รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ยะลา เขต 2 440095 : เขื่อนบางลาง เจนณรงค์  แก้วทอง
2 สพป.ยะลา เขต 2 440095 : เขื่อนบางลาง narisa  salae ครู
3 สพป.ยะลา เขต 2 440095 : เขื่อนบางลาง นางนูรียาห์  มาหะมุ ครู
4 สพป.ยะลา เขต 2 440095 : เขื่อนบางลาง นางนูรียาห์  มาหะมุ ครู ค.ศ1
5 สพป.ยะลา เขต 2 440098 : บ้านสันติ นางซารีนา  เจ๊ะเต๊ะ ครู
6 สพป.ยะลา เขต 2 440099 : นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 นางสาวจิตรา   ดีซา พนักงานราชการ
7 สพป.ยะลา เขต 2 440099 : นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 นางสาวสากีเราะห์  มามะ ครูผู้ช่วย
8 สพป.ยะลา เขต 2 440099 : นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 นูรอยดา  อารี พนักงานราชการ
9 สพป.ยะลา เขต 2 440100 : บ้านฉลองชัย กาญจนา   แก่นจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
10 สพป.ยะลา เขต 2 440075 : บ้านตะบิงติงงี เกศรา  กามะ ครู
11 สพป.ยะลา เขต 2 440076 : บ้านกือลอง อับดุลกอเดร์  บิณอูมาร์ ครู
12 สพป.ยะลา เขต 2 440077 : บ้านทรายแก้ว นางฮาบีบะห์  สาแม ครู
13 สพป.ยะลา เขต 2 440078 : นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 นายปิยะ  รัตนญาติ ครู ค.ศ.2
14 สพป.ยะลา เขต 2 440079 : นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 นูรียะห์  หะแว ครู
15 สพป.ยะลา เขต 2 440080 : นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 นายมุคตาร์  มามะ พนักงานราชการ
16 สพป.ยะลา เขต 2 440080 : นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 นางสาวมยีดะห์  สะมะแอ ครูผู้ช่วย
17 สพป.ยะลา เขต 2 440081 : นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 กัญวรา  ขวัญสุวรรณ พนักงานราชการ
18 สพป.ยะลา เขต 2 440082 : นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 นางนูรอาซียะห์  สตาปอ พนักงานราชการ
19 สพป.ยะลา เขต 2 440083 : บ้านตะบิงติงงีสามัคคี benya  sati ครู
20 สพป.ยะลา เขต 2 440083 : บ้านตะบิงติงงีสามัคคี นายมุกตา  กาแม ครูอิสลามศึกษา
21 สพป.ยะลา เขต 2 440084 : บ้านคีรีลาดพัฒนา ฟารียา  เจ๊ะแต ครู
22 สพป.ยะลา เขต 2 440073 : นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 นางรอตีปะห์   อาแว พนักงานราชการ
23 สพป.ยะลา เขต 2 440073 : นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 นางยามีล๊ะ  แวบราเฮง พนักงานราชการ
24 สพป.ยะลา เขต 2 440073 : นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 นางสาวฟาดีละฮ์  ราโซ ธุรการโรงเรียน
25 สพป.ยะลา เขต 2 440074 : นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 ปริสา  ดอซอลี พนักงานราชการ
26 สพป.ยะลา เขต 2 440074 : นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 นายเจ๊ะอับดุลเลาะ   ยะโก๊ะ ครู ค.ศ.1
27 สพป.ยะลา เขต 2 440069 : บ้านทำนบ โบษิฏา  แวบือซา พนักงานราชการ
28 สพป.ยะลา เขต 2 440070 : บ้านตาเนาะปูเต๊ะ นางสาวมาคอเซาะ  สาแล ครู คศ.2
29 สพป.ยะลา เขต 2 440071 : บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน มัดดี  สิแล พนักงานราชการ
30 สพป.ยะลา เขต 2 440072 : นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 ฉัตรชัย   ชายแก้ว ครู
31 สพป.ยะลา เขต 2 440072 : นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 พิมล  สยมภาค ครู
32 สพป.ยะลา เขต 2 440068 : บ้านรานอ นายมะตอเฮ  ราแดง พนักงานราชการ
33 สพป.ยะลา เขต 2 440096 : บ้านตังกาเด็ง ซอลาฮุดดีน  ลาเต๊ะ ครู
34 สพป.ยะลา เขต 2 440085 : บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. กรือซง   เจ๊ะดีแม ครู
35 สพป.ยะลา เขต 2 440086 : บ้านป่าหวัง นางสาวฮัฟเสาะห์  เจะมะ ครูผู้ช่วย
36 สพป.ยะลา เขต 2 440087 : บ้านวังหิน นายศักดิ์ชาย  สาหีม พนักงานราชการ
37 สพป.ยะลา เขต 2 440088 : บ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) พิชญากร  ด้วงปราง เจ้าหน้าที่ธุรการ
38 สพป.ยะลา เขต 2 440088 : บ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) พารีดี  ลาบูอาปี ครู
39 สพป.ยะลา เขต 2 440089 : บ้านบันนังกูแว ซูไลดา  ตะเย๊าะ ครู คศ.2
40 สพป.ยะลา เขต 2 440089 : บ้านบันนังกูแว อารีซะฮ์  หนิเซ็ง ครู
41 สพป.ยะลา เขต 2 440090 : บ้านเจาะปันตัง นางอาตีก๊ะ  จะปะกิยา ครู
42 สพป.ยะลา เขต 2 440093 : บ้านกาโสด นิมะ  ปูเตะ พนักงานราชการ
43 สพป.ยะลา เขต 2 440094 : บ้านธารทิพย์ นายอิบรอเฮม   กาแม ครู
44 สพป.ยะลา เขต 2 440097 : บ้านบางลาง นางสาวซูเฟีย  ลอเด็ง พนักงานราชการ
45 สพป.ยะลา เขต 2 440097 : บ้านบางลาง นายมะซากี  การี ครู
46 สพป.ยะลา เขต 2 440091 : บ้านบาเจาะ มูฮามัดซากี  อาลีมามะ ครู
47 สพป.ยะลา เขต 2 440092 : บ้านสาคู รอสือลี  บาฮะคีรี ครูอัตราจ้าง
48 สพป.ยะลา เขต 2 440092 : บ้านสาคู มาหามะนอรี  แซซอ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
49 สพป.ยะลา เขต 2 440115 : บ้านปาแดรู นายมานาวี  นะโก๊ะ ครู
50 สพป.ยะลา เขต 2 440115 : บ้านปาแดรู อีซา  ดิเส็ม ครู
51 สพป.ยะลา เขต 2 440116 : บ้านเจาะตาแม ธาริตา  สุวรรณนิตย์ ครู
52 สพป.ยะลา เขต 2 440117 : บ้านบูเก๊ะฆลูโฆ นายมะรอมลี  อาแด พนักงานราชการ
53 สพป.ยะลา เขต 2 440118 : บ้านกาตอง โนเรียน่า  มาหามัด ครู
54 สพป.ยะลา เขต 2 440118 : บ้านกาตอง โนเรียน่า  มาหามัด ครู
55 สพป.ยะลา เขต 2 440119 : บ้านตาชี จารุวัชร์  ไชยรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
56 สพป.ยะลา เขต 2 440119 : บ้านตาชี อรทัย  ไชยรัตน์ทอง ครู
57 สพป.ยะลา เขต 2 440119 : บ้านตาชี ฮัสนะห์  ฮินนะ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านตาชี
58 สพป.ยะลา เขต 2 440101 : บ้านบาโงยซิแน กุญจนาฏ  พิศาลวัชรินทร์ ครู
59 สพป.ยะลา เขต 2 440102 : บ้านซีเยาะ เสาวณีย์  ดือราแม ครู
60 สพป.ยะลา เขต 2 440108 : ราษฎร์อุทิศ (ปูแล) นางสาวนูรฮาฟีซา  มะเก ครู
61 สพป.ยะลา เขต 2 440108 : ราษฎร์อุทิศ (ปูแล) ซูใบด๊ะห์  สาร๊ะ พนักงานราชการ
62 สพป.ยะลา เขต 2 440109 : บ้านตันหยง รัยนา  ดีแม ครู
63 สพป.ยะลา เขต 2 440110 : บ้านลีตอ ตอฮีเราะห์   นางสาวตอฮีเราะห์ สะตาปอ พนักงานธุรการ
64 สพป.ยะลา เขต 2 440110 : บ้านลีตอ มูฮำหมัด  แวอูมา ครู
65 สพป.ยะลา เขต 2 440110 : บ้านลีตอ นายซูลฮีซัม  ดอเล๊าะ ครู
66 สพป.ยะลา เขต 2 440111 : บ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ) นายบาราเฮ็ง  เย็ง ครู
67 สพป.ยะลา เขต 2 440111 : บ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ) สถาพร  บุญมากช่วย ครู
68 สพป.ยะลา เขต 2 440111 : บ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ) มะเปาซี  สาและ ครู
69 สพป.ยะลา เขต 2 440127 : บ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง รอฮานี  อุเซ็ง ครู
70 สพป.ยะลา เขต 2 440120 : บ้านปะแต อาตีเก๊าะห์  บาโง ครู
71 สพป.ยะลา เขต 2 440120 : บ้านปะแต ชาริฟา  สุไลมาน ครูผู้ช่วย
72 สพป.ยะลา เขต 2 440120 : บ้านปะแต อารีนา  อาลี พนักงานราชการ
73 สพป.ยะลา เขต 2 440121 : บ้านบายอ ซากีเราะ  ดานอสะโต ครูผู้ช่วย
74 สพป.ยะลา เขต 2 440121 : บ้านบายอ สูรญาณี   ต่วนจอหลง ครู คศ.1
75 สพป.ยะลา เขต 2 440122 : บ้านลือเน็ง นูรไอนี  โต๊ะหลง ครู คศ.2
76 สพป.ยะลา เขต 2 440123 : บ้านบาจุ นายอัซรอฟ   บือราเฮง พนักงานราชการ
77 สพป.ยะลา เขต 2 440124 : ท่าละมัย นางสาวแซมซียะห์  ดาหะยอ ธุรการโรงเรียน
78 สพป.ยะลา เขต 2 440124 : ท่าละมัย นายอดินันท์  สำเร ครู
79 สพป.ยะลา เขต 2 440125 : สามัคคี อับดุลฮาเลม  จินตรา ครูโรงเรียนสามัคคี
80 สพป.ยะลา เขต 2 440125 : สามัคคี ธิษารัตน์  คิดถูก ครูโรงเรียนสามัคคี
81 สพป.ยะลา เขต 2 440126 : บ้านหลักเขต สุรัยดา  สูหลง ครู
82 สพป.ยะลา เขต 2 440126 : บ้านหลักเขต อาซียะห์  สะมะแอ ครูผู้ช่วย
83 สพป.ยะลา เขต 2 440105 : บ้านลากอ nureeyah  sameelae ครู
84 สพป.ยะลา เขต 2 440106 : บ้านรัตนา นายมูหามะฮาดี  อารง ครู
85 สพป.ยะลา เขต 2 440114 : อาสินศึกษา สะรอนิง  ยามา ครู
86 สพป.ยะลา เขต 2 440114 : อาสินศึกษา นางหทัยรัตน์  ปานสงฆ์ ครู
87 สพป.ยะลา เขต 2 440114 : อาสินศึกษา นางอุบลรัตน์  สุขาเขิน ครู
88 สพป.ยะลา เขต 2 440107 : บ้านยะหา นางมารีแย  วาโซะ ครู
89 สพป.ยะลา เขต 2 440113 : บ้านพงกูแว จันทร์จิรา  เพชรริน ครู
90 สพป.ยะลา เขต 2 440113 : บ้านพงกูแว นางสาวอัจฉรา  บุญโชติรส เจ้าหน้าที่พัสดุ
91 สพป.ยะลา เขต 2 440112 : บ้านละแอ อับดุลรอห์มัน  บาเน็ง ครู
92 สพป.ยะลา เขต 2 440112 : บ้านละแอ นุรมานี  ตากะดี ครูผู้ช่วย
93 สพป.ยะลา เขต 2 440112 : บ้านละแอ มัสนี  คงแก้ว ครู
94 สพป.ยะลา เขต 2 440103 : บ้านวังสำราญ นางอาริย๊ะ  อับดุลลาเต๊ะ ครูชำนาญการ
95 สพป.ยะลา เขต 2 440104 : บ้านเตรียมปัญญา นุรมา  หะยีการี พนักงานราชการ
96 สพป.ยะลา เขต 2 440196 : บ้านบันนังดามา นายสะมะแอ  สาแม ครูอิสลามศึกษา
97 สพป.ยะลา เขต 2 440201 : บ้านนิบง นางสาวอานียะห์  สาแมยาลอ พนักงานราฃการ
98 สพป.ยะลา เขต 2 440202 : บ้านลูโบ๊ะปันยัง นายมะรูดี  อาลี ครู
99 สพป.ยะลา เขต 2 440198 : บ้านยือนัง นางซากียะห์  เลาะสุโลง ครู
100 สพป.ยะลา เขต 2 440198 : บ้านยือนัง คอลีเย๊าะ   ดอมะ ครู
101 สพป.ยะลา เขต 2 440197 : บ้านลาแล นางสาวสุภัค  สุมาลี พนักงานราชการ
102 สพป.ยะลา เขต 2 440199 : บ้านบาละ นางสาวสีตีนูดร์  หมัดหมาน ครู
103 สพป.ยะลา เขต 2 440200 : บ้านคชศิลา รุสนานี  อาแว ครู
104 สพป.ยะลา เขต 2 440200 : บ้านคชศิลา นายณัฐพร  วงศ์เอี่ยม พนักงานราชการ
105 สพป.ยะลา เขต 2 440203 : บ้านคลองน้ำใส นางอัญชัญ  หนูเพชร ครู