รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.ตรัง กระบี่ 010241 : ลันตาราชประชาอุทิศ นางสาวพจนีย์  ขาวสร้อย ครู
2 สพม.ตรัง กระบี่ 010241 : ลันตาราชประชาอุทิศ นางสาวน้องขวัญ  สุจินต์โณ ครู
3 สพม.ตรัง กระบี่ 010242 : คลองยางประชานุสรณ์ เจนจิรา  บุตตะ ครูผู้ช่วย
4 สพม.ตรัง กระบี่ 010242 : คลองยางประชานุสรณ์ ณธษา  พรหมทอง ครูผู้ช่วย
5 สพม.ตรัง กระบี่ 010242 : คลองยางประชานุสรณ์ จริยา  ศรีทอง ครู
6 สพม.ตรัง กระบี่ 010243 : คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สุปรีญา  พิลาฤทธิ์ ครู
7 สพม.ตรัง กระบี่ 010243 : คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ นายประทิน  ทับไทร ครู
8 สพม.ตรัง กระบี่ 010244 : คลองพนสฤษดิ์พิทยา นรินทิพย์  เซ่งง่าย ครู
9 สพม.ตรัง กระบี่ 010237 : พนมเบญจา นายตะวัน  เตาะ ครู
10 สพม.ตรัง กระบี่ 010246 : อ่าวลึกประชาสรรค์ รัชนีภรณ์  มาคะโว พนักงานราชการ
11 สพม.ตรัง กระบี่ 010234 : อำมาตย์พานิชนุกูล หัทยา  จันทรมุณี ครู
12 สพม.ตรัง กระบี่ 010235 : เมืองกระบี่ นายธนเพียร  ดวงสุด รองผู้อำนวยการ
13 สพม.ตรัง กระบี่ 010235 : เมืองกระบี่ วนัชพร  วัชรเฉลิม หัวหน้าเจ้าหน้าที่
14 สพม.ตรัง กระบี่ 010238 : สินปุนคุณวิชญ์ สมชัย  ลีสุรพงศ์ ครู คศ.2
15 สพม.ตรัง กระบี่ 010247 : คลองหินพิทยาคม นางสาวฝารีด๊ะ  รุ่งสวัสดิ์ ครู
16 สพม.ตรัง กระบี่ 010236 : หนองทะเลวิทยา พยุงศักดิ์  กูลช่าง ครู
17 สพม.ตรัง กระบี่ 010239 : เขาดินประชานุกูล นางสาวสิริวรรณ  ตาเร็ว หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
18 สพม.ตรัง กระบี่ 010239 : เขาดินประชานุกูล นางภัททิยา   สุขสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณ
19 สพม.ตรัง กระบี่ 010245 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ นายด้าโอด  ลูกเด็น ครู
20 สพม.ตรัง กระบี่ 010245 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ นภิสรา  อุษณีษ์พันธุ์ ครู
21 สพม.ตรัง กระบี่ 010248 : ปลายพระยาวิทยาคม วันสุนทร  ไชยโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
22 สพม.ตรัง กระบี่ 010249 : ลำทับประชานุเคราะห์ นวลอนงค์  ฟุ้งเฟื่อง ครู
23 สพม.ตรัง กระบี่ 010249 : ลำทับประชานุเคราะห์ อติชาติ  สะอีด ครู
24 สพม.ตรัง กระบี่ 010249 : ลำทับประชานุเคราะห์ นางธัญชนก  แสวงสุข ครู
25 สพม.ตรัง กระบี่ 010249 : ลำทับประชานุเคราะห์ นายบุญกรณ์  สกุลสวน รองผู้อำนวยการ
26 สพม.ตรัง กระบี่ 010249 : ลำทับประชานุเคราะห์ นางสาววันดี   ใจเที่ยง ครู
27 สพม.ตรัง กระบี่ 010250 : เหนือคลองประชาบำรุง สมนึก  ผอมเซ่ง ครู
28 สพม.ตรัง กระบี่ 140330 : วิเชียรมาตุ วิจิตรา  เลื่อนแป้น เจ้าหน้าที่
29 สพม.ตรัง กระบี่ 140330 : วิเชียรมาตุ นงลักษณ์  ชูยังด้วงโยธา ครู
30 สพม.ตรัง กระบี่ 140331 : สภาราชินี จังหวัดตรัง ธรรมวิวรรชน์  รัตนประทีป ครู
31 สพม.ตรัง กระบี่ 140332 : น้ำผุด นางสาวจันทิมา  เพชรสุทธิ์ ครูผู้ช่วย
32 สพม.ตรัง กระบี่ 140333 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จิราภรณ์   แท่นสุวรรณ พนักงานราชการ
33 สพม.ตรัง กระบี่ 140334 : สภาราชินี 2 นางสาวสุภาวดี  จันสุก ครู
34 สพม.ตรัง กระบี่ 140335 : วิเชียรมาตุ 3 จิราพร  รัตนพันธ์ ครู
35 สพม.ตรัง กระบี่ 140338 : ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ศรัญยา  จิโสะ ครู
36 สพม.ตรัง กระบี่ 140339 : ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ญานิศา  นะวะกะ ครู
37 สพม.ตรัง กระบี่ 140339 : ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ชลธพร  กุญชรินทร์ ครู
38 สพม.ตรัง กระบี่ 140340 : วิเชียรมาตุ 2 จินตนา  ช่วยเรือง ครู
39 สพม.ตรัง กระบี่ 140341 : ตรังรังสฤษฎ์ อริยา  ทองโอ ครู
40 สพม.ตรัง กระบี่ 140342 : ปะเหลียนผดุงศิษย์ พิชัยรัตน์  เชาว์บวร ครู
41 สพม.ตรัง กระบี่ 140343 : คันธพิทยาคาร นายวีระศักดิ์  เวชสิทธิ์ เจ้าหน้าพัสดุ
42 สพม.ตรัง กระบี่ 140343 : คันธพิทยาคาร ดวงจันทร์  อ่อนเกลี้ยง ครู
43 สพม.ตรัง กระบี่ 140344 : ทุ่งยาวผดุงศิษย์ อาณัติ  ขาวดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
44 สพม.ตรัง กระบี่ 140354 : สวัสดิ์รัตนาภิมุข มลลัดดา  ทองย้อย ครู
45 สพม.ตรัง กระบี่ 140355 : นาโยงวิทยาคม พงษ์ศักดิ์  วัฒนเมธาวี ครู
46 สพม.ตรัง กระบี่ 140357 : หาดสำราญวิทยาคม เจนจิรา  ชายภักตร์ ครู
47 สพม.ตรัง กระบี่ 140357 : หาดสำราญวิทยาคม รัชราภรณ์  เงินสมทอง ครูชำนาญการ
48 สพม.ตรัง กระบี่ 140336 : กันตังพิทยากร ปรียะวัฒน์  เลิศภูวิวัฒน์ ครู
49 สพม.ตรัง กระบี่ 140337 : กันตังรัษฎาศึกษา จุรี  ชัยแก้ว ครู คศ.2
50 สพม.ตรัง กระบี่ 140345 : สิเกาประชาผดุงวิทย์ นางสาวอัจฉรา  ก๊กแก้ว ครู
51 สพม.ตรัง กระบี่ 140345 : สิเกาประชาผดุงวิทย์ นายณฐพร  นุราช ครู
52 สพม.ตรัง กระบี่ 140346 : ห้วยยอด นางมลิกา  ขาวดำ ครูชำนาญการ
53 สพม.ตรัง กระบี่ 140347 : สามัคคีศึกษา ณภัทร  อ่อนชื่นจิตร ครู
54 สพม.ตรัง กระบี่ 140348 : ห้วยนางราษฎร์บำรุง นางสาวลภัสรดา   กำเนิดรุ่งรวิน ครู
55 สพม.ตรัง กระบี่ 140348 : ห้วยนางราษฎร์บำรุง โยธิน  เศวตพงศ์ ครู
56 สพม.ตรัง กระบี่ 140349 : ลำภูราเรืองวิทย์ นางจิรวรรณ  เดชทองคำ ครู
57 สพม.ตรัง กระบี่ 140350 : ในเตาพิทยาคม อาทร  แย้มบริบูรณ์ ครู
58 สพม.ตรัง กระบี่ 140351 : บางดีวิทยาคม อรพินท์   เดชภักดี ครู
59 สพม.ตรัง กระบี่ 140351 : บางดีวิทยาคม เพลินตา  จันทร์ละเอียด ครู
60 สพม.ตรัง กระบี่ 140352 : วังวิเศษ นางพาณิภัค  พุทธสะแสง พนักงานราชการ
61 สพม.ตรัง กระบี่ 140353 : รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ อลิสา  หลวงคลัง ครู
62 สพม.ตรัง กระบี่ 140353 : รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วิทย์  ทรรศน์วิทย์ วิ้นฉ้วน ครู
63 สพม.ตรัง กระบี่ 140356 : รัษฎา นายทรงศักดิ์  หมุนวัง ครู
64 สพม.ตรัง กระบี่ 140356 : รัษฎา ณัฐวัตร  เอียดทอง ครู