รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ปัตตานี เขต 3 300213 : บ้านปายอ นายอับดุลรอมัน   อาลี เจ้าหน้าที่ธุรการ
2 สพป.ปัตตานี เขต 3 300214 : บ้านโตะบาลา ยูไวรียะห์  นาโด เจ้าหน้าที่ธุรการ
3 สพป.ปัตตานี เขต 3 300215 : บ้านละอาร์ ซูไรดา  มูซอ ธุรการโรงเรียน
4 สพป.ปัตตานี เขต 3 300208 : บ้านแซะโมะ นางสาวอัสหม๊ะ  สามะ ธุรการโรงเรียน
5 สพป.ปัตตานี เขต 3 300209 : บ้านลานช้าง อานีซา  โต๊ะสะแตบาแล ธุรการโรงเรียน
6 สพป.ปัตตานี เขต 3 300206 : บ้านเจาะกือแย นางสาวฟารีดา  ยามา ธุรการโรงเรียน
7 สพป.ปัตตานี เขต 3 300207 : บ้านตะบิ้ง นางสาวอาซูรา   มามะ ธุรการโรงเรียน
8 สพป.ปัตตานี เขต 3 300216 : บ้านกะลาพอ นายอิบรอเฮง   เจ๊ะเล๊าะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
9 สพป.ปัตตานี เขต 3 300217 : บ้านสือดัง อับดุลรอฮีม  ซาและ ธุรการโรงเรียน
10 สพป.ปัตตานี เขต 3 300211 : บ้านชะเมาสามต้น อนีซะห์  อุสมันบาฮา ธุรการโรงเรียน
11 สพป.ปัตตานี เขต 3 300212 : บ้านบาโงมูลง นางสาวสูไรย  อาบูบากา ธุรการ
12 สพป.ปัตตานี เขต 3 300223 : บ้านพอเหมาะ นายอัฎฮา  ยูโซะ ธุรการ
13 สพป.ปัตตานี เขต 3 300222 : ชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์) นางสาวมัทณา  หมวกชุมบก ธุรการโรงเรียน
14 สพป.ปัตตานี เขต 3 300230 : ชุมชนบ้านบางเก่า นางสาวนูฟนี  สารอเอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
15 สพป.ปัตตานี เขต 3 300231 : บ้านป่าทุ่ง นางสาวนาดียะห์  สุหลง ธุรการโรงเรียน
16 สพป.ปัตตานี เขต 3 300210 : บาโงยือริง อัมรัน  มะมิง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
17 สพป.ปัตตานี เขต 3 300224 : บ้านบือเระ มัสนีย์  ดาแม ธุรการโรงเรียน
18 สพป.ปัตตานี เขต 3 300226 : บ้านบน นางสาวรอฮาน  ยูโซะ ธุรการ
19 สพป.ปัตตานี เขต 3 300227 : บ้านบาเลาะ นางสาวอาตีก๊ะฮ์  ฮาแว พนักงานธุรการ
20 สพป.ปัตตานี เขต 3 300228 : บ้านทุ่งเค็จ คูไซม๊ะ  ยูโซะ ธุรการโรงเรียน
21 สพป.ปัตตานี เขต 3 300229 : บ้านจ่ากอง นางสาวณัฐนรี  ปูเตะ ธุรการโรงเรียน
22 สพป.ปัตตานี เขต 3 300225 : ชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) นางสาวทัตพริชา  สุขเกษม ธุรการ
23 สพป.ปัตตานี เขต 3 300218 : บ้านจะเฆ่ อาอีซะห์  เจะลี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
24 สพป.ปัตตานี เขต 3 300219 : วัดโบกขรณี นายนาซูฮา  สาและแว เจ้าหน้าที่ธุรการ
25 สพป.ปัตตานี เขต 3 300220 : ชุมชนบ้านแป้น มัสบ๊ะ  ตาเห ธุรการโรงเรียน
26 สพป.ปัตตานี เขต 3 300221 : บ้านละหาร นางสาวสาลนา  มะแซ พนักงานธุรการ
27 สพป.ปัตตานี เขต 3 300234 : บ้านกาหงษ์ นางสาวซารีนา  ดีเยาะ ธุรการโรงเรียน
28 สพป.ปัตตานี เขต 3 300235 : บ้านทุ่งกินนร ยะห์ยา  ดือราแม ธุรการโรงเรียน
29 สพป.ปัตตานี เขต 3 300232 : ชุมชนบ้านมะนังดาลำ นุลรียะ  สาแล ครูธุรการ
30 สพป.ปัตตานี เขต 3 300233 : บ้านป่าม่วง นางไพรูส  ดือราแม เจ้าหนัาที่ธุรการ
31 สพป.ปัตตานี เขต 3 300236 : ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 นางสาวกัสมีนี  โตะวาเห็ง ธุรการโรงเรียน
32 สพป.ปัตตานี เขต 3 300237 : บ้านช่องแมว นางสาวมายีดะห์  วานิ ธุรการโรงเรียน
33 สพป.ปัตตานี เขต 3 300238 : บ้านวังไชย นางสาลี  ศีรษะน้อย ลูกจ้างชั่วคราว
34 สพป.ปัตตานี เขต 3 300284 : บ้านป่าไหม้ นางสาวโนรไลลา  จิ ธุรการโรงเรียน
35 สพป.ปัตตานี เขต 3 300285 : บ้านละเวง รูซา  สะมะแอ ธุรการโรงเรียน
36 สพป.ปัตตานี เขต 3 300286 : บ้านรังมดแดง พาตอนะห์  สาเมาะ ธุรการโรงเรียน
37 สพป.ปัตตานี เขต 3 300289 : บ้านตะโละไกรทอง นูรีดา  นิยิ ธุรการโรงเรียน
38 สพป.ปัตตานี เขต 3 300290 : บ้านท่าช้าง นางสาวยาไรฮา  มะดาอิง ธุรการโรงเรียน
39 สพป.ปัตตานี เขต 3 300287 : วัดสารวัน ฮารีซะห์  มิซอ ธุรการสถานศึกษา
40 สพป.ปัตตานี เขต 3 300282 : บ้านโคกนิบง รุสณีย์  มะดีเยาะ ธุรการโรงเรียน
41 สพป.ปัตตานี เขต 3 300283 : บ้านปลักแตน นางสาววิชุตา  ศรีรัตน์ ธุรการโรงเรียน
42 สพป.ปัตตานี เขต 3 300291 : วัดโชติรส บาดือรียะห์  ดีแม ธุรการโรงเรียน
43 สพป.ปัตตานี เขต 3 300292 : บ้านกระจูด นายโมอำมาร์  ตาเยะ ธุรการโรงเรียน
44 สพป.ปัตตานี เขต 3 300305 : บ้านวังกะพ้อ(เพียรอนุสรณ์) มาสก๊ะ  วาจิ ธุรการโรงเรียน
45 สพป.ปัตตานี เขต 3 300306 : บ้านกะรุบี ฟาติน  ปีแนบาโง ธุรการ
46 สพป.ปัตตานี เขต 3 300307 : บ้านบาโงยือแบ็ง มาดีฮะห์   หะมะ ธุรการ
47 สพป.ปัตตานี เขต 3 300308 : บ้านอุแตบือราแง ซูไฮละห์  สามะเด็ง ครูธุรการ
48 สพป.ปัตตานี เขต 3 300309 : บ้านตะโละดารามัน นางสาวอาวาตีฟ  มะส ธุรการโรงเรียน
49 สพป.ปัตตานี เขต 3 300310 : บ้านบีติง นางสาวสุไรตะห์  สะมาแอ ธุรการโรงเรียน
50 สพป.ปัตตานี เขต 3 300311 : บ้านบือแต จริยา  ภิรมพิน ธุรการโรงเรียน
51 สพป.ปัตตานี เขต 3 300311 : บ้านบือแต ซามีเร๊าะ  หะยีดอเลาะ ครู
52 สพป.ปัตตานี เขต 3 300312 : บ้านปล่องหอย รุสละ  อัตนิ เจ้าหน้าที่ธุรการ
53 สพป.ปัตตานี เขต 3 300313 : บ้านมือลอ (มะ อาแดอุทิศ) อูลญา  ยูโซ๊ะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
54 สพป.ปัตตานี เขต 3 300314 : บ้านมะกอ ซากีน๊ะ  วาหลง เจ้าหน้าที่ธุรการ
55 สพป.ปัตตานี เขต 3 300315 : บ้านมะแนดาแล นางสาวซารีพะ  สือแม็ง ธุรการโรงเรียน
56 สพป.ปัตตานี เขต 3 300316 : บ้านโลทู ซูไวยา  สารอเอง ธุรการโรงเรียน
57 สพป.ปัตตานี เขต 3 300302 : บ้านแลแวะ โนรีซา  ดามูซอ ธุรการโรงเรียน
58 สพป.ปัตตานี เขต 3 300303 : บ้านตะโละแมะนา นางสาวพาตีลา  เฮงปิยา ธุรการโรงเรียน
59 สพป.ปัตตานี เขต 3 300304 : บ้านน้ำดำ นูรัยดา  อาแด ธุรการโรงเรียน
60 สพป.ปัตตานี เขต 3 300298 : บ้านปากู (มีนาประชาคาร) หาลีเมาะ  ยะพา เจ้าหน้าที่ธุรการ
61 สพป.ปัตตานี เขต 3 300299 : พระราชประสงค์บ้านทรายขาว นางสาวเจะอัสนะห์  เจะอูเซ็ง ธุรการโรงเรียน
62 สพป.ปัตตานี เขต 3 300295 : ชุมชนบ้านปาแดปาลัส อาริฟ  มาหามะ ครู
63 สพป.ปัตตานี เขต 3 300295 : ชุมชนบ้านปาแดปาลัส นายยุสรอน  เจะนุ๊ ธุรการโรงเรียน
64 สพป.ปัตตานี เขต 3 300296 : บ้านมะนังยง มัสตูรา  สาฮา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
65 สพป.ปัตตานี เขต 3 300297 : บ้านเขาดิน ยามีหล๊ะ  เจะมิง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
66 สพป.ปัตตานี เขต 3 300300 : บ้านพิเทน(วันครู 2502) นางสาวสาปาเราะห์  กาจะลากี ธุรการสถานศึกษา
67 สพป.ปัตตานี เขต 3 300293 : บ้านโต๊ะชูด ซารีนา  มะเกะ ธุรการโรงเรียน
68 สพป.ปัตตานี เขต 3 300301 : บ้านตือเบาะ นูรฮายาตี  เจ๊ะเต๊ะ ธุรการโรงเรียน
69 สพป.ปัตตานี เขต 3 300294 : บ้านบือจะ นายลุกมาน   สาและ ธุรการโรงเรียน