รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ปัตตานี เขต 2 300050 : บ้านควนโนรี นางสาวมาริแย  มะเละ ครู
2 สพป.ปัตตานี เขต 2 300051 : บ้านตุปะ นางสาวยาวาเห  การีนา พนักงานราชการ
3 สพป.ปัตตานี เขต 2 300053 : บ้านป่าไร่ ยามี  มูนะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
4 สพป.ปัตตานี เขต 2 300054 : วัดภมรคติวัน นางสมพร  แก้วศรี ครู
5 สพป.ปัตตานี เขต 2 300029 : บ้านโคกโพธิ์ สุวันดี  รัตนวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
6 สพป.ปัตตานี เขต 2 300029 : บ้านโคกโพธิ์ อูสมาน  มามุ พนักงานราชการ
7 สพป.ปัตตานี เขต 2 300029 : บ้านโคกโพธิ์ นางสาวศุกัญญา  ทองทราย ครูผู้ช่วย
8 สพป.ปัตตานี เขต 2 300030 : บ้านสามยอด ฟิกรอน  ตาเยะ พนักงานราชการ
9 สพป.ปัตตานี เขต 2 300032 : บ้านท่าคลอง นายประสิทธิ์  สตำ ครู
10 สพป.ปัตตานี เขต 2 300033 : บ้านทุ่งยาว นายสัณห์  ศุกรวัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุงยาว
11 สพป.ปัตตานี เขต 2 300033 : บ้านทุ่งยาว นางทิพวรรณ  จันทร์ลาภ ครู
12 สพป.ปัตตานี เขต 2 300036 : บ้านโคกต้นสะตอ นางสาวรอนีย๊ะ  ดือเระ พนักงานราชการ
13 สพป.ปัตตานี เขต 2 300068 : วัดบันลือคชาวาส น.ส.อุบลรัตน์  บุญภิรมย์ ครู
14 สพป.ปัตตานี เขต 2 300067 : บ้านควนลังงา นางสาวรอบีอ๊ะ  มูณีมูสี พนักงานราชการ
15 สพป.ปัตตานี เขต 2 300067 : บ้านควนลังงา วรางคณา  ไชยนุ้ย ธุรการโรงเรียน
16 สพป.ปัตตานี เขต 2 300066 : วัดทรายขาว ญามีละฮ์  แวมะมิง ครูผู้ช่วย
17 สพป.ปัตตานี เขต 2 300065 : นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ นิชากร  คงทอง พนักงานราชการ
18 สพป.ปัตตานี เขต 2 300063 : บ้านท่าเรือ ถุนา  ยอดแก้ว ครู
19 สพป.ปัตตานี เขต 2 300064 : บ้านควนแตน นางนุสเราะห์  มะโระ พนักงานราชการ
20 สพป.ปัตตานี เขต 2 300052 : สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ สมโชค  ขวัญมา ครู
21 สพป.ปัตตานี เขต 2 300049 : วัดอรัญวาสิการาม นางน้องเดิม  แพทย์ศรี ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
22 สพป.ปัตตานี เขต 2 300060 : บ้านเกาะตา นางจารีรัตน์  ศรัทธารัตน์ ครู
23 สพป.ปัตตานี เขต 2 300060 : บ้านเกาะตา วรรณา  วัฒนกุล ครูชำนาญการพิเศษ
24 สพป.ปัตตานี เขต 2 300060 : บ้านเกาะตา มูอามัดอาดี  แวดอเลาะ พนักงานราชการ
25 สพป.ปัตตานี เขต 2 300038 : บ้านนาเกตุ นางวิลาวัณย์  ผลจรุง ครู คศ.3
26 สพป.ปัตตานี เขต 2 300039 : บ้านคลองช้าง มาลี  สาลีมี ครู
27 สพป.ปัตตานี เขต 2 300040 : บ้านควนลาแม นายอับดุลอาซิ  เจ๊ะมูซอ ครูชำนาญการ
28 สพป.ปัตตานี เขต 2 300040 : บ้านควนลาแม อับดุลอาซิ  เจ๊ะมูซอ ครู ชำนาญการ
29 สพป.ปัตตานี เขต 2 300041 : บ้านบาโงฆาดิง นายการิง   มะลา ครู
30 สพป.ปัตตานี เขต 2 300043 : บ้านชะเมา แวยูโซะ  มะมิง พนักงานราชการ
31 สพป.ปัตตานี เขต 2 300055 : วัดนาประดู่ กลยุทธ   ยี่เซ่ง พนักงานราชการ
32 สพป.ปัตตานี เขต 2 300056 : บ้านนาประดู่ ธิดารัตน์  พงษ์กาบ พนักงานราชการครู
33 สพป.ปัตตานี เขต 2 300056 : บ้านนาประดู่ นายเจษฎา  สาวอินทร์ ครู
34 สพป.ปัตตานี เขต 2 300057 : บ้านควนประ นางเปาสียะห์  เจะโด ครู ค.ศ2
35 สพป.ปัตตานี เขต 2 300058 : บ้านยางแดง นางนิดา  สาและ ครูชำนาญการ
36 สพป.ปัตตานี เขต 2 300059 : วัดนิคมสถิต นายอารุพงศ์  คงชู ธุรการโรงเรียน
37 สพป.ปัตตานี เขต 2 300061 : วัดสุนทรวารี สุภาพร  ช่วยรัตนะ ครู
38 สพป.ปัตตานี เขต 2 300062 : บ้านล้อแตก นางสาวมาลิเยาะ  สาแม พนักงานราชการ
39 สพป.ปัตตานี เขต 2 300062 : บ้านล้อแตก อ้อมใจ  จองเดิม ครู คศ.2
40 สพป.ปัตตานี เขต 2 300045 : วัดธนาภิมุข สุไรยา  สาแม พนักงานธุรการ
41 สพป.ปัตตานี เขต 2 300045 : วัดธนาภิมุข จุฑามาศ  เสนีย์ ครู
42 สพป.ปัตตานี เขต 2 300046 : บ้านคลองหิน นางสาวนุรฮายาตี  เซ็ง ธุรการโรงเรียน
43 สพป.ปัตตานี เขต 2 300046 : บ้านคลองหิน ยามีล๊ะ  อาลี ครู
44 สพป.ปัตตานี เขต 2 300047 : บ้านโผงโผง มะซาฟีดี  ดอเลาะ พนักงานธุรการโรงเรียน
45 สพป.ปัตตานี เขต 2 300048 : บ้านบาเงง มาราตี  มามะ ครู
46 สพป.ปัตตานี เขต 2 300069 : บ้านป่าบอน ภานุมาศ  พูนเพียร ครู คศ.1
47 สพป.ปัตตานี เขต 2 300070 : บ้านนาค้อเหนือ นางรอมือละ  เจะสนิ พนักงานราชการ
48 สพป.ปัตตานี เขต 2 300034 : บ้านนาค้อกลาง นภัสภร  เพชรมณี ครู
49 สพป.ปัตตานี เขต 2 300035 : บ้านดอนเค็ด วรรณา  จันทร์มั่น ครู
50 สพป.ปัตตานี เขต 2 300044 : บ้านนาค้อใต้ วันวิสาข์  เฮงเอีย ครู
51 สพป.ปัตตานี เขต 2 300037 : วัดมะกรูด นางสาวกมลวรรณ  ขาวพิมล ครูชำนาญการ
52 สพป.ปัตตานี เขต 2 300037 : วัดมะกรูด นางสาวแจ่มกมล  นัครามนตรี ครู
53 สพป.ปัตตานี เขต 2 300125 : บ้านกระเสาะ นางสาวเสาด๊ะ  ด่าเจ๊ะ ครู
54 สพป.ปัตตานี เขต 2 300126 : บ้านลางสาด นายอับดุลเลาะ  วาเฮง พนักงานราชการ
55 สพป.ปัตตานี เขต 2 300126 : บ้านลางสาด นายมะซอบรี  สตาปอ ครู
56 สพป.ปัตตานี เขต 2 300113 : บ้านกระหวะ ฟารีดาห์  บูละ ธุรการโรงเรียน
57 สพป.ปัตตานี เขต 2 300114 : บ้านราวอ นางสาวซูรีนา  มะเซง ครู
58 สพป.ปัตตานี เขต 2 300106 : บ้านแขนท้าว สมหมัย  หะยีมะลี พนักงานราชการ
59 สพป.ปัตตานี เขต 2 300124 : บ้านเกาะจัน อะห์หมัด  สาและ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะจัน
60 สพป.ปัตตานี เขต 2 300124 : บ้านเกาะจัน อังสานา   วายา ครู
61 สพป.ปัตตานี เขต 2 300121 : บ้านคลองช้าง นายมะเพาซี  เซ๊ะอุแต พนักงานราชการ
62 สพป.ปัตตานี เขต 2 300115 : บ้านตรัง นางสาวศิริมา  ชูสงค์ ครู
63 สพป.ปัตตานี เขต 2 300116 : บ้านเขาวัง นางยูไรดา  เตะย่อ ครู
64 สพป.ปัตตานี เขต 2 300104 : บ้านดูวา นางสาวฮายาตี  บือราเฮง ครูผู้ช่วย
65 สพป.ปัตตานี เขต 2 300105 : บ้านถนน นายสุนทร   ศรีสมปอง ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
66 สพป.ปัตตานี เขต 2 300117 : บ้านมะหุด นางสาวสุไวดา  สาและ ครู
67 สพป.ปัตตานี เขต 2 300118 : บ้านควนหยี นางสาวซูไบดะห์  อับดุลลาเต๊ะ ครู
68 สพป.ปัตตานี เขต 2 300119 : บ้านบูดน นายอับดุลซอมะ  มามะ ครู คศ.2
69 สพป.ปัตตานี เขต 2 300120 : บ้านบาโง นางสาวพารีดะห์  รักษ์ปราชญ์ ครู
70 สพป.ปัตตานี เขต 2 300127 : บ้านปานัน นายมูฮำหมัดซานูซี  อาแว พนักงานราชการ
71 สพป.ปัตตานี เขต 2 300099 : มายอ (สถิตย์ภูผา) นายชัยกิจ  ชะดารัตน์ ครูชำนาญการ
72 สพป.ปัตตานี เขต 2 300108 : บ้านปาลัส ปนิดา  สีลาภเกื้อ ครูชำนาญการ
73 สพป.ปัตตานี เขต 2 300109 : บ้านด่าน นายอรุณ  พรหมเลข ครู
74 สพป.ปัตตานี เขต 2 300109 : บ้านด่าน ดวงใจ  จริยศาสน์ ครูคศ.2รร.บ้านด่าน
75 สพป.ปัตตานี เขต 2 300110 : บ้านบาละแต พาตีเมาะ  ยีสาและ ครู
76 สพป.ปัตตานี เขต 2 300110 : บ้านบาละแต นางสาวนูรีดา  เจะหะ ธุรการโรงเรียน
77 สพป.ปัตตานี เขต 2 300110 : บ้านบาละแต นูรีซัน  วาเตะ ครู
78 สพป.ปัตตานี เขต 2 300100 : ชุมชนบ้านเมืองยอน นายมานิตย์  บินพันทอง ครูชำนาญการ
79 สพป.ปัตตานี เขต 2 300102 : บ้านน้ำใส นางอมร   อาแว ครู
80 สพป.ปัตตานี เขต 2 300107 : บ้านเจาะบาแน นางฮาบีบี  ดาฮามิ พนักงานราชการ
81 สพป.ปัตตานี เขต 2 300103 : บ้านบูเกะกุง วุฒิชัย  เล๊าะล่อ ครู
82 สพป.ปัตตานี เขต 2 300111 : บ้านสะกำ นางสาวนูรีดา  สาและ พนักงานราชการ
83 สพป.ปัตตานี เขต 2 300112 : บ้านกูบังบาเดาะ นุรซัมสียะห์  วานิ ธุรการโรงเรียน
84 สพป.ปัตตานี เขต 2 300112 : บ้านกูบังบาเดาะ นางสาวนุรีซะห์  เพชรเบ็ญวาฮับ ครูผู้ช่วย
85 สพป.ปัตตานี เขต 2 300122 : บ้านกูวิง นางมารียัม  ดือราขาเดร์ ครูผู้ช่วย
86 สพป.ปัตตานี เขต 2 300123 : บ้านสมาหอ นางสาวชาลิสา  สาเมาะ ครู
87 สพป.ปัตตานี เขต 2 300128 : บ้านบาตะกูโบ มะซอรี  ดือเระ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
88 สพป.ปัตตานี เขต 2 300142 : ตลาดปรีกี อามาลีนา  มามุ ครู
89 สพป.ปัตตานี เขต 2 300134 : บ้านกระโด นายซาการียา  ยูโซะ ครูชำนาญการ
90 สพป.ปัตตานี เขต 2 300162 : บ้านสายชล นางชดาภร  บำรุงวงศ์ ครูชำนาญการ
91 สพป.ปัตตานี เขต 2 300163 : บ้านละหารยามู นางสุมาลา  เบ็ญหวันสนิ หัวหน้าเจ้าที่พัสดุ
92 สพป.ปัตตานี เขต 2 300165 : บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) นายมูหัมหมัด  เจะหะ พนักงานราชการ
93 สพป.ปัตตานี เขต 2 300161 : บ้านโคกขี้เหล็ก นางสาวรอกีเย๊าะ  อะดอเล๊าะ ครู คศ.1
94 สพป.ปัตตานี เขต 2 300159 : บ้านอินทนิล วิชาญ  ปาทาน ครู
95 สพป.ปัตตานี เขต 2 300160 : ชุมชนบ้านต้นสน นางสาวรอซือน๊ะ   สนิ ครู
96 สพป.ปัตตานี เขต 2 300160 : ชุมชนบ้านต้นสน นายมูฮัมหมัดอัรซาด  ลือแบซา ครูชำนาญการ
97 สพป.ปัตตานี เขต 2 300136 : บ้านบินยา นายอดินันท์  สาแม ครู
98 สพป.ปัตตานี เขต 2 300136 : บ้านบินยา มายีดะห์  ยูโซ๊ะ ครูผู้ช่วย
99 สพป.ปัตตานี เขต 2 300137 : บ้านกาแลสะนอ นายอาลีย๊ะ  ดือเระ ครูชำนาญการ
100 สพป.ปัตตานี เขต 2 300138 : วัดโคกหญ้าคา มณฑา  พลนุ้ย ครูชำนาญการพิเศษ
101 สพป.ปัตตานี เขต 2 300150 : บ้านบราโอ (สาขากูนิง) นางสาวไลลา  ปูซู ครู
102 สพป.ปัตตานี เขต 2 300148 : บ้านบูโกะ แวอายียะห์  แวเย็ง ครู คศ.3(2)
103 สพป.ปัตตานี เขต 2 300149 : บ้านบราโอ นางมารีดี  หะมิงมะ ครู คศ.2
104 สพป.ปัตตานี เขต 2 300153 : ชุมชนบ้านบือแนปีแน ฮาฟีซี  แวสอเฮาะ พนักงานราชการ
105 สพป.ปัตตานี เขต 2 300154 : บ้านประจัน ซารีนา  อุเซ็ง ครูคศ.2
106 สพป.ปัตตานี เขต 2 300135 : ตลาดนัดบาซาเอ นายฮามันดี  เจ๊ะและกาเด็ง ครูผู้ช่วย
107 สพป.ปัตตานี เขต 2 300135 : ตลาดนัดบาซาเอ นาย ลุตฟี  เบ็ญอัซอารีย์ พนักงานราชการ
108 สพป.ปัตตานี เขต 2 300139 : ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) นุศรา  บาซอ ครู คศ.2
109 สพป.ปัตตานี เขต 2 300140 : บ้านต้นแซะ นายฐิรอาศน์  แก้วพวง ครูผู็สอน
110 สพป.ปัตตานี เขต 2 300140 : บ้านต้นแซะ รอกีเย๊าะ  เฮ็งตาแกะ ครู
111 สพป.ปัตตานี เขต 2 300141 : ตลาดนัดต้นมะขาม ฮัน  รีฮัน มุสตอปา พนักงานราชการ
112 สพป.ปัตตานี เขต 2 300164 : ชุมชนวัดอัมพวนาราม สุไวบ๊ะ  หลีหม๊ะ พนักงานราชการ
113 สพป.ปัตตานี เขต 2 300164 : ชุมชนวัดอัมพวนาราม นางบุญล้อม  มาศหิรัญ ครู คศ.2
114 สพป.ปัตตานี เขต 2 300164 : ชุมชนวัดอัมพวนาราม มารีซาน  ดือราฮิง ครู
115 สพป.ปัตตานี เขต 2 300155 : ชุมชนบ้านพงสตา สูไหดี  มอลอ ครู
116 สพป.ปัตตานี เขต 2 300151 : บ้านต้นทุเรียน นายอุสมาน  เฮ็งปิยา พนักงานราชการโรงเรียนบ้านต้นทุเรียน
117 สพป.ปัตตานี เขต 2 300152 : บ้านกรือเซะ อามีเราะห์  ดือราแมหะยี ครูชำนาญการ
118 สพป.ปัตตานี เขต 2 300130 : อนุบาลยะรัง นายซานูซี  เจ๊ะดอเล๊าะ ครูขำนาญการ
119 สพป.ปัตตานี เขต 2 300131 : บ้านระแว้ง นายอาดัม  เจะสะนิ ครู คศ.1
120 สพป.ปัตตานี เขต 2 300132 : ต้นพิกุล นายยาการียา  เจ๊ะเฮง ครู
121 สพป.ปัตตานี เขต 2 300133 : วัดเกาะหวาย มาริยา  หมุดบินสัน ครู
122 สพป.ปัตตานี เขต 2 300133 : วัดเกาะหวาย นางสาวซูไรดา  ดอเลาะ พนักงานราชการ
123 สพป.ปัตตานี เขต 2 300143 : บ้านศาลาสอง ซาอีดะห์  เจ๊ะเละ พนังงานราชการ
124 สพป.ปัตตานี เขต 2 300144 : บ้านสิเดะ นางนาดียา  แลเม๊าะ พนักงานราชการ
125 สพป.ปัตตานี เขต 2 300145 : บ้านอีบุ๊ ลัดดา  บินเตล็บ ครู
126 สพป.ปัตตานี เขต 2 300145 : บ้านอีบุ๊ อภิชาติ  สวามิภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
127 สพป.ปัตตานี เขต 2 300145 : บ้านอีบุ๊ ราชัน  รัตนพันธ์ ครู
128 สพป.ปัตตานี เขต 2 300146 : บ้านบากง ฮาลีเมาะ  ตือบิงหม๊ะ ครูอัตราจ้าง
129 สพป.ปัตตานี เขต 2 300147 : บ้านอาโห นายมะรีเป็น  กาซอ พนักงานราชการ
130 สพป.ปัตตานี เขต 2 300156 : ชุมชนบ้านสะนอ นายอัศรี   พงษ์ประเสริฐ ครู
131 สพป.ปัตตานี เขต 2 300157 : บ้านคางา นอร์ฮายาตี   เบ็ญอิฟฟัต พนักงาานราชการ
132 สพป.ปัตตานี เขต 2 300320 : บ้านต้นโตนด นายธนาศักดิ์  พรหมนิมิตร ครู
133 สพป.ปัตตานี เขต 2 300320 : บ้านต้นโตนด นางสุธัญญา   บุณยะนันท์ ครู
134 สพป.ปัตตานี เขต 2 300322 : บ้านวังกว้าง นูรีซัน  มะเด็ง พนักงานธุรการ
135 สพป.ปัตตานี เขต 2 300323 : บ้านควนแปลงงู จตุรภูมิ  กูลณรงค์ ครู
136 สพป.ปัตตานี เขต 2 300324 : บ้านม่วงเตี้ย นายคมกฤช  อินแก้ว พนักงานราชการ
137 สพป.ปัตตานี เขต 2 300325 : บ้านปลักปรือ นายสุนทร  ม่วงทับทิม ครู คศ.2
138 สพป.ปัตตานี เขต 2 300326 : บ้านคูระ มนสิการ  ทิพย์รอด ครู
139 สพป.ปัตตานี เขต 2 300327 : บ้านตันหยง สามารี  แบเลาะ ครู
140 สพป.ปัตตานี เขต 2 300328 : วัดบุพนิมิต กาญจนา  ชูเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
141 สพป.ปัตตานี เขต 2 300317 : บ้านโคกเหรียง นายธรัญชัย  ประทีป ครูโรงเรียนบ้านโคกเหรียง
142 สพป.ปัตตานี เขต 2 300318 : วัดป่าสวย ธัญญา  สีลาภเกื้อ ครูผู้สอน
143 สพป.ปัตตานี เขต 2 300319 : บ้านคลองทราย นางสาวฮาซียะ  ลาเตะ ครู
144 สพป.ปัตตานี เขต 2 300319 : บ้านคลองทราย อับดุลเลาะ  สะอิ ครู