รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ยะลา เขต 1 440028 : บ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์) อนุสรณ์  ทองธรรมชาติ ครู
2 สพป.ยะลา เขต 1 440028 : บ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์) อารีเป็ง  มูซอดี ครู
3 สพป.ยะลา เขต 1 440029 : บ้านตาเซะ CHIRAWAT  P.PAN ครู
4 สพป.ยะลา เขต 1 440031 : ศรีพัฒนาราม นาย  ฉนาวุธ สุขี ธุรการ
5 สพป.ยะลา เขต 1 440031 : ศรีพัฒนาราม นางต่วนจันทิมา  ปาแซ ครู
6 สพป.ยะลา เขต 1 440032 : วังธราธิปวิทยา นางสุภาณี  ชนะสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียน
7 สพป.ยะลา เขต 1 440032 : วังธราธิปวิทยา นางสาวนฤมล  ขวัญดี เจ้าหน้าที่พัสดุ
8 สพป.ยะลา เขต 1 440023 : บ้านท่าสาป นายสุกรี  แวหะมะ ครู
9 สพป.ยะลา เขต 1 440023 : บ้านท่าสาป เจะรอฮีมะ  ดารากัย ครูชำนาญการ
10 สพป.ยะลา เขต 1 440024 : บ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) นางดุษฎี  สุวรรณ ครู
11 สพป.ยะลา เขต 1 440024 : บ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) มารีเย๊าะ  โสสะ ครู
12 สพป.ยะลา เขต 1 440025 : บ้านสาคอ อานีซะ  เจ๊ะแฮ วิทยากรอิสลามศึกษา
13 สพป.ยะลา เขต 1 440025 : บ้านสาคอ นัสรีน  จาหลง พนักงานธุรการ
14 สพป.ยะลา เขต 1 440025 : บ้านสาคอ นางสาวรอมียะห์  นิมุ ครู
15 สพป.ยะลา เขต 1 440001 : บ้านบันนังบูโย ซานิซะ  ยูโซะ ครู
16 สพป.ยะลา เขต 1 440001 : บ้านบันนังบูโย การิง  สะแอ ครู
17 สพป.ยะลา เขต 1 440002 : บ้านกะตูปะ นายปริญญา  สุขศรีใส ครู
18 สพป.ยะลา เขต 1 440002 : บ้านกะตูปะ นายลุกมานุลฮากิม  มะสาพา ครู
19 สพป.ยะลา เขต 1 440003 : ประชาอุทิศ อีมีเลีย  หะยีแยนา พนักงานราชการ
20 สพป.ยะลา เขต 1 440004 : บ้านพงยือไร วรรณี  ไชยลาภ ครู
21 สพป.ยะลา เขต 1 440004 : บ้านพงยือไร นางรุ่งลาวัลย์  พรหมมาน ครู
22 สพป.ยะลา เขต 1 440017 : บ้านรั้วตะวัน จงกล  หนูเหลือง ครู คศ.2
23 สพป.ยะลา เขต 1 440018 : บ้านจือนือแร คอซีน๊ะ  โตะและ ครู
24 สพป.ยะลา เขต 1 440018 : บ้านจือนือแร วินัย  มะดารี ครู
25 สพป.ยะลา เขต 1 440019 : บ้านบุดี อภิษฎา  เพ้งหล้ง ครู
26 สพป.ยะลา เขต 1 440019 : บ้านบุดี Nichar  Thammasaro ครู
27 สพป.ยะลา เขต 1 440020 : บ้านบุเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) ลอบ  บุญเส้ง ครู
28 สพป.ยะลา เขต 1 440006 : สามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) นางวทันยา  อักษรถึง ครู
29 สพป.ยะลา เขต 1 440007 : สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 วิสิทธิ์  ชูมณี ครู
30 สพป.ยะลา เขต 1 440007 : สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 นางสุนีย์  นิลรัตน์ ครู
31 สพป.ยะลา เขต 1 440008 : บ้านไทรงาม ทองใบ  บุญคำกุล ครู
32 สพป.ยะลา เขต 1 440008 : บ้านไทรงาม ทองใบ  บุญคำกุล ครู
33 สพป.ยะลา เขต 1 440009 : คุรุชนพัฒนา ฐานดาว  ใบระหมาน ครู
34 สพป.ยะลา เขต 1 440044 : บ้านพร่อน พนิตนาฏ  อุดมเพ็ชร์ ครู
35 สพป.ยะลา เขต 1 440044 : บ้านพร่อน นุชรี  หมาดโหยด ครู
36 สพป.ยะลา เขต 1 440045 : บ้านตาสา ลุฏฟีย์  เจะแว ธุรการโรงเรียน
37 สพป.ยะลา เขต 1 440045 : บ้านตาสา นายอาหามะ  อีแต ครู
38 สพป.ยะลา เขต 1 440045 : บ้านตาสา นายซาร์ภูดี  ตาเฮ ครูอัตราจ้าง
39 สพป.ยะลา เขต 1 440046 : บ้านจาหนัน มารีนา  นิมุ ครู
40 สพป.ยะลา เขต 1 440012 : บ้านปาโจ กรชินี  นราสมโภชกิจ ครู
41 สพป.ยะลา เขต 1 440012 : บ้านปาโจ นูรซารีราห์  สะมะแอ พนักงานราชการ
42 สพป.ยะลา เขต 1 440013 : บ้านยะลา นายพรรภิพงษ์  ชนะสงคราม ข้าราชการครู
43 สพป.ยะลา เขต 1 440027 : บ้านยุโป (รุ่งวิทยา) นายทศพล  เพชรศรี พนักงานราชการ
44 สพป.ยะลา เขต 1 440027 : บ้านยุโป (รุ่งวิทยา) นายทศพล  เพชรศรี พนักงานราชการ
45 สพป.ยะลา เขต 1 440033 : วัดชมพูสถิต วิลัดดา  กิ้มแก้ว ครู
46 สพป.ยะลา เขต 1 440033 : วัดชมพูสถิต นางสาวอาอีเซาะห์  หะยีมะ ธุรการ
47 สพป.ยะลา เขต 1 440033 : วัดชมพูสถิต นางเกษรินทร์  พรหมจรรย์ ครู คศ.2
48 สพป.ยะลา เขต 1 440030 : บ้านคลองทราย นางสมถวิล   สมิงแก้ว ครู
49 สพป.ยะลา เขต 1 440030 : บ้านคลองทราย พรศิริ  บุญรอด พนักงานธุรการ
50 สพป.ยะลา เขต 1 440034 : บ้านทุ่งเหรียง นางสาวนูรีซัน   สะมะ พนักงานราชการ
51 สพป.ยะลา เขต 1 440034 : บ้านทุ่งเหรียง นางสาวนิธิมา  โยธาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
52 สพป.ยะลา เขต 1 440026 : บ้านบาโด นางสาวแวมาซีเตาะห์   แวสะมะแอ วิทยากรอิสลามศึกษา
53 สพป.ยะลา เขต 1 440026 : บ้านบาโด นางสาวซาเรฮะห์  มอลอ พนักงานราชการ
54 สพป.ยะลา เขต 1 440035 : วัดลำพะยา นายสุจินตน์  มณีจันทร์ ครู
55 สพป.ยะลา เขต 1 440036 : บ้านต้นหยี สาการียา  บาเน็ง พนักงานธุรการ
56 สพป.ยะลา เขต 1 440036 : บ้านต้นหยี นูรไอมาน  ฮิแต พนักงานราชการ
57 สพป.ยะลา เขต 1 440037 : บ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2) สมศักดิ์  นิสอน ครู
58 สพป.ยะลา เขต 1 440037 : บ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2) นางวิลาวัลย์  ไชยลำยา ครู
59 สพป.ยะลา เขต 1 440037 : บ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2) นันท์สินี  ตัณฑ์ศิริ ครู
60 สพป.ยะลา เขต 1 440043 : วัดลำใหม่ นางเรณิการ์  สกาวรติกุล ครูชำนาญการพิเศษ
61 สพป.ยะลา เขต 1 440041 : บ้านตลาดลำใหม่ ดนุพล  พรประสิทธิ์ ครู
62 สพป.ยะลา เขต 1 440042 : บ้านทุ่งคา นางสาวมยุรี   เง๊าะ พนักงานราชการ
63 สพป.ยะลา เขต 1 440042 : บ้านทุ่งคา อามนียะห์   อาลี พนักงานธุรการ
64 สพป.ยะลา เขต 1 440042 : บ้านทุ่งคา นายสมโชค  ป.ปาน ผู้อำนวยการ
65 สพป.ยะลา เขต 1 440048 : บ้านป่าพ้อ ไลลา   สะอะ พนักงานธุรการ
66 สพป.ยะลา เขต 1 440040 : บ้านปอเยาะ อับดุลรอซะ  สะตี ครู
67 สพป.ยะลา เขต 1 440038 : บ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์) นายมะสือกรี  หะยีสาและ ครูชำนาญการ
68 สพป.ยะลา เขต 1 440039 : บ้านตาโละ รอกีเย๊าะ  สุหลง พนักงานราชการ
69 สพป.ยะลา เขต 1 440039 : บ้านตาโละ นางกอมารียะห์  ลังสารี ครู
70 สพป.ยะลา เขต 1 440047 : บ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์) นายอับดุลเราะมาน  สาเมาะ ธุรการ
71 สพป.ยะลา เขต 1 440047 : บ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์) นางจรานัย  หลุงชม ครู ชำนาญการ
72 สพป.ยะลา เขต 1 440047 : บ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์) นางสุจิตรา  เเก้วประเสริฐศิลป ชำนาญการ
73 สพป.ยะลา เขต 1 440014 : อนุบาลยะลา นายคุปตพงศ์  หนูประสงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
74 สพป.ยะลา เขต 1 440014 : อนุบาลยะลา นางกัลยาณี  ยอดแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
75 สพป.ยะลา เขต 1 440021 : นิบงชนูปถัมภ์ ฐปกรณ์   หน่อศรี ครู
76 สพป.ยะลา เขต 1 440022 : บ้านเบอเส้ง การุณย์  แก้วประดับ ครู
77 สพป.ยะลา เขต 1 440016 : บ้านธารน้ำผึ้ง ยุสรอ  ดอแว ครูโรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง
78 สพป.ยะลา เขต 1 440016 : บ้านธารน้ำผึ้ง อรวรรณ  โยธาทิพย์ ครู
79 สพป.ยะลา เขต 1 440016 : บ้านธารน้ำผึ้ง นางศุภรัตน์  ชุมกุล ครูู
80 สพป.ยะลา เขต 1 440005 : ไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด) นางปิ่นฤทัย  เดชดี ครู คศ.2
81 สพป.ยะลา เขต 1 440005 : ไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด) ซารีนา  หะรง ธุรการโรงเรียน
82 สพป.ยะลา เขต 1 440015 : บ้านนิบงพัฒนา นางบังอร  มีเดช ครู
83 สพป.ยะลา เขต 1 440011 : บ้านบันนังลูวา นายสะรี  สาแล๊ะ บ้านบันนังลูวา
84 สพป.ยะลา เขต 1 440011 : บ้านบันนังลูวา นางสาวพาตีเส๊าะ  สะตี ครู
85 สพป.ยะลา เขต 1 440010 : วัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์) นางสาวอรุณี  หะมะ ครู
86 สพป.ยะลา เขต 1 440131 : บ้านกอตอตือระ มูฮัมหมัด  กอวาอูตู ครู
87 สพป.ยะลา เขต 1 440132 : บ้านคูวอ นางสาวพาตีฮา  สามะแม ครู คศ.๒
88 สพป.ยะลา เขต 1 440132 : บ้านคูวอ ซูฮานา  ปาทาน ครูโรงเรียนบ้านคูวอ
89 สพป.ยะลา เขต 1 440161 : บ้านกาดือแป เยาวดี  ขจรติรัตน์ ครู
90 สพป.ยะลา เขต 1 440161 : บ้านกาดือแป ซัมสูดิง  กอวาอูตู พนักงานราชการ
91 สพป.ยะลา เขต 1 440147 : บ้านรามัน ฟารีดา  กาหลง ครู
92 สพป.ยะลา เขต 1 440148 : บ้านบือยอง นางสาวนูรฟารีซ  บากา ธุรการโรงเรียนบ้านบือยอง
93 สพป.ยะลา เขต 1 440148 : บ้านบือยอง ฟาริด้า  หวันกะมา ครู
94 สพป.ยะลา เขต 1 440148 : บ้านบือยอง เบญจพร  ทรงสงวน ครู
95 สพป.ยะลา เขต 1 440149 : บ้านพอแม็ง ไซนับ  เจ๊ะแว พนักงานราชการ
96 สพป.ยะลา เขต 1 440143 : บ้านกาลอ นายมุบารัค  ระสิหินิ พนักงานราชการ
97 สพป.ยะลา เขต 1 440142 : ธารแร่ นางพารีด๊ะ  เซ็งมาดี ครู
98 สพป.ยะลา เขต 1 440142 : ธารแร่ นางสาวนูรียะฮ์  แวอาลี ครู
99 สพป.ยะลา เขต 1 440160 : บ้านกาลูปัง นิกัสมา  เกาะกลาง ครู
100 สพป.ยะลา เขต 1 440160 : บ้านกาลูปัง นายเกียรติ  มันนะรัตน์ ครู
101 สพป.ยะลา เขต 1 440160 : บ้านกาลูปัง อาซีซ๊ะ  ยะดิง ครู
102 สพป.ยะลา เขต 1 440177 : คุรุประชาสรรค์ การีหม๊ะ  หะยีอาซา ครู คศ.1
103 สพป.ยะลา เขต 1 440178 : บ้านปาแตรายอ นายตัสมีซี  สะอง พนักงานราชการ
104 สพป.ยะลา เขต 1 440178 : บ้านปาแตรายอ ตัสมีซี  สะอง พนักงานราชการ
105 สพป.ยะลา เขต 1 440179 : บ้านแหลมทราย ฮายาตี  แวกะจิ ครู
106 สพป.ยะลา เขต 1 440179 : บ้านแหลมทราย นางนูรีซา  วาจิ ครู
107 สพป.ยะลา เขต 1 440180 : บ้านพะปูเงาะ นางสาวกูวรรณโซเฟีย  ลอ ครู
108 สพป.ยะลา เขต 1 440180 : บ้านพะปูเงาะ มะสุกรี  มะระเปะ ครู
109 สพป.ยะลา เขต 1 440181 : บ้านเกะรอ Daree  Salaeh พนักงานราชการ
110 สพป.ยะลา เขต 1 440181 : บ้านเกะรอ นางสาวรุสมี  แบรอสะแม ครู
111 สพป.ยะลา เขต 1 440156 : บ้านนาเตย นางสาวยุสณี   แยกาจิ พนักงานธุรการ
112 สพป.ยะลา เขต 1 440156 : บ้านนาเตย จิราพร  มกรเจริญมงคล ครู
113 สพป.ยะลา เขต 1 440155 : บ้านโกตาบารู นางมาซีเตาะห์  โตะแวอายี ครู
114 สพป.ยะลา เขต 1 440175 : บ้านจะกว๊ะ ซารตีกา  ซารตีกา หะสาเมาะ ครู
115 สพป.ยะลา เขต 1 440175 : บ้านจะกว๊ะ นายอับดุลอายิ  สามะ พนักงานราชการ
116 สพป.ยะลา เขต 1 440175 : บ้านจะกว๊ะ นางสาวอัสมะ  บินยูโซ๊ะ ครู
117 สพป.ยะลา เขต 1 440176 : บ้านกำปงบือแน รุสนี  หาสีแม พนักงานราชการ
118 สพป.ยะลา เขต 1 440176 : บ้านกำปงบือแน นางสาวไซตง   สะอะ ครู
119 สพป.ยะลา เขต 1 440173 : บ้านต้นแซะ นายสูรียา  หะนะเต๊ะ พนักงานราชการ
120 สพป.ยะลา เขต 1 440173 : บ้านต้นแซะ อัสมิง  สะยะมิง ครู คศ.1
121 สพป.ยะลา เขต 1 440174 : บ้านบือเล็ง อีดีฮัมดีซาตีรี  หะยีนอ พนักงานราชการ
122 สพป.ยะลา เขต 1 440171 : บ้านปาดาฮัน นางสาวพัตตู   สาและเร๊ะ พนักงานราชการ
123 สพป.ยะลา เขต 1 440171 : บ้านปาดาฮัน นายอาซีมาน  อีแต ครูผู้ช่วย
124 สพป.ยะลา เขต 1 440172 : บ้านบึงน้ำใส นูรีฮัน  ดอเลาะ พนักงานราชการ
125 สพป.ยะลา เขต 1 440172 : บ้านบึงน้ำใส นางซารีฮะ  ปะจิมะเย็ง ครู
126 สพป.ยะลา เขต 1 440170 : บ้านตะโละหะลอ นางฟิรฮานา  หะนิมะ ครูโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
127 สพป.ยะลา เขต 1 440170 : บ้านตะโละหะลอ นางอาซีเย๊าะ  สะอิ ครูโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
128 สพป.ยะลา เขต 1 440154 : บ้านจำปูน คอรีเย๊าะ  มะลี ครูผู้ช่วย
129 สพป.ยะลา เขต 1 440154 : บ้านจำปูน saifuddeen  purong ครู
130 สพป.ยะลา เขต 1 440165 : บ้านโต๊ะพราน กาสมียะ  อาเซ็ง พนักงานราชการ
131 สพป.ยะลา เขต 1 440165 : บ้านโต๊ะพราน นางสาวคอรีเย๊าะ  มะมิง พนักงานราชการ
132 สพป.ยะลา เขต 1 440166 : บ้านพรุ นางอานีซะ  หะยีสาและ ครู
133 สพป.ยะลา เขต 1 440166 : บ้านพรุ นางสาวปาตีเมาะ  สาแล๊ะ ครู
134 สพป.ยะลา เขต 1 440163 : บ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 ซูฮัยมี  สะมะ ครู
135 สพป.ยะลา เขต 1 440164 : วัดรังสิตาวาส ยุทธนา  เท่งประกิจ พนักงานราชการ
136 สพป.ยะลา เขต 1 440164 : วัดรังสิตาวาส นายเจริญ  เท่งประกิจ ครู
137 สพป.ยะลา เขต 1 440128 : บ้านไม้แก่น Rachadaporn  Hanima ครู
138 สพป.ยะลา เขต 1 440129 : บ้านเกียรติ อับดุลฮาเล็ม  สาแลแม ครู
139 สพป.ยะลา เขต 1 440130 : บ้านกือแล นายอับดุลรอสะ  สาเร๊ะ ครู คศ 1
140 สพป.ยะลา เขต 1 440130 : บ้านกือแล นางไมนา  สะนอ ครู คศ.2
141 สพป.ยะลา เขต 1 440162 : บือดองพัฒนา นางสาวฟารีซาน  คาเรง พนักงานราชการ
142 สพป.ยะลา เขต 1 440162 : บือดองพัฒนา นายมาหะมะ   กอสิง ครู
143 สพป.ยะลา เขต 1 440157 : บ้านยือโระ นางนดา  เด็งระกีนา พนักงานธุรการ
144 สพป.ยะลา เขต 1 440158 : บ้านบาโงย จินดาวรรณ  ยูโซ๊ะ ครู
145 สพป.ยะลา เขต 1 440158 : บ้านบาโงย นางสาวนูรซีฮัน  มะดีเย๊าะ ครูผู้ช่วย
146 สพป.ยะลา เขต 1 440152 : บ้านปูลัย muhammadhimban  dokhomuseh พนักงานราชการ
147 สพป.ยะลา เขต 1 440150 : พัฒนาบาลอ นางสาวอาซีหย๊ะ  ตอลแมา ครู
148 สพป.ยะลา เขต 1 440150 : พัฒนาบาลอ Ismaair  Manadatae ครู
149 สพป.ยะลา เขต 1 440150 : พัฒนาบาลอ มูหะหมัดโซไฮลี  สะมะแอ ครู
150 สพป.ยะลา เขต 1 440151 : บ้านละแอ รุสณี  อุมา พนักงานราชการ ครู
151 สพป.ยะลา เขต 1 440151 : บ้านละแอ นายฮาเซ็ง  ยิงทา พนักงานราชการ
152 สพป.ยะลา เขต 1 440141 : บ้านบือมัง มะรอมือลี  แวหามะ ครู
153 สพป.ยะลา เขต 1 440139 : บ้านเจาะบือแม โนรียะ  แวมะลง ครู
154 สพป.ยะลา เขต 1 440139 : บ้านเจาะบือแม มัซน๊ะ  โซมาแร ธุรการโรงเรียน
155 สพป.ยะลา เขต 1 440139 : บ้านเจาะบือแม Waekarin  Saehdeng ผู้อำนวยการโรงเรียน
156 สพป.ยะลา เขต 1 440140 : บ้านมาแฮ ฮานาน  ขาเร็ง ครู
157 สพป.ยะลา เขต 1 440140 : บ้านมาแฮ นูรียะห์  เจ๊ะมะ ครู
158 สพป.ยะลา เขต 1 440138 : บ้านปงตา นางซารีฮะ   หมัดหร๊ะ ครู
159 สพป.ยะลา เขต 1 440138 : บ้านปงตา นางซารีฮะ  หมัดร๊ะ ครู
160 สพป.ยะลา เขต 1 440138 : บ้านปงตา นางสารีย๊ะ  ยาหะแม พนักงานราชการ
161 สพป.ยะลา เขต 1 440145 : บ้านยะต๊ะ มูฮำมัดสุกรี   แวอุมา ครู
162 สพป.ยะลา เขต 1 440145 : บ้านยะต๊ะ รอสนี  การีอูมา ครู
163 สพป.ยะลา เขต 1 440146 : คีรีบูรวัฒนา (ตีบุ) นิตยา  อูมา เจ้าหน้าที่ธุรการ
164 สพป.ยะลา เขต 1 440146 : คีรีบูรวัฒนา (ตีบุ) นายมะรอซือลี  หะยีสะมะแอ พนักงานราชการ
165 สพป.ยะลา เขต 1 440159 : บ้านอาเหอูโต๊ะ อาซีซะห์  สหะวัน ครู
166 สพป.ยะลา เขต 1 440144 : บ้านตะโละ นิเป็น  นิมะ ครูผู้ช่วย
167 สพป.ยะลา เขต 1 440144 : บ้านตะโละ นางรอมีหัน  เลาะตะโละ พนักงานราชการ
168 สพป.ยะลา เขต 1 440136 : บ้านวังพญา นางกิสตินา  จารง ครู
169 สพป.ยะลา เขต 1 440136 : บ้านวังพญา นายมัจดี  หะยีลาเปะ พนักงานธุรการ
170 สพป.ยะลา เขต 1 440137 : บ้านอูเป๊าะ อานัส  อานัน ครู
171 สพป.ยะลา เขต 1 440137 : บ้านอูเป๊าะ อดิศักดิ์  สะแต ครู คศ.2
172 สพป.ยะลา เขต 1 440133 : บ้านโต๊ะปาแก๊ะ นิสากร   อุดมเพ็ชร์ ครู
173 สพป.ยะลา เขต 1 440133 : บ้านโต๊ะปาแก๊ะ นางสาวพาดีละห์  หะยีมานะ พนักงานธุรการ
174 สพป.ยะลา เขต 1 440134 : บ้านบูเกะจือฆา ตอเฮเร๊าะ  ระสิหินิ ครู
175 สพป.ยะลา เขต 1 440134 : บ้านบูเกะจือฆา รอกายา  ดามาแล พี่เลี้ยงเด็กพิการ
176 สพป.ยะลา เขต 1 440134 : บ้านบูเกะจือฆา บุคอรี  ตูแวกาจิ พนักงานราชการ
177 สพป.ยะลา เขต 1 440167 : บ้านบูเกะบือราแง กามีล๊ะ  เจ๊ะปิ ครู
178 สพป.ยะลา เขต 1 440167 : บ้านบูเกะบือราแง นายมะรอยี  อาแด ครู
179 สพป.ยะลา เขต 1 440167 : บ้านบูเกะบือราแง mahama  dainada ครู
180 สพป.ยะลา เขต 1 440168 : บ้านตะโละสดาร์ นูรียาน  มะสาเสง ครู
181 สพป.ยะลา เขต 1 440169 : บ้านกือเม็ง วริชา  มะเต๊ะ ครู
182 สพป.ยะลา เขต 1 440169 : บ้านกือเม็ง มูรณี  สามะ ครู
183 สพป.ยะลา เขต 1 440153 : บ้านสะโต นางสาววามีเน๊าะ  อะดอเล๊าะ ครู คศ.2
184 สพป.ยะลา เขต 1 440153 : บ้านสะโต อายีส๊ะ  เจะนิ ธุรการโรงเรียน
185 สพป.ยะลา เขต 1 440204 : บ้านกรงปินัง นายสะมะแอ  มูเน๊าะ ครู
186 สพป.ยะลา เขต 1 440204 : บ้านกรงปินัง นายมูหัมมัด  สามะ ครู โรงเรียนบ้านกรงปินัง
187 สพป.ยะลา เขต 1 440205 : บ้านตะโละซูแม นาถพงศ์  แซ่กำ ครู
188 สพป.ยะลา เขต 1 440205 : บ้านตะโละซูแม กชกร  รุ่งสุข ครู
189 สพป.ยะลา เขต 1 440205 : บ้านตะโละซูแม นางสาวซูลวัยนี   สาแม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
190 สพป.ยะลา เขต 1 440206 : บ้านลือมุ arsaming  warma ครู
191 สพป.ยะลา เขต 1 440206 : บ้านลือมุ นางสาวซารีนา  กาเต๊ะ ครู
192 สพป.ยะลา เขต 1 440212 : บ้านปุโรง สุรศักดิ์  กันหาพาลา ครู
193 สพป.ยะลา เขต 1 440213 : บ้านโฉลง นารีมาลย์  หงะหงอ ครู
194 สพป.ยะลา เขต 1 440211 : สันติวิทยา นางสาวรอกีเยาะ  อาแด ครู
195 สพป.ยะลา เขต 1 440211 : สันติวิทยา นางนาริสา  ดามาลี ครู
196 สพป.ยะลา เขต 1 440209 : บ้านสะเอะ อับดุลอาซิ  ดูมีแด ครู
197 สพป.ยะลา เขต 1 440210 : บ้านสะเอะใน นางมยุรี   เชยชม ครู
198 สพป.ยะลา เขต 1 440210 : บ้านสะเอะใน นางมยุรี  เชยชม ครู
199 สพป.ยะลา เขต 1 440207 : บ้านกูวา นายยาฮีมัน  มะเซ็งบางี ครู
200 สพป.ยะลา เขต 1 440207 : บ้านกูวา นายมะลาวี   แวกาจิ ครู
201 สพป.ยะลา เขต 1 440208 : บ้านแบหอ นายมูฮัมมัด  มาฮะ ครู
202 สพป.ยะลา เขต 1 440208 : บ้านแบหอ นางจิราวรรณ  หิรัญวงศ์ ครู