รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ปัตตานี เขต 1 300005 : บ้านกาแลบือซา นางสาวกอลีเยาะ  ปะดอลี เจ้าหน้าที่ธุรการ
2 สพป.ปัตตานี เขต 1 300006 : ชุมชนบ้านกะมิยอ นายมาหามะรอมซี  กาซอ ครู อันดับ คศ.2
3 สพป.ปัตตานี เขต 1 300004 : บ้านสระมาลา นางแวสาลีฮะ  ตูหยง ครูชำนาญการ
4 สพป.ปัตตานี เขต 1 300003 : บ้านคลองมานิง นางสาว  นิมูรณีย์ นิโว๊ะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
5 สพป.ปัตตานี เขต 1 300003 : บ้านคลองมานิง นายมะสะอาลี  ฮะยีเจะเลาะ ครู
6 สพป.ปัตตานี เขต 1 300003 : บ้านคลองมานิง นิโซะ   นิเลาะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
7 สพป.ปัตตานี เขต 1 300013 : ชุมชนบ้านตะลุโบะ ฟารีสัม  ซามูดิง เจ้าหน้าที่ธุรการ
8 สพป.ปัตตานี เขต 1 300028 : บ้านจะรังบองอ นายอับดุลเลาะ  มะมิง ครู
9 สพป.ปัตตานี เขต 1 300002 : บ้านตันหยงลุโละ กูอันนูวาร์   ศรีระเด่น ครู คศ.3
10 สพป.ปัตตานี เขต 1 300002 : บ้านตันหยงลุโละ วันซูรัยณา  ดอแม ครู
11 สพป.ปัตตานี เขต 1 300001 : ชุมชนบ้านกรือเซะ นูรีฮัน  สาเล็ง ธุรการโรงเรียน
12 สพป.ปัตตานี เขต 1 300008 : เมืองปัตตานี นางวิชชุตา  บุญสีลาภ ครู
13 สพป.ปัตตานี เขต 1 300009 : บ้านกูวิง ฮาแว  ดอเลาะ ครู
14 สพป.ปัตตานี เขต 1 300012 : ชุมชนบ้านยูโย rosalin  sadeen ครู
15 สพป.ปัตตานี เขต 1 300010 : บ้านบานา อับบาส   แวโต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
16 สพป.ปัตตานี เขต 1 300011 : บ้านจือโระ นายอับดุลรอยะ   เงาะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
17 สพป.ปัตตานี เขต 1 300007 : บ้านปาเระ มูหมัดซูกรี   ปะดอลี พนักงานราชการ
18 สพป.ปัตตานี เขต 1 300024 : ชุมชนบ้านสะนิง รันติยา  คาเว็ง ครู
19 สพป.ปัตตานี เขต 1 300024 : ชุมชนบ้านสะนิง นางแวกรือซง  เจ๊ะอุเซ็ง ครู
20 สพป.ปัตตานี เขต 1 300025 : บ้านลดา โซเฟีย  เจ๊ะอาลี ครู
21 สพป.ปัตตานี เขต 1 300026 : บ้านกาฮง แวมารีแย  ประจัน ธุรการโรงเรียน
22 สพป.ปัตตานี เขต 1 300026 : บ้านกาฮง แวมารีแย  ประจัน ธุรการโรงเรียน
23 สพป.ปัตตานี เขต 1 300027 : บ้านปะกาลิมาปุโระ นายนิทัศน์  นิมะ ครูธุรการ
24 สพป.ปัตตานี เขต 1 300018 : บ้านกือยา อุสมาน  อีแต ครู
25 สพป.ปัตตานี เขต 1 300019 : บ้านกอแลบีเละ นางสุวิมล  มหะมะ ครู
26 สพป.ปัตตานี เขต 1 300014 : บ้านปะกาฮะรัง นางสารีปะห์  อาษาสุจริต ครูชำนาญการ
27 สพป.ปัตตานี เขต 1 300014 : บ้านปะกาฮะรัง นางสาวกนิษฐยา   หลีดินซุด ครู
28 สพป.ปัตตานี เขต 1 300023 : บ้านบาราเฮาะ อริษา  สาและ ธุรการโรงเรียน
29 สพป.ปัตตานี เขต 1 300021 : ชุมชนบ้านปูยุด นายซำซุดิน  แวซู ครุธุรการ
30 สพป.ปัตตานี เขต 1 300022 : บ้านรามง องครักษ์  บินอิสริส ครู
31 สพป.ปัตตานี เขต 1 300015 : บ้านรูสะมิแล ซัลมา  หีมอะด้ำ ครู
32 สพป.ปัตตานี เขต 1 300016 : อนุบาลปัตตานี นางบุษกร  แววทองคำ ครู
33 สพป.ปัตตานี เขต 1 300017 : บ้านบางปลาหมอ ประสงค์  มันอิ พนักงานราชการ
34 สพป.ปัตตานี เขต 1 300020 : บ้านสะบารัง ทิพวรรณ  สีตะพงศ์ ธุรการโรงเรียน
35 สพป.ปัตตานี เขต 1 300091 : วัดควน พจนีย์  สุขรักษ์ ธุรการ
36 สพป.ปัตตานี เขต 1 300092 : วัดมหิงษาราม นางสายพิณ   แซ่ฮ่ำ ครูชำนาญการพิเศษ
37 สพป.ปัตตานี เขต 1 300085 : บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) นายวนาสันต์  สีลาภเกื้อ ครูโรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร)
38 สพป.ปัตตานี เขต 1 300086 : บ้านราวอ ฮาซัน  กาโฮง ครู
39 สพป.ปัตตานี เขต 1 300086 : บ้านราวอ suhaimin  Chemi พนักงานราชการ
40 สพป.ปัตตานี เขต 1 300079 : บ้านทุ่ง นายอนันตศักดิ์  ชูเอิน ครู
41 สพป.ปัตตานี เขต 1 300078 : บ้านท่าข้าม กฤษฎา  บุญถาวร ครู
42 สพป.ปัตตานี เขต 1 300088 : บ้านท่าน้ำ นายสุรัตน์  ศรีราม ครู
43 สพป.ปัตตานี เขต 1 300089 : บ้านท่าน้ำตะวันออก นายฮำดี  อับดุลเลาะ ครูผู้สอน
44 สพป.ปัตตานี เขต 1 300090 : บ้านท่าน้ำตะวันตก นางสาวอาอีเสาะ  ตาเยะ พนักงานราชการ
45 สพป.ปัตตานี เขต 1 300074 : บ้านบางมะรวด suma  ainthakan ครู
46 สพป.ปัตตานี เขต 1 300075 : บ้านท่าชะเมา ฟาดีลาห์  มะเกะ พนักงานธุรการ
47 สพป.ปัตตานี เขต 1 300076 : บ้านบ่ออิฐ ฮารง  มะลี พนักงานราชการ
48 สพป.ปัตตานี เขต 1 300083 : วัดศรีสุดาจันทร์ นางสาวซาเร๊าะ  หมันหลี ครู
49 สพป.ปัตตานี เขต 1 300084 : บ้านกลาง นางสาวต่วนอาสือน๊ะ   บรือมอ ธุรการโรงเรียน
50 สพป.ปัตตานี เขต 1 300080 : บ้านนอก วริศฐา  ศรีสุรัตน์ ครู
51 สพป.ปัตตานี เขต 1 300081 : บ้านปุลามาวอ นายมูฮำหมัดรอมซี  โตะเงาะ ครู
52 สพป.ปัตตานี เขต 1 300082 : บ้านหัวคลอง นางสาวเปาว์ซีย๊ะห์   มะลี ครูผู้ช่วย
53 สพป.ปัตตานี เขต 1 300095 : บ้านน้ำบ่อ นางสาวรณนีสา  เจ๊ะมุ ครู
54 สพป.ปัตตานี เขต 1 300077 : บ้านเตราะหัก นายอับดลบาซิตร์  มูเก็ม ครูผู้ช่วย
55 สพป.ปัตตานี เขต 1 300096 : บ้านท่าสู ปาอีซะห์  จินตรา ครูผู้ช่วย
56 สพป.ปัตตานี เขต 1 300096 : บ้านท่าสู รูซมาวาตี  แลเมาะ ครูผู้ช่วย
57 สพป.ปัตตานี เขต 1 300097 : บ้านบางหมู รอซหน๊ะ  กามา ครู
58 สพป.ปัตตานี เขต 1 300073 : บ้านคลองต่ำ นายสิรชัช  ฉิมเกื้อ พนักงานธุรการ
59 สพป.ปัตตานี เขต 1 300073 : บ้านคลองต่ำ นางสาวตอยยีบ๊ะ  เถาะ พนักงานราชการ
60 สพป.ปัตตานี เขต 1 300071 : บ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) เยาวลักษณ์  ศุภกุล ครูธุรการ
61 สพป.ปัตตานี เขต 1 300072 : บ้านคาโต ภัททิยา  ทองลาภ ครูชำนาญการ
62 สพป.ปัตตานี เขต 1 300094 : บ้านพ่อมิ่ง ซูฮัยลา  สมาแห พนักงานธุรการ
63 สพป.ปัตตานี เขต 1 300093 : บ้านเคียน สุภาพร  เสือพยัึคฆ์ ครู
64 สพป.ปัตตานี เขต 1 300093 : บ้านเคียน มารีน่า  ปูยามา พนักงานธุรการ
65 สพป.ปัตตานี เขต 1 300180 : บ้านมะปริง นายอิสมาแอ  ตาเมาะ ครู
66 สพป.ปัตตานี เขต 1 300181 : บ้านจะรัง นายบัณฑิต  คงประสิทธิ์ ครู
67 สพป.ปัตตานี เขต 1 300182 : บ้านตูเวาะ Nureeda  Chebaka ครู
68 สพป.ปัตตานี เขต 1 300179 : บ้านดูซงปาแย นายอาหามะ  ยูโซ๊ะ ครู ชำนาญการ
69 สพป.ปัตตานี เขต 1 300179 : บ้านดูซงปาแย anisah  samae ครูชำนาญการ
70 สพป.ปัตตานี เขต 1 300190 : บ้านตะโละ นายมาหะมะคอเล   แม พนักงานราชการ
71 สพป.ปัตตานี เขต 1 300190 : บ้านตะโละ นางสาวซานีซะห์  เฮง พนักงานราชการ
72 สพป.ปัตตานี เขต 1 300191 : ชุมชนวัดป่าศรี นางจันทร์ฉาย  สะดียามู ครู
73 สพป.ปัตตานี เขต 1 300200 : ชุมชนวัดปิยาราม กามีล๊ะ  อาแวหามะ ธุรการ
74 สพป.ปัตตานี เขต 1 300166 : ชุมชนบ้านปาตา คอลีเยาะ  ดาราวี ธุรการโรงเรียน
75 สพป.ปัตตานี เขต 1 300166 : ชุมชนบ้านปาตา รสนานี  อับดุลมานิ พนักงานธุรการ
76 สพป.ปัตตานี เขต 1 300166 : ชุมชนบ้านปาตา มะรูดิง  อาลี ครู
77 สพป.ปัตตานี เขต 1 300167 : บ้านท่ากุน ประสิทธิ์  บุญเย็น ครู
78 สพป.ปัตตานี เขต 1 300169 : บ้านท่าด่าน นางยากียะห์  เบ็ญจวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ
79 สพป.ปัตตานี เขต 1 300171 : บ้านท่าพง มูหามัดซอปี  สามาณ ธุรการโรงเรียน
80 สพป.ปัตตานี เขต 1 300176 : บ้านยือริง นางสาวอาลีนี  สาและ พนักงานราชการ
81 สพป.ปัตตานี เขต 1 300177 : บ้านตันหยงดาลอ นารีสา  ยาลา ครูชำนาญการ
82 สพป.ปัตตานี เขต 1 300177 : บ้านตันหยงดาลอ มะรอบี  เจะแม ผู้อำนวยการโรงเรียน
83 สพป.ปัตตานี เขต 1 300178 : บ้านตือระ นายฟีฮีรี  ดาโอะ ครู
84 สพป.ปัตตานี เขต 1 300198 : บ้านเฑียรยา นางสาวมารีณี  เรดุ ธุรการโรงเรียน
85 สพป.ปัตตานี เขต 1 300197 : บ้านฝาง มะดาฟี  สะนิ ครู
86 สพป.ปัตตานี เขต 1 300189 : บ้านบากง นางสาวสุนัยนีย์   อาแว ครู
87 สพป.ปัตตานี เขต 1 300187 : บ้านใหม่ ซัมสูดิง  แยแล พนักงานราชการ
88 สพป.ปัตตานี เขต 1 300188 : บ้านตาลีอายร์ ฟาอีซะฮ  มามะ ครู
89 สพป.ปัตตานี เขต 1 300196 : ชุมชนบ้านตาแกะ มาเรีย  สะมาโระ ครู ชำนาญการ
90 สพป.ปัตตานี เขต 1 300196 : ชุมชนบ้านตาแกะ วิวัฒน์  ภักดี ครู
91 สพป.ปัตตานี เขต 1 300194 : บ้านบางปู โมหัมมัดบาฮารี  บินมะ ครู
92 สพป.ปัตตานี เขต 1 300195 : บ้านบือเจาะ นางกัสหม๊ะ   มูฮัมมัดมูซา ครูชำนาญการ
93 สพป.ปัตตานี เขต 1 300195 : บ้านบือเจาะ นายซอฟฟาน   มะซง พนักงานราชการ
94 สพป.ปัตตานี เขต 1 300173 : บ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 นางสาวแวนูรียะห์   ลันจา พนักงานธุรการ
95 สพป.ปัตตานี เขต 1 300174 : บ้านโต๊ะตีเต นางสาวซากีนา  วามิง ธุรการ
96 สพป.ปัตตานี เขต 1 300174 : บ้านโต๊ะตีเต นายมาหามะซี  หะยีสาและ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต
97 สพป.ปัตตานี เขต 1 300174 : บ้านโต๊ะตีเต อิบรอเฮง  วามิง พนักงานราชการ
98 สพป.ปัตตานี เขต 1 300175 : บ้านบาโลย สุกีมัน  แนฆามา ครู
99 สพป.ปัตตานี เขต 1 300201 : บ้านตาหมน นายปาฮามี  อาแว ครู
100 สพป.ปัตตานี เขต 1 300193 : บ้านปุลากง ยูฮานี  และซอ ครู
101 สพป.ปัตตานี เขต 1 300202 : บ้านตันหยง นายซาฮาน  สาเมาะ ครู
102 สพป.ปัตตานี เขต 1 300202 : บ้านตันหยง ปารีดะห์  บินอาแซ ครู
103 สพป.ปัตตานี เขต 1 300203 : บ้านดาลอ นายซอบรีย์   สาและ ครูโรงเรียนบ้านดาลอ
104 สพป.ปัตตานี เขต 1 300204 : บ้านชะเอาะ ฟายียะ  โตะจุ ครู
105 สพป.ปัตตานี เขต 1 300204 : บ้านชะเอาะ นายมะซะอุดี   เจะหลง พนักงานธุรการโรงเรียน
106 สพป.ปัตตานี เขต 1 300205 : ยะหริ่ง อาซีซะ  แวยูโซะ ครู
107 สพป.ปัตตานี เขต 1 300192 : บ้านยามูเฉลิม นายอับดุลเลาะ  เจะดิง พนักงานราชการ
108 สพป.ปัตตานี เขต 1 300199 : บ้านมูหลง อาตีกะ  หะยีอาแว ครู
109 สพป.ปัตตานี เขต 1 300186 : ชุมชนบ้านสาบัน วันมัรยัม  วันนาวัน ครู คศ.2
110 สพป.ปัตตานี เขต 1 300183 : บ้านหนองแรต adnan  saman ครู
111 สพป.ปัตตานี เขต 1 300184 : บ้านแบรอ นางสาวซัลมา   สือแม ครู
112 สพป.ปัตตานี เขต 1 300185 : บ้านลางา กูอาดิหล๊ะ   ตูแวดือราแม พนักงานธุรการ
113 สพป.ปัตตานี เขต 1 300172 : บ้านบูดี นายฮาซัน  มามะเร ครูชำนาญการ
114 สพป.ปัตตานี เขต 1 300170 : บ้านตะโละสะมีแล มะยูโซ๊ะ  อารงค์ ครู
115 สพป.ปัตตานี เขต 1 300168 : บ้านดาโต๊ะ ยารีหย๊ะ  รูมิง ครู
116 สพป.ปัตตานี เขต 1 300347 : พระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี โสภา  นุ่นบุญคง ครู
117 สพป.ปัตตานี เขต 1 300279 : บ้านเกาะเปาะ นายมูฮำมัดรอบี  อามะ ธุรการโรงเรียน
118 สพป.ปัตตานี เขต 1 300280 : บ้านใหม่พัฒนวิทย์ นางนูรีดา  สะแลแม ครู
119 สพป.ปัตตานี เขต 1 300239 : บ้านคอลอตันหยง นางอารีณี   เภอโส๊ะ ครู
120 สพป.ปัตตานี เขต 1 300240 : บ้านกาแลกุมิ นิกร  นุ่นแก้ว ครูผู้สอน
121 สพป.ปัตตานี เขต 1 300242 : บ้านโคกโตนด ฟารีดาห์  สาแม ครู
122 สพป.ปัตตานี เขต 1 300277 : บ้านดอนรัก นางสาวอาภรณ์  ทุ่มนวล ครู
123 สพป.ปัตตานี เขต 1 300278 : บ้านปะกาจินอ นายมะนูซี   สะมาแอ ครู
124 สพป.ปัตตานี เขต 1 300243 : บ้านเปียะ นางสาวเจะฮัสนะห์  เจะปอ ครูชำนาญการ
125 สพป.ปัตตานี เขต 1 300244 : บ้านบาโงกาเซาะ ซอฟียะห์  อูมะ ครู
126 สพป.ปัตตานี เขต 1 300245 : บ้านโคกหมัก ดวงแข  แก้วละเอียด ครู
127 สพป.ปัตตานี เขต 1 300272 : วัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) wannida  bumrungpanit ครู
128 สพป.ปัตตานี เขต 1 300273 : ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง นูรีฮะ  สะมะแอ ครู
129 สพป.ปัตตานี เขต 1 300274 : บ้านปะกาลือสง pisan  chailap ครู
130 สพป.ปัตตานี เขต 1 300275 : บ้านปากบางตาวา นายหนิมะ  เดหนิ ครู
131 สพป.ปัตตานี เขต 1 300246 : บ้านปรัง โรฮานี  บาดง เจ้าหน้าที่ธุรการ
132 สพป.ปัตตานี เขต 1 300247 : บ้านเกาะหม้อแกง พรธิดา  สิทธิอุเป เจ้าหน้าที่ธุรการ
133 สพป.ปัตตานี เขต 1 300248 : บ้านท่ายามู อัสมีน  มาลอ ครู
134 สพป.ปัตตานี เขต 1 300248 : บ้านท่ายามู สูไวบ๊ะ  สะอิ พนักงานราชการ
135 สพป.ปัตตานี เขต 1 300249 : บ้านบางราพา นายฮูเซ็น  จิตรบรรทัด ครู
136 สพป.ปัตตานี เขต 1 300250 : บ้านท่ากำชำ สุไรดา  ดือราแม เจ้าหน้าที่พัสดุ
137 สพป.ปัตตานี เขต 1 300258 : บ้านตันหยงเปาว์ กัญญาณัฐ  พรหมพันธ์ ครู
138 สพป.ปัตตานี เขต 1 300259 : วัดสุวรรณากร nuttawadee  davyok ครู
139 สพป.ปัตตานี เขต 1 300260 : บ้านควนดิน เกสรีวรรณ  วงค์อรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
140 สพป.ปัตตานี เขต 1 300261 : บ้านปะแดลางา นางแยนะ  หามะ ครู
141 สพป.ปัตตานี เขต 1 300261 : บ้านปะแดลางา นางสาวกิตติยา  ชนะกิจ ธุรการ
142 สพป.ปัตตานี เขต 1 300262 : บ้านไผ่มัน chidaboon  chumthongtanachoke เจ้าหน้าที่ธุรการ
143 สพป.ปัตตานี เขต 1 300262 : บ้านไผ่มัน สุพิชฌาย์  ดวงสิมมา ครูผู้ช่วย
144 สพป.ปัตตานี เขต 1 300263 : กองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง นายมูฮัหมัดรอวีย์  สาและ พนักงานราชการ
145 สพป.ปัตตานี เขต 1 300264 : บ้านควนคูหา นางสารีนะห์  ปูเตะ พนักงานราชการ
146 สพป.ปัตตานี เขต 1 300251 : บ้านบางทัน นีซาวาตี  อาแวกะจิ ธุรการโรงเรียน
147 สพป.ปัตตานี เขต 1 300252 : บ้านดอนนา จริยา  อาบู ครู
148 สพป.ปัตตานี เขต 1 300253 : รัชดาภิเษก ปาริดา  มามะ ครู
149 สพป.ปัตตานี เขต 1 300254 : บ้านตลาดนัดคลองขุด นางสาวศิริพร  สินอ่อน ครู
150 สพป.ปัตตานี เขต 1 300255 : บ้านสายหมอ นายมะนูรูดิง  เจะหลง พนักงานราชการ
151 สพป.ปัตตานี เขต 1 300256 : บ้านแคนา นางสาวสาลีหะ  เจะโซะ พนักงานราชการ
152 สพป.ปัตตานี เขต 1 300276 : วัดสถิตย์ชลธาร รุ่งนภา  เลี่ยมเส้ง ครู คศ.2
153 สพป.ปัตตานี เขต 1 300257 : บ้านกาหยี ฮาริส  สุหลง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
154 สพป.ปัตตานี เขต 1 300265 : พัฒนศึกษา นางสาวโรสไมนี  อะลีดิมัน ครู
155 สพป.ปัตตานี เขต 1 300267 : บ้านค่าย นางสาวซาลูมาร์   สะมะแอ ธุรการ
156 สพป.ปัตตานี เขต 1 300268 : บ้านยาบี ฉันทนา  โชติพันธ์ ครู
157 สพป.ปัตตานี เขต 1 300266 : บ้านน้ำดำ มารีหย๊ะ   แวหามะ ครูผู้ช่วย
158 สพป.ปัตตานี เขต 1 300270 : บ้านคลองช้าง นูรีหย๊ะ  นิตา ครูธุรการ
159 สพป.ปัตตานี เขต 1 300281 : บ้านมะพร้าวต้นเดียว Wanitcha  Nilrat Teacher
160 สพป.ปัตตานี เขต 1 300271 : บ้านทุ่งโพธิ์ วิจิตรา  หน่อทอง ครู