รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สตูล 560010 : บ้านเกตรี มนชยา  มนูญดาหวี ครู
2 สพป.สตูล 560010 : บ้านเกตรี สุดใจ  บัวงาม ครู
3 สพป.สตูล 560016 : บ้านวังพะเนียด นายอาสีด  สาดีน พนักงานราชการ
4 สพป.สตูล 560016 : บ้านวังพะเนียด ตวงพร  ลีวานิชย์ ครู ธุรการ
5 สพป.สตูล 560037 : บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา พรรณรังษี  อินทมะโน ครู
6 สพป.สตูล 560037 : บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา บรรลือ  หนูนุ่ม ครู
7 สพป.สตูล 560038 : บ้านตันหยงกลิง นางสาวสอแลหะ  นุ้ยประดู่ ครูผู้สอน
8 สพป.สตูล 560038 : บ้านตันหยงกลิง รุ่งทิพา  สะอิ ครู
9 สพป.สตูล 560039 : บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา มาลิก  เกษมสัน ครู
10 สพป.สตูล 560039 : บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา สุชาติ  เทศอาเส็น ครู
11 สพป.สตูล 560040 : บ้านเกาะอาดัง นางฉารียะ  ปาลาสัน ครูโรงเรียนบ้านเกาะอาดัง
12 สพป.สตูล 560040 : บ้านเกาะอาดัง นุชนารถ  ยาบาจิ ครู
13 สพป.สตูล 560041 : บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย ปัทมา  ใจดี พนักงานธุรการ
14 สพป.สตูล 560014 : วัดหน้าเมือง เริงฤดี  โต๊ะยีหล๊ะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
15 สพป.สตูล 560014 : วัดหน้าเมือง ยัสมี  พันหวัง ครู
16 สพป.สตูล 560017 : บ้านนาแค ประสิทธิ์  ช่างสาน ครู
17 สพป.สตูล 560017 : บ้านนาแค มารียา  หมาดทิ้ง ครู
18 สพป.สตูล 560019 : บ้านคลองขุด สรรสณี  อะสาร ครูผู้ช่วย
19 สพป.สตูล 560019 : บ้านคลองขุด นางปรานี  มูเก็ม ครู
20 สพป.สตูล 560019 : บ้านคลองขุด จิศรา  ปันดีกา ครู
21 สพป.สตูล 560020 : บ้านเขาจีน อุไร  บุญตามช่วย ครู
22 สพป.สตูล 560020 : บ้านเขาจีน นางซีตีอัยเซาะ   กาสา ครู
23 สพป.สตูล 560021 : บ้านไทรงาม นางศิริญญา  จางวาง ครู
24 สพป.สตูล 560022 : บ้านท่าหิน นางจรวย  จันทร์ทองพูน ครู
25 สพป.สตูล 560023 : บ้านนาลาน นางสาวนฤมล  อังวรพิพัฒน์ พนักงานธุรการโรงเรียน
26 สพป.สตูล 560023 : บ้านนาลาน นายสมศักดิ์  คุณนอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
27 สพป.สตูล 560024 : บ้านควนขัน นางสาวสมใจ  สุมาลี เจ้าพนักงานธุรการ
28 สพป.สตูล 560029 : บ้านเนินสูง อาดีละห์  ดาโอ๊ะ เจ้าพนักงานธุรการ
29 สพป.สตูล 560006 : บ้านใหม่ นายอิสมาแอล  สาเม๊าะ ครูชำนาญการ
30 สพป.สตูล 560006 : บ้านใหม่ นายพีรธัช  เพชรเกตุ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านใหม่
31 สพป.สตูล 560005 : ไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) Abeedean  Leesen ครู
32 สพป.สตูล 560005 : ไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) สุภารัตน์  จิตร์วิรัตน์ ครู
33 สพป.สตูล 560005 : ไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) ฟูไรด๊ะ  โดยบังสา พนักงานธุรการ
34 สพป.สตูล 560025 : บ้านเจ๊ะบิลัง นายอาซีซัน  ทองสีสัน ครู
35 สพป.สตูล 560025 : บ้านเจ๊ะบิลัง ปานวดี  ปานรงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
36 สพป.สตูล 560028 : บ้านฉลุง เทียนทอง  วิชัยธรรมธร ครู
37 สพป.สตูล 560030 : บ้านกาลันยีตัน นาตยา  นาปาเลน เจ้าหน้าที่ธุรการ
38 สพป.สตูล 560030 : บ้านกาลันยีตัน นางซาเราะห์  วัฒนะ ครู
39 สพป.สตูล 560031 : บ้านบันนังปุเลา กูฮัฟเศาะฮ์  กูยาหยา ครู
40 สพป.สตูล 560007 : บ้านปาเต๊ะ นายบุรฮัน  หลังปูเต๊ะ ครู
41 สพป.สตูล 560007 : บ้านปาเต๊ะ นายวิทยา  มาราสา ครู
42 สพป.สตูล 560004 : บ้านทุ่ง นางวัชรี  หลีมานัน ครู
43 สพป.สตูล 560002 : บ้านโคกประดู่ นางสาวอินทิรา  มะอาลา ครูผู้ช่วย
44 สพป.สตูล 560003 : บ้านกุบังจามัง เจ๊ะรอสานา  มาลียัน พนักงานธุรการ
45 สพป.สตูล 560003 : บ้านกุบังจามัง นายฟาริซ  หมาดดาเร๊ะ เจ้าหน้าที่พัสดุ
46 สพป.สตูล 560001 : อนุบาลเมืองสตูล สุคนธ์  ธรรมวาโร ครูชำนาญการ
47 สพป.สตูล 560001 : อนุบาลเมืองสตูล นายสะมะแอ  ภักดี ครูชำนาญการ
48 สพป.สตูล 560001 : อนุบาลเมืองสตูล pairoj  daengmanee teacher
49 สพป.สตูล 560027 : บ้านตันหยงโป ฟาริดา  ตำสำสู ครู
50 สพป.สตูล 560027 : บ้านตันหยงโป นพดล  หมีนสัน ครูชำนาญการ
51 สพป.สตูล 560026 : บ้านหาดทรายยาว อภิญญา  หาโส๊ะ ครู
52 สพป.สตูล 560026 : บ้านหาดทรายยาว นายวรัญญู  มิง ครู
53 สพป.สตูล 560026 : บ้านหาดทรายยาว สุกรี  มาลียัน ครู
54 สพป.สตูล 560032 : บ้านตำมะลังเหนือ นาสาวปัทมา  มาลินี ครุ
55 สพป.สตูล 560033 : บ้านตำมะลังใต้ อานีญา  เปรมใจ ครู
56 สพป.สตูล 560013 : บ้านกาลูบี อนิตา  หลีเยาว์ ครู
57 สพป.สตูล 560011 : บ้านกาเนะ วาลิณา  หมาดดาเระ พนักงานธุรการ
58 สพป.สตูล 560011 : บ้านกาเนะ นางยุวนิตย์  ช่างสาน ครู
59 สพป.สตูล 560012 : บ้านทุ่งวิมาน Yaweroh  Hempandan ครู คศ.2
60 สพป.สตูล 560009 : บ้านควน นายกูสบีร่อน  สารัง ครู
61 สพป.สตูล 560009 : บ้านควน นายกูสบีร่อน   สารัง เจ้าหน้าที่พัสดุ
62 สพป.สตูล 560009 : บ้านควน ธานินทร์  สุขสง่า ครู
63 สพป.สตูล 560035 : บ้านเกาะยาว นางวนิดา  สุขสง่า ครู
64 สพป.สตูล 560035 : บ้านเกาะยาว ทิพยาภรณ์  พูนพานิช เจ้าหน้าที่ธุรการ
65 สพป.สตูล 560035 : บ้านเกาะยาว สุนิตา  สาดีน ครูผู้ช่วย
66 สพป.สตูล 560034 : บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา นายอับดุลตอเหรบ  ลีมูสา ครู
67 สพป.สตูล 560034 : บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา อรุณี  สังข์แก้ว ครู
68 สพป.สตูล 560018 : อนุบาลสตูล กฤติน  เกียรติธนภูษิต ครูผู้ช่วย
69 สพป.สตูล 560018 : อนุบาลสตูล ฐิตาภรณ์  ช่วงเพ็ชจินดา ครู
70 สพป.สตูล 560018 : อนุบาลสตูล ฮาบีบ๊ะ  นาฮุดา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
71 สพป.สตูล 560124 : อนุบาลควนโดน ฟารีดา  ตาเดอิน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
72 สพป.สตูล 560124 : อนุบาลควนโดน ไลลา  ลายู ครูชำนาญการ
73 สพป.สตูล 560126 : บ้านดูสน มารียำ  อุมา ครูอัราจ้าง
74 สพป.สตูล 560128 : บ้านบูเกตยามู ซาร์ร่า  หลีเส็น ครูโรงเรียนบ้านบูเกตยามู
75 สพป.สตูล 560130 : บ้านควนโต๊ะเหลง ปวีณา  เทศอาเส็น ครูคศ.2
76 สพป.สตูล 560130 : บ้านควนโต๊ะเหลง วรรณิสา   เหล่ทองคำ ครู
77 สพป.สตูล 560131 : บ้านควนสตอ สุนี  หลีดินซุด เจ้าหน้าที่ธุรการ
78 สพป.สตูล 560131 : บ้านควนสตอ จิลลาภัทร  เขียดสังข์ ครู
79 สพป.สตูล 560132 : บ้านกุบังปะโหลด อับดุลเลาะฮ์  พันหวัง ครู ชำนาญการพิเศษ
80 สพป.สตูล 560132 : บ้านกุบังปะโหลด นางเสาด๊ะ  มาลินี ครู
81 สพป.สตูล 560132 : บ้านกุบังปะโหลด อารีนา  ปะดุกา พนักงานธุรการ
82 สพป.สตูล 560133 : บ้านทุ่งพัฒนา บูอาสัน  หาโส๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
83 สพป.สตูล 560133 : บ้านทุ่งพัฒนา นายซอและ   บูเดียะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
84 สพป.สตูล 560133 : บ้านทุ่งพัฒนา นางโอม  บาราสัน ครู
85 สพป.สตูล 560134 : บ้านทางงอ นางสุณี  สุมาลี ครู
86 สพป.สตูล 560134 : บ้านทางงอ อาอีชะ  บูเดียะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
87 สพป.สตูล 560127 : บ้านปันจอร์ นายเรวัฒน์  ปังหลีเส็น ครู
88 สพป.สตูล 560127 : บ้านปันจอร์ นุสรีย์  สิตะรุโณ ครู
89 สพป.สตูล 560125 : บ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147 วินัย  หมีนพราน ครู
90 สพป.สตูล 560125 : บ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147 เกวลี  ขำดำ ครู
91 สพป.สตูล 560135 : บ้านวังประจัน นางมนัญชยา   ใจดี เจ้าพนักงานธุรการ
92 สพป.สตูล 560135 : บ้านวังประจัน นางสุไวบ๊ะ  หมาดทิ้ง ครู
93 สพป.สตูล 560136 : บ้านทุ่งมะปรัง สิกิริย้า  สันหละ ครู คศ.2
94 สพป.สตูล 560136 : บ้านทุ่งมะปรัง สุพรรนิการ์  นิลสกุล ครูผู้ช่วย
95 สพป.สตูล 560093 : อนุบาลควนกาหลง วิภาวดี  พันธ์ทอง ลูกจ้างชั่วคราว
96 สพป.สตูล 560093 : อนุบาลควนกาหลง ธิดารัตน์  สุดทองคง พนักงานธุรการ
97 สพป.สตูล 560094 : นิคมซอย 10 นาง นฤมล  ศรีปาน ครู
98 สพป.สตูล 560094 : นิคมซอย 10 เบญจมาภรณ์  นาคเทวัญ พนักงานราชการ
99 สพป.สตูล 560095 : บ้านเหนือคลอง นางยูนูดา  ไตรภพ ครู
100 สพป.สตูล 560096 : บ้านเขาไคร นางจุฑารัตน์  สารณะ ธุรการ
101 สพป.สตูล 560096 : บ้านเขาไคร นางจุรีรัตน์  ด่านเท่ง พนักงานราชการ
102 สพป.สตูล 560097 : บ้านควนล่อน นูรอัยนี  ศรียาน พนักงานราชการ
103 สพป.สตูล 560097 : บ้านควนล่อน นายอับดุลอาสีด  สาดีน ครู
104 สพป.สตูล 560098 : บ้านห้วยน้ำดำ ยุภา  ดุลยาภรณ์ ครู
105 สพป.สตูล 560098 : บ้านห้วยน้ำดำ นางสุดา   จิตต์หลัง ครู
106 สพป.สตูล 560098 : บ้านห้วยน้ำดำ ยุภา  ดุลยาภรณ์ ครูชำนาญการ
107 สพป.สตูล 560099 : บ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ นายสิทธิศักดิ์  นพภาพันธ์ พนักงานราชการ
108 สพป.สตูล 560104 : นิคมพัฒนาภาคใต้ 1 นายธาม  เก็มบู ครูชำนาญการ
109 สพป.สตูล 560104 : นิคมพัฒนาภาคใต้ 1 พงษ์ศักดิ์  สมศิริ ครู
110 สพป.สตูล 560104 : นิคมพัฒนาภาคใต้ 1 มนัศนันท์  บิลายง๊ะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
111 สพป.สตูล 560092 : บ้านน้ำหรา หมัดเวช  ปังแลมาเส็น ครูอัตราจ้าง
112 สพป.สตูล 560092 : บ้านน้ำหรา นายวรรณฤทธิ์  เจริญฤทธิ์ ครูผู้ช่วย
113 สพป.สตูล 560090 : บ้านโตนปาหนัน จริยา  เพ็ชร์หมาด เจ้าหน้าที่ธุรการ
114 สพป.สตูล 560091 : บ้านหัวกาหมิง อภิศักดิ์  บินตาเอบ ครูธุรการ
115 สพป.สตูล 560086 : บ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 นางนุจรี  เส้งขาว ครู
116 สพป.สตูล 560086 : บ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 อัจฉรา  ศรีนคร ครู
117 สพป.สตูล 560086 : บ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 นายสนิท  นันทรัตน์ ครู คศ.2
118 สพป.สตูล 560087 : บ้านค่ายรวมมิตร สุชาติ  ยูโสะ พนักงานราชการ
119 สพป.สตูล 560088 : บ้านทุ่งตำเสา รอฮีบ๊ะ  ลาดี ครู
120 สพป.สตูล 560088 : บ้านทุ่งตำเสา นางมารีหยำ  มรรคาเขต ครูชำนาญการ
121 สพป.สตูล 560089 : บ้านน้ำร้อน นายศักดา  สนละ พนักงานธุรการ
122 สพป.สตูล 560100 : นิคมพัฒนาภาคใต้ 2 สุภารัตน์  เส็นสมมาตร พนักงานราชการ
123 สพป.สตูล 560100 : นิคมพัฒนาภาคใต้ 2 ซีหรอ  อ้นวิเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการ
124 สพป.สตูล 560100 : นิคมพัฒนาภาคใต้ 2 จินตนาพร  แจ้งขาว ครู
125 สพป.สตูล 560100 : นิคมพัฒนาภาคใต้ 2 ดุษมา  เพ็ชรศรี ครู
126 สพป.สตูล 560101 : นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วิทยา  เทพหนู ครู
127 สพป.สตูล 560101 : นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 นางอุไร  ตาเดอิน ครู
128 สพป.สตูล 560101 : นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 ปรีชา  เทพและหมัน ครู
129 สพป.สตูล 560102 : บ้านอุได สุอิบ  กาเส็มส๊ะ พนักงานราชการ
130 สพป.สตูล 560103 : นิคมพัฒนาผัง 120 นางสาวสุนิสา  เล็กบางพงค์ พนักงานราชการ
131 สพป.สตูล 560103 : นิคมพัฒนาผัง 120 Wilawan  Porra ครู
132 สพป.สตูล 560103 : นิคมพัฒนาผัง 120 นิพนธ์  มาสินธ์ ผู้อำนวยการ
133 สพป.สตูล 560105 : นิคมพัฒนาผัง 42 ว่าที่ร.ต.หญิงมะลิ  เตาวะโต ครู คศ.2
134 สพป.สตูล 560137 : บ้านท่าแพ นางฟารีดา  อุสนุน ครูชำนาญการพิเศษ
135 สพป.สตูล 560138 : อนุบาลท่าแพ ประชา  มัจฉา ครู คศ.2
136 สพป.สตูล 560138 : อนุบาลท่าแพ นัฐศักดิ์  เตาวะโต เจ้าหน้าที่ธุรการ(โครงการคืนครูให้นักเรียน)
137 สพป.สตูล 560139 : บ้านสายควน คณิตา  โอมณี ครูโรงเรียนบ้านสายควน
138 สพป.สตูล 560139 : บ้านสายควน วิทูรณ์  เหล็มปาน ครู
139 สพป.สตูล 560139 : บ้านสายควน นัศรีน  ตาเดอิน ครู
140 สพป.สตูล 560139 : บ้านสายควน นางสาวรีซา   ดือเร๊ะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
141 สพป.สตูล 560140 : บ้านท่าน้ำเค็มใต้ นางกัญญาภัค  บูรพัฒ ครู
142 สพป.สตูล 560140 : บ้านท่าน้ำเค็มใต้ อรุณ  ทองสีสัน ครู
143 สพป.สตูล 560142 : บ้านนาแก้ว อาบีด๊ะ  นาคสง่า ครู
144 สพป.สตูล 560142 : บ้านนาแก้ว อทิตยา  ราเย็น ครู
145 สพป.สตูล 560145 : บ้านแป-ระใต้ ยุวรรณดา เงดฉูนุ้ย   เงดฉูนุ้ย เจ้าหน้าที่ธุรการ
146 สพป.สตูล 560145 : บ้านแป-ระใต้ นางสาวฮาบีบ๊ะ  ขุนหลำ ครู
147 สพป.สตูล 560141 : บ้านปลักหว้า วารี  หล้าดี ครู
148 สพป.สตูล 560141 : บ้านปลักหว้า นางสาวรอกีย๊ะ  ยาประจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
149 สพป.สตูล 560146 : บ้านวังปริง ฮาตีสา  มุสิทธ์ ครู
150 สพป.สตูล 560146 : บ้านวังปริง นางสาวนีซ๊ะ  ทิพมณี ครู
151 สพป.สตูล 560148 : บ้านไร่ นางสาวกาญจนา  เกบรา เจ้าหน้าที่ธุรการ
152 สพป.สตูล 560148 : บ้านไร่ คอเล็ด  ปังเตะ ครู โรงเรียนบ้านไร่
153 สพป.สตูล 560147 : บ้านสวนเทศ นางสาวอาตีรา   นุ้ยเด็น ครู
154 สพป.สตูล 560147 : บ้านสวนเทศ sumitra  nogrod ครู
155 สพป.สตูล 560144 : บ้านแป-ระเหนือ นายธีรวัฒน์  สาดีน ครู
156 สพป.สตูล 560144 : บ้านแป-ระเหนือ นางสุไวดา  หล้าดี ครู
157 สพป.สตูล 560144 : บ้านแป-ระเหนือ นายหร่อเฉด  นิยมเดชา ครู
158 สพป.สตูล 560144 : บ้านแป-ระเหนือ นายอิบรอเหม  เพ็งไทร ครูชำนาญการ
159 สพป.สตูล 560143 : บ้านควนเก ฮามิด๊ะ  หมาดเต๊ะ เจ้าหน้าที่พัสดุ
160 สพป.สตูล 560143 : บ้านควนเก นางสาวเจ๊ะอำร๊ะ  โดงกูล ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
161 สพป.สตูล 560149 : บ้านสาคร ไซนุดิน  มัสตัน หัวหน้วเจ้าหน้าที่พัสดุ
162 สพป.สตูล 560149 : บ้านสาคร มายาวี  เหร็บราเย็น ครูผู้ช่วย
163 สพป.สตูล 560150 : บ้านสาครเหนือ อาซีดี  ยามาเล็น ครู
164 สพป.สตูล 560150 : บ้านสาครเหนือ นางสาวดรุณี  โพธิ์เจริญ ครูชำนาญการ
165 สพป.สตูล 560151 : บ้านทางยาง นายยะโกบ  วาหาบ ครู
166 สพป.สตูล 560152 : บ้านทุ่งริ้น นายฮาซัน   ยาวาหาบ พนักงานราชการ
167 สพป.สตูล 560153 : สมาคมเลขานุการสตรี 3 ซามีลา  หลังชาย ครู คศ.2
168 สพป.สตูล 560154 : บ้านคลองสองปาก นูรียา  โต๊ะประดู่ ครู
169 สพป.สตูล 560154 : บ้านคลองสองปาก อามาน๊ะ  หมีนพราน ครู คศ.2
170 สพป.สตูล 560042 : อนุบาลละงู มนิตย์  แช่มชอย ครู
171 สพป.สตูล 560042 : อนุบาลละงู มารีวัล  สันหมาน ครูชำนาญการพิเศษ
172 สพป.สตูล 560043 : บ้านไสใหญ่ เบญจมาศ  สาจิ เจ้าหน้าที่ธุรการ
173 สพป.สตูล 560043 : บ้านไสใหญ่ นางชิตฝัน  สตูล ครู
174 สพป.สตูล 560043 : บ้านไสใหญ่ นางวันดี  อนุรักษ์วิริยะกุล ครู
175 สพป.สตูล 560044 : บ้านปิใหญ่ พงษ์ศิริ  จิเบ็ญจะ ครู
176 สพป.สตูล 560044 : บ้านปิใหญ่ อารยา  นรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
177 สพป.สตูล 560047 : บ้านโกตา อิสมาแอล  เหร็มเหมาะ ธุรการ
178 สพป.สตูล 560047 : บ้านโกตา นางสาวสายสมร  ศรีเจริญ ครูผู้ช่วย
179 สพป.สตูล 560050 : บ้านปากปิง นางสาวนิตยา  ง๊ะสมัน ครูโรงเรียนบ้านปากปิง
180 สพป.สตูล 560050 : บ้านปากปิง นางสุปราณี  ดาแล่หมัน ธุรการโรงเรียน
181 สพป.สตูล 560080 : บ้านป่าฝาง นางสุชาดา  องศารา เจ้าหน้าที่ธุรการ
182 สพป.สตูล 560080 : บ้านป่าฝาง นายสงวน  หมาดอี ครู
183 สพป.สตูล 560080 : บ้านป่าฝาง นางนูรอีซะห์  หลังชาย ครู
184 สพป.สตูล 560081 : บ้านท่าแลหลา สุมาลี  สะอา พนักงานราชการ
185 สพป.สตูล 560081 : บ้านท่าแลหลา นูรรีดา  ตาเอ็น พนักงานราชการ
186 สพป.สตูล 560082 : บ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114 นางจิราภรณ์  เกิดดำ ครู
187 สพป.สตูล 560082 : บ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114 นายจิรกร  ทุ่ยอ้น พนักงานธุรการ
188 สพป.สตูล 560082 : บ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114 ขนิษฐา  สุริยมาศ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ดฯ
189 สพป.สตูล 560083 : บ้านอุไร สุวิมล  เหล็มปาน ครู
190 สพป.สตูล 560083 : บ้านอุไร อับดุลวาหาบ  รายา พนักงานราชการ
191 สพป.สตูล 560084 : บ้านตูแตหรำ นางสาววิละยา  เหมรา ครูธุรการ
192 สพป.สตูล 560084 : บ้านตูแตหรำ นายบาฮารูดิน  ยาโงะ พนักงานราชการ
193 สพป.สตูล 560085 : บ้านควนฟ้าแลบ จริยา  งะนิ่ง ครู
194 สพป.สตูล 560085 : บ้านควนฟ้าแลบ kunlayanee  wealadee ครูชำนาญการ
195 สพป.สตูล 560059 : บ้านบ่อหิน นางสาวรอกี่เยาะ  อาแว ครู
196 สพป.สตูล 560060 : บ้านดาหลำ วรวตี  เหร็มดี ครู
197 สพป.สตูล 560060 : บ้านดาหลำ ดวงฤทัย   ชำนาญเพาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
198 สพป.สตูล 560060 : บ้านดาหลำ วิทยา  เอกทัตร์ ครู
199 สพป.สตูล 560066 : บ้านนาข่า ธีรยุทธ  อับดุลลาห์ ครู โรงเรียนบ้านนาข่า
200 สพป.สตูล 560067 : บ้านหาญ นางสาวณัฐวศา  เกษม เจ้าหน้าที่ธุรการ
201 สพป.สตูล 560067 : บ้านหาญ นายประดิษฐ์  สองเมือง ครู
202 สพป.สตูล 560062 : บ้านนางแก้ว นายมาณพ  ทองบัว พนักงานธุรการ
203 สพป.สตูล 560062 : บ้านนางแก้ว sunisa  kaewkhunthong ครู
204 สพป.สตูล 560063 : บ้านทุ่งไหม้ นางสาวภาณิศา  สำเร เจ้าพนักงานธุรการ
205 สพป.สตูล 560064 : บ้านหนองหอยโข่ง นิมิตย์  ชัยรัตนวงศ์ ครู
206 สพป.สตูล 560064 : บ้านหนองหอยโข่ง นางจุฑา  วงศ์หิรัญเดชา ครูชำนาญการ
207 สพป.สตูล 560065 : บ้านวังสายทอง เอกลักษณ์  นุกูล ครู
208 สพป.สตูล 560065 : บ้านวังสายทอง อาซียะฮ์  แกสมาน ครู
209 สพป.สตูล 560065 : บ้านวังสายทอง สุดา  แคยิหวา เจ้าหน้าที่พัสดุ
210 สพป.สตูล 560061 : บ้านหัวควน อุเชน  ไชยภูมิ ครู
211 สพป.สตูล 560061 : บ้านหัวควน สาวิตรี  จิ้วจวบ เจ้าหน้าที่ธุรการ
212 สพป.สตูล 560068 : บ้านตะโละใส ยุภา  เพียรสกุล ครู
213 สพป.สตูล 560068 : บ้านตะโละใส จินตนา  ง๊ะสมัน ครูชำนาญการพิเศษ
214 สพป.สตูล 560068 : บ้านตะโละใส นางสาวนัฏฐา   หมันหย่อง พนักงานธุรการ
215 สพป.สตูล 560069 : บ้านปากบารา นิอร  งะสมัน ธุรการโรงเรียน
216 สพป.สตูล 560071 : บ้านบ่อเจ็ดลูก รอมล๊ะ  เฉลิม ครูอัตราจ้าง
217 สพป.สตูล 560072 : บ้านท่ายาง พวงชฎา  มัจฉา ครู
218 สพป.สตูล 560073 : บ้านท่าพยอม นางสาวนุจรี  หมีนหวัง ธุรการ
219 สพป.สตูล 560073 : บ้านท่าพยอม เจ๊ะสีตีหาหยาด  สาเบต
220 สพป.สตูล 560074 : บ้านเกาะบูโหลน นางสาวกิตติยา  มัจฉา เจ้าหน้าที่ธุรการ
221 สพป.สตูล 560057 : บ้านโคกพะยอม ชาคริต  งะสมัน ธุรการโรงเรียน
222 สพป.สตูล 560057 : บ้านโคกพะยอม นายสุชาติ  นาคสง่า ครู
223 สพป.สตูล 560057 : บ้านโคกพะยอม ยูรีย๊ะ  บิสนุม ผู้อำนวยการโรงเรียน
224 สพป.สตูล 560070 : บ้านลาหงา อุบลรัตน์  มะสันติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
225 สพป.สตูล 560058 : บ้านนาพญา วุฒิศาส์น  สำสู ครู
226 สพป.สตูล 560058 : บ้านนาพญา นางวรรณเพ็ญ  หวันสู ครูชำนาญการ
227 สพป.สตูล 560049 : บ้านห้วยมะพร้าว ชิตนนธว์  รักสุวชน ครู
228 สพป.สตูล 560049 : บ้านห้วยมะพร้าว นางกัณฐิรัตน์   เกษา ครู
229 สพป.สตูล 560053 : บ้านเกาะยวน Titiya  Pupan ครู
230 สพป.สตูล 560053 : บ้านเกาะยวน นางสาวสลิตา  เหร่บุตร ครู
231 สพป.สตูล 560045 : บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 สุปราณี  ดาแล่หมัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
232 สพป.สตูล 560046 : บ้านคลองน้ำเค็ม นางปัญญดา  หวาสกุล ครู
233 สพป.สตูล 560046 : บ้านคลองน้ำเค็ม นายประเวช  จิ้วจวบ ครู
234 สพป.สตูล 560046 : บ้านคลองน้ำเค็ม ปวีณา  มาราสา ครู คศ.1
235 สพป.สตูล 560048 : บ้านห้วยไทร นางสาวสุภัทรา  ชายภักตร์ พนักงานราชการ
236 สพป.สตูล 560051 : บ้านปากละงู เยาวรี  หมันเล๊ะ ครู
237 สพป.สตูล 560052 : บ้านในเมือง วัลยา  เอ็กหลี ธุรการ
238 สพป.สตูล 560052 : บ้านในเมือง นายอาลี  วัฒนะ ครู
239 สพป.สตูล 560054 : บ้านปากบาง วัลญา  ปากบารา ครูชำนาญการพิเศษ
240 สพป.สตูล 560054 : บ้านปากบาง นางสาววัลญา  ปากบารา ครู
241 สพป.สตูล 560054 : บ้านปากบาง จุรี  นราจิต ครู
242 สพป.สตูล 560055 : บ้านท่าชะมวง นายนัฐพงษ์   ดินนุ้ย เจ้าหน้าที่พัสดุ
243 สพป.สตูล 560056 : บ้านบากันโต๊ะทิด ฟารูก อับดุรรอชีด   หมั่นทวีวัฒน์ พนักงานราชการครูโรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด
244 สพป.สตูล 560079 : เพียงหลวง ๔ นางสาวมารียา   มัจฉา พนักงานราชการ
245 สพป.สตูล 560079 : เพียงหลวง ๔ ทิตยา  เกตุชาติ ครู
246 สพป.สตูล 560079 : เพียงหลวง ๔ ว่าที่ร้อยตรีอัดสหรี  นักรำ ครูอ้ตราจ้าง
247 สพป.สตูล 560075 : บ้านบุโบย ธีรวุฒิ   ชำนาญนา ครูชำนาญการพิเศษ
248 สพป.สตูล 560075 : บ้านบุโบย นายชัยวัฒน์   ภักดีเจริญกุล ครูชำนาญการ
249 สพป.สตูล 560075 : บ้านบุโบย สุธรรม  สมนึก ครูชำนาญการ
250 สพป.สตูล 560076 : บ้านสนกลาง นางพนิดา  เฉลิมพิพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านสนกลาง
251 สพป.สตูล 560076 : บ้านสนกลาง อับดนหาดี  อะละมาด ครู
252 สพป.สตูล 560077 : บ้านตันหยงละไน้ ขนิษฐา  สะอา ครู
253 สพป.สตูล 560078 : บ้านกาแบง นายอับดนเราะหมาน  กองบก พนักงานราชการ
254 สพป.สตูล 560119 : บ้านขอนคลาน สุไรญา  มะสันติ ครู
255 สพป.สตูล 560119 : บ้านขอนคลาน อภิชาติ  สองหลง พนักงานธุรการ
256 สพป.สตูล 560119 : บ้านขอนคลาน kanlaya  sosanui ครู
257 สพป.สตูล 560119 : บ้านขอนคลาน ปิยะพิชญ์  จิตรหลัง ครู
258 สพป.สตูล 560120 : บ้านราไว สุภาวดี  โกบแม็ง พนักงานธุรการ
259 สพป.สตูล 560120 : บ้านราไว boonrod  meenha ครู
260 สพป.สตูล 560121 : บ้านทุ่งบุหลัง อุมา  นิยมเดชา เจ้าหน้าที่ธุรการ
261 สพป.สตูล 560122 : บ้านทุ่งสะโบ๊ะ นางกุหลาบ  เทพสุวรรณ เจ้าหน้าที่พัสดุ
262 สพป.สตูล 560123 : บ้านมะหงัง สุดารัตน์  เขียดสังข์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
263 สพป.สตูล 560123 : บ้านมะหงัง สุดารัตน์  เขียดสังข์ ธุรการ
264 สพป.สตูล 560123 : บ้านมะหงัง นายมะรอยี  กอฮิง ครูผู้ช่วย
265 สพป.สตูล 560106 : อนุบาลทุ่งหว้า ยาวาเรี๊ยะ  หลงหัน ครู ชำนาญการ
266 สพป.สตูล 560107 : วัดชมพูนิมิต อาณิตา  ล่าหมาด ครู
267 สพป.สตูล 560107 : วัดชมพูนิมิต เอมวิกา  ขึุนอินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
268 สพป.สตูล 560107 : วัดชมพูนิมิต กุลศิริ  ศรีแสงจันทร์ ครู
269 สพป.สตูล 560109 : บ้านคีรีวง ฟาดีลาฮ์  หีมปอง ครู คศ.2
270 สพป.สตูล 560110 : บ้านราวปลา อัซมิน ยะปา  ยะปา ครูผู้ช่วย
271 สพป.สตูล 560110 : บ้านราวปลา นายธีรวุฒิ  เพชรวิโรจน์ ครู คศ. 1
272 สพป.สตูล 560113 : บ้านนาทอน นายอินยัส  จิเหม ครู
273 สพป.สตูล 560114 : บ้านวังตง นายพิชัย  มองเหีย ครูโรงเรียนบ้านวังตง
274 สพป.สตูล 560114 : บ้านวังตง วันชัย  แซะหมูด ครู
275 สพป.สตูล 560115 : บ้านท่าศิลา นางลัดดาวัลย์  ชุมทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
276 สพป.สตูล 560116 : บ้านบารายี นางสาวสุดใจ   ชายเกตุ ครู
277 สพป.สตูล 560116 : บ้านบารายี ศรีสุดา  หนูหมาด ครูผู้ช่วย
278 สพป.สตูล 560117 : บ้านช่องไทร ปัตมา  นาวาเดช ธุรการ
279 สพป.สตูล 560117 : บ้านช่องไทร นายสุรเชษฐ์  ทองเพิ่ม พนักงานธุรการ
280 สพป.สตูล 560117 : บ้านช่องไทร อุทัยทิพย์  ตัญจะโร วิทยากรคอมพิวเตอร์
281 สพป.สตูล 560112 : บ้านป่าแก่บ่อหิน ไลลา  รอสูน ครู
282 สพป.สตูล 560112 : บ้านป่าแก่บ่อหิน มยุรีย์  บิลเหล็บ ครู
283 สพป.สตูล 560111 : วรรธนะสาร นายหัทยา  ผิวดี ครู
284 สพป.สตูล 560111 : วรรธนะสาร นางสาวนาถยา  ชำนาญดง เจ้าหน้าที่ธุรการ
285 สพป.สตูล 560111 : วรรธนะสาร ก่อเส็ม  เกษมสัน ครู
286 สพป.สตูล 560108 : บ้านทุ่งดินลุ่ม นายประสิทธิ์  ขุนเศษ ครู
287 สพป.สตูล 560108 : บ้านทุ่งดินลุ่ม มะลิ  นาคสง่า ครู
288 สพป.สตูล 560161 : อนุบาลมะนัง นายศุภชัย  หนูแก่นเพชร ข้าราชการครู
289 สพป.สตูล 560161 : อนุบาลมะนัง เอกชัย  สุวรรณอำภา พนักงานราชการ
290 สพป.สตูล 560164 : นิคมพัฒนาผัง 20 สุชาติ  แสงหยัง เจ้าพนักงานธุรการ
291 สพป.สตูล 560164 : นิคมพัฒนาผัง 20 ธัญลักษณ์  ปาละมาณ ครู
292 สพป.สตูล 560164 : นิคมพัฒนาผัง 20 นางสาวกอลีย๊ะ  เส็นหลี ครูผู้ช่วย
293 สพป.สตูล 560165 : บ้านวังพระเคียน อับดุลเล๊าะ  ใบหมาดปันจอ ครู
294 สพป.สตูล 560165 : บ้านวังพระเคียน สวนิต  โอภิธากรณ์ ครู
295 สพป.สตูล 560165 : บ้านวังพระเคียน นายอุสมาน  แคยิหวา ครู
296 สพป.สตูล 560155 : ผังปาล์ม 1 พิมพรรณ  โชติพันธ์ ครู
297 สพป.สตูล 560156 : ผังปาล์ม 2 อาริิดา  ดลภาวิจิต ครูผู้ช่วย
298 สพป.สตูล 560156 : ผังปาล์ม 2 อูไลลา  กูลหลัง ครู
299 สพป.สตูล 560157 : ผังปาล์ม 4 ยาวารี  สาดีน ครูชำนาญการ
300 สพป.สตูล 560157 : ผังปาล์ม 4 กราโสม  ดำดี ครูผู้ช่วย
301 สพป.สตูล 560158 : ผังปาล์ม 7 นางพรพิมล  หวังกุหลำ ครู
302 สพป.สตูล 560159 : บ้านมะนัง นางสาวนัทลียา  กำนล ครูผู้ช่วย
303 สพป.สตูล 560159 : บ้านมะนัง อัจฉราพร  บุญอุดหนุน ครู ค.ศ.1
304 สพป.สตูล 560159 : บ้านมะนัง อุไร  ทีปรักษพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
305 สพป.สตูล 560160 : บ้านป่าพน ซะการียา  เวชประสิทธิ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
306 สพป.สตูล 560160 : บ้านป่าพน ชลธิชา  มาลินี ครูผู้ช่วย
307 สพป.สตูล 560166 : ผังปาล์ม 3 ยงยุทธ  ฤทธิโชค ครู
308 สพป.สตูล 560166 : ผังปาล์ม 3 นิตติยา  แลบติก ครู