รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สงขลา เขต 3 550246 : วัดขุนตัดหวาย ปรมาพร  ขุนสุวรรณ์ ครู
2 สพป.สงขลา เขต 3 550251 : บ้านทุ่งนาเคียน นางสาวสุชาดา  เหล็มเส็น เจ้าหน้าที่ธุรการ
3 สพป.สงขลา เขต 3 550251 : บ้านทุ่งนาเคียน เจริญ  แก้วบุญ ครู
4 สพป.สงขลา เขต 3 550254 : ชุมชนวัดควนมีด นางพรทิพย์  แก้วสุข ธุรการโรงเรียน
5 สพป.สงขลา เขต 3 550256 : วัดช่องเขา นายกระจ่าง  แก้วอรุณ ครู
6 สพป.สงขลา เขต 3 550259 : บ้านควนหัวช้าง นุรนาดาย์  กาเปะแต พนักงานราชการครู
7 สพป.สงขลา เขต 3 550249 : บ้านคูศักดิ์สิทธิ์ ธนนท์  สุวรรณษานนท์ ครู
8 สพป.สงขลา เขต 3 550249 : บ้านคูศักดิ์สิทธิ์ รอพีอ๊ะ  มะบูยา ครู
9 สพป.สงขลา เขต 3 550249 : บ้านคูศักดิ์สิทธิ์ อามานี  อิบู ธุรการโรงเรียน
10 สพป.สงขลา เขต 3 550272 : วัดนาปรือ นันท์นภัสร์  ไชยสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดนาปรือ
11 สพป.สงขลา เขต 3 550272 : วัดนาปรือ ภัทรวรินทร์  หมัดเหล็ม เจ้าหน้าที่ธุรการ
12 สพป.สงขลา เขต 3 550276 : บ้านโหนด ใสหน๊ะ  ตาเฮร์ ครู
13 สพป.สงขลา เขต 3 550276 : บ้านโหนด นางสาววาสนา  ปิดนุช เจ้าหน้าที่ธุรการ
14 สพป.สงขลา เขต 3 550252 : บ้านทุ่งครก บาสิทธิ์  ยะลา ครู
15 สพป.สงขลา เขต 3 550252 : บ้านทุ่งครก เดชา  พินิจทรัพย์ ครูชำนาญการ
16 สพป.สงขลา เขต 3 550248 : บ้านแค นิภาพร  มะโนเรศ ครู
17 สพป.สงขลา เขต 3 550250 : บ้านคูนายสังข์ สุวิชา  ประกอบพันธุ์ ครู
18 สพป.สงขลา เขต 3 550245 : บ้านเขาจันทร์ ว่าที่ร้อยตรี จิรพงศ์  นารนุกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 สพป.สงขลา เขต 3 550245 : บ้านเขาจันทร์ นายทวีชัย  อินทร์ทอง พนักงานราชการ
20 สพป.สงขลา เขต 3 550239 : ชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 นางสุภรณ์  ผุดผ่อง ครู
21 สพป.สงขลา เขต 3 550242 : ชุมชนบ้านทางควาย สุปภาดา   จิระแพทย์ ครู
22 สพป.สงขลา เขต 3 550242 : ชุมชนบ้านทางควาย มลิวรรณ  ศักดิ์ศฤงคาร พนักงานราชการ
23 สพป.สงขลา เขต 3 550244 : บ้านปากช่อง นิตยา   บุญยะฤทธิ์ พนักงานธุรการ
24 สพป.สงขลา เขต 3 550237 : บ้านป่างาม วิสุทธิ์  แก้วทอง ครู
25 สพป.สงขลา เขต 3 550230 : บ้านตลิ่งชัน กัลยาณี  ไชยรัตน์ ครู
26 สพป.สงขลา เขต 3 550232 : บ้านนนท์ หวันรอมละห์  เหาะแอ พนักงานธุรการ
27 สพป.สงขลา เขต 3 550233 : บ้านสุเหร่า พิชญาภา  เหมือนหนู ครู
28 สพป.สงขลา เขต 3 550262 : บ้านช้างคลอด ดาวนภา  ขาวโอ เจ้าหน้าที่ธุรการ
29 สพป.สงขลา เขต 3 550263 : บ้านท่าหมาก กนกศักดิ์  คงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 สพป.สงขลา เขต 3 550263 : บ้านท่าหมาก นางสาวกัญญารัตน์  แก้วคง ครูชำนาญการพิเศษ
31 สพป.สงขลา เขต 3 550266 : บ้านสะพานหัก รัชกร  หวังจิ ธุรการ
32 สพป.สงขลา เขต 3 550268 : กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ จริยา  จันทร์สว่าง ครู
33 สพป.สงขลา เขต 3 550268 : กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ กิติญา  รักหมัด ธุรการโรงเรียน
34 สพป.สงขลา เขต 3 550269 : เหมืองควนกรด นางสาวสมศรี  ตีบศักดิ์ ครู
35 สพป.สงขลา เขต 3 550277 : บ้านแพร้ว นูรียะฮ์  นูรียะฮ์ หมากปาน ธุรการ
36 สพป.สงขลา เขต 3 550238 : ชุมชนบ้านนาทับ นางพวงเพ็ญ  มูลจันทร์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ
37 สพป.สงขลา เขต 3 550238 : ชุมชนบ้านนาทับ นางทิพเยาว์  พิพิทธภัณฑ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ
38 สพป.สงขลา เขต 3 550240 : บ้านท่าคลอง นางสาวฝารีด้า  จันทรุ่งโรจน์ ธุรการโรงเรียน
39 สพป.สงขลา เขต 3 550243 : บ้านปากบางนาทับ จุฑารัตน์  ตันติวิเชียร ครูโรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
40 สพป.สงขลา เขต 3 550241 : บ้านม้างอน อดิศักดิ์  เด็นเซ็น วิทยากรอิสลาม
41 สพป.สงขลา เขต 3 550271 : วัดประจ่า นางสาลินี  ยาแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
42 สพป.สงขลา เขต 3 550273 : บ้านเกาะทาก นาวีน  โสดาหวัน ธุรการ
43 สพป.สงขลา เขต 3 550275 : บ้านควนขี้แรด ศศิมา  นวลหอ พนักงานธุรการ
44 สพป.สงขลา เขต 3 550278 : บ้านหว้าหลัง ชลธิชา  แดงแก้ว พนักงานธุรการ
45 สพป.สงขลา เขต 3 550279 : บ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ) นางสาวแอนจิราห์  เส็นอุมา พนักงานธุรการ
46 สพป.สงขลา เขต 3 550253 : บ้านคลองแงะ วิลาวัลย์  ไชยอัษฎาพร ธุรการ
47 สพป.สงขลา เขต 3 550253 : บ้านคลองแงะ นายศุภเชษฐ์  กาญจนมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน
48 สพป.สงขลา เขต 3 550247 : ชุมชนวัดน้ำขาว สุณิสา   อุปมล พนักงานธุรการ
49 สพป.สงขลา เขต 3 550267 : บ้านนํ้าเค็ม นายสุทัศน์  จันทรัตน์ ครู
50 สพป.สงขลา เขต 3 550228 : บ้านนา กัญหา  ปิยะเขตต์ ชำนาญการพิเศษ
51 สพป.สงขลา เขต 3 550235 : บ้านโคกม้า นางส่องแสง  รักสันติวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
52 สพป.สงขลา เขต 3 550264 : บ้านลางา มูหัมหมัด   เซ็นมุลิ ครู
53 สพป.สงขลา เขต 3 550274 : วัดบ้านไร่ นางมุกดา  พรุเพชรแก้ว ครูชำนาญการ
54 สพป.สงขลา เขต 3 550258 : บ้านป่าชิง คมขำ  แก้วอ่อน ครู
55 สพป.สงขลา เขต 3 550258 : บ้านป่าชิง นางสาวรินรดา   มณี ธุรการ
56 สพป.สงขลา เขต 3 550255 : วัดทุ่งพระ ชินวรรณ  สุวรรณรัตน์ ครู
57 สพป.สงขลา เขต 3 550234 : บ้านเลียบ นางปัทมา  หมานเม๊าะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
58 สพป.สงขลา เขต 3 550236 : บ้านบ่อโชน นายวาศิล  ใบสะเม๊าะ ครู
59 สพป.สงขลา เขต 3 550231 : บ้านปากบาง นายรอซีดี  ปูเต่ะ ธุรการโรงเรียน
60 สพป.สงขลา เขต 3 550229 : บ้านสะกอม นางสาวนัตยา  ยีเส็น พนักงานธุรการ
61 สพป.สงขลา เขต 3 550261 : ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น พเยาว์  จันทร์เพชรศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน
62 สพป.สงขลา เขต 3 550265 : บ้านทรายขาว สมศรี  บุญฤทธิ์ ครู
63 สพป.สงขลา เขต 3 550270 : วัดเกษมรัตน์ นางสาวนารีรัตน์  แก้วมณีโชติ ครู
64 สพป.สงขลา เขต 3 550270 : วัดเกษมรัตน์ วิษณุ  พาหุรัตน์ ครู
65 สพป.สงขลา เขต 3 550300 : บ้านเก่า นางสาวพาดลีนา   สาเมาะ ครูผู้ช่วย
66 สพป.สงขลา เขต 3 550300 : บ้านเก่า นางอารีย์  ศรีทวีวัฒน์ ครูชำนาญการ
67 สพป.สงขลา เขต 3 550290 : วัดลําพดจินดาราม ธนาพร  ธนะถาวรวิสูตร ธุรการ
68 สพป.สงขลา เขต 3 550293 : บ้านลำชิง จำเรียง  ทองหนัก ครู
69 สพป.สงขลา เขต 3 550293 : บ้านลำชิง นูรฮีดายะฮ์   ลือแบลูวง ธุรการโรงเรียน
70 สพป.สงขลา เขต 3 550294 : บ้านโต้นนท์ นางอภิชยภาฑิ์  พรหมกัณฑ์ ครู
71 สพป.สงขลา เขต 3 550294 : บ้านโต้นนท์ นางสาวเทวิกาญจน์  แสนดวงดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
72 สพป.สงขลา เขต 3 550288 : ชุมชนวัดปลักชะเมา ซุฮัยเราะ  หีมมุเด็น เจ้าหน้าที่ธุรการ
73 สพป.สงขลา เขต 3 550291 : บ้านวังบวบ นางสาวนงนุช  แดงเย็น ครู
74 สพป.สงขลา เขต 3 550304 : วัดวังไทร นายณัฐวุธ  ชูช่วย พนักงานราชการ
75 สพป.สงขลา เขต 3 550306 : บ้านกะทิง นางวันเพ็ญ  เสนาธิบดี ครูชำนาญการพิเศษ
76 สพป.สงขลา เขต 3 550306 : บ้านกะทิง สนั่น  เล่งซุ่น ครูชำนาญการ
77 สพป.สงขลา เขต 3 550306 : บ้านกะทิง ศลิษา  ยอดนุ้ย ครูชำนาญการพิเศษ
78 สพป.สงขลา เขต 3 550308 : วัดบ้านลุ่ม ดรุณี  รุ่งรอด ครูโรงเรียนวัดบ้านลุ่ม
79 สพป.สงขลา เขต 3 550281 : วัดท่าประดู่ นางพรรณภา  เพ็ชรแก้ว ครู
80 สพป.สงขลา เขต 3 550284 : วัดทุ่งข่า กาญจนาวดี  คงแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
81 สพป.สงขลา เขต 3 550285 : บ้านพอบิด วริสา   ดำสี พนักงานธุรการ
82 สพป.สงขลา เขต 3 550287 : บ้านลําลอง ปัทมา  สาและ ครู
83 สพป.สงขลา เขต 3 550280 : บ้านนาทวี พรทิพา  ชาลีผล ครูผู้ช่วย
84 สพป.สงขลา เขต 3 550282 : บ้านทุ่งนํ้าขาว นางการิตา  ราชชำรอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
85 สพป.สงขลา เขต 3 550282 : บ้านทุ่งนํ้าขาว นางฝารีด๊ะ  อะหวัง ครูชำนาญการ
86 สพป.สงขลา เขต 3 550282 : บ้านทุ่งนํ้าขาว วรวุธ  โขมพัตร ครู
87 สพป.สงขลา เขต 3 550283 : บ้านเคลียง นางสาวผลละออง   รัตนจำนงค์ ธุรการโรงเรียนบ้านเคลียง
88 สพป.สงขลา เขต 3 550286 : บ้านวังใหญ่ปลายรํา นางอุ่นเรือน  ศิริพรประสิทธิ์ ครู
89 สพป.สงขลา เขต 3 550286 : บ้านวังใหญ่ปลายรํา นางเพ็ญนภา   แก้วช่วย ธุรการ
90 สพป.สงขลา เขต 3 550286 : บ้านวังใหญ่ปลายรํา นางเพ็ญนภา  แก้วช่วย ธุรการ
91 สพป.สงขลา เขต 3 550289 : วัดนาหมอศรี นางเปรมวดี  เกปัน พนักงานราชการ
92 สพป.สงขลา เขต 3 550292 : บ้านโมย นางสาวกาญจนา  ศรีมณี เจ้าหน้าที่ธุรการ
93 สพป.สงขลา เขต 3 550312 : ทองอยู่นุตกูล นางสาวจิรัชยา  ขันทอง ครู
94 สพป.สงขลา เขต 3 550309 : บ้านพรุหวา นายมะสับบรี  สาหวี ครู
95 สพป.สงขลา เขต 3 550310 : บ้านประกอบ พัชรินทร์  พรมทอง ครู
96 สพป.สงขลา เขต 3 550302 : บ้านคลองกวางเขาวัง นางเจนเนตร  แก้วคำ ครู
97 สพป.สงขลา เขต 3 550301 : บ้านสม็อง ฝาตีเหม๊าะ   ทองตำ ครูชำนาญการ
98 สพป.สงขลา เขต 3 550297 : บ้านป่าเร็ด อายเสาะ  ทาเฮ พนักงานธุรการ
99 สพป.สงขลา เขต 3 550297 : บ้านป่าเร็ด นางธนิสสรา  ยีเอาะ ครู
100 สพป.สงขลา เขต 3 550298 : บ้านนาปรัง ดนิตา  แก้วขวัญ ธุรการโรงเรียน
101 สพป.สงขลา เขต 3 550303 : ชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) นายนิยม  พิมลไทย ครูผู้สอน
102 สพป.สงขลา เขต 3 550305 : บ้านสะพานเคียน ประเวช  มีสุวรรณ ครู
103 สพป.สงขลา เขต 3 550307 : บ้านป็อง ประพันธ์  ประทีปเกาะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
104 สพป.สงขลา เขต 3 550307 : บ้านป็อง ประยูร  เอียดปราบ ครู
105 สพป.สงขลา เขต 3 550311 : ประสิทธิ์ทวีสิน 2 นัทธมน  หนูใหม่ ครู คศ.1
106 สพป.สงขลา เขต 3 550209 : บ้านพรุตู นิจิตร  สุโนคบุตร ครู
107 สพป.สงขลา เขต 3 550210 : บ้านบ่อนํ้าส้ม จิระเดช  มะ พนักงานราชการ
108 สพป.สงขลา เขต 3 550211 : วัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149 นางสาวนิภาพร   มากละม้าย ครู
109 สพป.สงขลา เขต 3 550212 : บ้านโคกพยอม รจนา  รักษาธรรม ลูกจ้าง
110 สพป.สงขลา เขต 3 550212 : บ้านโคกพยอม นัศรินดา  เจ๊ะดือเร๊ะ ครุผุ้ช่วย
111 สพป.สงขลา เขต 3 550213 : บ้านกรงอิตํา อารีย์  สมานอารี พนักงานราชการ
112 สพป.สงขลา เขต 3 550193 : บ้านใหม่ นางสาวรอฮานี  แวบากา เจ้าหน้าที่ธุรการ
113 สพป.สงขลา เขต 3 550194 : บ้านควนหรัน สุธิดา  ทิพย์แลหมัน ธุรการ
114 สพป.สงขลา เขต 3 550194 : บ้านควนหรัน นางสาวจันทิมา  หมัดเหร็ม ครู
115 สพป.สงขลา เขต 3 550195 : บ้านนาจวก อิสเฮาะห์  สาเร๊ะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
116 สพป.สงขลา เขต 3 550197 : บ้านกระอาน สลีวัลย์  สลำบอ เจ้าหน้าที่ธุรการ
117 สพป.สงขลา เขต 3 550223 : บ้านโคกกอ นายโกศล  ปุนทะมุณี ครู
118 สพป.สงขลา เขต 3 550188 : ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ประกายใจ  คงพูน พนักงานราชการ
119 สพป.สงขลา เขต 3 550189 : นิคมสร้างตนเองเทพา 2 นิรุสณา  เจ๊ะบู ครู
120 สพป.สงขลา เขต 3 550190 : นิคมสร้างตนเองเทพา 3 ศุภกิตติ์  ไชยพยัญ ครูอัตราจ้าง
121 สพป.สงขลา เขต 3 550192 : บ้านหนองสาหร่าย วนิษา  ชูโชติ พนักงานราชการ
122 สพป.สงขลา เขต 3 550222 : บ้านท่าม่วง พนิตา  ประสิทธิ์พรม พนักงานธุรการ
123 สพป.สงขลา เขต 3 550196 : บ้านพรุชิง ฮาสเมาะ  เเวดอเล๊าะ ครู
124 สพป.สงขลา เขต 3 550181 : บ้านเทพา ดามีละ  หนูผุด ครู
125 สพป.สงขลา เขต 3 550182 : วัดเทพาไพโรจน์ นางสาวหวันโสภา  มีเถาะ พนักงานราชการ
126 สพป.สงขลา เขต 3 550183 : บ้านพระพุทธ สนา  นายดิง ครู
127 สพป.สงขลา เขต 3 550186 : บ้านป่ากอ ประยุกต์  อะหลี พนักงานธุรการ
128 สพป.สงขลา เขต 3 550187 : บ้านป่าโอน นายอุเส็น  นิสัน ครู
129 สพป.สงขลา เขต 3 550191 : นิคมสร้างตนเองเทพา 4 วรรณา เพชรเจริญทอง  เพชรเจริญทอง พนักงานราชการ
130 สพป.สงขลา เขต 3 550191 : นิคมสร้างตนเองเทพา 4 นางสาววิภาดา  ธรรมใจ ธุรการ
131 สพป.สงขลา เขต 3 550221 : บ้านคลองขุด อดินันท์  หมานหมีน ครู ชำนาญการพิเศษ
132 สพป.สงขลา เขต 3 550221 : บ้านคลองขุด มารีนา  อักษร พนักงานธุรการ
133 สพป.สงขลา เขต 3 550224 : บ้านตาแปด นานเชาวฤทธิ์   คงเรือง พนักงานราชการ
134 สพป.สงขลา เขต 3 550225 : บ้านควนตีหมุน นายอาบูบากาศ   ผอมเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน
135 สพป.สงขลา เขต 3 550225 : บ้านควนตีหมุน นางสาวอะมาเลีย  มูณี พนักงานราชการ
136 สพป.สงขลา เขต 3 550226 : บ้านตูหยง พิเชษฐ  คงชำนาญ ครูผู้ช่วย
137 สพป.สงขลา เขต 3 550185 : บ้านบ่อเตย นายฮานาฟี  นิเต็งหะ ครู
138 สพป.สงขลา เขต 3 550185 : บ้านบ่อเตย ฮานาฟี  นิเต็งหะ ครู
139 สพป.สงขลา เขต 3 550227 : บ้านเกาะแลหนัง ซัลมา  ไหนเด ครู
140 สพป.สงขลา เขต 3 550184 : บ้านคลองประดู่ นายภาคภูมิ  หนิยุหนุ๊ เจ้าหน้าที่
141 สพป.สงขลา เขต 3 550198 : บ้านแม่ที สุกัลยา  หัดสหมัด พนักงานราชการ
142 สพป.สงขลา เขต 3 550198 : บ้านแม่ที นายนพวริทธิ์   ศุภสินนันทภัทร์ ครู
143 สพป.สงขลา เขต 3 550199 : บ้านลำไพล พิเชษฐ์  ไชยสงคราม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
144 สพป.สงขลา เขต 3 550200 : บ้านลำเปา วัลยา  หมุดหวัน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
145 สพป.สงขลา เขต 3 550201 : บ้านทุ่งโพธิ์ นิภาพร   ทองได้หนู ครูผู้ช่วย
146 สพป.สงขลา เขต 3 550202 : บ้านท่าไทร ยุทธนา  วงษ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
147 สพป.สงขลา เขต 3 550202 : บ้านท่าไทร ลักขณา  นงรัตน์ พนักงานธุรการ
148 สพป.สงขลา เขต 3 550203 : วัดปริก อธิชัย  เป้าทอง พนักงานธุรการ
149 สพป.สงขลา เขต 3 550204 : บ้านควนเจดีย์ กิจจา  จันทภาโส ครู
150 สพป.สงขลา เขต 3 550205 : ลําไพลราษฎร์อุทิศ นฤมล  สุขจรุ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
151 สพป.สงขลา เขต 3 550205 : ลําไพลราษฎร์อุทิศ แสบ  หนูแจ่ม พนักงานราชการ
152 สพป.สงขลา เขต 3 550206 : บ้านควนหมาก ยุภาพร  แก้วเกาะสะบ้า ครู
153 สพป.สงขลา เขต 3 550207 : บ้านวังใหญ่ นางนฤมล  หัสบดี ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านวังใหญ่
154 สพป.สงขลา เขต 3 550208 : วัดคลองยอ สุวิมล  ทองคำหอม ครู
155 สพป.สงขลา เขต 3 550217 : บ้านม่วงถํ้า นางมะลินี  หนูมาก ครู
156 สพป.สงขลา เขต 3 550218 : วัดคงคาสวัสดิ์ ขนิษฐา  แดงเปีย ครู
157 สพป.สงขลา เขต 3 550219 : บ้านแซะ อารุณี  ทินกร ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
158 สพป.สงขลา เขต 3 550220 : บ้านเขาน้อย ไกรสร  เจ๊ะโส๊ะ พนักงานราชการ
159 สพป.สงขลา เขต 3 550214 : บ้านพรุหลุมพี นางสาวฝูไรดา  เต๊ะมาหมัด ครูโรงเรียนบ้านพรุหลุมพี
160 สพป.สงขลา เขต 3 550215 : บ้านปากบางสะกอม สุกัญญา  ไชยหลี ธุรการ
161 สพป.สงขลา เขต 3 550215 : บ้านปากบางสะกอม อามีเนาะ  สาเล็ง ครูผู้ช่วย
162 สพป.สงขลา เขต 3 550216 : บ้านสวรรค์ นางฮาสาน๊ะ   ส่าหัส พนักงานราชการโรงเรียนบ้านสวรรค์
163 สพป.สงขลา เขต 3 550216 : บ้านสวรรค์ นายเกรียงศักดิ์  สาและ ครู
164 สพป.สงขลา เขต 3 550216 : บ้านสวรรค์ นางญุไวรียะ   หมัดสะเม๊าะ พนักงานธุรการ
165 สพป.สงขลา เขต 3 550328 : บ้านทุ่งไพล นางสุภาพร  บุญรัตน์ ครู
166 สพป.สงขลา เขต 3 550333 : บ้านถํ้าตลอด มนตรี  ดอแมเล๊าะ ครูผู้ช่วย
167 สพป.สงขลา เขต 3 550334 : มหิดล นางเกษสุดา  สนน้อย ครู
168 สพป.สงขลา เขต 3 550335 : บ้านทัพหลวง สุริยาพร  นวลทอง ครูโรงเรียบ้านทัพหลวง
169 สพป.สงขลา เขต 3 550336 : บ้านห้วยเต่า วิระวัฒน์  เเสงนิล พนักงานราชการ
170 สพป.สงขลา เขต 3 550336 : บ้านห้วยเต่า นางสาวรุสนี  กูทา ครูผู้ช่วย
171 สพป.สงขลา เขต 3 550329 : บ้านคูหา นางสาวสุนิดา  เทพสง ครูโรงเรียนบ้านคูหา
172 สพป.สงขลา เขต 3 550331 : บ้านล่องควน ละเมียด   ไชยวงศ์ ครู
173 สพป.สงขลา เขต 3 550331 : บ้านล่องควน ปรเมศวร์  ธนูศร ครู
174 สพป.สงขลา เขต 3 550332 : บ้านทับยาง นายธีรวัฒน์  พรหมมีฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
175 สพป.สงขลา เขต 3 550332 : บ้านทับยาง นายสมศักดิ์  ดอแนเล๊าะ ครูอัตราจ้าง
176 สพป.สงขลา เขต 3 550337 : บ้านคอลอมุดอ สุใบด๊ะ  ยอยเหาะ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
177 สพป.สงขลา เขต 3 550338 : บ้านมุนี นายกรวิชญ์  คล้ายศรี ครู
178 สพป.สงขลา เขต 3 550340 : บ้านนาจะแหน นางอรพินท์  ขินจากพรรดิ์ พนักงานราชการ
179 สพป.สงขลา เขต 3 550324 : บ้านโคกตก นายสมยศ  เหล็มปาน ครู
180 สพป.สงขลา เขต 3 550325 : บ้านโคกสิเหรง นายดิเรก  หม่าเหร็ม ครู ค.ศ.1 โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง
181 สพป.สงขลา เขต 3 550327 : บ้านฉลุง นายสาคร  แก้วเพ็ชร พนักงานราชการ
182 สพป.สงขลา เขต 3 550330 : บ้านตะเคียนทอง นาดียะ  มูซอ พนักงานราชการ
183 สพป.สงขลา เขต 3 550330 : บ้านตะเคียนทอง นางสาวมลทิรา  แดงเป็นเดิม ครู
184 สพป.สงขลา เขต 3 550339 : บ้านเมาะลาแต นางสาวลำเยาว์  บุตรดินจา ครู
185 สพป.สงขลา เขต 3 550339 : บ้านเมาะลาแต ณัฐวรรณ  ผลทวี ข้าราชการครู
186 สพป.สงขลา เขต 3 550341 : บ้านสุโสะ โกสินทร์  โสภากัณฑ์ ครู
187 สพป.สงขลา เขต 3 550317 : บ้านนาม่วง นางสาวชดาษา  จันพรมทอง ครู
188 สพป.สงขลา เขต 3 550317 : บ้านนาม่วง นายทนง  มิตทะจันทร์ พนักงานราชการ
189 สพป.สงขลา เขต 3 550318 : ชุมชนบ้านนากัน นาถชนก  ธรรมสุทธิไพศาล ธุรการโรงเรียน
190 สพป.สงขลา เขต 3 550318 : ชุมชนบ้านนากัน นายพิทักษ์  แก้ววิชิต ครู
191 สพป.สงขลา เขต 3 550319 : บ้านห้วยบอน นายวิลาศ  ศิริวุฒินนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
192 สพป.สงขลา เขต 3 550342 : ธรรมศาสตร์ - จุฬา 1 อับดุรรออูฟ   ใบหมาดปันจอ ครู คศ ๑
193 สพป.สงขลา เขต 3 550343 : บ้านบาโหย จารุวรรณ  ปิดดำ ครู
194 สพป.สงขลา เขต 3 550313 : บ้านท่า วรีวรรณ  เมืองเกษมรัตน์ ครู
195 สพป.สงขลา เขต 3 550314 : อุทยานอุทิศ มะแอ  หะ ครู
196 สพป.สงขลา เขต 3 550314 : อุทยานอุทิศ มะแอ  หะ ครู
197 สพป.สงขลา เขต 3 550315 : บ้านควนหรัน นูรีลัน  บุญฤทธิ์ ธุรการ
198 สพป.สงขลา เขต 3 550315 : บ้านควนหรัน อิซไซดี  อะดำ ครูผู้ช่วย
199 สพป.สงขลา เขต 3 550316 : บ้านเก่า อังศุธร  ธุระชาติ ครู
200 สพป.สงขลา เขต 3 550320 : สะบ้าย้อย กรกช  สืบพงศ์ ครูชำนาญการ
201 สพป.สงขลา เขต 3 550321 : บ้านทําเนียบ นางกาญจนพันธ์  เพชรมณี พนักงานราชการ
202 สพป.สงขลา เขต 3 550322 : บ้านบ่อทอง นายมูหัมมะซูกีปลี  สีเย๊าะ พนักงานราชการ
203 สพป.สงขลา เขต 3 550322 : บ้านบ่อทอง นายอุทัย  อาญาพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านบ่อทอง
204 สพป.สงขลา เขต 3 550323 : บ้านไร่ ปรีชา  พืชนุกูล ครู
205 สพป.สงขลา เขต 3 550326 : บ้านปลักบ่อ จารุวรรณ  จำเนียรสุข ครู
206 สพป.สงขลา เขต 3 550357 : วัดเขามีเกียรติ นางสาวรัชดาภรณ์  ณรงค์กูล ครู
207 สพป.สงขลา เขต 3 550358 : บ้านสํานักหว้า นางผกากรอง  นนทพุทธ ครู
208 สพป.สงขลา เขต 3 550359 : ไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) ณัชพล   รอดชู ครู
209 สพป.สงขลา เขต 3 550361 : บ้านท่าโพธิ์ นางสาวอัสมารา  จินดามณี ครู
210 สพป.สงขลา เขต 3 550361 : บ้านท่าโพธิ์ ซากีนา   สาเห๊าะ ครู
211 สพป.สงขลา เขต 3 550362 : วัดสองพี่น้อง นางศิริพร  วกกุม ครู
212 สพป.สงขลา เขต 3 550362 : วัดสองพี่น้อง นางสาวดวงเดือน  เยาวรัตน์ ครู
213 สพป.สงขลา เขต 3 550345 : บ่อเกดวิจิตรวิทยา สุขใส  เนตรจรัสแสง ครู
214 สพป.สงขลา เขต 3 550349 : ชาติตระการโกศล ปัทมาภรณ์  กำเหนิดทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
215 สพป.สงขลา เขต 3 550344 : วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) ขนิษฐา  มู่สา ครู
216 สพป.สงขลา เขต 3 550375 : บ้านปริกใต้(นำราษฎร์สามัคคี) นางอนุชรา  ยายู่ส๊ะ ครู
217 สพป.สงขลา เขต 3 550376 : บ้านตะเคียนเภา นางดรุณี  วาสารี ครูชำนาญการ
218 สพป.สงขลา เขต 3 550377 : บ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) จุฬาภรณ์   เพ็งรัก ครู
219 สพป.สงขลา เขต 3 550378 : บ้านใหม่ พรพรรณ   ประทุมวัลย์ ครู ชำนาญการพิเศษ
220 สพป.สงขลา เขต 3 550379 : บ้านควนเสม็ด ปริยานุช  พรหมร่วมแก้ว ครู
221 สพป.สงขลา เขต 3 550373 : บ้านหัวถนน อรพินท์  แซ่ลิ่ม ครู
222 สพป.สงขลา เขต 3 550373 : บ้านหัวถนน นายนก  ศรีลาชัย ครู
223 สพป.สงขลา เขต 3 550373 : บ้านหัวถนน อมรทิพย์   เพชรขาวช่วย ครู
224 สพป.สงขลา เขต 3 550374 : บ้านยางเกาะ นางแคทลียา   บิลมะหนุด ครู
225 สพป.สงขลา เขต 3 550374 : บ้านยางเกาะ นางสาวจำนงค์  พรหมจรรย์ ครู
226 สพป.สงขลา เขต 3 550351 : สังวาลย์วิท ๒ อาเส๊าะ  สาแหม หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
227 สพป.สงขลา เขต 3 550352 : บ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ ไพรินทร์  หวังเบ็ญหมูด พนักงานราชการ
228 สพป.สงขลา เขต 3 550346 : บ้านท่าข่อย มณฑาทิพย์  บุญชูมณี เจ้าหน้าที่ธุรการ
229 สพป.สงขลา เขต 3 550346 : บ้านท่าข่อย มณฑาทิพย์  บุญชูมณี ธุรการ
230 สพป.สงขลา เขต 3 550347 : บ้านไร่ นางสาวสุภิญญา   อูนดำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
231 สพป.สงขลา เขต 3 550347 : บ้านไร่ นางสาวลีนา  เซงปี ครู คศ.1
232 สพป.สงขลา เขต 3 550348 : ชุมชนบ้านปาดัง สุรินทร์  ทองบุญ ครู
233 สพป.สงขลา เขต 3 550350 : สมาคมไทยผลิตยา 2 มุหำหมัด  แหละหล๊ะ ครู
234 สพป.สงขลา เขต 3 550350 : สมาคมไทยผลิตยา 2 นายสมภาพ   บุญแต่ง ครู
235 สพป.สงขลา เขต 3 550354 : บ้านพังลา ฐนกร  สองเมืองหนู ผู้อำนวยการโรงเรียน
236 สพป.สงขลา เขต 3 550355 : บ้านระตะ นางภรณ์วิรัตน์   อภินันตชัย ครู
237 สพป.สงขลา เขต 3 550356 : บ้านคลองแงะ จุรีพร  เรืองแก้ว ครู
238 สพป.สงขลา เขต 3 550356 : บ้านคลองแงะ สมโชค  ถาวรนุรักษ์ ครู
239 สพป.สงขลา เขต 3 550360 : วัดม่วงก็อง สุภา  กำเหนิดทอง พนักงานราชการ
240 สพป.สงขลา เขต 3 550363 : วัดศรีวิเทศสังฆาราม นายจิระพันธ์  เพ็ชรสวีัสดิ์ ึครู
241 สพป.สงขลา เขต 3 550364 : บ้านพรุเตียว สุวคนธ์  ศรีระสันต์ พนักงานธุรการโรงเรียน
242 สพป.สงขลา เขต 3 550365 : บ้านสํานักขาม นางชุติมา   วะนา ข้าราชการครู
243 สพป.สงขลา เขต 3 550370 : บ้านหน่ำฮั้ว นาย เกียรติยศ  สุวรรณชาตรี ครู คศ.2
244 สพป.สงขลา เขต 3 550372 : บ้านทับโกบ สุวรรณา  สะหยา ครู
245 สพป.สงขลา เขต 3 550372 : บ้านทับโกบ นายอนุคามี   ศรีธนูมาศ ครู
246 สพป.สงขลา เขต 3 550372 : บ้านทับโกบ สุวรรณา  สะหยา ครู
247 สพป.สงขลา เขต 3 550366 : บ้านนํ้าลัด อานีซ่า   หีมเบ็ญแสละ ธุรการโรงเรียน
248 สพป.สงขลา เขต 3 550367 : บ้านม่วง นงนุช  เมืองเอียด ครู
249 สพป.สงขลา เขต 3 550368 : วัดห้วยคู นางพัชรินทร์  แก้วประถม พนักงานราชการ
250 สพป.สงขลา เขต 3 550368 : วัดห้วยคู สุนิสา  ชาวสวน ธุรการ
251 สพป.สงขลา เขต 3 550369 : บ้านเกาะค่าง นางสาวชลธิชา  จิตตามัย ครู
252 สพป.สงขลา เขต 3 550371 : บ้านควนตานี จตุพร   สุขสีนวน พนักงานธุรการโรงเรียน