รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ปัตตานี เขต 2 300050 : บ้านควนโนรี นางฟานีดา  วันอิดริส ครูชำนาญการ
2 สพป.ปัตตานี เขต 2 300050 : บ้านควนโนรี นางสาวมาริแย  มะเละ ครู
3 สพป.ปัตตานี เขต 2 300051 : บ้านตุปะ จินตนา  เจะหะ ธุรการ
4 สพป.ปัตตานี เขต 2 300051 : บ้านตุปะ ธัญพิชชา  เพชรศรี พนักงานราชการ
5 สพป.ปัตตานี เขต 2 300053 : บ้านป่าไร่ ยามี  มูนะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
6 สพป.ปัตตานี เขต 2 300054 : วัดภมรคติวัน นางสมพร  แก้วศรี ครู
7 สพป.ปัตตานี เขต 2 300029 : บ้านโคกโพธิ์ สุวันดี  รัตนวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
8 สพป.ปัตตานี เขต 2 300029 : บ้านโคกโพธิ์ นางสาวศุกัญญา  ทองทราย ครูผู้ช่วย
9 สพป.ปัตตานี เขต 2 300029 : บ้านโคกโพธิ์ อูสมาน  มามุ พนักงานราชการ
10 สพป.ปัตตานี เขต 2 300030 : บ้านสามยอด ซารีด๊ะ  อาหลีแอ ธุรการโรงเรียน
11 สพป.ปัตตานี เขต 2 300030 : บ้านสามยอด ฟิกรอน  ตาเยะ พนักงานราชการ
12 สพป.ปัตตานี เขต 2 300032 : บ้านท่าคลอง สุภชัย  ไชยลาภ ครู
13 สพป.ปัตตานี เขต 2 300033 : บ้านทุ่งยาว นางทิพวรรณ  จันทร์ลาภ ครู
14 สพป.ปัตตานี เขต 2 300036 : บ้านโคกต้นสะตอ นางสาวรอนีย๊ะ  ดือเระ พนักงานราชการ
15 สพป.ปัตตานี เขต 2 300068 : วัดบันลือคชาวาส น.ส.อุบลรัตน์  บุญภิรมย์ ครู
16 สพป.ปัตตานี เขต 2 300067 : บ้านควนลังงา วรางคณา  ไชยนุ้ย ธุรการโรงเรียน
17 สพป.ปัตตานี เขต 2 300067 : บ้านควนลังงา นางสาวรอบีอ๊ะ  มูณีมูสี พนักงานราชการ
18 สพป.ปัตตานี เขต 2 300066 : วัดทรายขาว นางรอฮาณี  ขุนปลัด ครู
19 สพป.ปัตตานี เขต 2 300066 : วัดทรายขาว เกตุวรินทร์  เมฆทองหวาน เจ้าหน้าที่ธุรการ
20 สพป.ปัตตานี เขต 2 300065 : นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ นิชากร  คงทอง พนักงานราชการ
21 สพป.ปัตตานี เขต 2 300065 : นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ นายสุพิศ  แว่นแก้ว ครู คศ.3
22 สพป.ปัตตานี เขต 2 300063 : บ้านท่าเรือ นิภา  เพชรมณี ครู
23 สพป.ปัตตานี เขต 2 300064 : บ้านควนแตน นางนุสเราะห์  มะโระ พนักงานราชการ
24 สพป.ปัตตานี เขต 2 300052 : สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ สราญจิต  อินทกาศ ธุรการโรงเรียน
25 สพป.ปัตตานี เขต 2 300052 : สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ สมโชค  ขวัญมา ครู
26 สพป.ปัตตานี เขต 2 300049 : วัดอรัญวาสิการาม นางน้องเดิม  แพทย์ศรี ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
27 สพป.ปัตตานี เขต 2 300060 : บ้านเกาะตา วรรณา  วัฒนกุล ครูชำนาญการพิเศษ
28 สพป.ปัตตานี เขต 2 300060 : บ้านเกาะตา นางจารีรัตน์  ศรัทธารัตน์ ครู
29 สพป.ปัตตานี เขต 2 300038 : บ้านนาเกตุ นางวิลาวัณย์  ผลจรุง ครู คศ.3
30 สพป.ปัตตานี เขต 2 300039 : บ้านคลองช้าง มาลี  สาลีมี ครู
31 สพป.ปัตตานี เขต 2 300040 : บ้านควนลาแม นายอับดุลอาซิ  เจ๊ะมูซอ ครูชำนาญการ
32 สพป.ปัตตานี เขต 2 300040 : บ้านควนลาแม อักลีมา  หะยีมะเซาะ ครูผู้ช่วย
33 สพป.ปัตตานี เขต 2 300040 : บ้านควนลาแม ซูบัยดะห์  หะยีสามะ ธุรการโรงเรียน
34 สพป.ปัตตานี เขต 2 300041 : บ้านบาโงฆาดิง นายการิง   มะลา ครู
35 สพป.ปัตตานี เขต 2 300041 : บ้านบาโงฆาดิง ซูมายยะห์  สะแมดัม พนักงานราชการ
36 สพป.ปัตตานี เขต 2 300043 : บ้านชะเมา แวยูโซะ  มะมิง พนักงานราชการ
37 สพป.ปัตตานี เขต 2 300055 : วัดนาประดู่ กลยุทธ   ยี่เซ่ง พนักงานราชการ
38 สพป.ปัตตานี เขต 2 300055 : วัดนาประดู่ จินตนา  ดำรงฤทธิ์ ครู
39 สพป.ปัตตานี เขต 2 300056 : บ้านนาประดู่ นายเจษฎา  สาวอินทร์ ครู
40 สพป.ปัตตานี เขต 2 300056 : บ้านนาประดู่ ธิดารัตน์  พงษ์กาบ พนักงานราชการครู
41 สพป.ปัตตานี เขต 2 300057 : บ้านควนประ นางเปาสียะห์  เจะโด ครู ค.ศ2
42 สพป.ปัตตานี เขต 2 300058 : บ้านยางแดง นางนิดา  สาและ ครูชำนาญการ
43 สพป.ปัตตานี เขต 2 300059 : วัดนิคมสถิต ลดาวัลย์  คงเดิม ครู ชำนาญการพิเศษ
44 สพป.ปัตตานี เขต 2 300059 : วัดนิคมสถิต นายอารุพงศ์  คงชู ธุรการโรงเรียน
45 สพป.ปัตตานี เขต 2 300061 : วัดสุนทรวารี สุภาพร  ช่วยรัตนะ ครู
46 สพป.ปัตตานี เขต 2 300062 : บ้านล้อแตก อ้อมใจ  จองเดิม ครู คศ.2
47 สพป.ปัตตานี เขต 2 300062 : บ้านล้อแตก นางสาวมาลิเยาะ  สาแม พนักงานราชการ
48 สพป.ปัตตานี เขต 2 300045 : วัดธนาภิมุข จุฑามาศ  เสนีย์ ครู
49 สพป.ปัตตานี เขต 2 300046 : บ้านคลองหิน นางสาวนุรฮายาตี  เซ็ง ธุรการโรงเรียน
50 สพป.ปัตตานี เขต 2 300047 : บ้านโผงโผง มะซาฟีดี  ดอเลาะ พนักงานธุรการโรงเรียน
51 สพป.ปัตตานี เขต 2 300047 : บ้านโผงโผง นายอับดุลเลาะ   ยะมา ครู โรงเรียนบ้านโผงโผง
52 สพป.ปัตตานี เขต 2 300048 : บ้านบาเงง มาราตี  มามะ ครู
53 สพป.ปัตตานี เขต 2 300069 : บ้านป่าบอน ภานุมาศ  พูนเพียร ครู คศ.1
54 สพป.ปัตตานี เขต 2 300070 : บ้านนาค้อเหนือ นางรอมือละ  เจะสนิ พนักงานราชการ
55 สพป.ปัตตานี เขต 2 300034 : บ้านนาค้อกลาง นภัสภร  เพชรมณี ครู
56 สพป.ปัตตานี เขต 2 300035 : บ้านดอนเค็ด นางสาวรานีเราะ  มามุ พนักงานราชการ
57 สพป.ปัตตานี เขต 2 300035 : บ้านดอนเค็ด วรรณา  จันทร์มั่น ครู
58 สพป.ปัตตานี เขต 2 300044 : บ้านนาค้อใต้ วันวิสาข์  เฮงเอีย ครู
59 สพป.ปัตตานี เขต 2 300044 : บ้านนาค้อใต้ รุสมาวัน  หยีสุหลง พนักงานราชการ
60 สพป.ปัตตานี เขต 2 300037 : วัดมะกรูด นางอัญชุลี  ขุนเมือง ครู คศ.2
61 สพป.ปัตตานี เขต 2 300037 : วัดมะกรูด นางสาวกมลวรรณ  ขาวพิมล ครูชำนาญการ
62 สพป.ปัตตานี เขต 2 300037 : วัดมะกรูด นางสาวแจ่มกมล  นัครามนตรี ครู
63 สพป.ปัตตานี เขต 2 300125 : บ้านกระเสาะ นางสาวเสาด๊ะ  ด่าเจ๊ะ ครู
64 สพป.ปัตตานี เขต 2 300125 : บ้านกระเสาะ นายซูรัยเด็ง  ดารอเฮง ครู คศ.1
65 สพป.ปัตตานี เขต 2 300126 : บ้านลางสาด นายมะซอบรี  สตาปอ ครู
66 สพป.ปัตตานี เขต 2 300113 : บ้านกระหวะ นายมูหัมหมัด  ยูโซ๊ะ พนักงานราชการ
67 สพป.ปัตตานี เขต 2 300113 : บ้านกระหวะ ฟารีดาห์  บูละ ธุรการโรงเรียน
68 สพป.ปัตตานี เขต 2 300114 : บ้านราวอ นางสาวซูรีนา  มะเซง ครู
69 สพป.ปัตตานี เขต 2 300106 : บ้านแขนท้าว สมหมัย  หะยีมะลี พนักงานราชการ
70 สพป.ปัตตานี เขต 2 300124 : บ้านเกาะจัน อะห์หมัด  สาและ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะจัน
71 สพป.ปัตตานี เขต 2 300124 : บ้านเกาะจัน อังสานา   โทโม ครู
72 สพป.ปัตตานี เขต 2 300121 : บ้านคลองช้าง นางสาวไซนะ  สาและ ธุรการ
73 สพป.ปัตตานี เขต 2 300121 : บ้านคลองช้าง นายมะเพาซี  เซ๊ะอุแต พนักงานราชการ
74 สพป.ปัตตานี เขต 2 300115 : บ้านตรัง นางสาวศิริมา  ชูสงค์ ครู
75 สพป.ปัตตานี เขต 2 300116 : บ้านเขาวัง นายดายาดี  โตะแด พนักงานราชการ
76 สพป.ปัตตานี เขต 2 300116 : บ้านเขาวัง นางยูไรดา  เตะย่อ ครู
77 สพป.ปัตตานี เขต 2 300104 : บ้านดูวา นางสาวนูรียะห์  เจะมะ พนักงานราชการ
78 สพป.ปัตตานี เขต 2 300104 : บ้านดูวา นางสาวฮายาตี  บือราเฮง ครูผู้ช่วย
79 สพป.ปัตตานี เขต 2 300105 : บ้านถนน จุฑารัตน์  ชาติฉุน ครู
80 สพป.ปัตตานี เขต 2 300105 : บ้านถนน นายสุนทร   ศรีสมปอง ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
81 สพป.ปัตตานี เขต 2 300117 : บ้านมะหุด นางสาวสุไวดา  สาและ ครู
82 สพป.ปัตตานี เขต 2 300118 : บ้านควนหยี นางนูรีซัน   บือแน ครูคศ.1
83 สพป.ปัตตานี เขต 2 300118 : บ้านควนหยี มนัส  ยามิง ธุรการ
84 สพป.ปัตตานี เขต 2 300118 : บ้านควนหยี นางสาวซูไบดะห์  อับดุลลาเต๊ะ ครู
85 สพป.ปัตตานี เขต 2 300119 : บ้านบูดน นายอับดุลซอมะ  มามะ ครู คศ.2
86 สพป.ปัตตานี เขต 2 300120 : บ้านบาโง นางคอลีเยาะ   มอลอ พนักงานราชการ
87 สพป.ปัตตานี เขต 2 300120 : บ้านบาโง นางสาวอาอีด๊ะ   ซารีเดะ ครู
88 สพป.ปัตตานี เขต 2 300120 : บ้านบาโง พารีดะห์   รักษ์ปราชญ์ ครู
89 สพป.ปัตตานี เขต 2 300127 : บ้านปานัน นายมูฮำหมัดซานูซี  อาแว พนักงานราชการ
90 สพป.ปัตตานี เขต 2 300099 : มายอ (สถิตย์ภูผา) นายชัยกิจ  ชะดารัตน์ ครูชำนาญการ
91 สพป.ปัตตานี เขต 2 300108 : บ้านปาลัส ปนิดา  สีลาภเกื้อ ครูชำนาญการ
92 สพป.ปัตตานี เขต 2 300109 : บ้านด่าน ดวงใจ  จริยศาสน์ ครูคศ.2รร.บ้านด่าน
93 สพป.ปัตตานี เขต 2 300109 : บ้านด่าน นายอรุณ  พรหมเลข ครู
94 สพป.ปัตตานี เขต 2 300110 : บ้านบาละแต นูรีซัน  วาเตะ ครู
95 สพป.ปัตตานี เขต 2 300110 : บ้านบาละแต พาตีเมาะ  ยีสาและ ครู
96 สพป.ปัตตานี เขต 2 300110 : บ้านบาละแต นางสาวนูรีดา  เจะหะ ธุรการโรงเรียน
97 สพป.ปัตตานี เขต 2 300100 : ชุมชนบ้านเมืองยอน นายมานิตย์  บินพันทอง ครูชำนาญการ
98 สพป.ปัตตานี เขต 2 300102 : บ้านน้ำใส นางอมร   อาแว ครู
99 สพป.ปัตตานี เขต 2 300102 : บ้านน้ำใส นายเรวัฒน์  สะราเซะ พนักงานราชการ
100 สพป.ปัตตานี เขต 2 300107 : บ้านเจาะบาแน นางฮาบีบี  ดาฮามิ พนักงานราชการ
101 สพป.ปัตตานี เขต 2 300103 : บ้านบูเกะกุง สกรี  เจะแต พนักงานราชการ
102 สพป.ปัตตานี เขต 2 300103 : บ้านบูเกะกุง วุฒิชัย  เล๊าะล่อ ครู
103 สพป.ปัตตานี เขต 2 300111 : บ้านสะกำ นายอุสมาย  ตาหยง ครูชำนาญการ
104 สพป.ปัตตานี เขต 2 300111 : บ้านสะกำ นางสาวนูรีดา  สาและ พนักงานราชการ
105 สพป.ปัตตานี เขต 2 300112 : บ้านกูบังบาเดาะ นางสาวนุรีซะห์  เพชรเบ็ญวาฮับ ครูผู้ช่วย
106 สพป.ปัตตานี เขต 2 300112 : บ้านกูบังบาเดาะ ซูรีนา  เวาะมะ พนักงานราชการ
107 สพป.ปัตตานี เขต 2 300112 : บ้านกูบังบาเดาะ นางสาวนาซูฮา  วามะ ธุรการโรงเรียน
108 สพป.ปัตตานี เขต 2 300122 : บ้านกูวิง นายเภาซาร์   เวาะเย๊าะ พนักงานราชการ
109 สพป.ปัตตานี เขต 2 300122 : บ้านกูวิง นายซาอีดิน  สาและอารง ครู
110 สพป.ปัตตานี เขต 2 300122 : บ้านกูวิง นางมารียัม  ดือราขาเดร์ ครูผู้ช่วย
111 สพป.ปัตตานี เขต 2 300123 : บ้านสมาหอ นางสาวชาลิสา  สาเมาะ ครู
112 สพป.ปัตตานี เขต 2 300123 : บ้านสมาหอ มูหะมัด  มาหิเละ ครูคศ.2
113 สพป.ปัตตานี เขต 2 300128 : บ้านบาตะกูโบ มะซอรี  ดือเระ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
114 สพป.ปัตตานี เขต 2 300142 : ตลาดปรีกี อามาลีนา  มามุ ครู
115 สพป.ปัตตานี เขต 2 300134 : บ้านกระโด นายซาการียา  ยูโซะ ครูชำนาญการ
116 สพป.ปัตตานี เขต 2 300162 : บ้านสายชล รุจิรา  จุลบุตร ครู
117 สพป.ปัตตานี เขต 2 300162 : บ้านสายชล นางชดาภร  บำรุงวงศ์ ครูชำนาญการ
118 สพป.ปัตตานี เขต 2 300163 : บ้านละหารยามู นางสุมาลา  เบ็ญหวันสนิ หัวหน้าเจ้าที่พัสดุ
119 สพป.ปัตตานี เขต 2 300165 : บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) นายอับดุลเลาะ  กีไร พนักงานราชการ
120 สพป.ปัตตานี เขต 2 300161 : บ้านโคกขี้เหล็ก นายอาหะมะ  มะนอ ครูชำนาญการ
121 สพป.ปัตตานี เขต 2 300161 : บ้านโคกขี้เหล็ก รอกีเยาะ  อะดอเลาะ ครู
122 สพป.ปัตตานี เขต 2 300161 : บ้านโคกขี้เหล็ก นางสาวรอกีเย๊าะ  อะดอเล๊าะ ครู คศ.1
123 สพป.ปัตตานี เขต 2 300159 : บ้านอินทนิล วิชาญ  ปาทาน ครู
124 สพป.ปัตตานี เขต 2 300160 : ชุมชนบ้านต้นสน รอซือน๊ะ  สนิ ครูผู้ช่วย
125 สพป.ปัตตานี เขต 2 300160 : ชุมชนบ้านต้นสน นายมูฮัมหมัดอัรซาด  ลือแบซา ครูชำนาญการ
126 สพป.ปัตตานี เขต 2 300160 : ชุมชนบ้านต้นสน นางคอมารียะ  สามะ หัวหน้าพัสดุ
127 สพป.ปัตตานี เขต 2 300136 : บ้านบินยา นายอดินันท์  สาแม ครู
128 สพป.ปัตตานี เขต 2 300137 : บ้านกาแลสะนอ นายอาลีย๊ะ  ดือเระ ครูชำนาญการ
129 สพป.ปัตตานี เขต 2 300138 : วัดโคกหญ้าคา มณฑา  พลนุ้ย ครูชำนาญการพิเศษ
130 สพป.ปัตตานี เขต 2 300138 : วัดโคกหญ้าคา นายศิริชัย  ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
131 สพป.ปัตตานี เขต 2 300150 : บ้านบราโอ (สาขากูนิง) นางสาวไลลา  ปูซู ครู
132 สพป.ปัตตานี เขต 2 300150 : บ้านบราโอ (สาขากูนิง) มารันดา  ยะโก๊ะ ครู
133 สพป.ปัตตานี เขต 2 300148 : บ้านบูโกะ แวอายียะห์  แวเย็ง ครู คศ.3(2)
134 สพป.ปัตตานี เขต 2 300149 : บ้านบราโอ ณัฐธิดา  แวฮามะ ครู คศ.๑
135 สพป.ปัตตานี เขต 2 300149 : บ้านบราโอ นางมารีดี  หะมิงมะ ครู คศ.2
136 สพป.ปัตตานี เขต 2 300153 : ชุมชนบ้านบือแนปีแน ฮาฟีซี  แวสอเฮาะ พนักงานราชการ
137 สพป.ปัตตานี เขต 2 300154 : บ้านประจัน ซารีนา  อุเซ็ง ครูคศ.2
138 สพป.ปัตตานี เขต 2 300154 : บ้านประจัน ซอฟวาน  หะยีบีดิง ครู
139 สพป.ปัตตานี เขต 2 300135 : ตลาดนัดบาซาเอ นาย ลุตฟี  เบ็ญอัซอารีย์ พนักงานราชการ
140 สพป.ปัตตานี เขต 2 300139 : ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) นุศรา  บาซอ ครู คศ.2
141 สพป.ปัตตานี เขต 2 300140 : บ้านต้นแซะ นายฐิรอาศน์  แก้วพวง ครูผู็สอน
142 สพป.ปัตตานี เขต 2 300140 : บ้านต้นแซะ อานีซะห์  สะดียามู ครูอิสลามศึกษาแบบเข้ม
143 สพป.ปัตตานี เขต 2 300141 : ตลาดนัดต้นมะขาม นางรุสนี  จูกอ ครู
144 สพป.ปัตตานี เขต 2 300141 : ตลาดนัดต้นมะขาม ฮัน  รีฮัน มุสตอปา พนักงานราชการ
145 สพป.ปัตตานี เขต 2 300164 : ชุมชนวัดอัมพวนาราม นางบุญล้อม  มาศหิรัญ ครู คศ.2
146 สพป.ปัตตานี เขต 2 300164 : ชุมชนวัดอัมพวนาราม มารีซาน  ดือราฮิง ครู
147 สพป.ปัตตานี เขต 2 300155 : ชุมชนบ้านพงสตา สูไหดี  มอลอ ครู
148 สพป.ปัตตานี เขต 2 300151 : บ้านต้นทุเรียน นายอุสมาน  เฮ็งปิยา พนักงานราชการโรงเรียนบ้านต้นทุเรียน
149 สพป.ปัตตานี เขต 2 300152 : บ้านกรือเซะ แวซม  เลาะซา ครู
150 สพป.ปัตตานี เขต 2 300152 : บ้านกรือเซะ นายอับดุลรอซะ  ยือแร ครู คศ.2
151 สพป.ปัตตานี เขต 2 300152 : บ้านกรือเซะ อามีเราะห์  ดือราแมหะยี ครูชำนาญการ
152 สพป.ปัตตานี เขต 2 300130 : อนุบาลยะรัง แพรวา  ไทยคณา ครู
153 สพป.ปัตตานี เขต 2 300130 : อนุบาลยะรัง นายซานูซี  เจ๊ะดอเล๊าะ ครูขำนาญการ
154 สพป.ปัตตานี เขต 2 300131 : บ้านระแว้ง วีรโชติ  ฤทธิ์โต ครู
155 สพป.ปัตตานี เขต 2 300131 : บ้านระแว้ง นายอาดัม  เจะสะนิ ครู คศ.1
156 สพป.ปัตตานี เขต 2 300132 : ต้นพิกุล นายยาการียา  เจ๊ะเฮง ครู
157 สพป.ปัตตานี เขต 2 300132 : ต้นพิกุล ซารีนา  เเวดือราเเม ครูผู้ช่วย
158 สพป.ปัตตานี เขต 2 300132 : ต้นพิกุล โซเฟียน  ประนอ เจ้าหน้าที่ธุรการ
159 สพป.ปัตตานี เขต 2 300133 : วัดเกาะหวาย นายรอมลี  กาซอ พนักงานราชการ
160 สพป.ปัตตานี เขต 2 300133 : วัดเกาะหวาย มาริยา  หมุดบินสัน ครู
161 สพป.ปัตตานี เขต 2 300133 : วัดเกาะหวาย นางอารี  ดิษฐวงศ์ ครูชำนาญการ
162 สพป.ปัตตานี เขต 2 300133 : วัดเกาะหวาย นางสาวซูไรดา  ดอเลาะ พนักงานราชการ
163 สพป.ปัตตานี เขต 2 300143 : บ้านศาลาสอง ซาอีดะห์  เจ๊ะเละ พนังงานราชการ
164 สพป.ปัตตานี เขต 2 300143 : บ้านศาลาสอง ซูนัยยะห์  หะยียุนุ พนักงานราชการ
165 สพป.ปัตตานี เขต 2 300144 : บ้านสิเดะ นางนาดียา   แลเม๊าะ พนักงานราชการ
166 สพป.ปัตตานี เขต 2 300144 : บ้านสิเดะ นายฮาแซ  สะแม ครู คศ.2
167 สพป.ปัตตานี เขต 2 300145 : บ้านอีบุ๊ ลัดดา  บินเตล็บ ครู
168 สพป.ปัตตานี เขต 2 300145 : บ้านอีบุ๊ ราชัน  รัตนพันธ์ ครู
169 สพป.ปัตตานี เขต 2 300145 : บ้านอีบุ๊ อภิชาติ  สวามิภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
170 สพป.ปัตตานี เขต 2 300146 : บ้านบากง ฮาลีเมาะ  ตือบิงหม๊ะ ครูอัตราจ้าง
171 สพป.ปัตตานี เขต 2 300147 : บ้านอาโห นายมะรีเป็น  กาซอ พนักงานราชการ
172 สพป.ปัตตานี เขต 2 300156 : ชุมชนบ้านสะนอ นายอัศรี  พงษ์ประเสริฐ ครู คศ.2
173 สพป.ปัตตานี เขต 2 300156 : ชุมชนบ้านสะนอ นายแวหามะ  ยานยา เจ้าหน้าที่ธุรการ
174 สพป.ปัตตานี เขต 2 300157 : บ้านคางา นอร์ฮายาตี   เบ็ญอิฟฟัต พนักงาานราชการ
175 สพป.ปัตตานี เขต 2 300157 : บ้านคางา ซัยดีย์  สามะอาลี ครูชำนาญการ
176 สพป.ปัตตานี เขต 2 300157 : บ้านคางา รอมละห์  แวนิ ครู
177 สพป.ปัตตานี เขต 2 300320 : บ้านต้นโตนด นางสุธัญญา   บุณยะนันท์ ครู
178 สพป.ปัตตานี เขต 2 300320 : บ้านต้นโตนด นายธนาศักดิ์  พรหมนิมิตร ครู
179 สพป.ปัตตานี เขต 2 300322 : บ้านวังกว้าง นายเจ๊ะอุเซ็ง   ยะโกะ ครู
180 สพป.ปัตตานี เขต 2 300322 : บ้านวังกว้าง นูรีซัน  มะเด็ง พนักงานธุรการ
181 สพป.ปัตตานี เขต 2 300322 : บ้านวังกว้าง นูรีซัน  มะเด็ง พนักงานธุรการ
182 สพป.ปัตตานี เขต 2 300323 : บ้านควนแปลงงู จตุรภูมิ  กูลณรงค์ ครู
183 สพป.ปัตตานี เขต 2 300323 : บ้านควนแปลงงู นางสาวสุจรรยา  อินชะนะ ครู
184 สพป.ปัตตานี เขต 2 300324 : บ้านม่วงเตี้ย นางกํญญา  สังข์แก้ว ครู คศ.1
185 สพป.ปัตตานี เขต 2 300324 : บ้านม่วงเตี้ย วีระ   โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
186 สพป.ปัตตานี เขต 2 300324 : บ้านม่วงเตี้ย นายคมกฤช  อินแก้ว พนักงานราชการ
187 สพป.ปัตตานี เขต 2 300325 : บ้านปลักปรือ นายสุนทร  ม่วงทับทิม ครู คศ.2
188 สพป.ปัตตานี เขต 2 300326 : บ้านคูระ นายฮัมดี  สมาแอ ธุรการโรงเรียน
189 สพป.ปัตตานี เขต 2 300326 : บ้านคูระ มนสิการ  ทิพย์รอด ครู
190 สพป.ปัตตานี เขต 2 300327 : บ้านตันหยง สามารี  แบเลาะ ครู
191 สพป.ปัตตานี เขต 2 300328 : วัดบุพนิมิต กาญจนา  ชูเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
192 สพป.ปัตตานี เขต 2 300317 : บ้านโคกเหรียง รอกิเย๊าะ  หะยีสาเมาะ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโคกเหรียง
193 สพป.ปัตตานี เขต 2 300317 : บ้านโคกเหรียง นายธรัญชัย  ประทีป ครูโรงเรียนบ้านโคกเหรียง
194 สพป.ปัตตานี เขต 2 300318 : วัดป่าสวย ธัญญา  สีลาภเกื้อ ครูผู้สอน
195 สพป.ปัตตานี เขต 2 300319 : บ้านคลองทราย อับดุลเลาะ  สะอิ ครู
196 สพป.ปัตตานี เขต 2 300319 : บ้านคลองทราย นางสาวฮาซียะ  ลาเตะ ครู