รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.ยะลา 440214 : คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา นางเพลินศรี   กานต์ชนาพงศ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
2 สพม.ยะลา 440225 : รามันห์ศิริวิทย์ หาฟิส  แวมิง ครู
3 สพม.ยะลา 440217 : คณะราษฎรบำรุง ๒ นางสาวพรกนก   ราษฎร์นุ้ย หัวหน้าพัสดุ
4 สพม.ยะลา 440218 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา นพนรินทร์  แก้วทา ครู
5 สพม.ยะลา 440215 : สตรียะลา วัลธิดา  รักษาจิต ครูผู้ช่วย
6 สพม.ยะลา 440215 : สตรียะลา นางพรรณี  อุ่นอก หัวหน้างานพัสดุ
7 สพม.ยะลา 440219 : เบตง วีระราษฎร์ประสาน อนุโรจน์  นันทิวัตถพงศ์ ครู
8 สพม.ยะลา 440219 : เบตง วีระราษฎร์ประสาน ธมนวรรณ  ทัฬหกิจ ครู
9 สพม.ยะลา 440220 : จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ อิทธิกร  เหล็มหมัน ครู
10 สพม.ยะลา 440221 : บันนังสตาวิทยา นายเอกชัย  แซ่ท่าม ครู
11 สพม.ยะลา 440223 : ธารโตวัฑฒนวิทย์ นางกัณฐิกา   วิบูลพันธ์ ครู
12 สพม.ยะลา 440224 : ยะหาศิรยานุกูล นายพนม  ขุนจันทร์ เจ้าหน้าที่เเล็ปบอย
13 สพม.ยะลา 440226 : กาบังพิทยาคม บุญเรือน  หนูนุ่ม ครู
14 สพม.ยะลา 440222 : นิคมพัฒนวิทย์ สุทัศน์  ฟุ้งขจรเกียรติ ครู