รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ยะลา เขต 1 440028 : บ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์) อารีเป็ง  มูซอดี ครู
2 สพป.ยะลา เขต 1 440028 : บ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์) อนุสรณ์  ทองธรรมชาติ ครู
3 สพป.ยะลา เขต 1 440029 : บ้านตาเซะ CHIRAWAT  P.PAN ครู
4 สพป.ยะลา เขต 1 440031 : ศรีพัฒนาราม นายฉนาวุธ   สุขี ธุรการ
5 สพป.ยะลา เขต 1 440032 : วังธราธิปวิทยา นางสุภาณี  ชนะสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียน
6 สพป.ยะลา เขต 1 440023 : บ้านท่าสาป สายสุรีย์  รักจันทร์ ครู
7 สพป.ยะลา เขต 1 440024 : บ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) มารีเย๊าะ  โสสะ ครู
8 สพป.ยะลา เขต 1 440025 : บ้านสาคอ คอตีเยาะ   วายูอิง ครู
9 สพป.ยะลา เขต 1 440001 : บ้านบันนังบูโย สุกรี  สะแล๊ะ ครูผู้สอนอิสลามศึกษา
10 สพป.ยะลา เขต 1 440002 : บ้านกะตูปะ นายลุกมานุลฮากิม  มะสาพา ครู
11 สพป.ยะลา เขต 1 440002 : บ้านกะตูปะ นายปริญญา  สุขศรีใส ครู
12 สพป.ยะลา เขต 1 440003 : ประชาอุทิศ นางอีมีเลีย  หะยีแยนา พนักงานราชการ
13 สพป.ยะลา เขต 1 440004 : บ้านพงยือไร นางรุ่งลาวัลย์  พรหมมาน ครู
14 สพป.ยะลา เขต 1 440017 : บ้านรั้วตะวัน ธวัชชัย  นวลละออง ธุรการโรงเรียน
15 สพป.ยะลา เขต 1 440017 : บ้านรั้วตะวัน จงกล  หนูเหลือง ครู คศ.2
16 สพป.ยะลา เขต 1 440018 : บ้านจือนือแร วินัย   มะดารี ครู
17 สพป.ยะลา เขต 1 440019 : บ้านบุดี นางนิชา  ธรรมสะโร ครู
18 สพป.ยะลา เขต 1 440020 : บ้านบุเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) ลอบ  บุญเส้ง ครู
19 สพป.ยะลา เขต 1 440006 : สามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) นางวทันยา  อักษรถึง ครู
20 สพป.ยะลา เขต 1 440007 : สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 นพคุณ  บุญมาศ ครู
21 สพป.ยะลา เขต 1 440008 : บ้านไทรงาม นายศราวุธ  ยามา พนักงานธุรการ
22 สพป.ยะลา เขต 1 440008 : บ้านไทรงาม ทองใบ  บุญคำกุล ครู
23 สพป.ยะลา เขต 1 440009 : คุรุชนพัฒนา ฐานดาว  ใบระหมาน ครู
24 สพป.ยะลา เขต 1 440009 : คุรุชนพัฒนา นางไบด๊ะ  ลาเต๊ะ เจ้าหน้าที่พัสดุ
25 สพป.ยะลา เขต 1 440044 : บ้านพร่อน นุชรี  หมาดโหยด ครู
26 สพป.ยะลา เขต 1 440045 : บ้านตาสา นายซาร์ภูดี  ตาเฮ ครูอัตราจ้าง
27 สพป.ยะลา เขต 1 440046 : บ้านจาหนัน มารีนา  นิมุ ครู
28 สพป.ยะลา เขต 1 440012 : บ้านปาโจ กรชินี  นราสมโภชกิจ ครู
29 สพป.ยะลา เขต 1 440013 : บ้านยะลา นายพรรภิพงษ์  ชนะสงคราม ข้าราชการครู
30 สพป.ยะลา เขต 1 440027 : บ้านยุโป (รุ่งวิทยา) นายทศพล  เพชรศรี พนักงานราชการ
31 สพป.ยะลา เขต 1 440033 : วัดชมพูสถิต นายอิสมาแอ  นราสันติกุล พนักงานราชการ
32 สพป.ยะลา เขต 1 440030 : บ้านคลองทราย พรศิริ  บุญรอด พนักงานธุรการ
33 สพป.ยะลา เขต 1 440034 : บ้านทุ่งเหรียง นางสาวนูรีซัน   สะมะ พนักงานราชการ
34 สพป.ยะลา เขต 1 440026 : บ้านบาโด นางสาวซาเรฮะห์  มอลอ พนักงานราชการ
35 สพป.ยะลา เขต 1 440035 : วัดลำพะยา นายสุจินตน์  มณีจันทร์ ครู
36 สพป.ยะลา เขต 1 440036 : บ้านต้นหยี สาการียา  บเาน็ง พนักงานธุรการ
37 สพป.ยะลา เขต 1 440037 : บ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2) นันท์สินี  ตัณฑ์ศิริ ครู
38 สพป.ยะลา เขต 1 440043 : วัดลำใหม่ นางเรณิการ์  สกาวรติกุล ครูชำนาญการพิเศษ
39 สพป.ยะลา เขต 1 440041 : บ้านตลาดลำใหม่ นายดนุพล  พรประสิทธิ์ ครู
40 สพป.ยะลา เขต 1 440042 : บ้านทุ่งคา อามนียะห์   อาลี พนักงานธุรการ
41 สพป.ยะลา เขต 1 440048 : บ้านป่าพ้อ ไลลา   สะอะ พนักงานธุรการ
42 สพป.ยะลา เขต 1 440040 : บ้านปอเยาะ อับดุลรอซะ  สะตี ครู
43 สพป.ยะลา เขต 1 440038 : บ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์) นายมะสือกรี  หะยีสาและ ครูชำนาญการ
44 สพป.ยะลา เขต 1 440039 : บ้านตาโละ นางกอมารียะห์  ลังสารี ครู
45 สพป.ยะลา เขต 1 440039 : บ้านตาโละ รอกีเย๊าะ  สุหลง พนักงานราชการ
46 สพป.ยะลา เขต 1 440047 : บ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์) นางสุจิตรา  เเก้วประเสริฐศิลป ชำนาญการ
47 สพป.ยะลา เขต 1 440047 : บ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์) นางจรานัย  หลุงชม ครู ชำนาญการ
48 สพป.ยะลา เขต 1 440047 : บ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์) นายอับดุลเราะมาน  สาเมาะ ธุรการ
49 สพป.ยะลา เขต 1 440047 : บ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์) นางฃะเอื้อน  ฤทธิเดช ครู
50 สพป.ยะลา เขต 1 440014 : อนุบาลยะลา นายคุปตพงศ์  หนูประสงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
51 สพป.ยะลา เขต 1 440021 : นิบงชนูปถัมภ์ ฐปกรณ์   หน่อศรี ครู
52 สพป.ยะลา เขต 1 440021 : นิบงชนูปถัมภ์ สุรศกดิ์  โตีะยูโซ๊ะ ครู
53 สพป.ยะลา เขต 1 440022 : บ้านเบอเส้ง นางสารีปาร์   สามะ ครู
54 สพป.ยะลา เขต 1 440022 : บ้านเบอเส้ง การุณย์  แก้วประดับ ครู
55 สพป.ยะลา เขต 1 440016 : บ้านธารน้ำผึ้ง อรวรรณ  โยธาทิพย์ ครู
56 สพป.ยะลา เขต 1 440005 : ไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด) ซารีนา  หะรง ธุรการโรงเรียน
57 สพป.ยะลา เขต 1 440015 : บ้านนิบงพัฒนา นางบังอร  มีเดช ครู
58 สพป.ยะลา เขต 1 440011 : บ้านบันนังลูวา นางสาวพาตีเส๊าะ   สะตี ครู
59 สพป.ยะลา เขต 1 440010 : วัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์) นางสาวอรุณี  หะมะ ครู
60 สพป.ยะลา เขต 1 440131 : บ้านกอตอตือระ มูฮัมหมัด  กอวาอูตู ครู
61 สพป.ยะลา เขต 1 440132 : บ้านคูวอ ซูฮานา  ปาทาน ครูโรงเรียนบ้านคูวอ
62 สพป.ยะลา เขต 1 440161 : บ้านกาดือแป ซัมสูดิง  กอวาอูตู พนักงานราชการ
63 สพป.ยะลา เขต 1 440147 : บ้านรามัน ฟารีดา  กาหลง ครู
64 สพป.ยะลา เขต 1 440148 : บ้านบือยอง นางสาวนูรฟารีซ  บากา ธุรการโรงเรียนบ้านบือยอง
65 สพป.ยะลา เขต 1 440148 : บ้านบือยอง เบญจพร  ทรงสงวน ครู
66 สพป.ยะลา เขต 1 440149 : บ้านพอแม็ง ไซนับ  เจ๊ะแว พนักงานราชการ
67 สพป.ยะลา เขต 1 440143 : บ้านกาลอ นายมุบารัค  ระสิหินิ พนักงานราชการ
68 สพป.ยะลา เขต 1 440142 : ธารแร่ นางสาวนูรียะฮ์  แวอาลี ครู
69 สพป.ยะลา เขต 1 440160 : บ้านกาลูปัง อาซีซ๊ะ  ยะดิง ครู
70 สพป.ยะลา เขต 1 440177 : คุรุประชาสรรค์ นูไอนี  สาแมปาแต ธุรการโรงเรียน
71 สพป.ยะลา เขต 1 440178 : บ้านปาแตรายอ ตัสมีซี  สะอง พนักงานราชการ
72 สพป.ยะลา เขต 1 440179 : บ้านแหลมทราย ฮายาตี  แวกะจิ ครู
73 สพป.ยะลา เขต 1 440179 : บ้านแหลมทราย นางนูรีซา  วาจิ ครู
74 สพป.ยะลา เขต 1 440180 : บ้านพะปูเงาะ มะสุกรี  มะระเปะ ครู
75 สพป.ยะลา เขต 1 440181 : บ้านเกะรอ นางสาวรุสมี  แบรอสะแม ครู
76 สพป.ยะลา เขต 1 440156 : บ้านนาเตย จิราพร  มกรเจริญมงคล ครู
77 สพป.ยะลา เขต 1 440155 : บ้านโกตาบารู นางมาซีเตาะห์  โตะแวอายี ครู
78 สพป.ยะลา เขต 1 440175 : บ้านจะกว๊ะ นางสาวอัสมะ  บินยูโซ๊ะ ครู
79 สพป.ยะลา เขต 1 440176 : บ้านกำปงบือแน รุสนี  หาสีแม พนักงานราชการ
80 สพป.ยะลา เขต 1 440173 : บ้านต้นแซะ นายสูรียา  หะนะเต๊ะ พนักงานราชการ
81 สพป.ยะลา เขต 1 440174 : บ้านบือเล็ง อีดีฮัมดีซาตีรี  หะยีนอ พนักงานราชการ
82 สพป.ยะลา เขต 1 440171 : บ้านปาดาฮัน นายอาซีมาน  อีแต ครูผู้ช่วย
83 สพป.ยะลา เขต 1 440172 : บ้านบึงน้ำใส นูรีฮัน  ดอเลาะ พนักงานราชการ
84 สพป.ยะลา เขต 1 440172 : บ้านบึงน้ำใส นางซารีฮะ  ปะจิมะเย็ง ครู
85 สพป.ยะลา เขต 1 440170 : บ้านตะโละหะลอ นางอาซีเย๊าะ  สะอิ ครูโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
86 สพป.ยะลา เขต 1 440154 : บ้านจำปูน ซานิซา  เด็งจิ ครู
87 สพป.ยะลา เขต 1 440154 : บ้านจำปูน คอรีเย๊าะ  มะลี ครูผู้ช่วย
88 สพป.ยะลา เขต 1 440165 : บ้านโต๊ะพราน กาสมียะ  อาเซ็ง พนักงานราชการ
89 สพป.ยะลา เขต 1 440166 : บ้านพรุ นางสาวปาตีเมาะ  สาแล๊ะ ครู
90 สพป.ยะลา เขต 1 440163 : บ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 ซูฮัยมี  สะมะ ครู
91 สพป.ยะลา เขต 1 440164 : วัดรังสิตาวาส ยุทธนา  เท่งประกิจ พนักงานราชการ
92 สพป.ยะลา เขต 1 440128 : บ้านไม้แก่น Rachadaporn  Hanima ครู
93 สพป.ยะลา เขต 1 440129 : บ้านเกียรติ อับดุลฮาเล็ม  สาแลแม ครู
94 สพป.ยะลา เขต 1 440130 : บ้านกือแล อับดุลรอสะ  สาเร๊ะ ครู คศ 2
95 สพป.ยะลา เขต 1 440162 : บือดองพัฒนา นางสาวฟารีซาน  คาเรง พนักงานราชการ
96 สพป.ยะลา เขต 1 440157 : บ้านยือโระ นางนดา  เด็งระกีนา พนักงานธุรการ
97 สพป.ยะลา เขต 1 440158 : บ้านบาโงย นางสาวนูรซีฮัน  มะดีเย๊าะ ครูผู้ช่วย
98 สพป.ยะลา เขต 1 440152 : บ้านปูลัย muhammadhimban  dokhomuseh พนักงานราชการ
99 สพป.ยะลา เขต 1 440150 : พัฒนาบาลอ มูหะหมัดโซไฮลี  สะมะแอ ครู
100 สพป.ยะลา เขต 1 440151 : บ้านละแอ นายฮาเซ็ง  ยิงทา พนักงานราชการ
101 สพป.ยะลา เขต 1 440141 : บ้านบือมัง มะรอมือลี  แวหามะ ครู
102 สพป.ยะลา เขต 1 440139 : บ้านเจาะบือแม โนรียะ  แวมะลง ครู
103 สพป.ยะลา เขต 1 440140 : บ้านมาแฮ ฮานาน  ขาเร็ง ครู
104 สพป.ยะลา เขต 1 440138 : บ้านปงตา นางซารีฮะ   หมัดหร๊ะ ครู
105 สพป.ยะลา เขต 1 440138 : บ้านปงตา นางสารีย๊ะ  ยาหะแม พนักงานราชการ
106 สพป.ยะลา เขต 1 440145 : บ้านยะต๊ะ มูฮำมัดสุกรี   แวอุมา ครู
107 สพป.ยะลา เขต 1 440146 : คีรีบูรวัฒนา (ตีบุ) นุรมี  สาแล ธุรการโรงเรียน
108 สพป.ยะลา เขต 1 440159 : บ้านอาเหอูโต๊ะ อาซีซะห์  สหะวัน ครู
109 สพป.ยะลา เขต 1 440144 : บ้านตะโละ นางรอมีหัน  เลาะตะโละ พนักงานราชการ
110 สพป.ยะลา เขต 1 440136 : บ้านวังพญา นายมัจดี  หะยีลาเปะ พนักงานธุรการ
111 สพป.ยะลา เขต 1 440137 : บ้านอูเป๊าะ อานัส  อานัน ครู
112 สพป.ยะลา เขต 1 440133 : บ้านโต๊ะปาแก๊ะ นางสาวพาดีละห์  หะยีมานะ พนักงานธุรการ
113 สพป.ยะลา เขต 1 440134 : บ้านบูเกะจือฆา รอซีดะ  สะลี ครู
114 สพป.ยะลา เขต 1 440167 : บ้านบูเกะบือราแง กามีล๊ะ  เจ๊ะปิ ครู
115 สพป.ยะลา เขต 1 440168 : บ้านตะโละสดาร์ นูรียาน  มะสาเสง ครู
116 สพป.ยะลา เขต 1 440169 : บ้านกือเม็ง วริชา  มะเต๊ะ ครู
117 สพป.ยะลา เขต 1 440169 : บ้านกือเม็ง มูรณี  สามะ ครู
118 สพป.ยะลา เขต 1 440169 : บ้านกือเม็ง รอยาลี  เบญญากาจ ครู
119 สพป.ยะลา เขต 1 440153 : บ้านสะโต อายีส๊ะ  เจะนิ ธุรการโรงเรียน
120 สพป.ยะลา เขต 1 440204 : บ้านกรงปินัง นายมูหัมมัด  สามะ ครู โรงเรียนบ้านกรงปินัง
121 สพป.ยะลา เขต 1 440205 : บ้านตะโละซูแม นาถพงศ์  แซ่กำ ครู
122 สพป.ยะลา เขต 1 440205 : บ้านตะโละซูแม กชกร  รุ่งสุข ครู
123 สพป.ยะลา เขต 1 440206 : บ้านลือมุ arsaming  warma ครู
124 สพป.ยะลา เขต 1 440206 : บ้านลือมุ นางสาวซารีนา  กาเต๊ะ ครู
125 สพป.ยะลา เขต 1 440212 : บ้านปุโรง สุรศักดิ์  กันหาพาลา ครู
126 สพป.ยะลา เขต 1 440213 : บ้านโฉลง นางอัฉรีย์  คูหามุข ครู
127 สพป.ยะลา เขต 1 440211 : สันติวิทยา นางนาริสา  ดามาลี ครู
128 สพป.ยะลา เขต 1 440209 : บ้านสะเอะ อับดุลอาซิ  ดูมีแด ครู
129 สพป.ยะลา เขต 1 440210 : บ้านสะเอะใน นางมยุรี  เชยชม ครู
130 สพป.ยะลา เขต 1 440207 : บ้านกูวา นายมะลาวี   แวกาจิ ครู
131 สพป.ยะลา เขต 1 440208 : บ้านแบหอ นายมูฮัมมัด  มาฮะ ครู