รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ตรัง เขต 1 140017 : บ้านควนปริง นางวิมล   ประดู่ ครู
2 สพป.ตรัง เขต 1 140018 : บ้านนาป้อ สรันดร์  กะเดช วิทยากรอิสลาม
3 สพป.ตรัง เขต 1 140009 : วัดนิคมประทีป นางสาวจีรภัทร  ยิ่งขจร ครูผู้ช่วย
4 สพป.ตรัง เขต 1 140010 : วัดสาริการาม ไพโรจน์  โพธิิ์ทอง ครู
5 สพป.ตรัง เขต 1 140011 : มิตรภาพที่ 31 ปรียภัสสร์  ชัยเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ
6 สพป.ตรัง เขต 1 140011 : มิตรภาพที่ 31 นายทำนูล  จันทราวุฒิกร ครู
7 สพป.ตรัง เขต 1 140022 : วัดควนวิเศษ สุกานดา  แสงศรี เจ้าหน้าที่
8 สพป.ตรัง เขต 1 140021 : อนุบาลตรัง เลขา  สายทองแก้ว เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
9 สพป.ตรัง เขต 1 140021 : อนุบาลตรัง สุภาวดี  ภูสุมาศ ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง
10 สพป.ตรัง เขต 1 140042 : วัดไทรงาม ศรีพรรณ  ลีวิริยะพันธุ์ ครู
11 สพป.ตรัง เขต 1 140043 : วัดไพรสนฑ์ นางกาญจนา  กาลสงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
12 สพป.ตรัง เขต 1 140048 : ไทยรัฐวิทยา ๓๙ ทิพยาภรณ์  เกื้อเดช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
13 สพป.ตรัง เขต 1 140052 : บ้านควนสระแก้ว ณัฐพล  ทับทิม ธุรการ
14 สพป.ตรัง เขต 1 140040 : วัดศรีสุวรรณาราม นัยนา  อักษรทอง ครู
15 สพป.ตรัง เขต 1 140006 : วัดนานอน สุภาณี  ไกรเทพ ครู
16 สพป.ตรัง เขต 1 140006 : วัดนานอน นางรุ่งอุษา  สุทธินนท์ ครุ
17 สพป.ตรัง เขต 1 140004 : บ้านบางยาง ชนิศา  อิฐเขตต์ ครู
18 สพป.ตรัง เขต 1 140001 : บ้านคลองเต็ง ชนิตา   ดำปิน ครู
19 สพป.ตรัง เขต 1 140001 : บ้านคลองเต็ง วันชัย  เพชรรัตน์ ครู
20 สพป.ตรัง เขต 1 140014 : วัดทุ่งหินผุด ราศินีต์  แสนวงศ์ ธุรการโรงเรียน
21 สพป.ตรัง เขต 1 140014 : วัดทุ่งหินผุด อมรรัตน์  ช่วยด้วง ครู
22 สพป.ตรัง เขต 1 140014 : วัดทุ่งหินผุด สุวิทย์  รอดคืน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
23 สพป.ตรัง เขต 1 140015 : บ้านโคกชะแง้ จริญญา  วัตสลานนท์ ครู
24 สพป.ตรัง เขต 1 140015 : บ้านโคกชะแง้ ปณิฉัตร  คงรักที่ ธุรการโรงเรียน
25 สพป.ตรัง เขต 1 140027 : บ้านหนองเรี้ย ผัสสาภรณ์  แก้วประชุม ครู
26 สพป.ตรัง เขต 1 140028 : ต้นบากราษฎร์บำรุง นายสำราญ  สมาธิ ครู
27 สพป.ตรัง เขต 1 140029 : วัดขุนสิทธิ์ ธนาภรณ์  สงศรี ธุรการโรงเรียน
28 สพป.ตรัง เขต 1 140029 : วัดขุนสิทธิ์ อุทุมพร  ลุ้งบ้าน ธุรการ
29 สพป.ตรัง เขต 1 140024 : เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ วนิดา  สมกำลัง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
30 สพป.ตรัง เขต 1 140031 : วัดน้ำผุด อควรรัตน์  วิสุทธีวงศ์ ครูโรงเรียนวัดน้ำผุด
31 สพป.ตรัง เขต 1 140036 : บ้านห้วยเร็จ ภัทรพร  ผลธรรมปาลิต ครู
32 สพป.ตรัง เขต 1 140036 : บ้านห้วยเร็จ สุชินันทกาญจน์  มากแก้ว ธุรการ
33 สพป.ตรัง เขต 1 140037 : บ้านปากห้วย ประภาพรรณ  รองเมือง ธุรการ
34 สพป.ตรัง เขต 1 140037 : บ้านปากห้วย ศวรรยา  เทียมชู ครู
35 สพป.ตรัง เขต 1 140032 : บ้านไร่พรุ ยอดหญิง  เสนี เจ้าหน้าที่ธุรการ
36 สพป.ตรัง เขต 1 140032 : บ้านไร่พรุ นายพลกฤต  หัสสะโร ครู
37 สพป.ตรัง เขต 1 140033 : บ้านทุ่งนา ณภพ  สุตันรักษ์ ครู
38 สพป.ตรัง เขต 1 140033 : บ้านทุ่งนา วรรณา  ทองมีขวัญ ครู
39 สพป.ตรัง เขต 1 140034 : บ้านเขาหลัก นายกฤษติพงษ์  ดำแก้ว ครูโรงเรียนบ้านเขาหลัก
40 สพป.ตรัง เขต 1 140035 : บ้านด่าน ปัญญาโรจน์  เฮ่าฮู่เที่ยน ครู
41 สพป.ตรัง เขต 1 140035 : บ้านด่าน กัณฐมณี   ทองแก้ว ครูโรงเรียนบ้านด่าน
42 สพป.ตรัง เขต 1 140016 : วัดแจ้ง อรรถพล  ขูทก ครู
43 สพป.ตรัง เขต 1 140013 : วัดเกาะมะม่วง เบญจมาศ  คงมา ธุรการโรงเรียนวัดเกาะมะม่วง
44 สพป.ตรัง เขต 1 140013 : วัดเกาะมะม่วง สมเพียร  ผิวเหลือง ครู
45 สพป.ตรัง เขต 1 140030 : บ้านห้วยไทร สาวิตรี  ละเอียด ครู
46 สพป.ตรัง เขต 1 140026 : วัดโพธาราม ชฎาภรณ์  สุดภัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
47 สพป.ตรัง เขต 1 140026 : วัดโพธาราม นางพรหมพร   แสนสุข ครูโรงเรียนวัดโพธาราม
48 สพป.ตรัง เขต 1 140045 : วัดเชี่ยวชาญกิจ นายสมภพ  พานิชศิลป์ ครูชำนาญการ
49 สพป.ตรัง เขต 1 140046 : บ้านปากไพ กนกวรรณ  แป้นชู ธุรการโรงเรียน
50 สพป.ตรัง เขต 1 140046 : บ้านปากไพ นางสาวอุดมพร  ฮั่วหลี ธุรการโรงเรียน
51 สพป.ตรัง เขต 1 140047 : บ้านกลางนา นางภวันตรี  บุญเกียรติ ครู
52 สพป.ตรัง เขต 1 140047 : บ้านกลางนา พัชรี  ทองสินสอน ธุรการ
53 สพป.ตรัง เขต 1 140234 : บ้านโพรงจระเข้ ณรงค์  หนูเจริญ ครู
54 สพป.ตรัง เขต 1 140234 : บ้านโพรงจระเข้ กะฬะโสม  เส็นฤทธิ์ ครูอัตราจ้าง
55 สพป.ตรัง เขต 1 140234 : บ้านโพรงจระเข้ สศิธร  วิจิตรเวชการ ธุรการ
56 สพป.ตรัง เขต 1 140221 : วัดโหละคล้า พินทุนะ  สิงหนัน ครู
57 สพป.ตรัง เขต 1 140221 : วัดโหละคล้า อังศุภา  ดำจุติ ธุรการโรงเรียน
58 สพป.ตรัง เขต 1 140248 : วัดอัมพวัน นางบุญทิพย์  จิตบุญ ครู โรงเรียนวัดอัมพวัน
59 สพป.ตรัง เขต 1 140248 : วัดอัมพวัน จุรีรัตน์  วังภัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
60 สพป.ตรัง เขต 1 140240 : บ้านคลองทรายขาว นางอุไรวรรณ  เปาะทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
61 สพป.ตรัง เขต 1 140240 : บ้านคลองทรายขาว มยุรินทร์  อรรฆยมาศ ครู
62 สพป.ตรัง เขต 1 140241 : บ้านทุ่งนา อภิญญา  แซ่ต่าน ธุรการ
63 สพป.ตรัง เขต 1 140241 : บ้านทุ่งนา นางลฏาภา  พรหมเมศร์ ครู
64 สพป.ตรัง เขต 1 140262 : บ้านหนองชวด เอกทัศน์  เดชอรัญ ครู
65 สพป.ตรัง เขต 1 140259 : บ้านนาโตง นางสาวรัฐชฎาพร  ยิ่งขจร ธุรการโรงเรียน
66 สพป.ตรัง เขต 1 140259 : บ้านนาโตง นายกิตติชัย  เอ็มบุตร ครูโรงเรียนบ้านนาโตง
67 สพป.ตรัง เขต 1 140260 : บ้านนานิน นารีรัตน์  คงชาติ ครูธุระะการ
68 สพป.ตรัง เขต 1 140260 : บ้านนานิน นายวิวัฒน์  ศรีไตรรัตน์ ครู
69 สพป.ตรัง เขต 1 140253 : บ้านคลองปะเหลียน นิชาพัฒน์  จอมประดิษฐ์ ครู
70 สพป.ตรัง เขต 1 140254 : บ้านท่าบันได นายเกษม  เยะหมัน ครู
71 สพป.ตรัง เขต 1 140258 : บ้านควนอินทนินงาม พัชร์พล  สิงห์เกิด ครูผู้ช่วย
72 สพป.ตรัง เขต 1 140258 : บ้านควนอินทนินงาม ณัฐกานต์  หนูพินิช ครูธุการ
73 สพป.ตรัง เขต 1 140244 : บ้านควนเคี่ยม สุคนธ์ทิพย์  คงทอง ครู
74 สพป.ตรัง เขต 1 140245 : บ้านควนยาง จตุพร  เนียมชู ครู
75 สพป.ตรัง เขต 1 140245 : บ้านควนยาง นางรัศมี  จิตบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
76 สพป.ตรัง เขต 1 140246 : บ้านควนยวน รัตนา  ตาจา เจ้าหน้าที่ธุรการ
77 สพป.ตรัง เขต 1 140242 : บ้านทุ่งค่าย นางธรรณภัส  เอียดชะตา ครู
78 สพป.ตรัง เขต 1 140243 : บ้านเขาไม้แก้ว นางวัชรี  บุุญธรรม ครู
79 สพป.ตรัง เขต 1 140223 : บ้านยูงงาม สิรินภา  จาวิสูตร ครู
80 สพป.ตรัง เขต 1 140223 : บ้านยูงงาม อนงค์นาฏ   วุ่นแป้น เจ้าหน้าที่ธุรการ
81 สพป.ตรัง เขต 1 140238 : วัดหนองเป็ด นางสาวศิชาพัชร์  ทองงอม ธุรการโรงเรียน
82 สพป.ตรัง เขต 1 140238 : วัดหนองเป็ด นางสาววิลาวัลย์  แก้ววิเชียร ครู
83 สพป.ตรัง เขต 1 140239 : บ้านหนองชุมแสง พัชรีพร  ชัยเดช ธุรการ
84 สพป.ตรัง เขต 1 140239 : บ้านหนองชุมแสง นางสาวนุชนาถ  แก้วเม่ง ครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
85 สพป.ตรัง เขต 1 140224 : วัดควนนิมิตศิลา รัตนา  เพชรชู ครู
86 สพป.ตรัง เขต 1 140225 : บ้านไทรงาม ประทับ  สมบัติทอง ครูโรงเรียนบ้านไทรงาม
87 สพป.ตรัง เขต 1 140226 : บ้านลำพิกุล ศจีวรรณ  คงหนู ครูผู้ช่วย
88 สพป.ตรัง เขต 1 140227 : บ้านทอนพลา วิภาดา   บุญยงค์ ธุรการ
89 สพป.ตรัง เขต 1 140233 : บ้านทุ่งศาลา ธิดามาศ  แซ่เล่า ธุรการโรงเรียน
90 สพป.ตรัง เขต 1 140233 : บ้านทุ่งศาลา นายสมเกียรติ  ลีสุรพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา
91 สพป.ตรัง เขต 1 140231 : บ้านห้วยด้วน นางสาวอิสริยา  กังฮา ธุรการโรงเรียน
92 สพป.ตรัง เขต 1 140231 : บ้านห้วยด้วน นางสาวชญานันท์  สุโสะ ครู
93 สพป.ตรัง เขต 1 140231 : บ้านห้วยด้วน นายธีศานติ์   กาญจนศรีเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียน
94 สพป.ตรัง เขต 1 140232 : บ้านในควน นางสาวสุลาวัลย์  พลศรี ธุรการโรงเรียน
95 สพป.ตรัง เขต 1 140232 : บ้านในควน ชุติมา  สิทธิพันธ์ ครู
96 สพป.ตรัง เขต 1 140228 : บ้านทุ่งหนองแห้ง นายปรีชา   เจริญลาภ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง
97 สพป.ตรัง เขต 1 140222 : บ้านโคกทราย สุมีนา  ชัยเพ็ชร ธุรการโรงเรียน
98 สพป.ตรัง เขต 1 140222 : บ้านโคกทราย นางทิพย์วัลย์  ศรีเกตุ ครู
99 สพป.ตรัง เขต 1 140249 : บ้านย่านตาขาว รัตนา  หล่อสุพรรณพร ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว
100 สพป.ตรัง เขต 1 140257 : บ้านนายายหม่อม จันทร์จุฬา  ใจกว้าง ครู
101 สพป.ตรัง เขต 1 140256 : บ้านควนโพธิ์ กลิ่นทิพย์  ศรีเพชร ครู
102 สพป.ตรัง เขต 1 140235 : วัดชลวาปีวิหาร นางสาวโสภิดา  ศรีสงคราม พนักงานราชการ
103 สพป.ตรัง เขต 1 140235 : วัดชลวาปีวิหาร นางสาวดวงเดือน  ขวัญนิมิตร ธุรการโรงเรียน
104 สพป.ตรัง เขต 1 140252 : บ้านทุ่งเกาะญวน นายนิทัศน์  ผ่องอำไพ ครู
105 สพป.ตรัง เขต 1 140158 : หาดทรายทอง นางสาวษรวดี  จำปา ครู
106 สพป.ตรัง เขต 1 140159 : บ้านแหลม นางสาวเจษฎาภรณ์  เสียมไหม ครู
107 สพป.ตรัง เขต 1 140156 : บ้านสามแยก สุกัลยา  เวชสิทธิ์ ครู
108 สพป.ตรัง เขต 1 140156 : บ้านสามแยก นายธวัชชัย  เสียมไหม ธุรการโรงเรียน
109 สพป.ตรัง เขต 1 140157 : บ้านทอนหาน เรณู  ชื่นจิตร ครู
110 สพป.ตรัง เขต 1 140153 : บ้านท่าข้าม ตรีสุธา  ตัญจะโร ครู
111 สพป.ตรัง เขต 1 140154 : บ้านหยงสตาร์ นางจรรยา  หยงสตาร์ ครูโรงเรียนบ้านหยงสตาร์
112 สพป.ตรัง เขต 1 140155 : ทุ่งรวงทอง ประภาพร  หะหมาน ครูอัตราจ้าง
113 สพป.ตรัง เขต 1 140155 : ทุ่งรวงทอง ประภาพร  หะหมาน ครูอัตราจ้าง
114 สพป.ตรัง เขต 1 140161 : วัดท่าพญา ณัฐชนก  รัตนสุภา ครู
115 สพป.ตรัง เขต 1 140168 : บ้านทุ่งยาว งามตา  สุจริตธุระการ ครู
116 สพป.ตรัง เขต 1 140169 : บ้านหนองหว้า นางนันธิกา  ติประดิษฐ ครู
117 สพป.ตรัง เขต 1 140171 : บ้านทุ่งมะขามป้อม นุชณา  ขันประกอบ ครู
118 สพป.ตรัง เขต 1 140171 : บ้านทุ่งมะขามป้อม นุชณา  ขันประกอบ ครู
119 สพป.ตรัง เขต 1 140166 : บ้านยวนโปะ นางสาวศิวดาติ์  มากบัว ครู
120 สพป.ตรัง เขต 1 140166 : บ้านยวนโปะ ปรีชา  ช่วยดวง ครู
121 สพป.ตรัง เขต 1 140167 : บ้านป่าแก่ นางสาววิชชุดา  รองเดช ครูอัตราจ้าง
122 สพป.ตรัง เขต 1 140164 : บ้านบางด้วน มนทิรา  กังแฮ ครู
123 สพป.ตรัง เขต 1 140165 : วัดควนวิไล นางสาวรวีย์  แซ่เตียว ธุรการโรงเรียน
124 สพป.ตรัง เขต 1 140165 : วัดควนวิไล จันทนา  บุญนิ่ม ครู
125 สพป.ตรัง เขต 1 140163 : บ้านหนองยายแม็ม นิรุสลินดา  ชายภักตร์ ครู
126 สพป.ตรัง เขต 1 140173 : บ้านหนองโต๊ะ นางสาวสุนิษา  รองเดช ธุรการ
127 สพป.ตรัง เขต 1 140177 : บ้านห้วยม่วง ชุษณา  นัครา ครู
128 สพป.ตรัง เขต 1 140177 : บ้านห้วยม่วง บุษยกาญจน์  กูมุดา เจ้าหน้าที่ธุรการ
129 สพป.ตรัง เขต 1 140178 : บ้านหินคอกควาย สายใจ  กลิ่นเพชร ครู โรงเรียนบ้านหินคอกควาย
130 สพป.ตรัง เขต 1 140179 : บ้านหัวควน นางสาวรีนา  หมาดอี ครู
131 สพป.ตรัง เขต 1 140180 : บ้านวังศิลา นางสาวสุธิรา  จิตรหลัง ครู
132 สพป.ตรัง เขต 1 140180 : บ้านวังศิลา นางยวนใจ  สุวรรณ์ ครู
133 สพป.ตรัง เขต 1 140193 : บ้านควนไม้ดำ ไกรศร  เสลา ครู
134 สพป.ตรัง เขต 1 140187 : บ้านลำปลอกเหนือ รัตนาภรณ์ ติ้นซุ่ย  ติ้นซุ่ย ครู
135 สพป.ตรัง เขต 1 140188 : บ้านหาดเลา นางนิตยา  ชูบาล ครู
136 สพป.ตรัง เขต 1 140185 : บ้านปะเหลียน กานดา   ศรีนิ่ม ครู โรงเรียนบ้านปะเหลียน
137 สพป.ตรัง เขต 1 140186 : บ้านลำแคลง นันท์นภัสร์  แต้มประสิทธิ์ ธุรการ
138 สพป.ตรัง เขต 1 140176 : บ้านเขาติง ประเวศ  อนันตวรพจน์ ครู
139 สพป.ตรัง เขต 1 140176 : บ้านเขาติง รัศมี   หูเขียว ครูอัตราจ้าง
140 สพป.ตรัง เขต 1 140174 : บ้านลิพัง พรเพ็ญ  ณ พัทลุง ครู
141 สพป.ตรัง เขต 1 140175 : บ้านทุ่งปาหนัน นางสาวอัมภวัน  หมาดหวัง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
142 สพป.ตรัง เขต 1 140181 : บ้านสุโสะ สุพัตรา  เสียมไหม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
143 สพป.ตรัง เขต 1 140181 : บ้านสุโสะ นางดาราพร  ทองขวิด ครู
144 สพป.ตรัง เขต 1 140182 : บ้านท่าคลอง ปิยะนันท์  จิโสะ ครูอัตราจ้าง
145 สพป.ตรัง เขต 1 140182 : บ้านท่าคลอง ชาลี  เทศนอก ผู้อำนวยการสถานศึกษา
146 สพป.ตรัง เขต 1 140183 : ทุ่งไทรทอง มะลิตา  ใจสมุทร ธุรการโรงเรียน
147 สพป.ตรัง เขต 1 140183 : ทุ่งไทรทอง นางสาวเมธาวี  มานะกล้า ครู
148 สพป.ตรัง เขต 1 140184 : บ้านท่าเทศ นายสมพร  ศรีสวัสดิ์ ครูช่วยสอน
149 สพป.ตรัง เขต 1 140172 : หนองผักฉีด นวธรภร  ชูแก้ว ครู
150 สพป.ตรัง เขต 1 140189 : บ้านหนองเจ็ดบาท ธิดารัตน์  เทพกุล ครูอัตราจ้าง
151 สพป.ตรัง เขต 1 140190 : บ้านแหลมสอม นางจารุวรรณ  กังแฮ ครู
152 สพป.ตรัง เขต 1 140191 : บ้านนาทุ่ง จันทนา  ศรีเทพ ครู
153 สพป.ตรัง เขต 1 140292 : วัดไทรทอง นายจิรศักดิ์  ลีนะธรรม ธุรการโรงเรียน
154 สพป.ตรัง เขต 1 140293 : วัดนางประหลาด นายมลเทียน  รอดคืน ครูโรงเรียนวัดนางประหลาด
155 สพป.ตรัง เขต 1 140294 : บ้านไร่หลวง นางสาววิลาสิณี   สุทธินวล ครูจ้างสอน
156 สพป.ตรัง เขต 1 140299 : บ้านช่อง สุพัตรา  ด้วงสุข ครู
157 สพป.ตรัง เขต 1 140300 : วัดช่องเปี่ยมราษฎร์ นภาวรรณ  ขวัญเมือง ครู
158 สพป.ตรัง เขต 1 140301 : บ้านห้วยลึก อมรรัตน์  ชัยเพชร ครู
159 สพป.ตรัง เขต 1 140301 : บ้านห้วยลึก อาภาภรณ์  พูลรักษ์ ครูผู้ช่วย
160 สพป.ตรัง เขต 1 140288 : วัดธรรมาราม สิริพัชร์   บุญกราน ครู
161 สพป.ตรัง เขต 1 140289 : บ้านเกาะปุด ทิวาพร  ทวิสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านเกาะปุด
162 สพป.ตรัง เขต 1 140290 : วัดควนสีนวล อนุสรณ์  จิตบุญ ครู
163 สพป.ตรัง เขต 1 140285 : บ้านหนองไทร ลักขณา  เสนปาน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
164 สพป.ตรัง เขต 1 140283 : วัดจอมไตร ธัญญามาศ  เพชรพูล ครูผู้ช่วย
165 สพป.ตรัง เขต 1 140286 : ไทรงาม พัทธนันท์   สะดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
166 สพป.ตรัง เขต 1 140286 : ไทรงาม รัชนี  เกตดำ ครู
167 สพป.ตรัง เขต 1 140287 : บ้านควนสวรรค์ นางวินันทการ  เทพเกลี้ยง ครู
168 สพป.ตรัง เขต 1 140298 : บ้านคลองลำปริง เรวดี   เอียดจุ้ย ครูอัตราจ้าง
169 สพป.ตรัง เขต 1 140298 : บ้านคลองลำปริง บุษบาวรรณ  จำเริญ ครูอัตราจ้าง
170 สพป.ตรัง เขต 1 140296 : บ้านหนองยวน นางพิมพ์ศิริ  หอยสกุล ครู
171 สพป.ตรัง เขต 1 140296 : บ้านหนองยวน นางสาวนันทิชา  สงคง ครูผู้ช่วย
172 สพป.ตรัง เขต 1 140297 : บ้านทุ่งส้มป่อย สุคนธา  ชัยทอง ครูอัตราจ้าง
173 สพป.ตรัง เขต 1 140297 : บ้านทุ่งส้มป่อย นางกัณกนิษฐ์  ดำแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
174 สพป.ตรัง เขต 1 140295 : วัดมงคลสถาน จริยาพรรณ  หยงสตาร์ ธุรการโรงเรียน
175 สพป.ตรัง เขต 1 140295 : วัดมงคลสถาน วรรณฤดี  ไกรนรา ครูอัตราจ้าง
176 สพป.ตรัง เขต 1 140327 : บ้านตะเสะ เกศมณี  จิตเที่ยง เจ้าหน้าที่ธุรการ
177 สพป.ตรัง เขต 1 140328 : บ้านนาทะเล นางสาวสิรินันท์  เผือกละม้าย ครู
178 สพป.ตรัง เขต 1 140329 : บ้านโคกรัก จิราพร  อ่อนชื่นจิตร ธุรการ
179 สพป.ตรัง เขต 1 140329 : บ้านโคกรัก อานน  ทองสงฆ์ ครู
180 สพป.ตรัง เขต 1 140326 : บ้านทุ่งกอ นางนงเยาว์  ลีละวัฒน์วัฒนา เจ้าหน้าที่ธุรการ
181 สพป.ตรัง เขต 1 140326 : บ้านทุ่งกอ เยาวลักษณ์  แสงจันทร์ ธุรการ
182 สพป.ตรัง เขต 1 140325 : บ้านบ้าหวี นางปฏิมาพร  ศรีไตรรัตน์ ครู
183 สพป.ตรัง เขต 1 140325 : บ้านบ้าหวี ชุติกาญจน์  สลาหลง ธุรการโรงเรียน
184 สพป.ตรัง เขต 1 140324 : บ้านบกหัก นางสาวอะติมา  เหมนแก้ว ครู
185 สพป.ตรัง เขต 1 140320 : หาดสำราญ ดวงใจ  ใจตรง ครู
186 สพป.ตรัง เขต 1 140321 : วัดหนองสมาน นวพรรษอนงต์  ปะลิมิชัย ธุรการโรงเรียน
187 สพป.ตรัง เขต 1 140321 : วัดหนองสมาน นวพรรษอนงต์  ปะลิมิชัย ธุรการโรงเรียน
188 สพป.ตรัง เขต 1 140322 : บ้านปากปรน นางสาวจีรณัฐ  งูตูล ธุรการโรงเรียน
189 สพป.ตรัง เขต 1 140323 : วัดปากปรน กมลรัตน์  วันแรก เจ้าหน้าที่ธุรการ