รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ปัตตานี เขต 3 300213 : บ้านปายอ อับดุลรอมัน  อาลี เจ้าหน้าที่ธุรการ
2 สพป.ปัตตานี เขต 3 300213 : บ้านปายอ นายอาเดอนัน  วาเตะ พนักงานราชการ
3 สพป.ปัตตานี เขต 3 300214 : บ้านโตะบาลา นายอิสมาแอ  เจะเหาะ ครูอัตราจา้ง
4 สพป.ปัตตานี เขต 3 300214 : บ้านโตะบาลา นางสาวยูไวรียะห์  นาโด ธุรการโรงเรียน
5 สพป.ปัตตานี เขต 3 300215 : บ้านละอาร์ นางสาวซูไรดา  มูซอ ธุรการ
6 สพป.ปัตตานี เขต 3 300215 : บ้านละอาร์ นายรอซาลี   ประไมสูรี ครู
7 สพป.ปัตตานี เขต 3 300208 : บ้านแซะโมะ นางสาวอัสหม๊ะ  สามะ ครูธุรการ
8 สพป.ปัตตานี เขต 3 300208 : บ้านแซะโมะ นางสูอาด๊ะ   สาแล ครู
9 สพป.ปัตตานี เขต 3 300209 : บ้านลานช้าง อภิชาติ  หลง พนักงานราชการ
10 สพป.ปัตตานี เขต 3 300209 : บ้านลานช้าง อานีซา  โต็ะสะแตบาแล ธุรการโรงเรียน
11 สพป.ปัตตานี เขต 3 300206 : บ้านเจาะกือแย นางซูไรดา  กาซอ ครูชำนาญการพิเศษ
12 สพป.ปัตตานี เขต 3 300206 : บ้านเจาะกือแย นางสาวฟารีดา  ยามา ครูธุรการ
13 สพป.ปัตตานี เขต 3 300207 : บ้านตะบิ้ง นางสาวอาซูรา  มามะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
14 สพป.ปัตตานี เขต 3 300207 : บ้านตะบิ้ง นางสาวนูรรีมัน  มามะ ครู
15 สพป.ปัตตานี เขต 3 300216 : บ้านกะลาพอ นายอิบรอเฮง  เจ๊ะเล๊าะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
16 สพป.ปัตตานี เขต 3 300216 : บ้านกะลาพอ นายสะแปอิง  สามะ ครู
17 สพป.ปัตตานี เขต 3 300217 : บ้านสือดัง นางสาวอารีย๊ะ  แลมะ ครู
18 สพป.ปัตตานี เขต 3 300217 : บ้านสือดัง อับดุลรอฮีม  ซาและ ธุรการโรงเรียน
19 สพป.ปัตตานี เขต 3 300211 : บ้านชะเมาสามต้น อนีซะห์  อุสมันบาฮา ธุรการโรงเรียน
20 สพป.ปัตตานี เขต 3 300211 : บ้านชะเมาสามต้น นายอุสมาน  มอซู พนักงานราชการ
21 สพป.ปัตตานี เขต 3 300212 : บ้านบาโงมูลง อารีซี  มาหามะ ครู
22 สพป.ปัตตานี เขต 3 300212 : บ้านบาโงมูลง นางสาวสูไรย  อาบูบากา ธุรการ
23 สพป.ปัตตานี เขต 3 300223 : บ้านพอเหมาะ อัฎฮา  ยูโซะ ธุรการ
24 สพป.ปัตตานี เขต 3 300223 : บ้านพอเหมาะ มูหัมมะอาซมีง  เสาะเล๊าะ ครู
25 สพป.ปัตตานี เขต 3 300222 : ชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์) นางสาวมานิตา  โอฬารี พนักงานราชการ(ครู)
26 สพป.ปัตตานี เขต 3 300222 : ชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์) นางสาวมัทณา  หมวกชุมบก ธุรการโรงเรียน
27 สพป.ปัตตานี เขต 3 300230 : ชุมชนบ้านบางเก่า นางสาวต่อยยีบ๊ะ  ดอเลาะ ครู
28 สพป.ปัตตานี เขต 3 300231 : บ้านป่าทุ่ง นาดียะห์   สุหลง พนักงานธุรการ
29 สพป.ปัตตานี เขต 3 300231 : บ้านป่าทุ่ง อาซียะ  มะแซ ครู
30 สพป.ปัตตานี เขต 3 300210 : บาโงยือริง อัมรัน  มะมิง ธุรการ
31 สพป.ปัตตานี เขต 3 300210 : บาโงยือริง รุสมีนา  เปาะแต ครู
32 สพป.ปัตตานี เขต 3 300224 : บ้านบือเระ บาฮียะห์  กอเนาะ ธุรการ
33 สพป.ปัตตานี เขต 3 300224 : บ้านบือเระ นิศารัตน์  แก้วศรี ครู
34 สพป.ปัตตานี เขต 3 300226 : บ้านบน นายปัญญา  นิมะ ครู
35 สพป.ปัตตานี เขต 3 300226 : บ้านบน นางสาวรอฮาน  ยูโซะ ธุรการ
36 สพป.ปัตตานี เขต 3 300227 : บ้านบาเลาะ นางสาวฟัดดูวาห์  จาหลง ครู
37 สพป.ปัตตานี เขต 3 300227 : บ้านบาเลาะ นางสาวอาตีก๊ะฮ์  ฮาแว ธุรการโรงเรียน
38 สพป.ปัตตานี เขต 3 300228 : บ้านทุ่งเค็จ คอลีเยาะ  สือรี พนักงานราชการ
39 สพป.ปัตตานี เขต 3 300228 : บ้านทุ่งเค็จ คูไซม๊ะ  ยูโซะ ธุรการโรงเรียน
40 สพป.ปัตตานี เขต 3 300229 : บ้านจ่ากอง นางซัลมียะห์  แวอุเซ็ง ครู
41 สพป.ปัตตานี เขต 3 300229 : บ้านจ่ากอง นางสาวณัฐนรี  ปูเตะ ธุรการโรงเรียน
42 สพป.ปัตตานี เขต 3 300225 : ชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) นายอาหะมะตอลา  บือราเฮง ครู
43 สพป.ปัตตานี เขต 3 300225 : ชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) นางสาวทัตพริชา  สุขเกษม ครูธุรการ
44 สพป.ปัตตานี เขต 3 300218 : บ้านจะเฆ่ นางสาวแวอัรฟะ  กูเดดาเก็ง ครูผู้ช่วย
45 สพป.ปัตตานี เขต 3 300218 : บ้านจะเฆ่ นางสาวอาอีซะห์  เจะลี เจ้าหน้าที่ธุรการ
46 สพป.ปัตตานี เขต 3 300219 : วัดโบกขรณี รุสนี  ดือเระ ครู
47 สพป.ปัตตานี เขต 3 300219 : วัดโบกขรณี นาซูฮา  สาและแว ธุรการโรงเรียน
48 สพป.ปัตตานี เขต 3 300220 : ชุมชนบ้านแป้น มัสบ๊ะ  ตาเห ธุรการโรงเรียน
49 สพป.ปัตตานี เขต 3 300220 : ชุมชนบ้านแป้น อามีเนาะ  บาโง ครูผู้ช่วย
50 สพป.ปัตตานี เขต 3 300221 : บ้านละหาร นางสาวสุภาวดี  คงทอง พนักงานธุรการ
51 สพป.ปัตตานี เขต 3 300221 : บ้านละหาร นางสาวสาลนา  มะแซ พนักงานธุรการ
52 สพป.ปัตตานี เขต 3 300234 : บ้านกาหงษ์ นางสาวซารีนา  ดีเยาะ ธุรการ
53 สพป.ปัตตานี เขต 3 300235 : บ้านทุ่งกินนร นายยะห์ยา  ดือราแม ครูธุรการ
54 สพป.ปัตตานี เขต 3 300235 : บ้านทุ่งกินนร นางสาวโสภา   หงะหงอ ครู
55 สพป.ปัตตานี เขต 3 300232 : ชุมชนบ้านมะนังดาลำ นูรมา  ยูซง ครู
56 สพป.ปัตตานี เขต 3 300232 : ชุมชนบ้านมะนังดาลำ นุลรียะ  สาแล ครูธุรการ
57 สพป.ปัตตานี เขต 3 300233 : บ้านป่าม่วง นางไพรูส  ดือราแม เจ้าหนัาที่ธุรการ
58 สพป.ปัตตานี เขต 3 300233 : บ้านป่าม่วง นางสาวอาซีซะ  สะแลแม พนักงานราชการ
59 สพป.ปัตตานี เขต 3 300236 : ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 นางสาวกัสมีนี  โตะวาเห็ง ธุรการโรงเรียน
60 สพป.ปัตตานี เขต 3 300237 : บ้านช่องแมว นายมะคอเล   หามะ ครูโรงเรียนบ้านช่องแมว
61 สพป.ปัตตานี เขต 3 300237 : บ้านช่องแมว นางซัยหนับ  บูละ ครูชำนาญการพิเศษ
62 สพป.ปัตตานี เขต 3 300238 : บ้านวังไชย นางสาวนูรอาซีกีน  จันทรนิมะหิรัญ พนักงานราชการ
63 สพป.ปัตตานี เขต 3 300238 : บ้านวังไชย นางสาลี  ศีรษะน้อย ลูกจ้างชั่วคราว
64 สพป.ปัตตานี เขต 3 300284 : บ้านป่าไหม้ ดนรอฝาด  โส๊ะหัด ครู
65 สพป.ปัตตานี เขต 3 300285 : บ้านละเวง ยาวาเฮ  ลอมา ครู
66 สพป.ปัตตานี เขต 3 300286 : บ้านรังมดแดง กฤษณา  ลาเม๊าะ ครู
67 สพป.ปัตตานี เขต 3 300286 : บ้านรังมดแดง พาตอนะห์  สาเมาะ ธุรการ
68 สพป.ปัตตานี เขต 3 300289 : บ้านตะโละไกรทอง นายซูไฮมี  สามะ ครูชำนาญการ
69 สพป.ปัตตานี เขต 3 300289 : บ้านตะโละไกรทอง นางสาวนูรีดา  นิยิ ธุรการโรงเรียน
70 สพป.ปัตตานี เขต 3 300290 : บ้านท่าช้าง นายมะรอยาลี   มะหะมะ ครู
71 สพป.ปัตตานี เขต 3 300290 : บ้านท่าช้าง นางสาวยาไรฮา  มะดาอิง ธุรการ
72 สพป.ปัตตานี เขต 3 300287 : วัดสารวัน ฮารีซะห์   มิซอ ธุรการโรงเรียน
73 สพป.ปัตตานี เขต 3 300287 : วัดสารวัน พจนีย์  สุรีย์ พนักงานราชการ
74 สพป.ปัตตานี เขต 3 300282 : บ้านโคกนิบง รุสณีย์  มะดีเยาะ ธุรการโรงเรียน
75 สพป.ปัตตานี เขต 3 300282 : บ้านโคกนิบง สุริยา  โกสุธรรม ครู
76 สพป.ปัตตานี เขต 3 300283 : บ้านปลักแตน นางรอกีเยาะ  แวหะมิ ครู
77 สพป.ปัตตานี เขต 3 300283 : บ้านปลักแตน นางสาววิชุตา  ศรีรัตน์ ธุรการโรงเรียน
78 สพป.ปัตตานี เขต 3 300291 : วัดโชติรส นางอนุสรา   แดงเต็ม ครู
79 สพป.ปัตตานี เขต 3 300291 : วัดโชติรส นางสาวบาดือรียะห์  ดีแม ธุรการ
80 สพป.ปัตตานี เขต 3 300292 : บ้านกระจูด นายโมอำมาร์  ตาเยะ ธุรการโรงเรียน
81 สพป.ปัตตานี เขต 3 300292 : บ้านกระจูด นางโนร์มาลา  แมยู ครู
82 สพป.ปัตตานี เขต 3 300305 : บ้านวังกะพ้อ(เพียรอนุสรณ์) นายซัยฟุดดีน  เจ๊ะฮะ พนักงานราชการ
83 สพป.ปัตตานี เขต 3 300305 : บ้านวังกะพ้อ(เพียรอนุสรณ์) มาสก๊ะ  วาจิ ธุการโรงเรียน
84 สพป.ปัตตานี เขต 3 300306 : บ้านกะรุบี ซารีนา  นางสาวซารีนา รีโระ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
85 สพป.ปัตตานี เขต 3 300306 : บ้านกะรุบี ฟาติน  นางฟาติน ปีแนบาโง ครูธุรการ
86 สพป.ปัตตานี เขต 3 300307 : บ้านบาโงยือแบ็ง มะรอพี  สะแม ครู
87 สพป.ปัตตานี เขต 3 300307 : บ้านบาโงยือแบ็ง มาดีฮะห์  หะมะ ธุรการ
88 สพป.ปัตตานี เขต 3 300308 : บ้านอุแตบือราแง ซูไฮละห์  สามะเด็ง ครูธุรการ
89 สพป.ปัตตานี เขต 3 300308 : บ้านอุแตบือราแง นันทิรา  สะดีละ ครู ชำนาญการพิเศษ
90 สพป.ปัตตานี เขต 3 300309 : บ้านตะโละดารามัน นางสาวอาวาตีฟ  มะสะ ธุรการโรงเรียน
91 สพป.ปัตตานี เขต 3 300309 : บ้านตะโละดารามัน นายตัรมีซี  แนซู พนักงานราชการ
92 สพป.ปัตตานี เขต 3 300310 : บ้านบีติง นายอะหมัด   นายอะหมัด นาแว ครู
93 สพป.ปัตตานี เขต 3 300310 : บ้านบีติง สุไรตะห์  นางสาวสุไรตะห์ สะมาแอ ธุรการ
94 สพป.ปัตตานี เขต 3 300311 : บ้านบือแต นางสาวจริยา  ภิรมพิน ธุรการสถานศึกษา
95 สพป.ปัตตานี เขต 3 300311 : บ้านบือแต นางนาบีละห์  แนซู ครู
96 สพป.ปัตตานี เขต 3 300312 : บ้านปล่องหอย อาอีด๊ะ  แลมะ ครู
97 สพป.ปัตตานี เขต 3 300312 : บ้านปล่องหอย นางสาวรุสละ  อัตนิ ครูธุรการ
98 สพป.ปัตตานี เขต 3 300313 : บ้านมือลอ (มะ อาแดอุทิศ) นางสาวอูลญา   ยูโซ๊ะ ธุรการโรงเรียน
99 สพป.ปัตตานี เขต 3 300313 : บ้านมือลอ (มะ อาแดอุทิศ) ธานี  มาลาศรี ครู ชำนาญการ
100 สพป.ปัตตานี เขต 3 300314 : บ้านมะกอ แม้น  มะดีเยาะ ครู (พนักงานราชการ)
101 สพป.ปัตตานี เขต 3 300314 : บ้านมะกอ ซากีน๊ะ  วาหลง ครูธุรการ
102 สพป.ปัตตานี เขต 3 300315 : บ้านมะแนดาแล นางสาวซารีพะ  สือแม็ง ธุรการโรงเรียน
103 สพป.ปัตตานี เขต 3 300315 : บ้านมะแนดาแล นายอับดุลเลาะ   เจ๊ะซอ ครู
104 สพป.ปัตตานี เขต 3 300316 : บ้านโลทู น.ส.ซูไวยา   สารอเอง ธุรการโรงเรียน
105 สพป.ปัตตานี เขต 3 300302 : บ้านแลแวะ นายสุไลมาน  มาหะมะ ครู
106 สพป.ปัตตานี เขต 3 300302 : บ้านแลแวะ นางสาวโนรีซา  ดามูซอ ธุรการ
107 สพป.ปัตตานี เขต 3 300303 : บ้านตะโละแมะนา นางฮามีดะห์  วาหลง ครูชำนาญการ
108 สพป.ปัตตานี เขต 3 300303 : บ้านตะโละแมะนา นางสาวพาตีลา  เฮงปิยา ธุรการ
109 สพป.ปัตตานี เขต 3 300304 : บ้านน้ำดำ นูรัยดา  อาแด ธุรการ
110 สพป.ปัตตานี เขต 3 300304 : บ้านน้ำดำ อัลนูวา  สาแม ครู
111 สพป.ปัตตานี เขต 3 300298 : บ้านปากู (มีนาประชาคาร) นางสาวหาลีเมาะ  ยะพา ธุรการโรงเรียน
112 สพป.ปัตตานี เขต 3 300298 : บ้านปากู (มีนาประชาคาร) นายธนพัฒน์  คอและ ครู
113 สพป.ปัตตานี เขต 3 300299 : พระราชประสงค์บ้านทรายขาว นางสาวเจะอัสนะห์  เจะอูเซ็ง ธุรการโรงเรียน
114 สพป.ปัตตานี เขต 3 300299 : พระราชประสงค์บ้านทรายขาว อดุล  สูหมัน ครู
115 สพป.ปัตตานี เขต 3 300295 : ชุมชนบ้านปาแดปาลัส นายยุสรอน  เจะนุ๊ ธุรการโรงเรียน
116 สพป.ปัตตานี เขต 3 300295 : ชุมชนบ้านปาแดปาลัส อาริฟ  มาหามะ ครู
117 สพป.ปัตตานี เขต 3 300296 : บ้านมะนังยง มัสตูรา  สาฮา เจ้าหน้าที่ธุรการ
118 สพป.ปัตตานี เขต 3 300296 : บ้านมะนังยง สมาน  เจ๊ะหลง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
119 สพป.ปัตตานี เขต 3 300297 : บ้านเขาดิน นายมูฮำมัดรุสลำ  ดือราวี ครู
120 สพป.ปัตตานี เขต 3 300300 : บ้านพิเทน(วันครู 2502) นายแวณัศรุฎฎีณ   มะยูโซ๊ะ ครู
121 สพป.ปัตตานี เขต 3 300300 : บ้านพิเทน(วันครู 2502) นางสาวสาปาเราะห์   กาจะลากี ธุรการ
122 สพป.ปัตตานี เขต 3 300293 : บ้านโต๊ะชูด ซารีนา  มะเกะ ธุรการโรงเรียน
123 สพป.ปัตตานี เขต 3 300293 : บ้านโต๊ะชูด ตอเละ  ตาเยะ ครู
124 สพป.ปัตตานี เขต 3 300301 : บ้านตือเบาะ ฮานาฟี  โต๊ะแวมะ ครู
125 สพป.ปัตตานี เขต 3 300294 : บ้านบือจะ อาหามะรุซลัน  แซมะแซ พนักงานราชการ
126 สพป.ปัตตานี เขต 3 300294 : บ้านบือจะ ฟาซียะ  เจะโด ธุรการโรงเรียน