รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ยะลา เขต 2 440095 : เขื่อนบางลาง นางนูรียาห์  มาหะมุ ครู ค.ศ1
2 สพป.ยะลา เขต 2 440095 : เขื่อนบางลาง นางนูรียาห์  มาหะมุ ครู
3 สพป.ยะลา เขต 2 440095 : เขื่อนบางลาง narisa  salae ครู
4 สพป.ยะลา เขต 2 440098 : บ้านสันติ นางซารีนา  เจ๊ะเต๊ะ ครู
5 สพป.ยะลา เขต 2 440099 : นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 นูรอยดา  อารี พนักงานราชการ
6 สพป.ยะลา เขต 2 440100 : บ้านฉลองชัย กาญจนา   แก่นจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
7 สพป.ยะลา เขต 2 440075 : บ้านตะบิงติงงี เกศรา  กามะ ครู
8 สพป.ยะลา เขต 2 440077 : บ้านทรายแก้ว นางฮาบีบะห์  สาแม ครู
9 สพป.ยะลา เขต 2 440078 : นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 นายปิยะ  รัตนญาติ ครู ค.ศ.2
10 สพป.ยะลา เขต 2 440079 : นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 นูรียะห์  หะแว ครู
11 สพป.ยะลา เขต 2 440080 : นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 นางสาวมยีดะห์  สะมะแอ ครูผู้ช่วย
12 สพป.ยะลา เขต 2 440081 : นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 กัญวรา  ขวัญสุวรรณ พนักงานราชการ
13 สพป.ยะลา เขต 2 440082 : นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 นางนูรอาซียะห์  สตาปอ พนักงานราชการ
14 สพป.ยะลา เขต 2 440083 : บ้านตะบิงติงงีสามัคคี benya  sati ครู
15 สพป.ยะลา เขต 2 440083 : บ้านตะบิงติงงีสามัคคี นายมุกตา  กาแม ครูอิสลามศึกษา
16 สพป.ยะลา เขต 2 440084 : บ้านคีรีลาดพัฒนา ฟารียา  เจ๊ะแต ครู
17 สพป.ยะลา เขต 2 440074 : นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 ปริสา  ดอซอลี พนักงานราชการ
18 สพป.ยะลา เขต 2 440069 : บ้านทำนบ โบษิฏา  แวบือซา พนักงานราชการ
19 สพป.ยะลา เขต 2 440070 : บ้านตาเนาะปูเต๊ะ นางสาวมาคอเซาะ  สาแล ครู คศ.2
20 สพป.ยะลา เขต 2 440071 : บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน มัดดี  สิแล พนักงานราชการ
21 สพป.ยะลา เขต 2 440072 : นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 พิมล  สยมภาค ครู
22 สพป.ยะลา เขต 2 440068 : บ้านรานอ นายมะตอเฮ  ราแดง พนักงานราชการ
23 สพป.ยะลา เขต 2 440096 : บ้านตังกาเด็ง ซอลาฮุดดีน  ลาเต๊ะ ครู
24 สพป.ยะลา เขต 2 440085 : บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. กรือซง   เจ๊ะดีแม ครู
25 สพป.ยะลา เขต 2 440086 : บ้านป่าหวัง นางสาวฮัฟเสาะห์  เจะมะ ครูผู้ช่วย
26 สพป.ยะลา เขต 2 440087 : บ้านวังหิน นายศักดิ์ชาย  สาหีม พนักงานราชการ
27 สพป.ยะลา เขต 2 440088 : บ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) พิชญากร  ด้วงปราง เจ้าหน้าที่ธุรการ
28 สพป.ยะลา เขต 2 440089 : บ้านบันนังกูแว อารีซะฮ์  หนิเซ็ง ครู
29 สพป.ยะลา เขต 2 440093 : บ้านกาโสด นิมะ  ปูเตะ พนักงานราชการ
30 สพป.ยะลา เขต 2 440094 : บ้านธารทิพย์ นายอิบรอเฮม   กาแม ครู
31 สพป.ยะลา เขต 2 440097 : บ้านบางลาง นางสาวซูเฟีย  ลอเด็ง พนักงานราชการ
32 สพป.ยะลา เขต 2 440091 : บ้านบาเจาะ มูฮามัดซากี  อาลีมามะ ครู
33 สพป.ยะลา เขต 2 440092 : บ้านสาคู มาหามะนอรี  แซซอ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
34 สพป.ยะลา เขต 2 440115 : บ้านปาแดรู นายมานาวี  นะโก๊ะ ครู
35 สพป.ยะลา เขต 2 440116 : บ้านเจาะตาแม ธาริตา  สุวรรณนิตย์ ครู
36 สพป.ยะลา เขต 2 440117 : บ้านบูเก๊ะฆลูโฆ นายมะรอมลี  อาแด พนักงานราชการ
37 สพป.ยะลา เขต 2 440119 : บ้านตาชี จารุวัชร์  ไชยรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
38 สพป.ยะลา เขต 2 440101 : บ้านบาโงยซิแน กุญจนาฏ  พิศาลวัชรินทร์ ครู
39 สพป.ยะลา เขต 2 440102 : บ้านซีเยาะ เสาวณีย์  ดือราแม ครู
40 สพป.ยะลา เขต 2 440108 : ราษฎร์อุทิศ (ปูแล) ซูใบด๊ะห์  สาร๊ะ พนักงานราชการ
41 สพป.ยะลา เขต 2 440109 : บ้านตันหยง รัยนา  ดีแม ครู
42 สพป.ยะลา เขต 2 440110 : บ้านลีตอ นายซูลฮีซัม  ดอเล๊าะ ครู
43 สพป.ยะลา เขต 2 440111 : บ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ) มะเปาซี  สาและ ครู
44 สพป.ยะลา เขต 2 440127 : บ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง รอฮานี  อุเซ็ง ครู
45 สพป.ยะลา เขต 2 440120 : บ้านปะแต ชาริฟา  สุไลมาน ครูผู้ช่วย
46 สพป.ยะลา เขต 2 440120 : บ้านปะแต อารีนา  อาลี พนักงานราชการ
47 สพป.ยะลา เขต 2 440121 : บ้านบายอ สูรญาณี   ต่วนจอหลง ครู คศ.1
48 สพป.ยะลา เขต 2 440122 : บ้านลือเน็ง นูรไอนี  โต๊ะหลง ครู คศ.2
49 สพป.ยะลา เขต 2 440123 : บ้านบาจุ นายอัซรอฟ   บือราเฮง พนักงานราชการ
50 สพป.ยะลา เขต 2 440124 : ท่าละมัย นางสาวแซมซียะห์  ดาหะยอ ธุรการโรงเรียน
51 สพป.ยะลา เขต 2 440125 : สามัคคี อับดุลฮาเลม  จินตรา ครูโรงเรียนสามัคคี
52 สพป.ยะลา เขต 2 440126 : บ้านหลักเขต อาซียะห์  สะมะแอ ครูผู้ช่วย
53 สพป.ยะลา เขต 2 440105 : บ้านลากอ nureeyah  sameelae ครู
54 สพป.ยะลา เขต 2 440106 : บ้านรัตนา นายมูหามะฮาดี  อารง ครู
55 สพป.ยะลา เขต 2 440114 : อาสินศึกษา นางหทัยรัตน์  ปานสงฆ์ ครู
56 สพป.ยะลา เขต 2 440107 : บ้านยะหา นางมารีแย  วาโซะ ครู
57 สพป.ยะลา เขต 2 440113 : บ้านพงกูแว นางสาวอัจฉรา  บุญโชติรส เจ้าหน้าที่พัสดุ
58 สพป.ยะลา เขต 2 440112 : บ้านละแอ นุรมานี  ตากะดี ครูผู้ช่วย
59 สพป.ยะลา เขต 2 440103 : บ้านวังสำราญ นางอาริย๊ะ  อับดุลลาเต๊ะ ครูชำนาญการ
60 สพป.ยะลา เขต 2 440104 : บ้านเตรียมปัญญา นุรมา  หะยีการี พนักงานราชการ
61 สพป.ยะลา เขต 2 440196 : บ้านบันนังดามา นายสะมะแอ  สาแม ครูอิสลามศึกษา
62 สพป.ยะลา เขต 2 440201 : บ้านนิบง นางสาวอานียะห์  สาแมยาลอ พนักงานราฃการ
63 สพป.ยะลา เขต 2 440202 : บ้านลูโบ๊ะปันยัง นายมะรูดี  อาลี ครู
64 สพป.ยะลา เขต 2 440198 : บ้านยือนัง คอลีเย๊าะ   ดอมะ ครู
65 สพป.ยะลา เขต 2 440199 : บ้านบาละ นางสาวสีตีนูดร์  หมัดหมาน ครู
66 สพป.ยะลา เขต 2 440200 : บ้านคชศิลา นายณัฐพร  วงศ์เอี่ยม พนักงานราชการ
67 สพป.ยะลา เขต 2 440203 : บ้านคลองน้ำใส นางอัญชัญ  หนูเพชร ครู