รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.นราธิวาส 240348 : นราธิวาส สมศักดิ์  ชีวัยยะ ครู
2 สพม.นราธิวาส 240348 : นราธิวาส กฤษฎา  ขวัญนาคม ครู
3 สพม.นราธิวาส 240349 : นราสิกขาลัย รูลฮายยะห์  บากา ครู
4 สพม.นราธิวาส 240349 : นราสิกขาลัย พงษ์เทพ  พลันสังเกตุ ครู
5 สพม.นราธิวาส 240350 : เฉลิมพระเกียรติ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอ นางสาววิชชุตา  ดาโอะ ครู
6 สพม.นราธิวาส 240353 : บาเจาะ ฮัมดัน  บุกะอะ ครู
7 สพม.นราธิวาส 240354 : ร่มเกล้า บยาญ  มามะ ครู
8 สพม.นราธิวาส 240355 : ตันหยงมัส นางสาววลัยภรณ์  ฮายีลาเต๊ะ ครู
9 สพม.นราธิวาส 240355 : ตันหยงมัส เอกอนงค์  กีรติโชติรส พนักงานราชการ
10 สพม.นราธิวาส 240356 : รือเสาะชนูปถัมภ์ ธีระ  ชัยวรรณ์ ครู
11 สพม.นราธิวาส 240357 : เรียงราษฏร์อุปถัมภ์ อานีซะห์  ดูงอโบ๊ท ครูผู้ช่วย
12 สพม.นราธิวาส 240358 : ศรีวารินทร์ นางสาวนอร์ฮายาที  อาลี ครู
13 สพม.นราธิวาส 240352 : ตากใบ จิตรา  ประสิทธิชัยวุฒิ ครู โรงเรียนตากใบ
14 สพม.นราธิวาส 240359 : เวียงสุวรรณวิทยาคม ยุลคอยรี  เมาะบากอ ครูโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม
15 สพม.นราธิวาส 240359 : เวียงสุวรรณวิทยาคม จิตติรัตน์  เจ๊ะอารง ครูโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม
16 สพม.นราธิวาส 240361 : สุคิรินวิทยา ดาฟีลา  มะยูโซ๊ะ ครู
17 สพม.นราธิวาส 240361 : สุคิรินวิทยา นางสาวไพดา  ซาแม เจ้าหน้าที่
18 สพม.นราธิวาส 240362 : สุไหงโกลก อับดุลฮาลีม  มามะ ครู
19 สพม.นราธิวาส 240362 : สุไหงโกลก นายรุสลี  มะนอ ครูชำนาญการ
20 สพม.นราธิวาส 240364 : ธัญธารวิทยา จักรกริสน์  อุดมเพ็ชร์ ครู
21 สพม.นราธิวาส 240363 : มัธยมสุไหงปาดี พิวัลย์  สุวรรณเขต ครู
22 สพม.นราธิวาส 240363 : มัธยมสุไหงปาดี ตีรณา  สาแหละเต๊ะ ครู
23 สพม.นราธิวาส 240365 : สวนพระยาวิทยา นายอามีน  ลาเต๊ะ ครูผู้ช่วย
24 สพม.นราธิวาส 240366 : บูกิตประชาอุปถัมภ์ การียา  มาสาระกามา ครูผู้ช่วย