รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340158 บ้านพน นางสาวกุลจิรา  สงแทน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
2 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340159 วัดเขาวงก์ วาริน  ช่วยคุณูปการ ครู อนุมัติ
3 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340162 สามัคคีอนุสรณ์ นายสมสิน  สงทิพย์ ครู อนุมัติ
4 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340164 บ้านนาทุ่งโพธิ์ prayad  chupet ครู อนุมัติ
5 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340165 บ้านป่าแก่ โกวิท  ลือกิจนา ผุ้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
6 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340165 บ้านป่าแก่ นายกฤตัชญ์  แก้วสม ครู คศ.3โรงเรียนบ้านป่าแก่ อนุมัติ
7 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340165 บ้านป่าแก่ นางสาวพิชญาดา  สุตตะคาร ครูโรงเรียนบ้านป่าแก่ อนุมัติ
8 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340166 บ้านพูด กรป.กลาง พรรณี  ชายเกตุ ธุรการ อนุมัติ
9 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340166 บ้านพูด กรป.กลาง somjai  somsung ครู อนุมัติ
10 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340167 บ้านคู นางระเบียบ  เกื้อวงค์ ครู คศ.3โรงเรียนบ้านคู อนุมัติ
11 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340168 บ้านควนประกอบ วิจิตร  จันทร์อินทร์ ครู อนุมัติ
12 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340168 บ้านควนประกอบ ปาริชาติ  เกลี้ยงอุบล ครูโรงเรียนบ้านควนประกอบ อนุมัติ
13 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340168 บ้านควนประกอบ นายเรืองเดช  คำดีบุญ ครูชำนาญการ อนุมัติ
14 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340163 บ้านหน้าวัง นางอ่าอีฉะ  ยะมันยะ ครู อนุมัติ
15 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340161 อนุบาลกงหรา sunthorn  khunjan ครู อนุมัติ
16 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340160 บ้านทอนตรน นายเกรียงศักดิ์  บุญสุข ครู อนุมัติ
17 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340170 บ้านวังปริง จินตนา  กลับแป้น ครูโรงเรียนบ้านวังปริง อนุมัติ
18 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340170 บ้านวังปริง นางสุพร  เทพหนู ครู อนุมัติ
19 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340170 บ้านวังปริง Thanupong  Suchanok ครู อนุมัติ
20 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340171 บ้านต้นประดู่ นางแน่งน้อย  บัวทอง ครู อนุมัติ
21 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340171 บ้านต้นประดู่ ยุราณี  นวลศรี ครู อนุมัติ
22 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340174 วัดควนขี้แรด ปลื้มจิต  ชัยชิต ครู อนุมัติ
23 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340174 วัดควนขี้แรด ซาริยะห์  ยาชะรัด เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
24 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340173 วัดพังกิ่ง วัชรินทร์  รักพูนแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
25 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340172 วัดหวัง นางลัดดา  เพชรนุ้ย ครูโรงเรียนวัดหวัง อนุมัติ
26 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340172 วัดหวัง พงษ์ศักดิ์  สุพรรณชนะบุรี ครู อนุมัติ
27 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340049 อนุบาลเขาชัยสน ชื่นกมล  หอมแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
28 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340050 วัดหัวเขาชัยสน รสิตา  มากหนู ครูผู้ช่วย อนุมัติ
29 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340059 บ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45 nartwalee  waraphan ครู อนุมัติ
30 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340060 บ้านควนโคกยา Sukit  Phromon ครู โรงเรียนบ้านควนโคกยา อนุมัติ
31 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340060 บ้านควนโคกยา รุจิรา  อินยอด ครู อนุมัติ
32 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340076 บ้านเทพราช ศศิชา  จีนเมือง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
33 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340076 บ้านเทพราช นายอุดม สิทธิฤทธ์  สิทธิฤทธ์ ครู โรงเรียนบ้านเทพราช อนุมัติ
34 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340076 บ้านเทพราช เสาวภา  เอียดคล้าย ครู อนุมัติ
35 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340077 บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) กาญจนา  บุญโยม ครู อนุมัติ
36 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340071 บ้านท่าลาด บุญเสริม  ทิพย์สังข์ ครู อนุมัติ
37 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340073 วัดท่านางพรหม นางสาวเฉลิมศรี  เมืองสง ครู อนุมัติ
38 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340074 วัดชุมประดิษฐ์ บุษยา  อินทรภักดิ์ ครู อนุมัติ
39 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340075 วัดควนสามโพธิ์ วีธัช  แก้วกล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
40 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340075 วัดควนสามโพธิ์ เทพ  เพ็ชรอ่อน ครู อนุมัติ
41 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340069 บ้านไสนายขัน นิคม  แก้วมุสิก ครู อนุมัติ
42 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340070 วัดโพธิยาราม นายประพันธ์   สุวรรณคีรี ครู อนุมัติ
43 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340070 วัดโพธิยาราม ธรรมทร  เพชรจูด ครู อนุมัติ
44 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340062 บ้านควนหมอทอง สุภัสรีญา   เหล่าทอง ครู อนุมัติ
45 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340063 บ้านเกาะทองสม อภิสรา  ทองสง ครู อนุมัติ
46 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340064 บ้านควนยวน นันทิยา  คงอิ้ว ครู อนุมัติ
47 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340064 บ้านควนยวน Seenong  Umpairit ครู อนุมัติ
48 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340078 วัดท่าควาย นางมินตรา  รอดกิจ ครู อนุมัติ
49 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340061 บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) นายสุพล  อออิปก ครู อนุมัติ
50 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340054 วัดแหลมจองถนน นางสาวยุวธิดา  มณี ครู อนุมัติ
51 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340054 วัดแหลมจองถนน นางพรรณนิศา  โพธิชัย ครู อนุมัติ
52 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340055 วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) นางปรนิม  ขวัญพูล ครู อนุมัติ
53 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340065 วัดหานโพธิ์ นายเอกพัฒน์  บุญปลอด ธุรการ อนุมัติ
54 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340065 วัดหานโพธิ์ จิรวดี  ด้วงสุด ธุรการ อนุมัติ
55 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340067 ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) อัญชลี  คงฤทธิ์ ครู อนุมัติ
56 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340053 วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) นายพรภิเดช  ด้วงดำ ครู อนุมัติ
57 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340057 บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) นายโกวิท  เกื้อคลัง ครู อนุมัติ
58 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340057 บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) นายเสริมศักดิ์  รัตนปราโมทย์ ครูโรงเรียนบ้านแหลมดิน(หัสนันท์อุปถัมภ์) อนุมัติ
59 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340057 บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) นายเฉลิมพร  หัสนันท์ ครูธุรการ อนุมัติ
60 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340178 บ้านคลองใหญ่ นางสาวสุภาพร  ฤทธิ์หมุน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
61 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340178 บ้านคลองใหญ่ นางสะลิขอ  คมเด็น ครู อนุมัติ
62 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340179 บ้านท่าเชียด สุปรียา  พัฒน์ช่วย ครูโรงเรียนบ้านท่าเชียด อนุมัติ
63 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340179 บ้านท่าเชียด นางสาวพวงทิพย์  ไพชำนาญ ครู อนุมัติ
64 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340180 บ้านพรุนายขาว นายณรงค์  สิทธิศักดิ์ ครู อนุมัติ
65 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340180 บ้านพรุนายขาว ดวงใจ  ไพชำนาญ ครู อนุมัติ
66 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340186 บ้านทุ่งหนองสิบบาท ปราณี  ฝ้ายเส็ม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
67 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340186 บ้านทุ่งหนองสิบบาท นายศักดิ์กะรี   หมู่ห่ำหมัด วิทยากร อนุมัติ
68 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340175 วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) พิมประภา  ฤทธิ์เดช ครู อนุมัติ
69 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340176 บ้านหัวช้าง ถาวร  ดำช่วย ครู โรงเรียนบ้านหัวช้าง อนุมัติ
70 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340177 วัดโหล๊ะจันกระ นายวิเชียร  เกิดขุมทอง ครู อนุมัติ
71 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340184 บ้านควนอินนอโม มนู  หมานเส้ง ครู อนุมัติ
72 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340183 บ้านด่านโลด นางเฉลา  รักเกตุ ครู อนุมัติ
73 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340185 บ้านร่มโพธิ์ไทร นางสาวทิพย์วรรณ  เพชรสุทธิ์ ครู อนุมัติ
74 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340185 บ้านร่มโพธิ์ไทร เจนจิรา  กลับดี ครู อนุมัติ
75 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340181 บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) นางยินดี   บุญทอง ครู อนุมัติ
76 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340181 บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) นายสว่าง  ทองชุม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
77 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340182 วัดปลักปอม เพียงฤทัย   หนูยิ้มซ้าย พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
78 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340182 วัดปลักปอม ดาราวรรณ  นะแหละ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
79 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340139 วัดสุภาษิตาราม นภาภรณ์  ราชสงค์ ครู อนุมัติ
80 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340140 วัดแหลมดินสอ บุศรินทร์  ตันอรชร ครู อนุมัติ
81 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340141 บ้านท่าเนียน พรรณภา  ขุนแพ่ง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
82 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340141 บ้านท่าเนียน นายโชคดี  มุสิกะสังข์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
83 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340142 บ้านเกาะนางคำ นางสุดารัตน์  มะยีเต๊ะ ครู อนุมัติ
84 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340142 บ้านเกาะนางคำ วิรศักดิ์  ตุดบัตร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
85 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340143 บ้านเกาะนางคำเหนือ นางวาสนา  เกษตรกาลาม์ ครู อนุมัติ
86 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340143 บ้านเกาะนางคำเหนือ ดลหร่อหนิง  หมัดโส๊ะ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
87 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340151 บ้านเกาะหมาก นางวลัย  หนูนัง ครู อนุมัติ
88 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340151 บ้านเกาะหมาก นพภาภรณ์  วารินสอาด ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
89 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340152 บ้านเกาะเสือ จิรภา  ชูช่วย ครู อนุมัติ
90 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340154 บ้านเกาะโคบ นางเพ็ญนภา   บัวผิน ครู อนุมัติ
91 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340155 บ้านท่าวา นายสมพร  พงศ์กรเกียรติ ครู อนุมัติ
92 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340155 บ้านท่าวา รดามณี  มณีภาค ครูผู้ช่วย อนุมัติ
93 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340156 บ้านช่องฟืน Danai  Buadhead ครู อนุมัติ
94 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340157 วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) Naruemon  Pamichor ครู อนุมัติ
95 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340157 วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) นางสาวอาอีฉะ  วงศ์ดุลยา ครู อนุมัติ
96 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340134 บ้านโคกทราย กานดา  ยานะวิมุติ ครู อนุมัติ
97 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340134 บ้านโคกทราย นายสรวิศ  เส็มหมัด ครูโรงเรียนบ้านโคกทราย อนุมัติ
98 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340137 วัดไทรพอน อรุณ  รักจุ้ย ครู อนุมัติ
99 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340137 วัดไทรพอน นิตยา  หนูทอง ธุรการ อนุมัติ
100 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340132 วัดควนเผยอ เบญจพร  ยิ้มแก้ว ครู อนุมัติ
101 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340132 วัดควนเผยอ นายบุญเลิศ  มณีโชติ ครู อนุมัติ
102 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340133 บ้านดอนประดู่ นายชูศักดิ์  ณรงค์ราช ครู อนุมัติ
103 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340128 วัดหัวควน จักราวุธ  ทองสีดำ ครู อนุมัติ
104 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340128 วัดหัวควน suneerat  deenkameen ครู อนุมัติ
105 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340127 บ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) กุลวดี  นกหมุด ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) อนุมัติ
106 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340125 อนุบาลปากพะยูน สุริพร  แก้วพูล ครูผู้สอน อนุมัติ
107 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340125 อนุบาลปากพะยูน รณชัย  เจริญวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
108 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340126 ปากพะยูน ดารุณี  เกตสมัน ครู อนุมัติ
109 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340150 วัดโรจนาราม auraiwan  yacharad ครู อนุมัติ
110 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340129 วัดฝาละมี นางชัชฎาภา  เตชวันโต ครู อนุมัติ
111 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340144 บ้านควนพระสาครินทร์ นายเสรี  วิสุทธยะรัตน์ ครู อนุมัติ
112 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340145 บ้านแหลม สุวัฒน์  ขัณฑสุนทรไกร ครู อนุมัติ
113 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340146 วัดบางขวน Preda  Promsud ครู อนุมัติ
114 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340147 บ้านบางมวง Roengsak  Malalohit ครู อนุมัติ
115 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340148 วัดพระเกิด นางสาวจรินญา  ชูสุวรรณ์ ครูธุรการ อนุมัติ
116 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340149 วัดควนนางพิมพ์ Chawalit  Niyom ครู อนุมัติ
117 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340149 วัดควนนางพิมพ์ นางสาวฟารีด้า  หมัดโส๊ะ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
118 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340130 บ้านม่วงทวน สมศักดิ์  ชัยสุโข ครู อนุมัติ
119 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340131 บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) นายผดุง  แดงทอง ครู อนุมัติ
120 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340131 บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) นางอรุณา  วชิราภากร ครู อนุมัติ
121 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340135 สำนักสงฆ์ห้วยเรือ ตติยา  ช่วยไกร ครู อนุมัติ
122 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340135 สำนักสงฆ์ห้วยเรือ นายนริสร์  ยืนยง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
123 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340136 บ้านทะเลเหมียง นางกรรณทิพย์  ช่วยเนียม ครูโรงเรียนบ้านทะเลเหมียง อนุมัติ
124 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340136 บ้านทะเลเหมียง นางกรรณทิพย์  ช่วยเนียม ครูโรงเรียนบ้านทะเลเหมียง อนุมัติ
125 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340138 บ้านควนนกหว้า นางสาวอารีรัตน์  สุวรรณกิจ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
126 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340138 บ้านควนนกหว้า นางสมพร  ทองขาว ครู อนุมัติ
127 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340212 วัดควนเพ็ง นางจงจิตร  จิตอาลัย ครู โรงเรียนวัดควนเพ็ง อนุมัติ
128 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340214 บ้านควนแหวง รณธิชัย  สวัสดิ์ ครู คศ.1 อนุมัติ
129 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340215 วัดโคกตะเคียน สุนันทา  กาญจนะ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
130 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340216 วัดพรุพ้อ Pornptmon  Uraiwong ครู อนุมัติ
131 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340217 บ้านควนหินแท่น นางอัจฉรา  สระมุณี ครู อนุมัติ
132 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340217 บ้านควนหินแท่น วุฒิชัย  อุทัยรังษี ครูผู้สอน อนุมัติ
133 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340206 บ้านทุ่งคลองควาย นิภาพร  พันธ์มีศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
134 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340208 บ้านโหล๊ะหาร ศิรัญญา  พรหมนวล ลูกจ้างชั่วคราว อนุมัติ
135 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340211 บ้านยางขาคีม นายรัตน์  แป้นทอง ครู อนุมัติ
136 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340211 บ้านยางขาคีม นุกูล  ดำชื่น ครู อนุมัติ
137 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340213 บ้านทุ่งนารี อรอุมา  กล้าคง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
138 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340213 บ้านทุ่งนารี นัยนา  ตาแก้ว ครู อนุมัติ
139 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340199 บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) นางสุมล  ไกรนรา ครู อนุมัติ
140 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340200 วัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์) นางเพ็ญจา  อ่อนสง ครู อนุมัติ
141 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340203 อนุบาลป่าบอน นายอำนวย  พรายอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
142 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340204 วัดท่าดินแดง นางชฎาพร  รัตนพันธ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
143 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340201 บ้านน้ำตก นายยงยุทธ  ชิณวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำตก อนุมัติ
144 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340201 บ้านน้ำตก สุดา  ศรีอนันต์ ธุรการ อนุมัติ
145 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340202 วัดควนเคี่ยม สารีหยุด  คงเผือก ครูพี่เลี้ยง อนุมัติ
146 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340207 บ้านหนองธง นายปรเสริฐ  คงช่วย ครู โรงเรียนบ้านหนองธง อนุมัติ
147 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340207 บ้านหนองธง สุจิตรา  เทพทอง ธุรการ อนุมัติ
148 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340209 มิตรมวลชน 1 ศิรัญญา  พรหมนวล ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
149 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340210 บ้านเหมืองตะกั่ว นายอับดลเหลาะ  เศรษฐสุข ครู อนุมัติ
150 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340210 บ้านเหมืองตะกั่ว นางรอฮะนีย์  เจริญฤทธิ์ ครู อนุมัติ
151 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340242 บ้านโคกสัก นางสาวไลลา   โต๊ะเด็น ครู อนุมัติ
152 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340242 บ้านโคกสัก นางสาวจันทรา  แซ่ตั้น ครูโรงเรียนบ้านโคกสัก อนุมัติ
153 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340245 วัดลอน นายวิทวัธ  จันทโน ครูธุรการ อนุมัติ
154 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340245 วัดลอน สมพร  ชูกาล ครู อนุมัติ
155 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340247 บ้านต้นสน นางขนิษฐา  ชูสีดำ ครู เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
156 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340235 วัดรัตนวราราม จิตติมา  สุขสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
157 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340235 วัดรัตนวราราม พัชรี  ชุมมินทร์ ครู อนุมัติ
158 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340236 วัดสังฆวราราม ศิริพรรณ  อินทราช ครู อนุมัติ
159 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340236 วัดสังฆวราราม นางพรรณี  จันทรโชติ ครู อนุมัติ
160 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340244 วัดปัณณาราม อรนุช  วงค์สวัสดิ์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
161 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340244 วัดปัณณาราม นายเหิิม  คงขำ ครู อนุมัติ
162 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340244 วัดปัณณาราม นายเหิม  คงขำ ครู อนุมัติ
163 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340241 อนุบาลบางแก้ว พัทธวรรณ  รุ่งเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
164 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340241 อนุบาลบางแก้ว ณปภัช  สาระอาภรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อนุมัติ
165 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340241 อนุบาลบางแก้ว Apairat  Phetrak ครู อนุมัติ
166 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340246 บ้านหาดไข่เต่า นายเปรม  หนูมาก ครู อนุมัติ
167 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340246 บ้านหาดไข่เต่า เอกวิทย์  ทิพวารี ธุรการ อนุมัติ
168 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340239 วัดนาปะขอ นัฏกานต์  ไชยนุรักษ์ ครู อนุมัติ
169 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340239 วัดนาปะขอ นางนิภา   สัจจา ครู อนุมัติ
170 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340240 วัดโตนด สมศรี  คำคง ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต อนุมัติ
171 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340240 วัดโตนด นางศิริจรรยา  หนูอินทร์ ครู โรงเรียนวัดโตนด อนุมัติ
172 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340237 วัดนาหม่อม (เชนวิทยา) บรรจง  เครือทอง ครู อนุมัติ
173 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340237 วัดนาหม่อม (เชนวิทยา) สมพร  รัตนพันธ์ ครู อนุมัติ
174 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340238 บ้านปากพล รุจิรดา  โปดำ ธุรการ อนุมัติ
175 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340238 บ้านปากพล พิเชษฐ   เตยแก้ว ครู อนุมัติ