู อนุมัติ
278 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550356 บ้านคลองแงะ จุรีพร  เรืองแก้ว ครู อนุมัติ
279 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550360 วัดม่วงก็อง ธีระวัฒน์  ใจดี ครู อนุมัติ
280 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550360 วัดม่วงก็อง สุภา  กำเหนิดทอง พนักงานราชการ อนุมัติ
281 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550363 วัดศรีวิเทศสังฆาราม ทัศมา  อะหลี ธุรการ อนุมัติ
282 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550363 วัดศรีวิเทศสังฆาราม พนิดา  จอมพิพัฒพงศ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
283 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550364 บ้านพรุเตียว นางอำไพ  สังหาญ ครูโรงเรียนบ้านพรุเตียว อนุมัติ
284 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550364 บ้านพรุเตียว สุวคนธ์  ศรีระสันต์ พนักงานธุรการโรงเรียน อนุมัติ
285 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550365 บ้านสํานักขาม นายภาคภูมิ  แสนพันตรี ูธุรการ อนุมัติ
286 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550365 บ้านสํานักขาม นางชุติมา  วะนา ครู อนุมัติ
287 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550370 บ้านหน่ำฮั้ว นาย เกียรติยศ  สุวรรณชาตรี ครู อนุมัติ
288 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550370 บ้านหน่ำฮั้ว นางสาวสุภาพร  ช่างพูด ธุรการ อนุมัติ
289 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550372 บ้านทับโกบ นางฐิตา  ตัญจะโร ครู อนุมัติ
290 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550366 บ้านนํ้าลัด มนฑิกานต์  ด้อหล้า ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
291 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550367 บ้านม่วง นางนงนุช  เมืองเอียด ครู อนุมัติ
292 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550368 วัดห้วยคู นางพัชรินทร์  แก้วประถม พนักงานราชการ อนุมัติ
293 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550368 วัดห้วยคู นางวัลลภา  ศรียะโอ๊ะ ครู อนุมัติ
294 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550369 บ้านเกาะค่าง นิทัศน์  พรหมศรียา พนักงานราชการ อนุมัติ
295 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550369 บ้านเกาะค่าง อุไรวรรณ   จันทร์น้อย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
296 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550371 บ้านควนตานี วรรณา  เพชรเพชรเจริญทอง พนักงานราชการ อนุมัติ
297 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550371 บ้านควนตานี ดวงเดือน  อุสมาน ครู อนุมัติ