รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.ปัตตานี 300329 : เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี อาเดียร์  มะรานอ ครูผู้ช่วย
2 สพม.ปัตตานี 300330 : เดชะปัตตนยานุกูล วรรณี  ทองคำ ครู
3 สพม.ปัตตานี 300336 : ท่าข้ามวิทยาคาร ฮุสนา  ฮามะ ครู
4 สพม.ปัตตานี 300335 : วุฒิชัยวิทยา ซูไวบะห์  ตอรี ครูผู้ช่วย
5 สพม.ปัตตานี 300339 : สายบุรี(แจ้งประชาคาร) นายอับดุลเลาะ  สารี ครู
6 สพม.ปัตตานี 300339 : สายบุรี(แจ้งประชาคาร) นางสาวซูมัยยะห์  สะแลแม ครูู
7 สพม.ปัตตานี 300340 : ไม้แก่นกิตติวิทย์ เขมจิรา  ธรรมโชโต ครูธุรการ
8 สพม.ปัตตานี 300341 : สุวรรณไพบูลย์ สุทธิ์เฉลียว  จันทร์คง ครูชำนาญการพิเศษ
9 สพม.ปัตตานี 300344 : วังกะพ้อพิทยาคม นางนูรีย๊ะ  เจ๊ะอุบง ครูผู้ช่วย
10 สพม.ปัตตานี 300344 : วังกะพ้อพิทยาคม ซาวีย๊ะ  เซ็งสะ พนักงานราชการ
11 สพม.ปัตตานี 300332 : ราชมุนีรังสฤษฏ์ อายนา  จินตรา ครู
12 สพม.ปัตตานี 300331 : โพธิ์คีรีราชศึกษา นางสาวกรณิกา  คงเพชร ครูผู้ช่วย
13 สพม.ปัตตานี 300333 : ปทุมคงคาอนุสรณ์ นิรวัจ  อนุรัตน์ ครู
14 สพม.ปัตตานี 300334 : ยาบีบรรณวิทย์ นูรีมาลย์  สะมาแอ ครูผู้ช่วย
15 สพม.ปัตตานี 300334 : ยาบีบรรณวิทย์ นายมาหามะ  เจะซิ ครู
16 สพม.ปัตตานี 300337 : ศิริราษฏร์สามัคคี นางยูไบด๊ะ  วาเฮง ครู
17 สพม.ปัตตานี 300338 : ทุ่งยางแดงพิทยาคม นายอดุล   มาปะ พนักงานราชการ
18 สพม.ปัตตานี 300342 : ประตูโพธิ์วิทยา นายอาดัม   ซา ครูสอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม
19 สพม.ปัตตานี 300343 : สะนอพิทยาคม มูฮำหมัดซาอูดี  แวดราแม ครู
20 สพม.ปัตตานี 300343 : สะนอพิทยาคม อาสมาน  ฮาแว ครู
21 สพม.ปัตตานี 300345 : แม่ลานวิทยา ดาลีลา  ดอเลาะแม ครู