รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ยะลา เขต 3 440059 : บ้านจาเราะปะไต นางสาวแสงดาว  มะอีซา พนักงานธุรการ
2 สพป.ยะลา เขต 3 440060 : ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) นางสาวฮาซาณา  ซาติ ธุรการโรงเรียน
3 สพป.ยะลา เขต 3 440060 : ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) บุปผา  แซ่ฮ่อ ครู
4 สพป.ยะลา เขต 3 440061 : บ้านตาเนาะแมเราะ นางสาวมัสรา  มะเซ็ง ครูผู้ช่วย
5 สพป.ยะลา เขต 3 440061 : บ้านตาเนาะแมเราะ นายไฟศอล  ยานิ ธุรการโรงเรียน
6 สพป.ยะลา เขต 3 440063 : บ้านด่านสันติราษฎร์ กมลวรรณ  กานุมาน ครู
7 สพป.ยะลา เขต 3 440063 : บ้านด่านสันติราษฎร์ ภัทรานิษฐ์  ฉันทจุลสินธุ์ ครู
8 สพป.ยะลา เขต 3 440053 : บ้านจาเราะซูซู นางสาวนูรไอนี  โต๊ะหมัด ธุรการ
9 สพป.ยะลา เขต 3 440056 : บ้านบาแตตูแง อามีเน๊าะ  กอตอ ครูอิสลามศึกษา
10 สพป.ยะลา เขต 3 440050 : บ้านธารน้ำทิพย์ นิจการณ์  ยูโซ๊ะ ครูชำนาญการ
11 สพป.ยะลา เขต 3 440050 : บ้านธารน้ำทิพย์ ฟูซีย๊ะ  ดือมาลี พนักงานธุรการ
12 สพป.ยะลา เขต 3 440058 : อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) จิรกาญจน์  พายุหิน ธุรการโรงเรียน
13 สพป.ยะลา เขต 3 440058 : อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สุจิรา  แวอาแซ ครู
14 สพป.ยะลา เขต 3 440058 : อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) หนึ่งฤทัย  เลี้ยงพันธุ์สกุล ครู
15 สพป.ยะลา เขต 3 440062 : บ้านมาลา อัลวาณีย์  อาจณรงค์ ครู
16 สพป.ยะลา เขต 3 440057 : สังวาลย์วิท 5 นางสาวซีตีมารียัง  มิงซานา ธุรการโรงเรียน
17 สพป.ยะลา เขต 3 440057 : สังวาลย์วิท 5 สุรักษ์  ฉีดเสน พนักงานราชการ
18 สพป.ยะลา เขต 3 440055 : บ้านยะรม นายฮัมดัน  ตามาซอ ครู
19 สพป.ยะลา เขต 3 440055 : บ้านยะรม วงภากร  ไชยนาพงษ์ พนักงานราชการ
20 สพป.ยะลา เขต 3 440054 : บ้านธารน้ำใส นาอีมัน  ตาเย๊ะ พนักงานราชการ
21 สพป.ยะลา เขต 3 440054 : บ้านธารน้ำใส ฮูไซน๊ะ  หาแว พนักงานธุรการ
22 สพป.ยะลา เขต 3 440052 : บ้านราโมง พีรพัฒน์  เทพชูแดง ครู คศ.3
23 สพป.ยะลา เขต 3 440049 : บ้านนาข่อย ซูวัยบ๊ะห์  ชุมฤทธิ์ ครู
24 สพป.ยะลา เขต 3 440064 : บ้านอัยเยอร์เวง นางสาวเสาวภา  บาฮา ครู
25 สพป.ยะลา เขต 3 440064 : บ้านอัยเยอร์เวง ซอลีฮะห์  สะอะ ธุรการโรงเรียน
26 สพป.ยะลา เขต 3 440065 : บ้านใหม่ (วันครู 2503) นางฟาริดา  หะยีหมัด ครู
27 สพป.ยะลา เขต 3 440065 : บ้านใหม่ (วันครู 2503) นางสาลิณี  ลาเตะ ธุรการโรงเรียน
28 สพป.ยะลา เขต 3 440066 : บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) ธรียา  กรเกษแก้ว ธุรการโรงเรียน
29 สพป.ยะลา เขต 3 440066 : บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) นายมัรวาน ดอเลาะ  นายมัรวาน ดอเลาะ ครู
30 สพป.ยะลา เขต 3 440067 : บ้านธารมะลิ อารีรัตน์  แก้วกำเนิด พนักงานธุรการ
31 สพป.ยะลา เขต 3 440183 : บ้านศรีนคร ชนัญทิชา  ศุภอักษร พนักงานธุรการโรงเรียน
32 สพป.ยะลา เขต 3 440184 : บ้านไทยพัฒนา เกศริน  ประเสริฐศักดิ์ พนักงานธุรการ
33 สพป.ยะลา เขต 3 440182 : บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต สุขเกษม  ยะปา ครู
34 สพป.ยะลา เขต 3 440182 : บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต กาญจนา  สุขช่วย ธุรการโรงเรียน
35 สพป.ยะลา เขต 3 440185 : นิคมสร้างตนเองธารโต 5 แวตอฮีเราะ  กูนา พนักงานธุรการ
36 สพป.ยะลา เขต 3 440187 : บ้านศรีท่าน้ำ นิลเนตร  พรหมรังษี ธุรการโรงเรียน
37 สพป.ยะลา เขต 3 440186 : นิคมสร้างตนเองธารโต 6 นายนิอัสมี  หลงแดวา ธุรการ
38 สพป.ยะลา เขต 3 440186 : นิคมสร้างตนเองธารโต 6 คอลาณี  มะโซ๊ะ บุคลากรคณิตศาสตร์
39 สพป.ยะลา เขต 3 440188 : บ้านแหร นายอุสมาน  กะโด เจ้าหน้าที่ธุรการ
40 สพป.ยะลา เขต 3 440188 : บ้านแหร นางสาวอามีเน๊าะ   เจ๊ะเต๊ะ พนักงานราชการ
41 สพป.ยะลา เขต 3 440189 : บ้านวังศิลา นางสาวรอฮีมะ  ยามู พนักงานธุรการ
42 สพป.ยะลา เขต 3 440190 : บ้านบัวทอง นางสาวนูสวาตี  กะโด พนักงานธุรการ
43 สพป.ยะลา เขต 3 440195 : บ้านบ่อหิน นางสาวรอเม๊าะ  มะมิง พนักงานธุรการ
44 สพป.ยะลา เขต 3 440195 : บ้านบ่อหิน จันทร์จิรา  สุกดำ ครู
45 สพป.ยะลา เขต 3 440194 : บ้านปะเด็ง กิตติพงศ์  จิตตปาโล ครู คศ1
46 สพป.ยะลา เขต 3 440191 : บ้านเยาะ อาซูวัน  ดอเลาะ ครู
47 สพป.ยะลา เขต 3 440192 : บ้านโต อุกฤษฏ์  โลหะวิจารณ์ พนักงานราชการ
48 สพป.ยะลา เขต 3 440193 : บ้านจุโป ชญานิน  รักหมอ ครู
49 สพป.ยะลา เขต 3 440193 : บ้านจุโป บัยยีนะห์  เจ๊ะนิ ธุรการ