รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ตรัง เขต 2 140078 : บ้านเกาะเคี่ยม วินิตย์  มากมา ครู
2 สพป.ตรัง เขต 2 140069 : บ้านหาดยาว สุทัด  ทองพิมล ครู
3 สพป.ตรัง เขต 2 140069 : บ้านหาดยาว สุภานนท์  ห้าหยัง เจ้าหน้าที่ธุรการ
4 สพป.ตรัง เขต 2 140070 : บ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา วัลทินี  เพ็ชร์เพ็ง ครู(อัตราจ้าง)
5 สพป.ตรัง เขต 2 140071 : บ้านมดตะนอย พลศิลป์  ตรังคบุรีรัตน์ ครู
6 สพป.ตรัง เขต 2 140065 : บ้านเกาะมุกด์ นางวรนิษฐา  สุดสนิท ครูธุรการ
7 สพป.ตรัง เขต 2 140065 : บ้านเกาะมุกด์ Raksapon  Klompong ครู
8 สพป.ตรัง เขต 2 140067 : บ้านเกาะลิบง ชลธิชา  ประสานสงฆ์ ครู
9 สพป.ตรัง เขต 2 140067 : บ้านเกาะลิบง นางสาวสุขวภา  กังงิ่น เจ้าหน้าที่ธุรการ
10 สพป.ตรัง เขต 2 140068 : บ้านบาตูปูเต๊ะ สุธารัตน์  ดำทอง ครูผู้ช่วย
11 สพป.ตรัง เขต 2 140068 : บ้านบาตูปูเต๊ะ ณัฐนันท์  สินสถิตพร ครูผู้ช่วย
12 สพป.ตรัง เขต 2 140053 : บ้านคลองชีล้อม รัชดาภรณ์  หาดสุด เจ้าหน้าที่ธุรการ
13 สพป.ตรัง เขต 2 140055 : บ้านหนองเสม็ด นางสาวศศิวิมล  ฮ่องช่วน ครู
14 สพป.ตรัง เขต 2 140082 : บ้านคลองลุ นาตยา  รักเกต ครู
15 สพป.ตรัง เขต 2 140083 : บ้านบางเตา รอสีดา  สูนสละ ครูผู้ช่วย
16 สพป.ตรัง เขต 2 140083 : บ้านบางเตา สิรินทิพย์  กลับขัน ครู
17 สพป.ตรัง เขต 2 140089 : วัดควนธานี ไพศาล  นาคแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียน
18 สพป.ตรัง เขต 2 140089 : วัดควนธานี นภสรณ์  นวลพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
19 สพป.ตรัง เขต 2 140089 : วัดควนธานี นางสาววรพัชร  เตี่ยวย่อง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
20 สพป.ตรัง เขต 2 140089 : วัดควนธานี อรยา  ขวัญศรีสุทธิ์ ธุรการ
21 สพป.ตรัง เขต 2 140091 : บ้านโคกยาง นายวุฒิชัย  บุญขัน ครู
22 สพป.ตรัง เขต 2 140097 : บ้านน้ำฉา นางสาวหทัยกานต์  ทองเหลือ ธุรการโรงเรียน
23 สพป.ตรัง เขต 2 140097 : บ้านน้ำฉา สุธิดา  รุ่งเช้า ธุรการ
24 สพป.ตรัง เขต 2 140066 : บ้านท่าโต๊ะเมฆ กรรณิการ์   สุวรรณบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
25 สพป.ตรัง เขต 2 140066 : บ้านท่าโต๊ะเมฆ นาย  เสริมศักดิ์ รักใหม่ ครู
26 สพป.ตรัง เขต 2 140072 : บ้านพระม่วง ปกาศิต  สักกะพลางกูร ธุรการโรงเรียน
27 สพป.ตรัง เขต 2 140072 : บ้านพระม่วง ปกาศิต  สักกะพลางกูร ครูธุรการ
28 สพป.ตรัง เขต 2 140064 : บ้านนาเกลือ กฤษนีย์  ทิมบำรุง ครู
29 สพป.ตรัง เขต 2 140064 : บ้านนาเกลือ ภิรมยา  แก้วสด ครูผู้ช่วย
30 สพป.ตรัง เขต 2 140064 : บ้านนาเกลือ อรวรรณ  นาเหนือ ครู
31 สพป.ตรัง เขต 2 140085 : บ้านท่าส้ม พนม  สินธุ์ประจิม ครู ชำนาญการพิเศษ
32 สพป.ตรัง เขต 2 140087 : บ้านท่าปาบ จุรีย์  ชุมพล ครู
33 สพป.ตรัง เขต 2 140056 : บ้านบางเป้า วรรลี  ไมหมาด ครู
34 สพป.ตรัง เขต 2 140056 : บ้านบางเป้า ตรีจักร  รักราวี ครู
35 สพป.ตรัง เขต 2 140056 : บ้านบางเป้า วรรลี  ไมหมาด ครู
36 สพป.ตรัง เขต 2 140056 : บ้านบางเป้า นายสมบัติ  เรืองราย ครู
37 สพป.ตรัง เขต 2 140057 : บ้านป่าเตียว นางราศรี   วังขุนพรหม ครูชำนาญการพิเศษ
38 สพป.ตรัง เขต 2 140076 : วัดสีหราษฎร์ศรัทธา บุปผา  หมานระโต๊ะ ครู
39 สพป.ตรัง เขต 2 140060 : บ้านควนตุ้งกู นางสาวบุหงา  หมาดเส็น ครู
40 สพป.ตรัง เขต 2 140060 : บ้านควนตุ้งกู นางปณิดา  กาหยี ครูคศ.1
41 สพป.ตรัง เขต 2 140060 : บ้านควนตุ้งกู นายมูญาฮีดีน  เลงสะ ครู
42 สพป.ตรัง เขต 2 140063 : บ้านน้ำราบ พรพิทย์  อุยสุย ครู
43 สพป.ตรัง เขต 2 140062 : บ้านบางสัก นางสาวประทุม  ศรีวะโร ครู
44 สพป.ตรัง เขต 2 140094 : บ้านพรุใหญ่ สุดารัตน์  เพชรสุทธิ์ ครู
45 สพป.ตรัง เขต 2 140094 : บ้านพรุใหญ่ กัลยา  จันตุด ครู
46 สพป.ตรัง เขต 2 140093 : บ้านบางหมาก นางปรียา  ต้องชู ครู
47 สพป.ตรัง เขต 2 140058 : บ้านตะเคียนหลบฟ้า นายมนัส  หลังเจะนุ้ย ครู ชำนาญการ
48 สพป.ตรัง เขต 2 140059 : บ้านไร่ใหญ่ จิณัฐตา  สัญกุล ครูอัตราจ้าง
49 สพป.ตรัง เขต 2 140095 : บ้านทุ่งอิฐ นัฏกร  เปาะทอง ครู
50 สพป.ตรัง เขต 2 140095 : บ้านทุ่งอิฐ นางสาวคันธมาศ  เตียวย่อง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ
51 สพป.ตรัง เขต 2 140080 : บ้านย่านซื่อ นายศุภโชค  บูก๋ง ครู
52 สพป.ตรัง เขต 2 140075 : วัดวารีวง นางสาวเพ็ญพักตร์  ศักดา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
53 สพป.ตรัง เขต 2 140075 : วัดวารีวง นุชมาศ  ตู้ดำ ครู
54 สพป.ตรัง เขต 2 140073 : บ้านแหลม นายมนัส   เจริญฤทธิ์ ครู
55 สพป.ตรัง เขต 2 140054 : บ้านปาเต ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรพรรณ  สุวรรณรัตน์ พนักงานราชการ
56 สพป.ตรัง เขต 2 140198 : วัดเจริญร่มเมือง วัชระ  เจนภักดีกุล ครู
57 สพป.ตรัง เขต 2 140198 : วัดเจริญร่มเมือง นางสาวอรอุมา  ไล่กสิกรรม ครู
58 สพป.ตรัง เขต 2 140199 : บ้านโตน นางสาวสุพรรษา   วังจำนงค์ ครูอัตราจ้าง
59 สพป.ตรัง เขต 2 140199 : บ้านโตน ณัฐญาพร  แซ่เจียม ครู
60 สพป.ตรัง เขต 2 140199 : บ้านโตน นางสาวจุฑารัตน์  คงสง ครูธุรการ
61 สพป.ตรัง เขต 2 140201 : บ้านพรุเตย sirirat  doungchoo ครู
62 สพป.ตรัง เขต 2 140202 : กมลศรี อาลิษา  เกลือมีผล3920500126042 ครู
63 สพป.ตรัง เขต 2 140203 : บ้านสายควน นายยวน  พงษ์ศิริกุล ครู
64 สพป.ตรัง เขต 2 140203 : บ้านสายควน สุพัฒน์  ยืนยง ครู
65 สพป.ตรัง เขต 2 140196 : บ้านแหลมไทร สุรีพร  ทิพย์ยาน ครู
66 สพป.ตรัง เขต 2 140196 : บ้านแหลมไทร นันทวัน  หยีสัน พนักงานราชการ
67 สพป.ตรัง เขต 2 140197 : บ้านแหลมมะขาม นางรอมือละ  ทิพย์ร่วง ครู
68 สพป.ตรัง เขต 2 140197 : บ้านแหลมมะขาม Julaporn  Tapchalerm ครูผู้ช่วย
69 สพป.ตรัง เขต 2 140197 : บ้านแหลมมะขาม นางสาวนวลอนงค์  จีนฉิ้ม พนักงานราชการ
70 สพป.ตรัง เขต 2 140197 : บ้านแหลมมะขาม นางสาวขอดีย๊ะ  อันวิเศษ ครูผู้ช่วย
71 สพป.ตรัง เขต 2 140220 : บ้านทุ่งขี้เหล็ก นางสร้อยนัดดา  ใจคง ครูผู้ช่วย
72 สพป.ตรัง เขต 2 140220 : บ้านทุ่งขี้เหล็ก นายอนุราช  สินใหม ครู
73 สพป.ตรัง เขต 2 140220 : บ้านทุ่งขี้เหล็ก นางภัทธิรา  ทองบัว ครูผู้ช่วย
74 สพป.ตรัง เขต 2 140194 : บ้านเขาไม้แก้ว วิเชน  เหมะรักษ์ ครู
75 สพป.ตรัง เขต 2 140195 : บ้านบางค้างคาว นายอาคม  คงไพทูรย์ ครูผู้ช่วย
76 สพป.ตรัง เขต 2 140195 : บ้านบางค้างคาว นางสาวชุติมา  คงแทน ครูผู้ช่วย
77 สพป.ตรัง เขต 2 140195 : บ้านบางค้างคาว นางสาวอาอิฉะ  เส็นหมาด ครู
78 สพป.ตรัง เขต 2 140205 : บ้านกลิ้งกลอง จารุณี  ดำเนียม ครู คศ. 1
79 สพป.ตรัง เขต 2 140205 : บ้านกลิ้งกลอง นายเจริญศักดิ์   จันทรานนท์ ครูผู้ช่วย
80 สพป.ตรัง เขต 2 140206 : บ้านนาเมืองเพชร ยงยุทธ์  แซ่ตั้น ครู
81 สพป.ตรัง เขต 2 140207 : บ้านห้วยไทร เกศิรินทร์  สังแดหวา ครู
82 สพป.ตรัง เขต 2 140211 : บ้านไร่ออก รัตนาวดี   จันทร์นุ่น ครู
83 สพป.ตรัง เขต 2 140211 : บ้านไร่ออก จารุวรรณ์  พงษ์แพทย์ ครูอัตราจ้าง
84 สพป.ตรัง เขต 2 140213 : บ้านบ่อหิน อรวรรณ  รักรู้ ครู
85 สพป.ตรัง เขต 2 140213 : บ้านบ่อหิน นายเวชพงศ์  หนูด้วง ครูผู้ช่วย
86 สพป.ตรัง เขต 2 140214 : บ้านดุหุน สมปอง  ศรีเรือง ครู
87 สพป.ตรัง เขต 2 140214 : บ้านดุหุน นางฑิฆัมพร  บุญญา ครู ชำนาญการ
88 สพป.ตรัง เขต 2 140214 : บ้านดุหุน สุนทร  กังแฮ ครูผู้ช่วย
89 สพป.ตรัง เขต 2 140215 : บ้านไสต้นวา เอี่ยมคุณ  เข็มทอง ครู
90 สพป.ตรัง เขต 2 140215 : บ้านไสต้นวา ชนาภา  คงเอียด ครู คศ.1
91 สพป.ตรัง เขต 2 140216 : บ้านหัวหิน นางอำนวย  คงแย้ม ครุูชำนาญการ
92 สพป.ตรัง เขต 2 140216 : บ้านหัวหิน วราลักษณ์  ซุ้นสั้น ครูชำนาญการ
93 สพป.ตรัง เขต 2 140216 : บ้านหัวหิน นางสุมาพร  รักขพันธ์ คศ.2
94 สพป.ตรัง เขต 2 140217 : บ้านพรุจูด พรอุมา  ประเสริฐ ครู
95 สพป.ตรัง เขต 2 140219 : หาดปากเมง พิเชษฐ  ดวดไธสง ครูชำนาญการ
96 สพป.ตรัง เขต 2 140219 : หาดปากเมง วีรยุทธ  สงชู ครู
97 สพป.ตรัง เขต 2 140219 : หาดปากเมง ธัญภัส  ช่วยธานี ครู
98 สพป.ตรัง เขต 2 140212 : บ้านฉางหลาง รัตนาภรณ์  ชูพูล ครูผู้ช่วย
99 สพป.ตรัง เขต 2 140218 : วัดไม้ฝาด ปรียาภรณ์  ปรุงแก้ว พนักงานราชการ
100 สพป.ตรัง เขต 2 140218 : วัดไม้ฝาด ชวลา  ตันตรัตนพงษ์ ครู ค.ศ.1
101 สพป.ตรัง เขต 2 140209 : บ้านผมเด็น นางชนลักษณ์  ใจจ้อง ครู
102 สพป.ตรัง เขต 2 140210 : บ้านห้วยต่อ นางศิลป์ศุภา  เซ่งง่าย เจ้าหน้าที่ธุรการ
103 สพป.ตรัง เขต 2 140210 : บ้านห้วยต่อ นางสาวดวงพร  เลิศสุทธิกุล ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านห้วยต่อ
104 สพป.ตรัง เขต 2 140105 : วัดคีรีวิหาร สฤษดิ์มาศ  เรืองขำ ครูผู้ช่วย
105 สพป.ตรัง เขต 2 140106 : บ้านหนองปรือ เบญจวรรณ  ศรีเทพ เจ้าหน้าที่ธุรการ
106 สพป.ตรัง เขต 2 140116 : บ้านเขากอบ ภาวดี  ล่องตี้ ครู
107 สพป.ตรัง เขต 2 140113 : วัดกาญจนบริรักษ์ กัญณภิษฐ์  ทองเนื้อห้า นักวิเคราะห์
108 สพป.ตรัง เขต 2 140113 : วัดกาญจนบริรักษ์ อาวุธ  พุฒด้วง เจ้าหน้าที่ธุรการ
109 สพป.ตรัง เขต 2 140107 : บ้านควนตัง ปราณี  แก่นจันทร์ ครู
110 สพป.ตรัง เขต 2 140126 : ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) นางสุจินต์  สีใหม ครู
111 สพป.ตรัง เขต 2 140126 : ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สุปราณี  สิทธิชัย ครู
112 สพป.ตรัง เขต 2 140125 : บ้านไสมะม่วง อรอุมา  นิลละออ ครู
113 สพป.ตรัง เขต 2 140125 : บ้านไสมะม่วง อนุชิต  อาวุธ ครู
114 สพป.ตรัง เขต 2 140123 : วัดเขา ณัฐภัสสร  บุญธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
115 สพป.ตรัง เขต 2 140137 : บ้านทุ่งต่อ กุสุมา  เบญจวรางกูร ครูโรงเรียนบ้านทุ่งต่อ
116 สพป.ตรัง เขต 2 140137 : บ้านทุ่งต่อ จินดา  หวานขัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
117 สพป.ตรัง เขต 2 140137 : บ้านทุ่งต่อ สิริวรรณ  ทิพย์พินิจ ครู
118 สพป.ตรัง เขต 2 140137 : บ้านทุ่งต่อ วีรินทร์  ไชยศร ครู
119 สพป.ตรัง เขต 2 140148 : บ้านหนองหมอ ภาณุพันธุ์  ขาวสังข์ ครู
120 สพป.ตรัง เขต 2 140149 : บ้านป่ากอ นางศิราณี   คงปลอด ครู
121 สพป.ตรัง เขต 2 140150 : บ้านไสบ่อ ภาศิริ  เสน่หา ครูชำนาญการพิเศษ
122 สพป.ตรัง เขต 2 140130 : ไทยรัฐวิทยา102(บ้านเกาะเต่า) นางสาวภิรมย์ญา   ไชยวรรณ ธุรการโรงเรียน
123 สพป.ตรัง เขต 2 140141 : บ้านทุ่งศาลา นางณัฐศรี  ชูช่วย ครู
124 สพป.ตรัง เขต 2 140141 : บ้านทุ่งศาลา ราตรี  คลายทุกข์ ครู
125 สพป.ตรัง เขต 2 140143 : บ้านควนพญา ละมุล  เนีียมชูชื่น พนักงานราชการ
126 สพป.ตรัง เขต 2 140146 : วัดนาวง นางเยาวเรศ  จันทร์ทิพย์ ครู
127 สพป.ตรัง เขต 2 140146 : วัดนาวง ปวีณา  คงเขียว ครู โรงเรียนวัดนาวง
128 สพป.ตรัง เขต 2 140146 : วัดนาวง นางอรุณ  ต้องเซ่งกี่ ครูชำนาญการ
129 สพป.ตรัง เขต 2 140147 : บ้านเหนือคลอง นางสาววรรณา  หมุนนุ้ย ครูผู้ช่วย
130 สพป.ตรัง เขต 2 140147 : บ้านเหนือคลอง นางสาวพรพรรษา  รักสกุล ครู
131 สพป.ตรัง เขต 2 140147 : บ้านเหนือคลอง นายภักดี  พรมแก้ว ครูผู้ช่วย
132 สพป.ตรัง เขต 2 140102 : บ้านควนอารี สายชล  สิกขาจารย์ ครูผู้ช่วย
133 สพป.ตรัง เขต 2 140103 : บ้านทุ่งยางงาม นางสาวจิราพร  ชาติกระพันธุ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
134 สพป.ตรัง เขต 2 140103 : บ้านทุ่งยางงาม นราทิพย์  สุขสนาน ครูอัตราจ้าง
135 สพป.ตรัง เขต 2 140098 : วัดบางดี คลาด  อ่อนรู้ที่ ครู
136 สพป.ตรัง เขต 2 140099 : บ้านซา นางตรีธาทิพย์  ย่องซื่อ ครู
137 สพป.ตรัง เขต 2 140135 : บ้านน้ำพราย วนิดา  โพธิศิริ ธุรการ
138 สพป.ตรัง เขต 2 140133 : วัดควนไทร นางสาวธัญญาทิพย์  รอดภัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
139 สพป.ตรัง เขต 2 140138 : วัดปากแจ่ม นางสกาวเดือน  ศรีสุข ครู
140 สพป.ตรัง เขต 2 140109 : บ้านท่ามะปราง วนิดา  โพธิศิริ ธุรการ
141 สพป.ตรัง เขต 2 140109 : บ้านท่ามะปราง รัตนา  รุ่งเรือง ธุรการ
142 สพป.ตรัง เขต 2 140110 : บ้านคลองคุ้ย นางสาวฐิติมา  สงขำ ครู
143 สพป.ตรัง เขต 2 140110 : บ้านคลองคุ้ย วิรัตน์  กะตากูล ครู
144 สพป.ตรัง เขต 2 140111 : บ้านลำแพะ นายสันติ  ปิยดิลก ครูชำนาญการ
145 สพป.ตรัง เขต 2 140111 : บ้านลำแพะ ชีวิน  วัฒนสิน ครู
146 สพป.ตรัง เขต 2 140131 : บ้านลำภูรา รัชนีวรรณ  อัครธราดล ครู
147 สพป.ตรัง เขต 2 140131 : บ้านลำภูรา นุชรี  นุ่นจุ้ย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
148 สพป.ตรัง เขต 2 140131 : บ้านลำภูรา สุพรรณี  เส้งุต้ง ธุรการโรงเรียน
149 สพป.ตรัง เขต 2 140132 : วัดสิทธิโชค จันทิมา  เสนทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดสิทธิโชค
150 สพป.ตรัง เขต 2 140142 : บ้านวังลำ นางสาวธิราทิพย์  ตังตกาญจนา ครู
151 สพป.ตรัง เขต 2 140142 : บ้านวังลำ ภีรดา  มานันตพงศ์ ครู
152 สพป.ตรัง เขต 2 140142 : บ้านวังลำ วราพร  จงรักษ์ ครู
153 สพป.ตรัง เขต 2 140142 : บ้านวังลำ จิราภรณ์  ตรีรัตน์ ครู
154 สพป.ตรัง เขต 2 140140 : บ้านเขาพรุเสม็ด พริ้มเพรา  ทองสุข ครู
155 สพป.ตรัง เขต 2 140140 : บ้านเขาพรุเสม็ด อุบล  ศรีทอง ครู
156 สพป.ตรัง เขต 2 140139 : วัดไตรสามัคคี ธิดา  นิรันเรือง ครู
157 สพป.ตรัง เขต 2 140139 : วัดไตรสามัคคี วิไลลักษณ์  รองพล ครู
158 สพป.ตรัง เขต 2 140127 : วัดศรีรัตนาราม วรรณา  รักช่วย ครูอัตราจ้าง
159 สพป.ตรัง เขต 2 140128 : บ้านห้วยน้ำเย็น นางสาวคนึงนิจ  สังข์สุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
160 สพป.ตรัง เขต 2 140128 : บ้านห้วยน้ำเย็น กิตติกร  ตุลยกุล ครู
161 สพป.ตรัง เขต 2 140120 : บ้านหนองสองพี่น้อง รัชฎาภรณ์  จันทร์พุฒ ครูธุรการ
162 สพป.ตรัง เขต 2 140120 : บ้านหนองสองพี่น้อง ภาวิณี  อัมพันธ์ จนท.ธุรการ
163 สพป.ตรัง เขต 2 140121 : บ้านควนเลียบ เดือน  หงษาวดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
164 สพป.ตรัง เขต 2 140122 : บ้านวังหลาม นางปริชาติ   ภิรมย์ ครู
165 สพป.ตรัง เขต 2 140118 : บ้านหนองราโพ พิชามญธุ์  สุขดี ครูอัตราจ้าง
166 สพป.ตรัง เขต 2 140118 : บ้านหนองราโพ นางสาวสุคนธ์  สิงห์มณี ธุรการ
167 สพป.ตรัง เขต 2 140115 : วัดห้วยนาง (วันครู2501) จิตติมา  จันทร์ราช ครูอัตราจ้าง
168 สพป.ตรัง เขต 2 140115 : วัดห้วยนาง (วันครู2501) นายวิทยา  เหม่นแก้ว ครู
169 สพป.ตรัง เขต 2 140114 : ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) นายชาญชัย  เสาร์แก้ว ครู
170 สพป.ตรัง เขต 2 140114 : ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ยุพา  ผลงาม ครู
171 สพป.ตรัง เขต 2 140263 : วัดเขาวิเศษ ชุลีภรณ์  จำปา ครู
172 สพป.ตรัง เขต 2 140264 : บ้านเขาโอน นางสาวจุฑารัตน์  ศรีจันทร์ทอง ครูอัตราจ้าง
173 สพป.ตรัง เขต 2 140265 : บ้านคลองโตน จุรีย์  ช่วยชาติ ครู
174 สพป.ตรัง เขต 2 140265 : บ้านคลองโตน พงศกร  แก้วประชุม ครูผู้ช่วย
175 สพป.ตรัง เขต 2 140270 : บ้านหนองคล้า สุภัทราวดี  นกหรีด ครู
176 สพป.ตรัง เขต 2 140271 : บ้านหน้าเขา สุภัสสร  แสงสีจันทร์ ครูอัตราจ้าง
177 สพป.ตรัง เขต 2 140271 : บ้านหน้าเขา niramol  duanpen ครู
178 สพป.ตรัง เขต 2 140271 : บ้านหน้าเขา ฉวี  ยอดทอง ครู
179 สพป.ตรัง เขต 2 140272 : บ้านหลังเขา ณัฎฐ์วลัญช์  วัฒนสิน ครูผู้ช่วย
180 สพป.ตรัง เขต 2 140268 : บ้านทุ่งยาง ปรีดา  เจือกโว้น ครู
181 สพป.ตรัง เขต 2 140269 : วัดทุ่งใหญ่ นพพร  สม่าหลี ครู
182 สพป.ตรัง เขต 2 140269 : วัดทุ่งใหญ่ ปาริชาติ  เนียมสม ครูผู้ช่วย
183 สพป.ตรัง เขต 2 140266 : บ้านจิจิก นางสาวชุติมาตย์  สนิทปู่ ครู
184 สพป.ตรัง เขต 2 140266 : บ้านจิจิก pannida  kraitape ครู
185 สพป.ตรัง เขต 2 140280 : สวนป่าประชาอุปถัมภ์ สุธรรม  คงชูศรี ครู
186 สพป.ตรัง เขต 2 140276 : วัดน้ำฉ่า อริสรา  ไกรเทพ ครูผู้ช่วย
187 สพป.ตรัง เขต 2 140276 : วัดน้ำฉ่า นางสาววิไลวรรณ  แสงหิรัญ ธุรการโรงเรียนวัดน้ำฉ่า
188 สพป.ตรัง เขต 2 140276 : วัดน้ำฉ่า นายวรวุธ  ชูช่วย ครู
189 สพป.ตรัง เขต 2 140279 : บ้านบางพระ อดาภรณ์  ชุมอักษร ครูชำนาญการ
190 สพป.ตรัง เขต 2 140279 : บ้านบางพระ นางจิราภรณ์  นุ่นชูผล เจ้าหน้าที่ธุรการ
191 สพป.ตรัง เขต 2 140267 : บ้านช่องลม บุญรวี  คลายทุกข์ ครู
192 สพป.ตรัง เขต 2 140267 : บ้านช่องลม นฤมล  ภิญโญ ครู
193 สพป.ตรัง เขต 2 140273 : บ้านช่องหาร นางอักษร  กลำพบุตร ครู
194 สพป.ตรัง เขต 2 140273 : บ้านช่องหาร สิริขวัญ  ขวัญเมือง ครู
195 สพป.ตรัง เขต 2 140275 : บ้านต้นปรง วรรณษา  มุกดา ครู โรงเรียนบ้านต้นปรง
196 สพป.ตรัง เขต 2 140274 : บ้านไชยภักดี คำรณ  ทองช่วย ครู
197 สพป.ตรัง เขต 2 140274 : บ้านไชยภักดี รัชฎาวรรณ  ธีรธิติ ครู
198 สพป.ตรัง เขต 2 140278 : บ้านบางคราม รจนาพร  เคี่ยมการ เจ้าหน้าที่ธุรการ
199 สพป.ตรัง เขต 2 140278 : บ้านบางคราม อาภรณ์  จิ้วล้อ ครู
200 สพป.ตรัง เขต 2 140277 : บ้านในปง อิทธิพัฒน์  หนูเพชร ครูโรงเรียนบ้านในปง
201 สพป.ตรัง เขต 2 140277 : บ้านในปง สุวิศา  ลักษณะ ครู
202 สพป.ตรัง เขต 2 140277 : บ้านในปง นายสมพงษ์  เฉิดโฉม ครู
203 สพป.ตรัง เขต 2 140277 : บ้านในปง นางจารุพันธ์  คงหนู ครูผู้ช่วย
204 สพป.ตรัง เขต 2 140281 : บ้านหนองชุมแสง นางสาวนิติมา  เสาวรัตน์ ครู
205 สพป.ตรัง เขต 2 140281 : บ้านหนองชุมแสง สุภาพร  สมใจนึก ครู
206 สพป.ตรัง เขต 2 140304 : บ้านทอนเหรียน รวงทอง  ใจกระจ่าง ครู
207 สพป.ตรัง เขต 2 140304 : บ้านทอนเหรียน รวงทอง  ใจกระจ่าง ครู
208 สพป.ตรัง เขต 2 140312 : บ้านลำช้าง ฐิตินันท์  เอ้งฉ้วน ครู
209 สพป.ตรัง เขต 2 140312 : บ้านลำช้าง กนกพร  กิจวิจิตร ครุ
210 สพป.ตรัง เขต 2 140318 : บ้านโพธิ์น้อย นางสาวรอฮานา  นาวารี ครูผู้ช่วย
211 สพป.ตรัง เขต 2 140318 : บ้านโพธิ์น้อย นางสุพัตรา   ศรีปาน ครูชำนาญการ
212 สพป.ตรัง เขต 2 140319 : วัดโคกเลียบ นราทิพย์  เยาว์สนิท ครู
213 สพป.ตรัง เขต 2 140306 : วัดเขาพระ ดรุณี  เต้งชู ครูผู้ช่วย
214 สพป.ตรัง เขต 2 140306 : วัดเขาพระ จุไรรัตน์  จิตรเพชร ครูชำนาญการ
215 สพป.ตรัง เขต 2 140307 : บ้านควนหนองกก ณัฐชยาน์  เพ็ชรสุข ครู
216 สพป.ตรัง เขต 2 140307 : บ้านควนหนองกก ณัฐชยาน์  เพ็ชรสุข ครู
217 สพป.ตรัง เขต 2 140307 : บ้านควนหนองกก นางดวงพร  หนูทอง ครู
218 สพป.ตรัง เขต 2 140313 : บ้านทุ่งสมอ นายสุทัศน์  จริยาโสวรรณ ครู
219 สพป.ตรัง เขต 2 140305 : บ้านหนองมวง สารภี  สมจิตต์ ครูชำนาญการ
220 สพป.ตรัง เขต 2 140305 : บ้านหนองมวง นางสารภี  สมจิตต์ ครู
221 สพป.ตรัง เขต 2 140302 : วัดควนเมา นายสุระเชษฐ   ศรีสงคราม ครู
222 สพป.ตรัง เขต 2 140302 : วัดควนเมา นายเอกราช  รันศรี ครู
223 สพป.ตรัง เขต 2 140303 : บ้านไร่ใหญ่ สัจจานันท์  รองวัง ครู
224 สพป.ตรัง เขต 2 140303 : บ้านไร่ใหญ่ ทรรศนศักดิ์  เทพอักษร ครู
225 สพป.ตรัง เขต 2 140314 : บ้านหนองบัว รุจิราภา  ศรีสุวรรณ์ ครู
226 สพป.ตรัง เขต 2 140314 : บ้านหนองบัว คณิตศาสตร์  ขวัญดี ครู
227 สพป.ตรัง เขต 2 140315 : วัดถ้ำพระพุทธ นางสาวสมฤดี  ชิตชลธาร ครูผู่ช่วย
228 สพป.ตรัง เขต 2 140316 : บ้านหนองศรีจันทร์ วราภรณ์  อินทร์ทอง ครูผู้ช่วย
229 สพป.ตรัง เขต 2 140317 : บ้านต้นไทร นางสาลินีย์  บุรีรักษ์ ครู
230 สพป.ตรัง เขต 2 140310 : บ้านควนหนองยาง นายวัชศิลป์  แก้วรักษ์ ครูธุรการ
231 สพป.ตรัง เขต 2 140311 : บ้านหนองบัวน้อย ลดาวัลย์  เพ็ญทองดี ครู
232 สพป.ตรัง เขต 2 140308 : บ้านคลองมวน อรอุมา  สุขดำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
233 สพป.ตรัง เขต 2 140309 : บ้านไทรบ่วง นฤมล  หนูอินทร์แก้ว ครู