รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.พัทลุง 340260 : พัทลุง จุรีพร  ชุมแก้ว ครู
2 สพม.พัทลุง 340262 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง นิศาชล  สูบผอม ครู
3 สพม.พัทลุง 340262 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง ขนิษฐา  อักษรเนียม ครู
4 สพม.พัทลุง 340262 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง จิรยุทธ  ขุนอักษร ครู
5 สพม.พัทลุง 340263 : พรหมพินิตชัยบุรี จีระภา  ตราโชว์ ครู
6 สพม.พัทลุง 340264 : ประภัสสรรังสิต บุญเลิศ  สืบประดิษฐ์ ครู
7 สพม.พัทลุง 340261 : สตรีพัทลุง มาลี  แก้วละเอียด ผู้อำนวยการ
8 สพม.พัทลุง 340267 : กงหราพิชากร โศภิษฐ์ฌา  ณ พัทลุง ครู
9 สพม.พัทลุง 340268 : ชะรัดชนูปถัมภ์ คาเชน  เวชสาร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
10 สพม.พัทลุง 340268 : ชะรัดชนูปถัมภ์ สโรชา  ไชยเพชร ครูผู้ช่วย
11 สพม.พัทลุง 340270 : หานโพธิ์พิทยาคม นายโชคชัย  สุดเรือง ครู
12 สพม.พัทลุง 340272 : ประชาบำรุง สุเทพ  เรืองคล้าย ครู ค.ศ.3
13 สพม.พัทลุง 340272 : ประชาบำรุง หทัยทิพย์  ไชยรัตน์ ครู
14 สพม.พัทลุง 340271 : ตะโหมด นายปิยพงศ์  หนูดำ ครู
15 สพม.พัทลุง 340273 : ควนขนุน chokchai  malamai เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
16 สพม.พัทลุง 340274 : พนางตุง สุมล  เขียวอุ้ย ครู
17 สพม.พัทลุง 340277 : ดอนศาลานำวิทยา นงเยาว์  สุคตะ ครู
18 สพม.พัทลุง 340278 : ปัญญาวุธ รัญจวน  นิลสุข ครู
19 สพม.พัทลุง 340281 : ควนพระสาครินทร์ นายวิชาญ  ฤทธิเดช ครูชำนาญการพิเศษ
20 สพม.พัทลุง 340281 : ควนพระสาครินทร์ นางสุภัทร  คชวงศ์ ครู
21 สพม.พัทลุง 340280 : ปากพะยูนพิทยาคาร นางเสาด๊ะ  หีมโตะเตะ ครู
22 สพม.พัทลุง 340280 : ปากพะยูนพิทยาคาร อภิชาติ  ขาวเผือก ครู
23 สพม.พัทลุง 340279 : หารเทารังสีประชาสรรค์ นายวีระยุทธ  เพชรจำรัส ครู
24 สพม.พัทลุง 340279 : หารเทารังสีประชาสรรค์ สุกัญญา  อินทนะนก ครู
25 สพม.พัทลุง 340283 : ศรีบรรพตพิทยาคม อ้อยใจ  ขุนกำแหง ครูธุรการ
26 สพม.พัทลุง 340284 : ตะแพนพิทยา นันท์นภัส  สงย้อย ครู
27 สพม.พัทลุง 340285 : ป่าบอนพิทยาคม ราเชน  วรเมศว์เมธา ธุรการโรงเรียน
28 สพม.พัทลุง 340286 : บางแก้วพิทยาคม นางญาดามาศ  อัสโม ครู
29 สพม.พัทลุง 340287 : ป่าพะยอมพิทยาคม อุไร  นิตย์ปราณ ครู
30 สพม.พัทลุง 340287 : ป่าพะยอมพิทยาคม กนิษฐา  ศรีทองช่วย ครู
31 สพม.พัทลุง 340288 : นิคมควนขนุนวิทยา กรกานต์  เอียดแจ่ม ครู
32 สพม.พัทลุง 340269 : เขาชัยสน หัสหมะ  มุเส็มสะเดา ครู
33 สพม.พัทลุง 340269 : เขาชัยสน ศุภมาส  แก้วสุข ครู
34 สพม.พัทลุง 340276 : นาขยาดวิทยาคาร นายวิโรจน์  พิเคราะห์ ครู
35 สพม.พัทลุง 340275 : อุดมวิทยายน หทัยทิพย  ทองศรีชุม ครุ