รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.พัทลุง เขต 2 340158 : บ้านพน ผุสดี  สุตตะคาร ครู
2 สพป.พัทลุง เขต 2 340159 : วัดเขาวงก์ บุณณดา  รักจันทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
3 สพป.พัทลุง เขต 2 340159 : วัดเขาวงก์ นายสมศักดิ์  กิจวัง ครู โรงเรียนวัดเขาวงก์
4 สพป.พัทลุง เขต 2 340162 : สามัคคีอนุสรณ์ นายสมสิน  นายสมสิน สงทิพย์ ครู
5 สพป.พัทลุง เขต 2 340164 : บ้านนาทุ่งโพธิ์ นายประหยัด  ชูเพชร ครู
6 สพป.พัทลุง เขต 2 340165 : บ้านป่าแก่ นางสาวพิชญาดา  สุตตะคาร ครูโรงเรียนบ้านป่าแก่
7 สพป.พัทลุง เขต 2 340166 : บ้านพูด กรป.กลาง พรรณี  ชายเกตุ ธุรการ
8 สพป.พัทลุง เขต 2 340167 : บ้านคู นางระเบียบ  เกื้อวงค์ ครูโรงเรียนบ้านคู
9 สพป.พัทลุง เขต 2 340168 : บ้านควนประกอบ นางสาวอาอีชะห์   สงเดช ครู
10 สพป.พัทลุง เขต 2 340163 : บ้านหน้าวัง อนัส  เหรียญนุ้ย ธุรการ
11 สพป.พัทลุง เขต 2 340161 : อนุบาลกงหรา นายสุนทร  ขุนจันทร์ ครู
12 สพป.พัทลุง เขต 2 340160 : บ้านทอนตรน ซาฟีนะ  ออสันตินุตสกุล ธุรการ
13 สพป.พัทลุง เขต 2 340170 : บ้านวังปริง จินตนา  กลับแป้น ครู โรงเรียนบ้านวังปริง
14 สพป.พัทลุง เขต 2 340170 : บ้านวังปริง นายวิโรจน์  ไชยสุนทรกิตติ ครูโรงเรียนบ้านวังปริง
15 สพป.พัทลุง เขต 2 340171 : บ้านต้นประดู่ ยุราณี  ยอดขาว ครู
16 สพป.พัทลุง เขต 2 340174 : วัดควนขี้แรด นางสาวอูลารัตน์  สนิทเฉโล ธุรการ
17 สพป.พัทลุง เขต 2 340173 : วัดพังกิ่ง นางสาววิลัยลักษณ์  ทองชิด ธุรการ
18 สพป.พัทลุง เขต 2 340173 : วัดพังกิ่ง นางสาววิลัยลักษณ์  ทองชิด ธุรการ
19 สพป.พัทลุง เขต 2 340172 : วัดหวัง นางสาวณิชกมล  ชูกลิ่น ครู
20 สพป.พัทลุง เขต 2 340049 : อนุบาลเขาชัยสน ชื่นกมล  หอมแก้ว ครูธุรการ
21 สพป.พัทลุง เขต 2 340050 : วัดหัวเขาชัยสน นางสาวรสิตา  มากหนู ครูผู้ช่วย
22 สพป.พัทลุง เขต 2 340059 : บ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45 นางสาวอำไพ  เพชรคง ครูชำนาญการพิเศษ
23 สพป.พัทลุง เขต 2 340060 : บ้านควนโคกยา นางสาวบุญณรักษ์  ขวัญนา ครู
24 สพป.พัทลุง เขต 2 340076 : บ้านเทพราช นายอุดม  สิทธิฤทธิ์ ครู
25 สพป.พัทลุง เขต 2 340077 : บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) กาญจนา  บุญโยม ครู
26 สพป.พัทลุง เขต 2 340077 : บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) ปัตมา  จงไกรจักร ธุรการโรงเรียน
27 สพป.พัทลุง เขต 2 340071 : บ้านท่าลาด รุ่งนภา  ละออกอ ครูโรงเรียนบ้านท่าลาด
28 สพป.พัทลุง เขต 2 340073 : วัดท่านางพรหม ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุไรรัตน์  รักปลอด ครูโรงเรียนวัดท่านางพรหม
29 สพป.พัทลุง เขต 2 340074 : วัดชุมประดิษฐ์ บุษยา  อินทรภักดิ์ ครู
30 สพป.พัทลุง เขต 2 340075 : วัดควนสามโพธิ์ นายสุชน  ชูทอง เจ้าหน้าที่พัสดุ
31 สพป.พัทลุง เขต 2 340069 : บ้านไสนายขัน กนกวรรณ  ทองรอด ธุรการโรงเรียน
32 สพป.พัทลุง เขต 2 340069 : บ้านไสนายขัน เสาวณีย์  เพ็งแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
33 สพป.พัทลุง เขต 2 340070 : วัดโพธิยาราม เสน่ห์  ชูทอง ครู
34 สพป.พัทลุง เขต 2 340070 : วัดโพธิยาราม ดิฐพงษ์  ดวงภักดี ครู
35 สพป.พัทลุง เขต 2 340062 : บ้านควนหมอทอง สุภัสรีญา  เหล่าทอง ครู
36 สพป.พัทลุง เขต 2 340063 : บ้านเกาะทองสม นางอภิสรา  ทองสง ครู
37 สพป.พัทลุง เขต 2 340064 : บ้านควนยวน นายปัญโญ  จันเทศ ครู
38 สพป.พัทลุง เขต 2 340078 : วัดท่าควาย นายวุฒิพงษ์  อำภัยฤทธิ์ ครู
39 สพป.พัทลุง เขต 2 340061 : บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) นางสาววรรณี  ทองยก ครู
40 สพป.พัทลุง เขต 2 340061 : บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) ศุภโชค  คงรอด ผู้อำนวยการสถานศึกษา
41 สพป.พัทลุง เขต 2 340054 : วัดแหลมจองถนน นางพรรณนิศา  โพธิชัย ครู
42 สพป.พัทลุง เขต 2 340055 : วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) นางสาวภทชญา  ศรียานเต็ม ครู
43 สพป.พัทลุง เขต 2 340065 : วัดหานโพธิ์ จิรวดี  ด้วงสุด เจ้าหน้าที่ธุการ
44 สพป.พัทลุง เขต 2 340067 : ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) ฐานิดา  ฤทธิสุนทร ครู
45 สพป.พัทลุง เขต 2 340053 : วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) อโนทัย  เต็มยอด ครู
46 สพป.พัทลุง เขต 2 340057 : บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) นายนิพนธ์  วงศ์ช่วย เจ้าหน้าที่พัสดุ
47 สพป.พัทลุง เขต 2 340178 : บ้านคลองใหญ่ นางสะลิขอ  คมเด็น ครู
48 สพป.พัทลุง เขต 2 340179 : บ้านท่าเชียด สุปรียา  พัฒน์ช่วย ครู
49 สพป.พัทลุง เขต 2 340180 : บ้านพรุนายขาว นางสาวดวงใจ  ไพชำนาญ ครู
50 สพป.พัทลุง เขต 2 340186 : บ้านทุ่งหนองสิบบาท ฟิรดาร์  เภาดนเด็ม ธุรการโรงเรียน
51 สพป.พัทลุง เขต 2 340175 : วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) กาญจนา  มณีสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการ
52 สพป.พัทลุง เขต 2 340176 : บ้านหัวช้าง นางสาวรัตติกาล  หนิเจริญ ธุรการโรงเรียน
53 สพป.พัทลุง เขต 2 340176 : บ้านหัวช้าง นางพัสตราภรณ์  ขุนทอง ธุรการโรงเรียน
54 สพป.พัทลุง เขต 2 340176 : บ้านหัวช้าง ถาวร  ดำช่วย ครูโรงเรียนบ้านหัวช้าง
55 สพป.พัทลุง เขต 2 340177 : วัดโหล๊ะจันกระ วิเชียร  เกิดขุมทอง ครู
56 สพป.พัทลุง เขต 2 340184 : บ้านควนอินนอโม นายมนู  หมานเส้ง ครู
57 สพป.พัทลุง เขต 2 340183 : บ้านด่านโลด ยามิหน๊ะ  โนดำ ธุรการ
58 สพป.พัทลุง เขต 2 340183 : บ้านด่านโลด นางเฉลา  รักเกตุ ครูชำนาญการพิเศษ
59 สพป.พัทลุง เขต 2 340185 : บ้านร่มโพธิ์ไทร จิตติมา  เขียวจีน ครู
60 สพป.พัทลุง เขต 2 340181 : บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) นางชุติมา  ปล้องใหม่ ครู
61 สพป.พัทลุง เขต 2 340182 : วัดปลักปอม นายชูชาติ  จุลฉีด รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปลักปอม
62 สพป.พัทลุง เขต 2 340182 : วัดปลักปอม นางกมลชนก  ชนะสงคราม เจ้าหน้าที่ธุรการ
63 สพป.พัทลุง เขต 2 340139 : วัดสุภาษิตาราม นภาภรณ์  ราชสงค์ ครู
64 สพป.พัทลุง เขต 2 340140 : วัดแหลมดินสอ นายโชคดี  มุสิกะสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
65 สพป.พัทลุง เขต 2 340141 : บ้านท่าเนียน พรรณภา   ขุนแพ่ง ครู
66 สพป.พัทลุง เขต 2 340141 : บ้านท่าเนียน แขลัดดา  ขุนทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
67 สพป.พัทลุง เขต 2 340142 : บ้านเกาะนางคำ สุดารัตน์  สนเส็ม ครูโรงเรียนบ้านเกาะนางคำ
68 สพป.พัทลุง เขต 2 340143 : บ้านเกาะนางคำเหนือ วัชรพงศ์   ศิริ ธุรการ
69 สพป.พัทลุง เขต 2 340151 : บ้านเกาะหมาก นพภาภรณ์  วารินสอาด ธุรการโรงเรียน
70 สพป.พัทลุง เขต 2 340152 : บ้านเกาะเสือ รวิพร  ฝาหละเหย็บ ธุรการ
71 สพป.พัทลุง เขต 2 340153 : บ้านปากบางนาคราช พศุตม์  สุขนาค ครูผู้ช่วย
72 สพป.พัทลุง เขต 2 340154 : บ้านเกาะโคบ วันทนา  โชติมณี ธุรการ
73 สพป.พัทลุง เขต 2 340155 : บ้านท่าวา กาญจนา  ชายเกตุ ครู
74 สพป.พัทลุง เขต 2 340156 : บ้านช่องฟืน ธิดารัตน์  จันทะนา ธุรการ
75 สพป.พัทลุง เขต 2 340156 : บ้านช่องฟืน นายดนัย  บวชเหตุ ครู
76 สพป.พัทลุง เขต 2 340157 : วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) จุฑามาศ  ชนะภัย ครูผู้ช่วย
77 สพป.พัทลุง เขต 2 340134 : บ้านโคกทราย สรวิศ  เส็มหมัด ครู
78 สพป.พัทลุง เขต 2 340137 : วัดไทรพอน นายอรุณ  รักจุ้ย ครูชำนาญการพิเศษ
79 สพป.พัทลุง เขต 2 340132 : วัดควนเผยอ นางสาวเบญจพร   ยิ้มแก้ว ครู
80 สพป.พัทลุง เขต 2 340132 : วัดควนเผยอ อารยา  มาแทน ครู
81 สพป.พัทลุง เขต 2 340133 : บ้านดอนประดู่ ชูศักดิ์   ณรงค์ราช ครู โรงเรียนบ้านดอนประดู่
82 สพป.พัทลุง เขต 2 340128 : วัดหัวควน จักราวุธ  ทองสีดำ ครูโรงเรียนวัดหัวควน
83 สพป.พัทลุง เขต 2 340127 : บ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) นางสาวกัลยาณี  แก้วประสิทธิ์ ครู ชำนาญการ
84 สพป.พัทลุง เขต 2 340125 : อนุบาลปากพะยูน รุสมีนา  เส็นติหย๊ะ ธุรการโรงเรียน
85 สพป.พัทลุง เขต 2 340125 : อนุบาลปากพะยูน รณชัย  เจริญวงค์ เจ้าหน้าที่
86 สพป.พัทลุง เขต 2 340126 : ปากพะยูน นางดารุณี  เกตสมัน ครูโรงเรียนปากพะยูน
87 สพป.พัทลุง เขต 2 340150 : วัดโรจนาราม ฮุสนา  และสุม ครู โรงเรียนวัดโรจนาราม
88 สพป.พัทลุง เขต 2 340150 : วัดโรจนาราม ฮุสนา  และสุม ครู
89 สพป.พัทลุง เขต 2 340129 : วัดฝาละมี นางสาวรัชนก  นิ่มชนะ ครู
90 สพป.พัทลุง เขต 2 340144 : บ้านควนพระสาครินทร์ ชนิดา  ศิริวัง เจ้าหน้าที่ธุรการ
91 สพป.พัทลุง เขต 2 340145 : บ้านแหลม ซัลมา  ชอบงาม ธุรการโรงเรียน
92 สพป.พัทลุง เขต 2 340146 : วัดบางขวน สุกัญญา  ทองสีมาก ธุรการ
93 สพป.พัทลุง เขต 2 340147 : บ้านบางมวง นายเริงศักดิ์   มะเลโลหิต ครู
94 สพป.พัทลุง เขต 2 340148 : วัดพระเกิด นางสาวรัตนา  ฤทธิ์เนียม ครู
95 สพป.พัทลุง เขต 2 340149 : วัดควนนางพิมพ์ นางสาวไซหนับ  ยู่โซะ ครู
96 สพป.พัทลุง เขต 2 340130 : บ้านม่วงทวน นายสมศักดิ์  ชัยสุโข ครู
97 สพป.พัทลุง เขต 2 340131 : บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) ผดุง  แดงทอง ครู
98 สพป.พัทลุง เขต 2 340135 : สำนักสงฆ์ห้วยเรือ จีรนาฏ  ปานจันทร์ ครูธุรการ
99 สพป.พัทลุง เขต 2 340136 : บ้านทะเลเหมียง นางกรรณทิพย์  ช่วยเนียม ครูโรงเรียนบ้านทะเลเหมียง
100 สพป.พัทลุง เขต 2 340138 : บ้านควนนกหว้า นางสาวสิริมา  มณีรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
101 สพป.พัทลุง เขต 2 340212 : วัดควนเพ็ง ดวงกมล  แสงอ้น ครู
102 สพป.พัทลุง เขต 2 340214 : บ้านควนแหวง นางสาวจุฑารัตน์  แก้วมี ครู
103 สพป.พัทลุง เขต 2 340215 : วัดโคกตะเคียน กมลพร  พรหมคง ธุรการโรงเรียน
104 สพป.พัทลุง เขต 2 340216 : วัดพรุพ้อ พรกมล  เอียดประพาฬ ธุรการโรงเรียน
105 สพป.พัทลุง เขต 2 340217 : บ้านควนหินแท่น ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุฑาวรรณ  สอนแก้ว ครูผู้สอน
106 สพป.พัทลุง เขต 2 340206 : บ้านทุ่งคลองควาย ภคมน  ไชยช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการ
107 สพป.พัทลุง เขต 2 340208 : บ้านโหล๊ะหาร ศิรัญญา  พรหมนวล ธุรการโรงเรียน
108 สพป.พัทลุง เขต 2 340211 : บ้านยางขาคีม รัตน์  แป้นทอง ครูชำนาญการ
109 สพป.พัทลุง เขต 2 340213 : บ้านทุ่งนารี อรอุมา  กล้าคง ธุรการโรงเรียน
110 สพป.พัทลุง เขต 2 340213 : บ้านทุ่งนารี วีระวัฒน์  กิติศักดิ์รณกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
111 สพป.พัทลุง เขต 2 340213 : บ้านทุ่งนารี นางรัศมี  แพทย์อำพร ครู
112 สพป.พัทลุง เขต 2 340199 : บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) นางสาวสุนันท์  มีมุสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
113 สพป.พัทลุง เขต 2 340200 : วัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์) เคลือภรร  ฤทธิเดช ครูชำนาญการ
114 สพป.พัทลุง เขต 2 340203 : อนุบาลป่าบอน วันเพ็ญ  ภักดี ครู
115 สพป.พัทลุง เขต 2 340204 : วัดท่าดินแดง วิมล  ชะอุ่ม ครูโรงเรียน
116 สพป.พัทลุง เขต 2 340201 : บ้านน้ำตก ศรันยา  จันทศรี ธุรการ
117 สพป.พัทลุง เขต 2 340202 : วัดควนเคี่ยม ชฎาพร  รัตนพันธ์ ธุรการโรงเรียน
118 สพป.พัทลุง เขต 2 340207 : บ้านหนองธง สุจิตรา  เทพทอง ธุรการ
119 สพป.พัทลุง เขต 2 340209 : มิตรมวลชน 1 กานดา  พงษาวดาร ครู
120 สพป.พัทลุง เขต 2 340210 : บ้านเหมืองตะกั่ว รอฮะนีย์  เจริญฤทธิ์ ครู
121 สพป.พัทลุง เขต 2 340242 : บ้านโคกสัก นางสาวไลลา   โต๊ะเด็น ครู
122 สพป.พัทลุง เขต 2 340245 : วัดลอน นายดนุพันธ์  จุลฉีด ครูโรงเรียนวัดลอน
123 สพป.พัทลุง เขต 2 340247 : บ้านต้นสน นางวราภรณ์  ช่วยพิชัย ธุรการโรงเรียนบ้านต้นสน
124 สพป.พัทลุง เขต 2 340247 : บ้านต้นสน สังวรณ์  อัญชลี ครูโรงเรียนบ้านต้นสน
125 สพป.พัทลุง เขต 2 340235 : วัดรัตนวราราม นางสาวพัชรี  ชุมมินทร์ ครู
126 สพป.พัทลุง เขต 2 340236 : วัดสังฆวราราม สุชาติ  สุวรรณมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังฆวราราม
127 สพป.พัทลุง เขต 2 340244 : วัดปัณณาราม นายสุวกฤษฏิ์   เกตุแก้ว ครูโรงเรียนวัดปัณณาราม
128 สพป.พัทลุง เขต 2 340241 : อนุบาลบางแก้ว พัทธวรรณ  รุ่งเรือง ธุรการ
129 สพป.พัทลุง เขต 2 340246 : บ้านหาดไข่เต่า เอกวิทย์  ทิพวารี ธุรการ
130 สพป.พัทลุง เขต 2 340239 : วัดนาปะขอ นัฏกานต์  ไชยนุรักษ์ ครู
131 สพป.พัทลุง เขต 2 340240 : วัดโตนด วิภารัตน์  เทพวัน ธุรการ
132 สพป.พัทลุง เขต 2 340237 : วัดนาหม่อม (เชนวิทยา) นางสาวเนตรนภา  สุริยะจันทร์ ธุรการโรงเรียน
133 สพป.พัทลุง เขต 2 340238 : บ้านปากพล นางรุจิรดา  โปดำ ธุรการ