รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.พัทลุง เขต 1 340031 : วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) จุไรรัตน์  รอดดำ ครู
2 สพป.พัทลุง เขต 1 340007 : วัดควนแร่ สมใจ  จรจิตร ธุรการ
3 สพป.พัทลุง เขต 1 340008 : วัดบ้านสวน อัปสรศรี  รองเดช เจ้าหน้าที่ธุรการ
4 สพป.พัทลุง เขต 1 340009 : บ้านควนกุฎ ชนัญชิดา  น้อยวิเศษ ธุรการ
5 สพป.พัทลุง เขต 1 340011 : วัดประดู่ทอง กรองกาญจน์  ทองมาก ธุรการโรงเรียน
6 สพป.พัทลุง เขต 1 340035 : อนุบาลพัทลุง ปุญชรัศมิ์  หนูแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
7 สพป.พัทลุง เขต 1 340035 : อนุบาลพัทลุง หร้อโสน  หร้อโสน ดนเขียว ครู
8 สพป.พัทลุง เขต 1 340042 : วัดปากสระ สุพรรษา  ศรีนาค เจ้าหน้าที่ธุรการ
9 สพป.พัทลุง เขต 1 340043 : วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) chanyathip  pongjantarasatian เจ้าหน้าที่ธุรการ
10 สพป.พัทลุง เขต 1 340044 : บ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) นางสุนิสา  แก้วตุ่น ครูชำนาญการ
11 สพป.พัทลุง เขต 1 340045 : วัดท่าสำเภาใต้ มนสิชา  แก้วฉีด ครูโรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้
12 สพป.พัทลุง เขต 1 340046 : วัดท่าสำเภาเหนือ กาญจนา  ณ พัทลุง เจ้าหน้าที่ธุรการ
13 สพป.พัทลุง เขต 1 340047 : วัดสุวรรณวิหารน้อย ณัฐธิดา  ตาแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
14 สพป.พัทลุง เขต 1 340012 : วัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) วิสิทธิ์  ทองสองแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
15 สพป.พัทลุง เขต 1 340036 : วัดประจิมทิศาราม เจนจิรา   เซ่งฮวด เจ้าหน้าที่ธุรการ
16 สพป.พัทลุง เขต 1 340017 : บ้านไสถั่ว นายโศภิษฐ์  ณ พัทลุง ู้ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 สพป.พัทลุง เขต 1 340018 : วัดอภยาราม นางสาวชญานิศ  เหตุทอง ธุรการโรงเรียน
18 สพป.พัทลุง เขต 1 340019 : วัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) นางชื่่นจิตร   แก้วสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธาวาส(ภิรมอุถัมภ์)
19 สพป.พัทลุง เขต 1 340028 : วัดควนอินทร์นิมิตร นายพัฒนา  ทิพย์กิ้ม ธรการโรงเรียน
20 สพป.พัทลุง เขต 1 340027 : วัดอัมพวนาราม มิตรภาพที่ 89 อารี  หนูแป้นน้อย ครู
21 สพป.พัทลุง เขต 1 340027 : วัดอัมพวนาราม มิตรภาพที่ 89 วิลาวรรณ  พรมบุญแก้ว ธุรการโรงเรียน
22 สพป.พัทลุง เขต 1 340025 : วัดนาท่อม นางสาวนันทิยา  ไพรพฤกษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
23 สพป.พัทลุง เขต 1 340032 : วัดโคกแย้ม หทัยทิพย์   ทิพขุนราช ครู
24 สพป.พัทลุง เขต 1 340024 : บ้านนาโหนด สุภา  จันบัว ครูโรงเรียนบ้านนาโหนด
25 สพป.พัทลุง เขต 1 340020 : วัดหัวหมอน นางสาวเบญจมาศ  ขอดแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
26 สพป.พัทลุง เขต 1 340021 : วัดบ่วงช้าง นายอาคม  เส้งเอียด ครู
27 สพป.พัทลุง เขต 1 340022 : บ้านต้นไทร สุธา   เพิ่มบุญ ครู
28 สพป.พัทลุง เขต 1 340038 : บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) นางสาวจรรยา  หนูไข่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
29 สพป.พัทลุง เขต 1 340048 : วัดเขาแดง นางเพลินใจ  ช่วยบำรุง ครู
30 สพป.พัทลุง เขต 1 340048 : วัดเขาแดง นางสาวกนกพร  บุณยรัตเศรณี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
31 สพป.พัทลุง เขต 1 340005 : วัดควนถบ ปิยลักษณ์  ชูบัวขาว ธุรการโรงเรียน
32 สพป.พัทลุง เขต 1 340006 : อนุบาลเมืองพัทลุง นางสาวเปาวลี  ขุนพล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
33 สพป.พัทลุง เขต 1 340041 : วัดกลาง ประภาพร  บุญพุด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
34 สพป.พัทลุง เขต 1 340026 : วัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ นางจารุวรรณ  จันทระ ครูโรงเรียนวัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์
35 สพป.พัทลุง เขต 1 340026 : วัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ นางนันทพร  จุลรอด เจ้าหน้าที่ธุรการ
36 สพป.พัทลุง เขต 1 340003 : บ้านเตาปูน สุดารัตน์  ปานดำ ธุรการโรงเรียน
37 สพป.พัทลุง เขต 1 340004 : วัดปากประ เพ็ญศรี  ปานทุ่ม ธุรการ
38 สพป.พัทลุง เขต 1 340001 : วัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) นายชัยยา  ชูจันทร์ ครู
39 สพป.พัทลุง เขต 1 340001 : วัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) มนต์ทิวา  ไชยแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา
40 สพป.พัทลุง เขต 1 340002 : วัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) วรนันทน์  นาถมทอง ครู
41 สพป.พัทลุง เขต 1 340119 : บ้านควนขนุน ดรรชนีกร   แก้วสุข ธุรการโรงเรียน
42 สพป.พัทลุง เขต 1 340121 : บ้านควนพลี สุพรรณี  รักช่วย ครู
43 สพป.พัทลุง เขต 1 340079 : วัดพิกุลทอง นางสาวจงจุฑา  หนูอ่อน ธุรการ
44 สพป.พัทลุง เขต 1 340080 : วัดไทรโกบ นางเจนจีรา   แก้วขาว ครูโรงเรียนวัดไทรโกบ
45 สพป.พัทลุง เขต 1 340081 : บ้านหยีในสามัคคี รัตนา  ยิ้มด้วง ครู
46 สพป.พัทลุง เขต 1 340082 : บ้านควนดินแดง เยาวลักษณ์  วงศ์รักษา เจ้าหน้าที่ธุรการ
47 สพป.พัทลุง เขต 1 340083 : บ้านใสอ้อย โกวิทย์  ยอดราช ครู โรงเรียนบ้านใสอ้อย
48 สพป.พัทลุง เขต 1 340084 : วัดหรังแคบ นิจวรรณ  แก้วขุนทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
49 สพป.พัทลุง เขต 1 340122 : วัดป่าตอ นางวรวีร์  แสงสว่าง ครู
50 สพป.พัทลุง เขต 1 340122 : วัดป่าตอ วันวิสา  อุ่นเสียม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
51 สพป.พัทลุง เขต 1 340123 : อนุบาลควนขนุน นางสาวพรปวีณ์   หนูทิม ครูชำนาญการ
52 สพป.พัทลุง เขต 1 340123 : อนุบาลควนขนุน นางนีรนุช  แก้วรอด ครู
53 สพป.พัทลุง เขต 1 340124 : บ้านโคกโดน ณัฐธิดา  รักล้วน เจ้าหน้าที่ธุรการ
54 สพป.พัทลุง เขต 1 340089 : วัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร) ละออง  หน่วยแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
55 สพป.พัทลุง เขต 1 340090 : วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) ทิตย์ติญา  เกื้อกากร ูธุรการ
56 สพป.พัทลุง เขต 1 340092 : บ้านหัวป่าเขียว อัญชุลี  ชื่นอารมย์ ครู
57 สพป.พัทลุง เขต 1 340092 : บ้านหัวป่าเขียว ภรชนา  ศิริอักษร ธุรการ
58 สพป.พัทลุง เขต 1 340093 : วัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) นางสาวนิตยา  นวนจันทร์ ธุรการโรงเรียน
59 สพป.พัทลุง เขต 1 340117 : บ้านขันหมู่ นางสาวพัชราภรณ์  หนูแก้ว ธุรการ
60 สพป.พัทลุง เขต 1 340118 : วัดเกาะยาง กรณิการ์   หยูอินทร์ ครูผู้ช่วย
61 สพป.พัทลุง เขต 1 340113 : วัดลานแซะ นางสาวรัตนา  อินแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
62 สพป.พัทลุง เขต 1 340113 : วัดลานแซะ ภัคชพัสว์  พันฤทธิ์ดำ ครู
63 สพป.พัทลุง เขต 1 340114 : วัดโงกน้ำ วิลาวัลย์  ทองขุนดำ ครูโรงเรียนวัดโงกน้ำ
64 สพป.พัทลุง เขต 1 340115 : วัดพังดาน นางพัชนีญา  ด้วงชู ครู
65 สพป.พัทลุง เขต 1 340094 : วัดควนปันตาราม ศิรินทร์ทิพย์  อ่อนแก้ว ธุรการ
66 สพป.พัทลุง เขต 1 340095 : วัดสุนทราวาส นางจุรีวรรณ  สายรื่น ธุรการ
67 สพป.พัทลุง เขต 1 340095 : วัดสุนทราวาส นายชะเวง   ตั้งไล่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
68 สพป.พัทลุง เขต 1 340096 : บ้านปากสระ นางสาวศิรัสมิ์ฐา  เอ่าศิริวาณิชย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
69 สพป.พัทลุง เขต 1 340097 : บ้านสํานักกอ นางสาวปราณี   แย้มรัตนกุล ครู
70 สพป.พัทลุง เขต 1 340106 : ชุมชนบ้านควนปริง นายบังคม  พันธุรัตน์ ครู
71 สพป.พัทลุง เขต 1 340107 : วัดทุ่งขึงหนัง นางสาวกันตลักษณ์   ด้วงชู ธุรการโรงเรียน
72 สพป.พัทลุง เขต 1 340108 : ทุ่งยางเปล นางฐิตาภรณ์  เหลือนุ่นขาบ ครู
73 สพป.พัทลุง เขต 1 340109 : บ้านระหว่างควน นายชาติไทย  ชูเชิด ครู
74 สพป.พัทลุง เขต 1 340091 : บ้านธรรมเถียร นางชื่นจิต  ขาวสุด ครู
75 สพป.พัทลุง เขต 1 340085 : บ้านควนพนางตุง (สินประชา) ยุพา  ทองหนู ธุรการ
76 สพป.พัทลุง เขต 1 340086 : วัดไทรงาม สุดใจ  ชูศรี ธุรการ
77 สพป.พัทลุง เขต 1 340087 : บ้านชายคลอง นางสาวกิตติพร  อินทรสมบัติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
78 สพป.พัทลุง เขต 1 340088 : บ้านท่าช้าง วราพรรณ  จันทร์คำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
79 สพป.พัทลุง เขต 1 340111 : วัดเขาป้าเจ้ จุฑามาศ  ขวัญมี เจ้าหน้าที่ธุรการ
80 สพป.พัทลุง เขต 1 340110 : วัดควนแพรกหา จิราภรณ์  ศรีสุวรรณวิเชียร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
81 สพป.พัทลุง เขต 1 340105 : วัดเขาอ้อ สุทิศา  ชัยด้วง ครู
82 สพป.พัทลุง เขต 1 340101 : วัดดอนศาลา นางสุตาล  สุกศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
83 สพป.พัทลุง เขต 1 340102 : วัดเขาทอง นางสุภาพร  กาญจโนภาส ครู
84 สพป.พัทลุง เขต 1 340102 : วัดเขาทอง นางสาววิลัยวัลย์  เผือกแสง เจ้าหน้าที่ธุรการ
85 สพป.พัทลุง เขต 1 340103 : วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) somsean  sangkeaw ครู
86 สพป.พัทลุง เขต 1 340103 : วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) นางสาวพิชญภัทร์  เต็มราม ธุรการโรงเรียน
87 สพป.พัทลุง เขต 1 340104 : วัดประดู่เรียง สินีนาฏ  เมืองแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
88 สพป.พัทลุง เขต 1 340099 : วัดแหลมโตนด มณเฑียร  แสงชาตรี ครูโรงเรียนวัดแหลมโตนด
89 สพป.พัทลุง เขต 1 340100 : บ้านเตง บุรัสกร  ทับชุม ครูโรงเรียนบ้านเตง(เรือนจุลประชาสรรค์)
90 สพป.พัทลุง เขต 1 340191 : บ้านเขาปู่ สมพงศ์  แก้วนาม ครู
91 สพป.พัทลุง เขต 1 340191 : บ้านเขาปู่ นายสมพงศ์  แก้วนาม ครู
92 สพป.พัทลุง เขต 1 340192 : บ้านเหรียงงาม วีระพร  สงขาว จนท.ธุรการ
93 สพป.พัทลุง เขต 1 340193 : วัดใสประดู่ กุสุมา  ขาวรมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
94 สพป.พัทลุง เขต 1 340193 : วัดใสประดู่ ศิริ  ทองแก้ว ครู
95 สพป.พัทลุง เขต 1 340194 : ชุณหะวัณ โสธยา  โสธยา เมืองชุม เจ้าหน้าที่ธุรการ
96 สพป.พัทลุง เขต 1 340194 : ชุณหะวัณ นายประสิทธิ์  กิตตินนทิกร ผู้อำนวยการโรงเรียน
97 สพป.พัทลุง เขต 1 340189 : วัดโพรงงู นางมาลี  ชูช่วย ครูชำนาญการ
98 สพป.พัทลุง เขต 1 340189 : วัดโพรงงู นางมานิตา  ศรีนาค ครูชำนาญการพิเศษ
99 สพป.พัทลุง เขต 1 340190 : บ้านไทรทอง มนธญา  แก้วบัว ครูธุรการ
100 สพป.พัทลุง เขต 1 340187 : อนุบาลศรีบรรพต นางสาวญภา  ชูสังข์เพชร ธุรการ
101 สพป.พัทลุง เขต 1 340188 : บ้านโหล๊ะเร็ด ศุภสินี  พราหมณพันธุ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
102 สพป.พัทลุง เขต 1 340195 : วัดตะแพน จเร  หนูแสง ครูธุรการ
103 สพป.พัทลุง เขต 1 340196 : บ้านสวนโหนด นายบุญเลิศ   หนูอินทร์ ครู
104 สพป.พัทลุง เขต 1 340198 : บ้านหัสคุณ นางสาวชลธิชา  ขาวช่วย ครู
105 สพป.พัทลุง เขต 1 340198 : บ้านหัสคุณ วทัญญู  รักปลอด ธุรการ
106 สพป.พัทลุง เขต 1 340229 : ประชารัฐบำรุง 2 ประสพ  คงเรือง ครู
107 สพป.พัทลุง เขต 1 340229 : ประชารัฐบำรุง 2 นายประสพ  คงเรือง ครู
108 สพป.พัทลุง เขต 1 340224 : วัดคลองใหญ่ ลัดดาวรรณ  คงแก้ว ครู
109 สพป.พัทลุง เขต 1 340225 : บ้านห้วยกรวด พนิดา  ขาวแสง ธุรการ
110 สพป.พัทลุง เขต 1 340226 : บ้านปากเหมือง เรวดี  กายฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
111 สพป.พัทลุง เขต 1 340227 : บ้านไสเลียบ จู้  นางสาวจุฑารัตน์ หลินมา ธุรการ
112 สพป.พัทลุง เขต 1 340228 : บ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) นายวิจิตร  เทพสง ครูชำนาญการพิเศษ
113 สพป.พัทลุง เขต 1 340223 : บ้านเนินทราย ณฐิพงศ์  อินทร์อักษร ครู
114 สพป.พัทลุง เขต 1 340221 : บ้านศาลาน้ำ ศศิธร  นวลจันทร์ ครู
115 สพป.พัทลุง เขต 1 340221 : บ้านศาลาน้ำ วันทนี  กัณฑ์ราย ครู
116 สพป.พัทลุง เขต 1 340219 : บ้านบ่อทราย นายวิเกียรติ  เส้งสุ้น ครู
117 สพป.พัทลุง เขต 1 340220 : บ้านตลิ่งชัน นายวิชาญ  มานันตพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
118 สพป.พัทลุง เขต 1 340218 : อนุบาลป่าพะยอม วรวรรณ   ปานแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
119 สพป.พัทลุง เขต 1 340222 : บ้านไสกุน ตระกูล  มากแก้ว ครู
120 สพป.พัทลุง เขต 1 340230 : บ้านลานข่อย เรณู  มากสุวรรณ์ ธุรการโรงเรียน
121 สพป.พัทลุง เขต 1 340231 : บ้านทุ่งชุมพล เจริญ  ขาวสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
122 สพป.พัทลุง เขต 1 340232 : บ้านห้วยน้ำดำ นางนภภัค  ช่วยเต้า ธุรการโรงเรียน
123 สพป.พัทลุง เขต 1 340234 : บ้านถ้ำลา นางศิริรัตน์  มากสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
124 สพป.พัทลุง เขต 1 340251 : บ้านขัน นางอาลัย   เพ็งพิต ครู
125 สพป.พัทลุง เขต 1 340251 : บ้านขัน จุฑาภัสณัน   มณีพันธ์ ครู
126 สพป.พัทลุง เขต 1 340252 : อนุบาลศรีนครินทร์ ธัญลักษณ์  บุญญาพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
127 สพป.พัทลุง เขต 1 340253 : วัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) นางสาววาสนา  วงค์เดช ครู
128 สพป.พัทลุง เขต 1 340258 : บ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) อ้อมเดือน  ทองแดง เจ้าหน้าที่ธุรการ
129 สพป.พัทลุง เขต 1 340254 : วัดบ้านนา ธัญชนก  นิ่มดำ ครู
130 สพป.พัทลุง เขต 1 340255 : วัดลำใน ภัทราพร  ดำจำนงค์ ธุรการโรงเรียน
131 สพป.พัทลุง เขต 1 340256 : บ้านนาวง ปวีณา  ทองนุ่น ธุรการ
132 สพป.พัทลุง เขต 1 340256 : บ้านนาวง นางสาวเพียงตา  ทองรอด ครู
133 สพป.พัทลุง เขต 1 340256 : บ้านนาวง นางลัดดา   พริกเบ็ญจะ ครู
134 สพป.พัทลุง เขต 1 340257 : บ้านโตน สายทิพย์  เกื้อเกต ธุรการ
135 สพป.พัทลุง เขต 1 340259 : วัดเกษตรนิคม นางธันยพัต  อมรลักษณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
136 สพป.พัทลุง เขต 1 340249 : บ้านโหละหนุน นายธนวรรธ  สันติกาญจนพัฒน์ ครู
137 สพป.พัทลุง เขต 1 340249 : บ้านโหละหนุน ปิยวรรณ  เพชรบรรจบ เจ้าหน้าที่ธุรการ
138 สพป.พัทลุง เขต 1 340250 : บ้านอ่างทอง นรีเนตร  จิตสวาสดิ์ ครูผู้ช่วย
139 สพป.พัทลุง เขต 1 340250 : บ้านอ่างทอง บ้านอ่างทอง  ณิกากาญจน์ เสียงดัง ธุรการโรงเรียน
140 สพป.พัทลุง เขต 1 340248 : วัดร่มเมือง นายอดิสร  ชูเชียร ครูโรงเรียนวัดร่มเมือง
141 สพป.พัทลุง เขต 1 340248 : วัดร่มเมือง นางวรรณา  จุ้ยชุม ครู