รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ปัตตานี เขต 1 300005 : บ้านกาแลบือซา นางสาวกอลีเยาะ  ปะดอลี เจ้าหน้าที่ธุรการ
2 สพป.ปัตตานี เขต 1 300006 : ชุมชนบ้านกะมิยอ นายมะนาแซ  มะเดหมะ ครูชำนาญการพิเศษ
3 สพป.ปัตตานี เขต 1 300006 : ชุมชนบ้านกะมิยอ นายมาหามะรอมซี  กาซอ ครู อันดับ คศ.2
4 สพป.ปัตตานี เขต 1 300004 : บ้านสระมาลา นางแวสาลีฮะ  ตูหยง ครูชำนาญการ
5 สพป.ปัตตานี เขต 1 300003 : บ้านคลองมานิง นางสาว  นิมูรณีย์ นิโว๊ะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
6 สพป.ปัตตานี เขต 1 300003 : บ้านคลองมานิง นิโซะ   นิเลาะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
7 สพป.ปัตตานี เขต 1 300003 : บ้านคลองมานิง นายมะสะอาลี  ฮะยีเจะเลาะ ครู
8 สพป.ปัตตานี เขต 1 300013 : ชุมชนบ้านตะลุโบะ ฟารีสัม  ซามูดิง เจ้าหน้าที่ธุรการ
9 สพป.ปัตตานี เขต 1 300028 : บ้านจะรังบองอ นายอับดุลเลาะ  มะมิง ครู
10 สพป.ปัตตานี เขต 1 300002 : บ้านตันหยงลุโละ กูอันนูวาร์   ศรีระเด่น ครู คศ.3
11 สพป.ปัตตานี เขต 1 300001 : ชุมชนบ้านกรือเซะ นูรีฮัน  สาเล็ง ธุรการโรงเรียน
12 สพป.ปัตตานี เขต 1 300008 : เมืองปัตตานี นางวิชชุตา  บุญสีลาภ ครู
13 สพป.ปัตตานี เขต 1 300009 : บ้านกูวิง ฮาแว  ดอเลาะ ครู
14 สพป.ปัตตานี เขต 1 300012 : ชุมชนบ้านยูโย rosalin  sadeen ครู
15 สพป.ปัตตานี เขต 1 300012 : ชุมชนบ้านยูโย นางสาวนิรอมา   มะเกะ พนักงานราชการ
16 สพป.ปัตตานี เขต 1 300010 : บ้านบานา อับบาส   แวโต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
17 สพป.ปัตตานี เขต 1 300011 : บ้านจือโระ นายอับดุลรอยะ   เงาะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
18 สพป.ปัตตานี เขต 1 300011 : บ้านจือโระ Nusrin  Arboo ครู
19 สพป.ปัตตานี เขต 1 300007 : บ้านปาเระ มูหมัดซูกรี   ปะดอลี พนักงานราชการ
20 สพป.ปัตตานี เขต 1 300024 : ชุมชนบ้านสะนิง รันติยา  คาเว็ง ครู
21 สพป.ปัตตานี เขต 1 300024 : ชุมชนบ้านสะนิง นางแวกรือซง  เจ๊ะอุเซ็ง ครู
22 สพป.ปัตตานี เขต 1 300025 : บ้านลดา นางสาวอะมีนา   ดือเระซอ ครูชำนาญการ
23 สพป.ปัตตานี เขต 1 300025 : บ้านลดา รอฮานา  ศรีสุข ครู
24 สพป.ปัตตานี เขต 1 300026 : บ้านกาฮง แวมารีแย  ประจัน ธุรการโรงเรียน
25 สพป.ปัตตานี เขต 1 300026 : บ้านกาฮง แวมารีแย  ประจัน ธุรการโรงเรียน
26 สพป.ปัตตานี เขต 1 300026 : บ้านกาฮง weaesoh  ismail ครู
27 สพป.ปัตตานี เขต 1 300027 : บ้านปะกาลิมาปุโระ นายเจะฮาซัน  ยีเจะดือราแม ครู
28 สพป.ปัตตานี เขต 1 300027 : บ้านปะกาลิมาปุโระ อาหามัดซากี  ซอแนะ ผุ้อำนวยการ
29 สพป.ปัตตานี เขต 1 300027 : บ้านปะกาลิมาปุโระ นายนิทัศน์  นิมะ ครูธุรการ
30 สพป.ปัตตานี เขต 1 300027 : บ้านปะกาลิมาปุโระ นิเมาะ  นิกูโน ครุชำนาญการ
31 สพป.ปัตตานี เขต 1 300018 : บ้านกือยา นางศิริพร   เจ๊ะเล๊าะ ครู
32 สพป.ปัตตานี เขต 1 300018 : บ้านกือยา นางสาวแวนาปีซะห์   อาแว พนักงานธุรการ
33 สพป.ปัตตานี เขต 1 300019 : บ้านกอแลบีเละ นางสุวิมล  มหะมะ ครู
34 สพป.ปัตตานี เขต 1 300019 : บ้านกอแลบีเละ Prasan  Uman ครู
35 สพป.ปัตตานี เขต 1 300014 : บ้านปะกาฮะรัง นางสารีปะห์  อาษาสุจริต ครูชำนาญการ
36 สพป.ปัตตานี เขต 1 300023 : บ้านบาราเฮาะ นางแวอาซีซะห์  หวังแอ ผู้อำนวยการโรงเรียน
37 สพป.ปัตตานี เขต 1 300023 : บ้านบาราเฮาะ อริษา  สาและ ธุรการโรงเรียน
38 สพป.ปัตตานี เขต 1 300021 : ชุมชนบ้านปูยุด นายซำซุดิน  แวซู ครุธุรการ
39 สพป.ปัตตานี เขต 1 300022 : บ้านรามง องครักษ์  บินอิสริส ครู
40 สพป.ปัตตานี เขต 1 300022 : บ้านรามง อับดุลฮามิด  ฮามะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
41 สพป.ปัตตานี เขต 1 300022 : บ้านรามง นางนิสรินทร์  จารง ครูผู้ช่วย
42 สพป.ปัตตานี เขต 1 300015 : บ้านรูสะมิแล ตวนอัสมานี  อับดุลบุตร ธุรการ
43 สพป.ปัตตานี เขต 1 300015 : บ้านรูสะมิแล ซัลมา  หีมอะด้ำ ครู
44 สพป.ปัตตานี เขต 1 300016 : อนุบาลปัตตานี นางบุษกร  แววทองคำ ครู
45 สพป.ปัตตานี เขต 1 300016 : อนุบาลปัตตานี นางธัญวรรณ  บุญมี พนักงานราชการ
46 สพป.ปัตตานี เขต 1 300017 : บ้านบางปลาหมอ ประสงค์  มันอิ พนักงานราชการ
47 สพป.ปัตตานี เขต 1 300017 : บ้านบางปลาหมอ Habibah  Masuyu พนักงานราชการ
48 สพป.ปัตตานี เขต 1 300020 : บ้านสะบารัง นางจีรพันธ์  อุ่นอก ครูชำนาญการ
49 สพป.ปัตตานี เขต 1 300020 : บ้านสะบารัง นางเพ็ญพร  แก้วขาว หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
50 สพป.ปัตตานี เขต 1 300020 : บ้านสะบารัง ทิพวรรณ  สีตะพงศ์ ธุรการโรงเรียน
51 สพป.ปัตตานี เขต 1 300091 : วัดควน เสาวนีย์  บุญเทพ พนักงานราชการ
52 สพป.ปัตตานี เขต 1 300092 : วัดมหิงษาราม นางสายพิณ   แซ่ฮ่ำ ครูชำนาญการพิเศษ
53 สพป.ปัตตานี เขต 1 300085 : บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) นางอุมาพร   ดวงเจริญวิทยา ครูโรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร)
54 สพป.ปัตตานี เขต 1 300086 : บ้านราวอ suhaimin  Chemi พนักงานราชการ
55 สพป.ปัตตานี เขต 1 300086 : บ้านราวอ ฮาซัน  กาโฮง ครู
56 สพป.ปัตตานี เขต 1 300079 : บ้านทุ่ง นางสาวสุไลดา  ครุฤเสนีย์ พนักงานราชการ
57 สพป.ปัตตานี เขต 1 300079 : บ้านทุ่ง นายอนันตศักดิ์  ชูเอิน ครู
58 สพป.ปัตตานี เขต 1 300078 : บ้านท่าข้าม กฤษฎา  บุญถาวร ครู
59 สพป.ปัตตานี เขต 1 300088 : บ้านท่าน้ำ นายสุรัตน์  ศรีราม ครู
60 สพป.ปัตตานี เขต 1 300089 : บ้านท่าน้ำตะวันออก นายฮำดี  อับดุลเลาะ ครูผู้สอน
61 สพป.ปัตตานี เขต 1 300090 : บ้านท่าน้ำตะวันตก ชนาพร  นิลราช พนักงานธุรการ
62 สพป.ปัตตานี เขต 1 300090 : บ้านท่าน้ำตะวันตก นางสาวอาอีเสาะ  ตาเยะ พนักงานราชการ
63 สพป.ปัตตานี เขต 1 300074 : บ้านบางมะรวด suma  ainthakan ครู
64 สพป.ปัตตานี เขต 1 300074 : บ้านบางมะรวด นูรูลฮูดา  มะแอ พนักงานธุรการ
65 สพป.ปัตตานี เขต 1 300075 : บ้านท่าชะเมา ฟาดีลาห์  มะเกะ พนักงานธุรการ
66 สพป.ปัตตานี เขต 1 300075 : บ้านท่าชะเมา เจ๊ะรอกีเย๊าะ  เตาะสาตู ครูผู้ช่วย
67 สพป.ปัตตานี เขต 1 300075 : บ้านท่าชะเมา นายมูฮำมัดคอซาลี  ยาโม ครู
68 สพป.ปัตตานี เขต 1 300076 : บ้านบ่ออิฐ ฮารง  มะลี พนักงานราชการ
69 สพป.ปัตตานี เขต 1 300076 : บ้านบ่ออิฐ มาดีฮ๊ะ  เจ๊ะและ ครู คศ.1
70 สพป.ปัตตานี เขต 1 300083 : วัดศรีสุดาจันทร์ นางสาวอรพินท์  ยอดศรี ครู
71 สพป.ปัตตานี เขต 1 300083 : วัดศรีสุดาจันทร์ นางสาวซาเร๊าะ  หมันหลี ครู
72 สพป.ปัตตานี เขต 1 300084 : บ้านกลาง นางสาวต่วนอาสือน๊ะ   บรือมอ ธุรการโรงเรียน
73 สพป.ปัตตานี เขต 1 300084 : บ้านกลาง sainnung  Wayi ครู
74 สพป.ปัตตานี เขต 1 300080 : บ้านนอก วริศฐา  ศรีสุรัตน์ ครู
75 สพป.ปัตตานี เขต 1 300081 : บ้านปุลามาวอ นายจำนงค์  เพฃรเจริญทอง ครู
76 สพป.ปัตตานี เขต 1 300081 : บ้านปุลามาวอ นายมูฮำหมัดรอมซี  โตะเงาะ ครู
77 สพป.ปัตตานี เขต 1 300082 : บ้านหัวคลอง นางสาวเปาว์ซีย๊ะห์   มะลี ครูผู้ช่วย
78 สพป.ปัตตานี เขต 1 300082 : บ้านหัวคลอง นางสาวธมน  คังคะสุวรรณ ธุรการ
79 สพป.ปัตตานี เขต 1 300095 : บ้านน้ำบ่อ นางสาวรณนีสา  เจ๊ะมุ ครู
80 สพป.ปัตตานี เขต 1 300095 : บ้านน้ำบ่อ นางสุไฮลี  เล็มมณี ครูผู้ช่วย
81 สพป.ปัตตานี เขต 1 300077 : บ้านเตราะหัก นายอับดลบาซิตร์  มูเก็ม ครูผู้ช่วย
82 สพป.ปัตตานี เขต 1 300077 : บ้านเตราะหัก นายอับดุลการิม  เจะอารง ครู
83 สพป.ปัตตานี เขต 1 300096 : บ้านท่าสู nuramee  cheloh ครู
84 สพป.ปัตตานี เขต 1 300096 : บ้านท่าสู ปาอีซะห์  จินตรา ครูผู้ช่วย
85 สพป.ปัตตานี เขต 1 300096 : บ้านท่าสู อัสมุดดีน  เซ็งโซะ ครูชำนาญการ
86 สพป.ปัตตานี เขต 1 300096 : บ้านท่าสู รูซมาวาตี  แลเมาะ ครูผู้ช่วย
87 สพป.ปัตตานี เขต 1 300097 : บ้านบางหมู ปิยรัตน์  บินล่าเต๊ะ ครู
88 สพป.ปัตตานี เขต 1 300097 : บ้านบางหมู รอซหน๊ะ  กามา ครู
89 สพป.ปัตตานี เขต 1 300073 : บ้านคลองต่ำ นางสาวตอยยีบ๊ะ   เถาะ พนักงานราชการ
90 สพป.ปัตตานี เขต 1 300073 : บ้านคลองต่ำ นางสาวนูรีดา  โตะ พนักงานธุรการ
91 สพป.ปัตตานี เขต 1 300071 : บ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) saowakon  dumrongchart ครู
92 สพป.ปัตตานี เขต 1 300071 : บ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) เยาวลักษณ์  ศุภกุล ครูธุรการ
93 สพป.ปัตตานี เขต 1 300072 : บ้านคาโต นางสาวแวอัสม๊ะห์  เบญจสมัย ครู
94 สพป.ปัตตานี เขต 1 300072 : บ้านคาโต ภัททิยา  ทองลาภ ครูชำนาญการ
95 สพป.ปัตตานี เขต 1 300094 : บ้านพ่อมิ่ง ซูฮัยลา  สมาแห พนักงานธุรการ
96 สพป.ปัตตานี เขต 1 300094 : บ้านพ่อมิ่ง จิตรลดา  อินทร์ทอง ครู
97 สพป.ปัตตานี เขต 1 300093 : บ้านเคียน สุภาพร  เสือพยัึคฆ์ ครู
98 สพป.ปัตตานี เขต 1 300093 : บ้านเคียน มารีน่า  ปูยามา พนักงานธุรการ
99 สพป.ปัตตานี เขต 1 300180 : บ้านมะปริง นางสาวมูเธียร่า  ยามู ครู
100 สพป.ปัตตานี เขต 1 300181 : บ้านจะรัง นิพนธ์  ชีวะอิสระกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา
101 สพป.ปัตตานี เขต 1 300181 : บ้านจะรัง นายบัณฑิต  คงประสิทธิ์ ครู
102 สพป.ปัตตานี เขต 1 300182 : บ้านตูเวาะ Nureeda  Chebaka ครู
103 สพป.ปัตตานี เขต 1 300182 : บ้านตูเวาะ นิลลี  ละใบซอ ครูผู้ช่วย
104 สพป.ปัตตานี เขต 1 300179 : บ้านดูซงปาแย anisah  samae ครูชำนาญการ
105 สพป.ปัตตานี เขต 1 300190 : บ้านตะโละ นายมาหะมะคอเล   แม พนักงานราชการ
106 สพป.ปัตตานี เขต 1 300191 : ชุมชนวัดป่าศรี นางจันทร์ฉาย  สะดียามู ครู
107 สพป.ปัตตานี เขต 1 300200 : ชุมชนวัดปิยาราม กามีล๊ะ  อาแวหามะ ธุรการ
108 สพป.ปัตตานี เขต 1 300166 : ชุมชนบ้านปาตา นางสารีนา  แวหะหมัด ครู
109 สพป.ปัตตานี เขต 1 300166 : ชุมชนบ้านปาตา นายสมยศ  ดอเลาะ ครูชำนาญการ
110 สพป.ปัตตานี เขต 1 300166 : ชุมชนบ้านปาตา คอลีเยาะ  ดาราวี ธุรการโรงเรียน
111 สพป.ปัตตานี เขต 1 300166 : ชุมชนบ้านปาตา รสนานี  อับดุลมานิ พนักงานธุรการ
112 สพป.ปัตตานี เขต 1 300167 : บ้านท่ากุน sanan  ngamsiphongsai ครู
113 สพป.ปัตตานี เขต 1 300169 : บ้านท่าด่าน ฮาลีเมาะ   เจะอาลี ครู
114 สพป.ปัตตานี เขต 1 300169 : บ้านท่าด่าน ฺBukoaree  Yusoh ครูผู้ช่วย
115 สพป.ปัตตานี เขต 1 300171 : บ้านท่าพง ภานุ  วาแม็ง ครู
116 สพป.ปัตตานี เขต 1 300171 : บ้านท่าพง นางสาวยามีลา  มะแซ ครู
117 สพป.ปัตตานี เขต 1 300171 : บ้านท่าพง มูหามัดซอปี  สามาณ ธุรการโรงเรียน
118 สพป.ปัตตานี เขต 1 300176 : บ้านยือริง นางสาวอาลีนี  สาและ พนักงานราชการ
119 สพป.ปัตตานี เขต 1 300176 : บ้านยือริง มูรณา  เปาะสา พนักงงานธุรการ
120 สพป.ปัตตานี เขต 1 300177 : บ้านตันหยงดาลอ Nareesa  Yala ครู
121 สพป.ปัตตานี เขต 1 300177 : บ้านตันหยงดาลอ วรินดา  จาปัง ครูชำนาญการ
122 สพป.ปัตตานี เขต 1 300178 : บ้านตือระ มะยาลี  แยนา ครู คศ.2
123 สพป.ปัตตานี เขต 1 300178 : บ้านตือระ นายฟีฮีรี  ดาโอะ ครู
124 สพป.ปัตตานี เขต 1 300198 : บ้านเฑียรยา อาอีซะห์   มะลี ครู คศ.1
125 สพป.ปัตตานี เขต 1 300198 : บ้านเฑียรยา นางสาวมารีณี  เรดุ ธุรการโรงเรียน
126 สพป.ปัตตานี เขต 1 300197 : บ้านฝาง ปรีชา  ชื่นแก้ว ครู
127 สพป.ปัตตานี เขต 1 300197 : บ้านฝาง นางสาวฮัสน๊ะ  ดิเยาะ ธุรการโรงเรียน
128 สพป.ปัตตานี เขต 1 300197 : บ้านฝาง มะดาฟี  สะนิ ครู
129 สพป.ปัตตานี เขต 1 300189 : บ้านบากง นางสาวสุนัยนีย์   อาแว ครู
130 สพป.ปัตตานี เขต 1 300189 : บ้านบากง รอฮานา  มะยี พนักงานราชการโรงเรียนบ้านบากง
131 สพป.ปัตตานี เขต 1 300189 : บ้านบากง นายอับดุลเราะมาน   ปาโฮะ ครู คศ./
132 สพป.ปัตตานี เขต 1 300187 : บ้านใหม่ ซัมสูดิง  แยแล พนักงานราชการ
133 สพป.ปัตตานี เขต 1 300188 : บ้านตาลีอายร์ ปาอีหย๊ะ  เจะหลง เจ้าหน้าที่
134 สพป.ปัตตานี เขต 1 300196 : ชุมชนบ้านตาแกะ วิวัฒน์  ภักดี ครู
135 สพป.ปัตตานี เขต 1 300196 : ชุมชนบ้านตาแกะ รูฮานา  หะยีสาและ ครู
136 สพป.ปัตตานี เขต 1 300194 : บ้านบางปู โมหัมมัดบาฮารี  บินมะ ครู
137 สพป.ปัตตานี เขต 1 300195 : บ้านบือเจาะ นางกัสหม๊ะ   มูฮัมมัดมูซา ครูชำนาญการ
138 สพป.ปัตตานี เขต 1 300195 : บ้านบือเจาะ นายซอฟฟาน   มะซง พนักงานราชการ
139 สพป.ปัตตานี เขต 1 300173 : บ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 matorpem  kheda ธุรการ
140 สพป.ปัตตานี เขต 1 300173 : บ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 นางสาวแวนูรียะห์   ลันจา พนักงานธุรการ
141 สพป.ปัตตานี เขต 1 300174 : บ้านโต๊ะตีเต นายมาหามะซี  หะยีสาและ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต
142 สพป.ปัตตานี เขต 1 300174 : บ้านโต๊ะตีเต นางสาวซากีนา  วามิง ธุรการ
143 สพป.ปัตตานี เขต 1 300175 : บ้านบาโลย สุกีมัน  แนฆามา ครู
144 สพป.ปัตตานี เขต 1 300175 : บ้านบาโลย นางรุซนีดา  บาเหม ครูผู้ช่วย
145 สพป.ปัตตานี เขต 1 300201 : บ้านตาหมน นายปาฮามี  อาแว ครู
146 สพป.ปัตตานี เขต 1 300201 : บ้านตาหมน นางสาวอูฟีซัน  เจะแวนิ ครู
147 สพป.ปัตตานี เขต 1 300201 : บ้านตาหมน นางแวมารียัม  ดาโอ๊ะ ครู ค.ศ.1
148 สพป.ปัตตานี เขต 1 300193 : บ้านปุลากง ยูฮานี  และซอ ครู
149 สพป.ปัตตานี เขต 1 300193 : บ้านปุลากง นายปิยพงษ์  คงภักดี ครู
150 สพป.ปัตตานี เขต 1 300202 : บ้านตันหยง นางรุซนี  สุขวิจิตร พนักงานราชการ
151 สพป.ปัตตานี เขต 1 300202 : บ้านตันหยง นายซาฮาน  สาเมาะ ครู
152 สพป.ปัตตานี เขต 1 300202 : บ้านตันหยง ปารีดะห์  บินอาแซ ครู
153 สพป.ปัตตานี เขต 1 300203 : บ้านดาลอ นายซอบรีย์   สาและ ครูโรงเรียนบ้านดาลอ
154 สพป.ปัตตานี เขต 1 300204 : บ้านชะเอาะ นายมะซะอุดี   เจะหลง พนักงานธุรการโรงเรียน
155 สพป.ปัตตานี เขต 1 300204 : บ้านชะเอาะ ฟายียะ  โตะจุ ครู
156 สพป.ปัตตานี เขต 1 300205 : ยะหริ่ง นายจารึก  เกศโร ครู
157 สพป.ปัตตานี เขต 1 300205 : ยะหริ่ง อาซีซะ  แวยูโซะ ครู
158 สพป.ปัตตานี เขต 1 300192 : บ้านยามูเฉลิม นายอับดุลเลาะ  เจะดิง พนังงานราชการ
159 สพป.ปัตตานี เขต 1 300192 : บ้านยามูเฉลิม พรรณฤดี  นวลเจริญ ครู
160 สพป.ปัตตานี เขต 1 300199 : บ้านมูหลง wanlop  nuanting ครูผู้ช่วย
161 สพป.ปัตตานี เขต 1 300199 : บ้านมูหลง อาตีกะ  หะยีอาแว ครู
162 สพป.ปัตตานี เขต 1 300186 : ชุมชนบ้านสาบัน วันมัรยัม  วันนาวัน ครู คศ.2
163 สพป.ปัตตานี เขต 1 300186 : ชุมชนบ้านสาบัน นางรอปิฮ๊ะ  วาโดร์ ครู
164 สพป.ปัตตานี เขต 1 300183 : บ้านหนองแรต adnan  saman ครู
165 สพป.ปัตตานี เขต 1 300184 : บ้านแบรอ นางสาวซัลมา   สือแม ครู
166 สพป.ปัตตานี เขต 1 300185 : บ้านลางา กูอาดิหล๊ะ   ตูแวดือราแม พนักงานธุรการ
167 สพป.ปัตตานี เขต 1 300185 : บ้านลางา โนรอายมาล์  เจ๊ะมูดอ ครูชำนาญการ
168 สพป.ปัตตานี เขต 1 300185 : บ้านลางา นางสาวกอมารียะ  สาแม ครู คศ.1
169 สพป.ปัตตานี เขต 1 300172 : บ้านบูดี นายฮาซัน  มามะเร ครูชำนาญการ
170 สพป.ปัตตานี เขต 1 300170 : บ้านตะโละสะมีแล sma-ae  kaseng พนกงานราชการ
171 สพป.ปัตตานี เขต 1 300170 : บ้านตะโละสะมีแล มะยูโซ๊ะ  อารงค์ ครู
172 สพป.ปัตตานี เขต 1 300170 : บ้านตะโละสะมีแล ลุตฟี  เจะแต ครูผู้ช่วย
173 สพป.ปัตตานี เขต 1 300168 : บ้านดาโต๊ะ ยารีหย๊ะ  รูมิง ครู
174 สพป.ปัตตานี เขต 1 300168 : บ้านดาโต๊ะ นางสาวซูวัยรียะห์  มูเล็ง ธุรการการโรงเรียน
175 สพป.ปัตตานี เขต 1 300347 : พระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี โสภา  นุ่นบุญคง ครู
176 สพป.ปัตตานี เขต 1 300279 : บ้านเกาะเปาะ นายมูฮำมัดรอบี  อามะ ธุรการโรงเรียน
177 สพป.ปัตตานี เขต 1 300279 : บ้านเกาะเปาะ นายพยนต์  พุทธรักษา ครู คศ.2
178 สพป.ปัตตานี เขต 1 300280 : บ้านใหม่พัฒนวิทย์ จิตรา  มณีวิทย์ ครูผู้สอน (พนักงานราชการ)
179 สพป.ปัตตานี เขต 1 300280 : บ้านใหม่พัฒนวิทย์ นางนูรีดา  สะแลแม ครู
180 สพป.ปัตตานี เขต 1 300239 : บ้านคอลอตันหยง นางรอซีณี  สือแม ครู
181 สพป.ปัตตานี เขต 1 300239 : บ้านคอลอตันหยง นางอารีณี   เภอโส๊ะ ครู
182 สพป.ปัตตานี เขต 1 300240 : บ้านกาแลกุมิ นิกร  นุ่นแก้ว พนักงานราชการ
183 สพป.ปัตตานี เขต 1 300242 : บ้านโคกโตนด ฟารีดาห์  สาแม ครู
184 สพป.ปัตตานี เขต 1 300277 : บ้านดอนรัก มะรอมลีย์  แวโต ครู
185 สพป.ปัตตานี เขต 1 300277 : บ้านดอนรัก นางสาวอาภรณ์  ทุ่มนวล ครู
186 สพป.ปัตตานี เขต 1 300278 : บ้านปะกาจินอ นายมะนูซี   สะมาแอ ครู
187 สพป.ปัตตานี เขต 1 300243 : บ้านเปียะ นายลูดปี  ดือเร๊ะ ครูชำนาญการ
188 สพป.ปัตตานี เขต 1 300243 : บ้านเปียะ นางอัสยะห์  บัวสาม ครู
189 สพป.ปัตตานี เขต 1 300243 : บ้านเปียะ นางสาวเจะฮัสนะห์  เจะปอ ครูชำนาญการ
190 สพป.ปัตตานี เขต 1 300244 : บ้านบาโงกาเซาะ กูรุสดี  กูจิ ครู
191 สพป.ปัตตานี เขต 1 300244 : บ้านบาโงกาเซาะ ซอฟียะห์  อูมะ ครู
192 สพป.ปัตตานี เขต 1 300245 : บ้านโคกหมัก มูฮัมมัดบูดีมัน  บือราเฮง ครู
193 สพป.ปัตตานี เขต 1 300245 : บ้านโคกหมัก ดวงแข  แก้วละเอียด ครู
194 สพป.ปัตตานี เขต 1 300272 : วัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) แสวง  ราชจันทร์ ครู
195 สพป.ปัตตานี เขต 1 300272 : วัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) wannida  bumrungpanit ครู
196 สพป.ปัตตานี เขต 1 300273 : ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง นางดาลัด  กิ่งพะโยม
197 สพป.ปัตตานี เขต 1 300273 : ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง นูรีฮะ  สะมะแอ ครู
198 สพป.ปัตตานี เขต 1 300273 : ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง โสภิต  ฉิมพลีปักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
199 สพป.ปัตตานี เขต 1 300274 : บ้านปะกาลือสง pisan  chailap ครู
200 สพป.ปัตตานี เขต 1 300275 : บ้านปากบางตาวา นายแวสะมาแอ  แวเด็ง ครูผู้สอน
201 สพป.ปัตตานี เขต 1 300275 : บ้านปากบางตาวา นายหนิมะ  เดหนิ ครู
202 สพป.ปัตตานี เขต 1 300246 : บ้านปรัง โรฮานี  บาดง เจ้าหน้าที่ธุรการ
203 สพป.ปัตตานี เขต 1 300247 : บ้านเกาะหม้อแกง piyanooch  kaweprasob ครู
204 สพป.ปัตตานี เขต 1 300247 : บ้านเกาะหม้อแกง พรธิดา  สิทธิอุเป เจ้าหน้าที่ธุรการ
205 สพป.ปัตตานี เขต 1 300248 : บ้านท่ายามู อัสมีน  มาลอ ครู
206 สพป.ปัตตานี เขต 1 300248 : บ้านท่ายามู สูไวบ๊ะ  สะอิ พนักงานราชการ
207 สพป.ปัตตานี เขต 1 300249 : บ้านบางราพา นายบุคตี   หะยีเจะแว ครู คศ 2
208 สพป.ปัตตานี เขต 1 300249 : บ้านบางราพา นายฮูเซ็น  จิตรบรรทัด ครู
209 สพป.ปัตตานี เขต 1 300250 : บ้านท่ากำชำ นายอับดุลบาเซ  มามะ พนักงานราชการ
210 สพป.ปัตตานี เขต 1 300258 : บ้านตันหยงเปาว์ สิริรัตน์  เพ็ชรสุข พนักงานราชการ
211 สพป.ปัตตานี เขต 1 300258 : บ้านตันหยงเปาว์ กัญญาณัฐ  พรหมพันธ์ ครู
212 สพป.ปัตตานี เขต 1 300259 : วัดสุวรรณากร waraporn  phiphitkun ครู
213 สพป.ปัตตานี เขต 1 300259 : วัดสุวรรณากร nuttawadee  davyok ครู
214 สพป.ปัตตานี เขต 1 300260 : บ้านควนดิน กมล  สุกกระ ครูชำนาญการ
215 สพป.ปัตตานี เขต 1 300260 : บ้านควนดิน เกสรีวรรณ  วงค์อรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
216 สพป.ปัตตานี เขต 1 300261 : บ้านปะแดลางา ปาตีเมาะ  มะลี พนักงานราชการ
217 สพป.ปัตตานี เขต 1 300261 : บ้านปะแดลางา นางสาวกิตติยา  ชนะกิจ ธุรการ
218 สพป.ปัตตานี เขต 1 300262 : บ้านไผ่มัน สุพิชฌาย์  ดวงสิมมา ครูผู้ช่วย
219 สพป.ปัตตานี เขต 1 300262 : บ้านไผ่มัน chidaboon  chumthongtanachoke เจ้าหน้าที่ธุรการ
220 สพป.ปัตตานี เขต 1 300263 : กองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง นายมูฮัหมัดรอวีย์  สาและ พนักงานราชการ
221 สพป.ปัตตานี เขต 1 300264 : บ้านควนคูหา นางสารีนะห์  ปูเตะ พนักงานราชการ
222 สพป.ปัตตานี เขต 1 300251 : บ้านบางทัน นีซาวาตี  อาแวกะจิ ธุรการโรงเรียน
223 สพป.ปัตตานี เขต 1 300252 : บ้านดอนนา สุไลลา  สุไลลา ถนอมพล พนักงานธุรการ
224 สพป.ปัตตานี เขต 1 300252 : บ้านดอนนา จริยา  อาบู ครู
225 สพป.ปัตตานี เขต 1 300253 : รัชดาภิเษก ปาริดา  มามะ ครู
226 สพป.ปัตตานี เขต 1 300254 : บ้านตลาดนัดคลองขุด นางสาวศิริพร  สินอ่อน ครู
227 สพป.ปัตตานี เขต 1 300254 : บ้านตลาดนัดคลองขุด นางสาวเจะรอหานิง  ยูโซะ พนักงานราชการ
228 สพป.ปัตตานี เขต 1 300255 : บ้านสายหมอ นายมะนูรูดิง  เจะหลง พนักงานราชการ
229 สพป.ปัตตานี เขต 1 300256 : บ้านแคนา นางสาวสาลีหะ  เจะโซะ พนักงานราชการ
230 สพป.ปัตตานี เขต 1 300256 : บ้านแคนา กัลยา  มะแซ พนักงานราชการ
231 สพป.ปัตตานี เขต 1 300276 : วัดสถิตย์ชลธาร นายมาหะมะ  ลาเตะ ครู
232 สพป.ปัตตานี เขต 1 300276 : วัดสถิตย์ชลธาร รุ่งนภา  เลี่ยมเส้ง ครู คศ.2
233 สพป.ปัตตานี เขต 1 300257 : บ้านกาหยี ฮาริส  สุหลง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
234 สพป.ปัตตานี เขต 1 300265 : พัฒนศึกษา ขนิษฐา  แสนสุภา ครู
235 สพป.ปัตตานี เขต 1 300265 : พัฒนศึกษา นางสาวโรสไมนี  อะลีดิมัน ครู
236 สพป.ปัตตานี เขต 1 300265 : พัฒนศึกษา ฝาติมะ  อาแว ครู
237 สพป.ปัตตานี เขต 1 300267 : บ้านค่าย นางมาลี  หมวกเปียะ ครู
238 สพป.ปัตตานี เขต 1 300268 : บ้านยาบี ฉันทนา  โชติพันธ์ ครู
239 สพป.ปัตตานี เขต 1 300266 : บ้านน้ำดำ นายมูฮามะนาวาวี  ดอเลาะ ครู
240 สพป.ปัตตานี เขต 1 300266 : บ้านน้ำดำ นางสาวนูรฮายาตี  วาเฮ็ง ครูผู้ช่วย
241 สพป.ปัตตานี เขต 1 300266 : บ้านน้ำดำ มารีหย๊ะ   แวหามะ ครูผู้ช่วย
242 สพป.ปัตตานี เขต 1 300270 : บ้านคลองช้าง นูรีหย๊ะ  นิตา ครูธุรการ
243 สพป.ปัตตานี เขต 1 300281 : บ้านมะพร้าวต้นเดียว Wanitcha  Nilrat Teacher
244 สพป.ปัตตานี เขต 1 300271 : บ้านทุ่งโพธิ์ วิจิตรา  หน่อทอง ครู