รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ตรัง เขต 2 140078 : บ้านเกาะเคี่ยม วินิตย์  มากมา ครู
2 สพป.ตรัง เขต 2 140078 : บ้านเกาะเคี่ยม นางสาวชมพูนุช  บุญสนอง ครู
3 สพป.ตรัง เขต 2 140069 : บ้านหาดยาว ธาดา  สู้ณรงค์ ครู
4 สพป.ตรัง เขต 2 140069 : บ้านหาดยาว สุภานนท์  ห้าหยัง เจ้าหน้าที่ธุรการ
5 สพป.ตรัง เขต 2 140069 : บ้านหาดยาว สุทัด  ทองพิมล ครู
6 สพป.ตรัง เขต 2 140070 : บ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา วัลทินี  เพ็ชร์เพ็ง ครู(อัตราจ้าง)
7 สพป.ตรัง เขต 2 140071 : บ้านมดตะนอย พลศิลป์  ตรังคบุรีรัตน์ ครู
8 สพป.ตรัง เขต 2 140065 : บ้านเกาะมุกด์ นางวรนิษฐา  สุดสนิท ครูธุรการ
9 สพป.ตรัง เขต 2 140067 : บ้านเกาะลิบง นางสาวสุขวภา  กังงิ่น เจ้าหน้าที่ธุรการ
10 สพป.ตรัง เขต 2 140068 : บ้านบาตูปูเต๊ะ ณัฐนันท์  สินสถิตพร ครูผู้ช่วย
11 สพป.ตรัง เขต 2 140053 : บ้านคลองชีล้อม รัชดาภรณ์  หาดสุด เจ้าหน้าที่ธุรการ
12 สพป.ตรัง เขต 2 140055 : บ้านหนองเสม็ด นางสาวศศิวิมล  ฮ่องช่วน ครู
13 สพป.ตรัง เขต 2 140082 : บ้านคลองลุ นาตยา  รักเกต ครู
14 สพป.ตรัง เขต 2 140083 : บ้านบางเตา รอสีดา  สูนสละ ครู
15 สพป.ตรัง เขต 2 140089 : วัดควนธานี ไพศาล  นาคแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 สพป.ตรัง เขต 2 140089 : วัดควนธานี นภสรณ์  นวลพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
17 สพป.ตรัง เขต 2 140091 : บ้านโคกยาง นายวุฒิชัย  บุญขัน ครู
18 สพป.ตรัง เขต 2 140097 : บ้านน้ำฉา สุธิดา  รุ่งเช้า ธุรการ
19 สพป.ตรัง เขต 2 140066 : บ้านท่าโต๊ะเมฆ กรรณิการ์   สุวรรณบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
20 สพป.ตรัง เขต 2 140072 : บ้านพระม่วง ปกาศิต  สักกะพลางกูร ธุรการโรงเรียน
21 สพป.ตรัง เขต 2 140072 : บ้านพระม่วง นุสรา  เลิศจรัสพงศ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
22 สพป.ตรัง เขต 2 140064 : บ้านนาเกลือ กฤษนีย์  ทิมบำรุง ครู
23 สพป.ตรัง เขต 2 140085 : บ้านท่าส้ม พนม  สินธุ์ประจิม ครู ชำนาญการพิเศษ
24 สพป.ตรัง เขต 2 140087 : บ้านท่าปาบ จุรีย์  ชุมพล ครู
25 สพป.ตรัง เขต 2 140056 : บ้านบางเป้า วรรลี  ไมหมาด ครู
26 สพป.ตรัง เขต 2 140056 : บ้านบางเป้า นายสมบัติ  เรืองราย ครู
27 สพป.ตรัง เขต 2 140057 : บ้านป่าเตียว อธิพร   โสะพันธ์ ธุรการ
28 สพป.ตรัง เขต 2 140076 : วัดสีหราษฎร์ศรัทธา บุปผา  หมานระโต๊ะ ครู
29 สพป.ตรัง เขต 2 140060 : บ้านควนตุ้งกู นายมูญาฮีดีน  เลงสะ ครู
30 สพป.ตรัง เขต 2 140063 : บ้านน้ำราบ พรพิทย์  อุยสุย ครู
31 สพป.ตรัง เขต 2 140062 : บ้านบางสัก นางสาวประทุม  ศรีวะโร ครู
32 สพป.ตรัง เขต 2 140094 : บ้านพรุใหญ่ สุดารัตน์  เพชรสุทธิ์ ครู
33 สพป.ตรัง เขต 2 140093 : บ้านบางหมาก นางสุภาพร  เหมือนพรรณราย ครู
34 สพป.ตรัง เขต 2 140058 : บ้านตะเคียนหลบฟ้า นายมนัส  หลังเจะนุ้ย ครู ชำนาญการ
35 สพป.ตรัง เขต 2 140059 : บ้านไร่ใหญ่ จิณัฐตา  สัญกุล ครูอัตราจ้าง
36 สพป.ตรัง เขต 2 140095 : บ้านทุ่งอิฐ นางสาวคันธมาศ  เตียวย่อง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ
37 สพป.ตรัง เขต 2 140080 : บ้านย่านซื่อ อมรรัตน์  ชัยฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
38 สพป.ตรัง เขต 2 140080 : บ้านย่านซื่อ นายศุภโชค  บูก๋ง ครู
39 สพป.ตรัง เขต 2 140075 : วัดวารีวง นางสาวเพ็ญพักตร์  ศักดา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
40 สพป.ตรัง เขต 2 140073 : บ้านแหลม นายมนัส   เจริญฤทธิ์ ครู
41 สพป.ตรัง เขต 2 140054 : บ้านปาเต ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรพรรณ  สุวรรณรัตน์ พนักงานราชการ
42 สพป.ตรัง เขต 2 140198 : วัดเจริญร่มเมือง วัชระ  เจนภักดีกุล ครู
43 สพป.ตรัง เขต 2 140199 : บ้านโตน นางสาวสุพรรษา   วังจำนงค์ ครูอัตราจ้าง
44 สพป.ตรัง เขต 2 140199 : บ้านโตน นางสาวจุฑารัตน์  คงสง ครูธุรการ
45 สพป.ตรัง เขต 2 140201 : บ้านพรุเตย sirirat  doungchoo ครู
46 สพป.ตรัง เขต 2 140202 : กมลศรี อาลิษา  เกลือมีผล3920500126042 ครู
47 สพป.ตรัง เขต 2 140203 : บ้านสายควน สุพัฒน์  ยืนยง ครู
48 สพป.ตรัง เขต 2 140196 : บ้านแหลมไทร นันทวัน  หยีสัน พนักงานราชการ
49 สพป.ตรัง เขต 2 140197 : บ้านแหลมมะขาม นางสาวขอดีย๊ะ  อันวิเศษ ครูผู้ช่วย
50 สพป.ตรัง เขต 2 140197 : บ้านแหลมมะขาม Julaporn  Tapchalerm ครูผู้ช่วย
51 สพป.ตรัง เขต 2 140220 : บ้านทุ่งขี้เหล็ก นางสาวปาริณี  ว่าโระ ครูผู้ช่วย
52 สพป.ตรัง เขต 2 140220 : บ้านทุ่งขี้เหล็ก นางภัทธิรา  ทองบัว ครูผู้ช่วย
53 สพป.ตรัง เขต 2 140194 : บ้านเขาไม้แก้ว วิเชน  เหมะรักษ์ ครู
54 สพป.ตรัง เขต 2 140205 : บ้านกลิ้งกลอง นายเจริญศักดิ์   จันทรานนท์ ครู
55 สพป.ตรัง เขต 2 140206 : บ้านนาเมืองเพชร ยงยุทธ์  แซ่ตั้น ครู
56 สพป.ตรัง เขต 2 140206 : บ้านนาเมืองเพชร เยาวพา  วัลลิยสัจจกุล ครู
57 สพป.ตรัง เขต 2 140207 : บ้านห้วยไทร เกศิรินทร์  สังแดหวา ครู
58 สพป.ตรัง เขต 2 140211 : บ้านไร่ออก รัตนาวดี   จันทร์นุ่น ครู
59 สพป.ตรัง เขต 2 140213 : บ้านบ่อหิน อรวรรณ  รักรู้ ครู
60 สพป.ตรัง เขต 2 140214 : บ้านดุหุน นูรอัยน่า  สีหมูด ครูผู้ช่วย
61 สพป.ตรัง เขต 2 140215 : บ้านไสต้นวา ชนาภา  สุระกุล ครู
62 สพป.ตรัง เขต 2 140215 : บ้านไสต้นวา เจนจิรา  จิตฉลาด ครู
63 สพป.ตรัง เขต 2 140216 : บ้านหัวหิน วราลักษณ์  ซุ้นสั้น ครูชำนาญการ
64 สพป.ตรัง เขต 2 140217 : บ้านพรุจูด พรอุมา  ประเสริฐ ครู
65 สพป.ตรัง เขต 2 140217 : บ้านพรุจูด วิยะดา  บุญชัย ผู้อำนวยการ
66 สพป.ตรัง เขต 2 140219 : หาดปากเมง ธัญภัส  ช่วยธานี ครู
67 สพป.ตรัง เขต 2 140219 : หาดปากเมง วีรยุทธ  สงชู ครู
68 สพป.ตรัง เขต 2 140212 : บ้านฉางหลาง รัตนาภรณ์  ชูพูล ครูผู้ช่วย
69 สพป.ตรัง เขต 2 140212 : บ้านฉางหลาง ขวัญฤดี  ดำคงเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ
70 สพป.ตรัง เขต 2 140218 : วัดไม้ฝาด ชวลา  ตันตรัตนพงษ์ ครู ค.ศ.1
71 สพป.ตรัง เขต 2 140218 : วัดไม้ฝาด ปรียาภรณ์  ปรุงแก้ว พนักงานราชการ
72 สพป.ตรัง เขต 2 140209 : บ้านผมเด็น นางสาวพสชนัน   ไชยคช ครู
73 สพป.ตรัง เขต 2 140210 : บ้านห้วยต่อ นางสาวดวงพร  เลิศสุทธิกุล ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านห้วยต่อ
74 สพป.ตรัง เขต 2 140210 : บ้านห้วยต่อ นางศิลป์ศุภา  เซ่งง่าย เจ้าหน้าที่ธุรการ
75 สพป.ตรัง เขต 2 140105 : วัดคีรีวิหาร สฤษดิ์มาศ  เรืองขำ ครูผู้ช่วย
76 สพป.ตรัง เขต 2 140106 : บ้านหนองปรือ เบญจวรรณ  ศรีเทพ เจ้าหน้าที่ธุรการ
77 สพป.ตรัง เขต 2 140116 : บ้านเขากอบ ภาวดี  ล่องตี้ ครู
78 สพป.ตรัง เขต 2 140113 : วัดกาญจนบริรักษ์ อิสสตรี  จิตรอักษร ธุรการโรงเรียน
79 สพป.ตรัง เขต 2 140113 : วัดกาญจนบริรักษ์ อาวุธ  พุฒด้วง เจ้าหน้าที่ธุรการ
80 สพป.ตรัง เขต 2 140107 : บ้านควนตัง ปราณี  แก่นจันทร์ ครู
81 สพป.ตรัง เขต 2 140126 : ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) นางสุจินต์  สีใหม ครู
82 สพป.ตรัง เขต 2 140125 : บ้านไสมะม่วง กุลลัดดา   จิตรอักษร ธุรการ
83 สพป.ตรัง เขต 2 140125 : บ้านไสมะม่วง อนุชิต  อาวุธ ครู
84 สพป.ตรัง เขต 2 140123 : วัดเขา ณัฐภัสสร  บุญธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
85 สพป.ตรัง เขต 2 140137 : บ้านทุ่งต่อ วีรินทร์  ไชยศร ครู
86 สพป.ตรัง เขต 2 140137 : บ้านทุ่งต่อ สิริวรรณ  ทิพย์พินิจ ครู
87 สพป.ตรัง เขต 2 140148 : บ้านหนองหมอ ภาณุพันธุ์  ขาวสังข์ ครู
88 สพป.ตรัง เขต 2 140149 : บ้านป่ากอ นางศิราณี   คงปลอด ครู
89 สพป.ตรัง เขต 2 140150 : บ้านไสบ่อ ภาศิริ  เสน่หา ครูชำนาญการพิเศษ
90 สพป.ตรัง เขต 2 140130 : ไทยรัฐวิทยา102(บ้านเกาะเต่า) นางสาวสุดารัตน์  ทองแก้ว ธุรการโรงเรียน
91 สพป.ตรัง เขต 2 140130 : ไทยรัฐวิทยา102(บ้านเกาะเต่า) นางสาวภิรมย์ญา   ไชยวรรณ ธุรการโรงเรียน
92 สพป.ตรัง เขต 2 140141 : บ้านทุ่งศาลา ราตรี  คลายทุกข์ ครู
93 สพป.ตรัง เขต 2 140143 : บ้านควนพญา ละมุล  เนีียมชูชื่น พนักงานราชการ
94 สพป.ตรัง เขต 2 140146 : วัดนาวง ปวีณา  คงเขียว ครู โรงเรียนวัดนาวง
95 สพป.ตรัง เขต 2 140147 : บ้านเหนือคลอง นายภักดี  พรมแก้ว ครูผู้ช่วย
96 สพป.ตรัง เขต 2 140102 : บ้านควนอารี สายชล  สิกขาจารย์ ครู
97 สพป.ตรัง เขต 2 140098 : วัดบางดี นายสาคร  เจียวก๊ก ครูโณงเรียนวัดบางดี
98 สพป.ตรัง เขต 2 140098 : วัดบางดี คลาด  อ่อนรู้ที่ ครู
99 สพป.ตรัง เขต 2 140099 : บ้านซา นางตรีธาทิพย์  ย่องซื่อ ครู
100 สพป.ตรัง เขต 2 140135 : บ้านน้ำพราย นายกิตติพงษ์  จิตรอักษร ธุรการโรงเรียน
101 สพป.ตรัง เขต 2 140135 : บ้านน้ำพราย วนิดา  โพธิศิริ ธุรการ
102 สพป.ตรัง เขต 2 140133 : วัดควนไทร นางสาวธัญญาทิพย์  รอดภัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
103 สพป.ตรัง เขต 2 140133 : วัดควนไทร นายเกียรติศักดิ์  ส่งแสง ครู
104 สพป.ตรัง เขต 2 140138 : วัดปากแจ่ม นางสกาวเดือน  ศรีสุข ครู
105 สพป.ตรัง เขต 2 140109 : บ้านท่ามะปราง วรัญญา  สิงห์มณี ธุรการ
106 สพป.ตรัง เขต 2 140109 : บ้านท่ามะปราง วรัญญา  สิงห์มณี เจ้าหน้าที่ธุรการ
107 สพป.ตรัง เขต 2 140110 : บ้านคลองคุ้ย นางสาวฐิติมา  สงขำ ครู
108 สพป.ตรัง เขต 2 140111 : บ้านลำแพะ ชีวิน  วัฒนสิน ครู
109 สพป.ตรัง เขต 2 140131 : บ้านลำภูรา นุชรี  นุ่นจุ้ย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
110 สพป.ตรัง เขต 2 140132 : วัดสิทธิโชค จันทิมา  เสนทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดสิทธิโชค
111 สพป.ตรัง เขต 2 140142 : บ้านวังลำ ภีรดา  มานันตพงศ์ ครู
112 สพป.ตรัง เขต 2 140142 : บ้านวังลำ จิราภรณ์  ตรีรัตน์ ครู
113 สพป.ตรัง เขต 2 140140 : บ้านเขาพรุเสม็ด พริ้มเพรา  ทองสุข ครู
114 สพป.ตรัง เขต 2 140139 : วัดไตรสามัคคี วิไลลักษณ์  รองพล ครู
115 สพป.ตรัง เขต 2 140139 : วัดไตรสามัคคี ธิดา  นิรันเรือง ครู
116 สพป.ตรัง เขต 2 140127 : วัดศรีรัตนาราม วรรณา  รักช่วย ครูอัตราจ้าง
117 สพป.ตรัง เขต 2 140128 : บ้านห้วยน้ำเย็น กิตติกร  ตุลยกุล ครู
118 สพป.ตรัง เขต 2 140128 : บ้านห้วยน้ำเย็น จันจิรา  เพชรฤทธิ์ ครู
119 สพป.ตรัง เขต 2 140120 : บ้านหนองสองพี่น้อง รัชฎาภรณ์  จันทร์พุฒ ครูธุรการ
120 สพป.ตรัง เขต 2 140121 : บ้านควนเลียบ เดือน  หงษาวดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
121 สพป.ตรัง เขต 2 140122 : บ้านวังหลาม นางปริชาติ   ภิรมย์ ครู
122 สพป.ตรัง เขต 2 140118 : บ้านหนองราโพ นางสาวสุคนธ์  สิงห์มณี ธุรการ
123 สพป.ตรัง เขต 2 140118 : บ้านหนองราโพ พิชามญธุ์  สุขดี ครูอัตราจ้าง
124 สพป.ตรัง เขต 2 140115 : วัดห้วยนาง (วันครู2501) จิตติมา  จันทร์ราช ครูอัตราจ้าง
125 สพป.ตรัง เขต 2 140114 : ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ยุพา  ผลงาม ครู
126 สพป.ตรัง เขต 2 140263 : วัดเขาวิเศษ ชุลีภรณ์  จำปา ครู
127 สพป.ตรัง เขต 2 140264 : บ้านเขาโอน นางสาวจุฑารัตน์  ศรีจันทร์ทอง ครูอัตราจ้าง
128 สพป.ตรัง เขต 2 140265 : บ้านคลองโตน พงศกร  แก้วประชุม ครูผู้ช่วย
129 สพป.ตรัง เขต 2 140270 : บ้านหนองคล้า สุภัทราวดี  นกหรีด ครู
130 สพป.ตรัง เขต 2 140271 : บ้านหน้าเขา ฉวี  ยอดทอง ครู
131 สพป.ตรัง เขต 2 140272 : บ้านหลังเขา ณัฎฐ์วลัญช์  วัฒนสิน ครูผู้ช่วย
132 สพป.ตรัง เขต 2 140268 : บ้านทุ่งยาง อนิตตา  วุ่นสั่งทำ ครูผู้ช่วย
133 สพป.ตรัง เขต 2 140269 : วัดทุ่งใหญ่ นพพร  สม่าหลี ครู
134 สพป.ตรัง เขต 2 140269 : วัดทุ่งใหญ่ นางสาวอรยา  ขวัญศรีสุทธิ์ ธุรการ
135 สพป.ตรัง เขต 2 140266 : บ้านจิจิก นางสาวชุติมาตย์  สนิทปู่ ครู
136 สพป.ตรัง เขต 2 140280 : สวนป่าประชาอุปถัมภ์ สุธรรม  คงชูศรี ครู
137 สพป.ตรัง เขต 2 140280 : สวนป่าประชาอุปถัมภ์ อลงกรณ์  เหง้าละคร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
138 สพป.ตรัง เขต 2 140276 : วัดน้ำฉ่า นางสาววิไลวรรณ  แสงหิรัญ ธุรการโรงเรียนวัดน้ำฉ่า
139 สพป.ตรัง เขต 2 140279 : บ้านบางพระ อดาภรณ์  ชุมอักษร ครูชำนาญการ
140 สพป.ตรัง เขต 2 140279 : บ้านบางพระ นางจิราภรณ์  นุ่นชูผล เจ้าหน้าที่ธุรการ
141 สพป.ตรัง เขต 2 140267 : บ้านช่องลม บุญรวี  คลายทุกข์ ครู
142 สพป.ตรัง เขต 2 140273 : บ้านช่องหาร นางอักษร  กลำพบุตร ครู
143 สพป.ตรัง เขต 2 140275 : บ้านต้นปรง วรรณษา  มุกดา ครู โรงเรียนบ้านต้นปรง
144 สพป.ตรัง เขต 2 140274 : บ้านไชยภักดี รัชฎาวรรณ  ธีรธิติ ครู
145 สพป.ตรัง เขต 2 140278 : บ้านบางคราม รจนาพร  เคี่ยมการ เจ้าหน้าที่ธุรการ
146 สพป.ตรัง เขต 2 140277 : บ้านในปง อิทธิพัฒน์  หนูเพชร ครูโรงเรียนบ้านในปง
147 สพป.ตรัง เขต 2 140277 : บ้านในปง นางจารุพันธ์  คงหนู ครูผู้ช่วย
148 สพป.ตรัง เขต 2 140277 : บ้านในปง สุวิศา  ลักษณะ ครู
149 สพป.ตรัง เขต 2 140281 : บ้านหนองชุมแสง สุภาพร  สมใจนึก ครู
150 สพป.ตรัง เขต 2 140281 : บ้านหนองชุมแสง นายยุทธพล   น้ำเยื้อง ครูผู้ช่วย
151 สพป.ตรัง เขต 2 140304 : บ้านทอนเหรียน อัจฉราภรณ์  บัวแก้ว ครู
152 สพป.ตรัง เขต 2 140304 : บ้านทอนเหรียน รวงทอง  ใจกระจ่าง ครู
153 สพป.ตรัง เขต 2 140304 : บ้านทอนเหรียน รวงทอง  ใจกระจ่าง ครู
154 สพป.ตรัง เขต 2 140312 : บ้านลำช้าง นางกนกพร  กิจวิจิตร ครู
155 สพป.ตรัง เขต 2 140318 : บ้านโพธิ์น้อย นางสุพัตรา   ศรีปาน ครูชำนาญการ
156 สพป.ตรัง เขต 2 140318 : บ้านโพธิ์น้อย นางสาวรอฮานา  นาวารี ครูผู้ช่วย
157 สพป.ตรัง เขต 2 140319 : วัดโคกเลียบ นราทิพย์  เยาว์สนิท ครู
158 สพป.ตรัง เขต 2 140306 : วัดเขาพระ ดรุณี  เต้งชู ครูผู้ช่วย
159 สพป.ตรัง เขต 2 140307 : บ้านควนหนองกก ณัฐชยาน์  เพ็ชรสุข ครู
160 สพป.ตรัง เขต 2 140307 : บ้านควนหนองกก นางดวงพร  หนูทอง ครู
161 สพป.ตรัง เขต 2 140313 : บ้านทุ่งสมอ นายสุทัศน์  จริยาโสวรรณ ครู
162 สพป.ตรัง เขต 2 140305 : บ้านหนองมวง สารภี  สมจิตต์ ครูชำนาญการ
163 สพป.ตรัง เขต 2 140305 : บ้านหนองมวง นางสารภี  สมจิตต์ ครู
164 สพป.ตรัง เขต 2 140302 : วัดควนเมา สุธาศรี  คงชู ครู
165 สพป.ตรัง เขต 2 140302 : วัดควนเมา นายสุระเชษฐ   ศรีสงคราม ครู
166 สพป.ตรัง เขต 2 140303 : บ้านไร่ใหญ่ ทรรศนศักดิ์  เทพอักษร ครู
167 สพป.ตรัง เขต 2 140314 : บ้านหนองบัว คณิตศาสตร์  ขวัญดี ครู
168 สพป.ตรัง เขต 2 140315 : วัดถ้ำพระพุทธ นางสาวสมฤดี  ชิตชลธาร ครูผู่ช่วย
169 สพป.ตรัง เขต 2 140316 : บ้านหนองศรีจันทร์ วราภรณ์  อินทร์ทอง ครูผู้ช่วย
170 สพป.ตรัง เขต 2 140317 : บ้านต้นไทร นางสาลินีย์  บุรีรักษ์ ครู
171 สพป.ตรัง เขต 2 140310 : บ้านควนหนองยาง นายวัชศิลป์  แก้วรักษ์ ครูธุรการ
172 สพป.ตรัง เขต 2 140311 : บ้านหนองบัวน้อย ลดาวัลย์  เพ็ญทองดี ครู
173 สพป.ตรัง เขต 2 140308 : บ้านคลองมวน อรอุมา  สุขดำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
174 สพป.ตรัง เขต 2 140309 : บ้านไทรบ่วง นฤมล  หนูอินทร์แก้ว ครู