รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นราธิวาส เขต 1 240018 : วัดกําแพง นางสาวอารีย์  จันทร์ปาน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
2 สพป.นราธิวาส เขต 1 240018 : วัดกําแพง ปัทมา  เทพษร ครู
3 สพป.นราธิวาส เขต 1 240019 : บ้านยาบี ชุลีกร  เงินแก้ว ครู
4 สพป.นราธิวาส เขต 1 240020 : บ้านไร่พญา ฮาบีบะห์  เจะอีซอ พนักงานราชการ
5 สพป.นราธิวาส เขต 1 240021 : บ้านกาแนะ นางสาวสราวรรณ  แซ่เหล่า ครู
6 สพป.นราธิวาส เขต 1 240023 : บ้านกูแบสาลอ นางแอนิง  สุวรรณน้อย ครู
7 สพป.นราธิวาส เขต 1 240024 : บ้านโคกศิลา วรรณวิมล  เล็งฮะ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโคกศิลา
8 สพป.นราธิวาส เขต 1 240001 : บ้านบางมะนาว จัสมินท์  จงรักษ์ ครูผู้ช่วย
9 สพป.นราธิวาส เขต 1 240002 : บ้านค่าย นราธิป   บัวสว่าง พนักงานราชการ
10 สพป.นราธิวาส เขต 1 240004 : บ้านปูลากาป๊ะ ปารีดะห์  มะดาโอะ ครู
11 สพป.นราธิวาส เขต 1 240005 : บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153) วรรณดี  แซ่หลี ครู
12 สพป.นราธิวาส เขต 1 240006 : บ้านหัวเขา เบ็ญจมาศ  คงโต ครู
13 สพป.นราธิวาส เขต 1 240007 : ไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่) นางสาวสากีน๊ะ  หวันหีม ครู
14 สพป.นราธิวาส เขต 1 240010 : บ้านโคกสยา นางสาวปราณี  เต็มแขก ครูโรงเรียนบ้านโคกสยา
15 สพป.นราธิวาส เขต 1 240025 : บ้านเปล นัทฐิรา  แก้วมณี ครูโรงเรียน
16 สพป.นราธิวาส เขต 1 240011 : วัดพนาสณฑ์ นายประเสริฐ  แซ่หลี ครู
17 สพป.นราธิวาส เขต 1 240013 : บ้านโคกพะยอม นางนูรียะห์  บาฮา ครู
18 สพป.นราธิวาส เขต 1 240014 : บ้านบือราเป๊ะ อาบีบ๊ะ  อาแว ครู
19 สพป.นราธิวาส เขต 1 240015 : บ้านฮูแตทูวอ นางสาวซูซีลาวาตี  เจะยิ พนักงานราชการ
20 สพป.นราธิวาส เขต 1 240016 : บ้านทอน นายมูหัมมัดสาเรฟ  มะแซ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านทอน
21 สพป.นราธิวาส เขต 1 240017 : บ้านทรายขาว ซุลกิฟลี  แวหะมิ พนักงานราชการ
22 สพป.นราธิวาส เขต 1 240008 : อนุบาลนราธิวาส นางสาวอจรี  จำรูญกิจขจร ครู
23 สพป.นราธิวาส เขต 1 240009 : เมืองนราธิวาส นายวาเฮง  สาแม พนักงานราชการ
24 สพป.นราธิวาส เขต 1 240037 : บ้านทุ่งโต๊ะดัง นายอาริส  อาบ๊ะ ลูกจ้างชั่วคราว
25 สพป.นราธิวาส เขต 1 240038 : บ้านจืองา นางนารีย์  มายิ ครู
26 สพป.นราธิวาส เขต 1 240039 : บ้านตะโละแน็ง กานต์ภร  หลาบสุตา ครู
27 สพป.นราธิวาส เขต 1 240040 : บ้านยารอ นางสุไฮลา  เลาะวิถี ครูโรงเรียนบ้านยารอ
28 สพป.นราธิวาส เขต 1 240041 : บ้านโคกตีเต นางรอหานี  สะนิ ครู
29 สพป.นราธิวาส เขต 1 240042 : บ้านโคกสุมุ นางสาวนูรีฮา   เจะแว ครู
30 สพป.นราธิวาส เขต 1 240028 : บ้านแคนา นางสาวณัฐกานต์  จู้ฮกหลี้ ครู
31 สพป.นราธิวาส เขต 1 240033 : บ้านโต๊ะนอ สับรี  สาแม ครู
32 สพป.นราธิวาส เขต 1 240034 : บ้านจูดแดง นางอุดารียะ   บุญญา ครู
33 สพป.นราธิวาส เขต 1 240035 : บ้านโคกแมแน นางรอมละ  ตาเย๊ะ ครู
34 สพป.นราธิวาส เขต 1 240036 : บ้านจะแลเกาะ นางมาสือเต๊าะ  สะนิ ึีครู
35 สพป.นราธิวาส เขต 1 240031 : บ้านมะนังกาหยี นายอาหมัดยูกี  อาแวโซ๊ะ ครู
36 สพป.นราธิวาส เขต 1 240032 : บ้านสุไหงบาลา นางสาวสากีนะห์   สะอุ ครูโรงเรียนบ้านสุไหงบาลา
37 สพป.นราธิวาส เขต 1 240027 : วัดโคกโก จิรนันท์  อรชร ครู
38 สพป.นราธิวาส เขต 1 240029 : บ้านรามา จรัญ  จันทร์ ณ ราย ครูโรงเรียนบ้านรามา
39 สพป.นราธิวาส เขต 1 240030 : บ้านทําเนียบ นายมูหามะตาร์มีซี  บือราเฮง ครูผู้สอน
40 สพป.นราธิวาส เขต 1 240003 : บ้านปลักปลา นายฮาฟีร์ดีน  ดอเลาะ ครูผู้สอน
41 สพป.นราธิวาส เขต 1 240026 : วัดลําภู นางสุนทรี  รักขิโต ครู
42 สพป.นราธิวาส เขต 1 240084 : บ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร) อดิศร  สะบูโด ครูโรงเรียนบ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร)
43 สพป.นราธิวาส เขต 1 240085 : บ้านกาเยาะมาตี รอฮานา   เซียะนะ ครู
44 สพป.นราธิวาส เขต 1 240091 : บ้านยือลอ เพาซียะห์   เจริญชล ครู
45 สพป.นราธิวาส เขต 1 240075 : บ้านแป๊ะบุญ นางสาวมารีย๊ะ  เตะ ครู
46 สพป.นราธิวาส เขต 1 240076 : บ้านบือเจ๊าะ นางมารีดา  คงวัฒนา ครู
47 สพป.นราธิวาส เขต 1 240077 : น้ำตกปาโจ (วันครู 2501) นายซาอูดี  เล๊าะยีตา ครู
48 สพป.นราธิวาส เขต 1 240078 : บ้านปะลุกานากอ นางสาวรุ่งรัตน์   หมานยวง ครู
49 สพป.นราธิวาส เขต 1 240086 : บ้านดูกู นางฮารีหร๊ะ  เจ๊ะหม๊ะ ครู
50 สพป.นราธิวาส เขต 1 240087 : บ้านบือเระ นายอิบรอเฮ็ม   วาเลาะ ครูผู้สอน
51 สพป.นราธิวาส เขต 1 240088 : บ้านบูเกะสูดอ นางสาวสุไรยา  อูแล ครูโรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ
52 สพป.นราธิวาส เขต 1 240089 : บ้านคลอแระ นลิณี  สาและ ครู
53 สพป.นราธิวาส เขต 1 240090 : บ้านตันหยง อะมาดี  สาและ พนักงานราชการ
54 สพป.นราธิวาส เขต 1 240092 : บ้านฮูแตยือลอ กามีล๊ะ  กะเด็ง ครู
55 สพป.นราธิวาส เขต 1 240093 : บ้านกะลูแป รอซาลี  ตาเละ ครู
56 สพป.นราธิวาส เขต 1 240094 : บ้านอีโยะ อับดุลเลาะ  แซ๊ะหน๊ะ พนักงานราชการ
57 สพป.นราธิวาส เขต 1 240095 : บ้านอาตะบือเระ นายไซนูดิน  สาและ วิทยากรอิสลามศึกษา
58 สพป.นราธิวาส เขต 1 240096 : บ้านบือแนปีแย มาฮาเดร์  ธำรงทรัพย์ ครู
59 สพป.นราธิวาส เขต 1 240097 : บ้านปะลุกาสาเมาะ นายเหมันต์  วาเละ ครู
60 สพป.นราธิวาส เขต 1 240098 : วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) นางสาวเจ๊ะรอกีเยาะ  ดือเระ ครู
61 สพป.นราธิวาส เขต 1 240099 : บ้านมะยูง นางการีหม๊ะ   แลแมแน ครู
62 สพป.นราธิวาส เขต 1 240100 : บ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66 นูรอาตีกะห์  แมดิงแว ครู
63 สพป.นราธิวาส เขต 1 240101 : บ้านปะลุกาแปเราะ นายซอบือรี  กึนอ พนักงานราชการ
64 สพป.นราธิวาส เขต 1 240079 : บ้านตะโละบาลอ อาลีเสาะห์  มูซอ ธุรการโรงเรียน
65 สพป.นราธิวาส เขต 1 240080 : บ้านสุไหงบาตู นางมาลีมา  จิการะจิ ครู
66 สพป.นราธิวาส เขต 1 240080 : บ้านสุไหงบาตู นายอับดุลเล๊าะ  เจ๊ะมุ ครู
67 สพป.นราธิวาส เขต 1 240081 : ราชประชานุเคราะห์ 9 นางโรสไอนีย์   บินอาลี ข้าราชการครู
68 สพป.นราธิวาส เขต 1 240082 : บ้านปูซูตีฆอ นางสาวมารียานา  สิดิ พนักงานราชการ
69 สพป.นราธิวาส เขต 1 240083 : ราชประชานุเคราะห์ 10 อาบูสปียัน  แซะเซ็ง ครู
70 สพป.นราธิวาส เขต 1 240102 : บ้านต้นตาล นายมาหะมัดสาปารี  หะยีมะเซ็ง ครูโรงเรียนบ้านต้นตาล
71 สพป.นราธิวาส เขต 1 240106 : บ้านแยะ นางสาวลาตีฟะห์  ยูโซ๊ะ ครู โรงเรียนบ้านแยะ
72 สพป.นราธิวาส เขต 1 240107 : บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) นายซุฟเฟียน  ศาสน์ศรัทธา ครู
73 สพป.นราธิวาส เขต 1 240108 : บ้านลุโบะปาเระ รุสดียานา  หะยีวาเงาะ ครู
74 สพป.นราธิวาส เขต 1 240109 : บ้านจอเบาะ เจะรอฮายา  เจะอูเซ็ง ครู
75 สพป.นราธิวาส เขต 1 240114 : บ้านตะโละมีญอ ปวีณา  มะแซ ครู
76 สพป.นราธิวาส เขต 1 240115 : บ้านบูเกะบากง นางยามีละห์  สะอะ ครู
77 สพป.นราธิวาส เขต 1 240116 : บ้านบลูกาสนอ ยาหะรี  สะแลแม พนักงานราชการ
78 สพป.นราธิวาส เขต 1 240117 : บ้านกูยิ นางสาวนูรียะห์  ตาเยะ ครูผุ้สอน
79 สพป.นราธิวาส เขต 1 240118 : บ้านยี่งอ โซเฟีย  แวมามะ ครูผู้ช่วย
80 สพป.นราธิวาส เขต 1 240119 : บ้านกูเล็ง ฮานาน  บือราเฮง ครู
81 สพป.นราธิวาส เขต 1 240120 : บ้านบูเกะกอตอ นางสาวฟาตีมะห์  มิ่งประเสริฐกุล ธุรการโรงเรียน
82 สพป.นราธิวาส เขต 1 240121 : บ้านกาบุ๊ นางนูรีซา  เกะแมง ธุรการ
83 สพป.นราธิวาส เขต 1 240122 : บ้านกาเด็ง นายอนุชิต  ศรีทอง ครู
84 สพป.นราธิวาส เขต 1 240123 : บ้านศาลาลูกไก่ นางสาวซารีฮา   สะแลแม พนักงานราชการ
85 สพป.นราธิวาส เขต 1 240123 : บ้านศาลาลูกไก่ นางอมรรัตน์  อินทร์นาค ครู
86 สพป.นราธิวาส เขต 1 240124 : บ้านทุ่งคา ปาณิสรา  ทองอินทราช ธุรการ
87 สพป.นราธิวาส เขต 1 240125 : บ้านปูตะ ต่วนนูซีฮาน  มือกะหามะ ธุรการโรงเรียน
88 สพป.นราธิวาส เขต 1 240104 : บ้านกูแว รูสีตา  อารง ครู
89 สพป.นราธิวาส เขต 1 240105 : บ้านลูโบะบายะ กันยา  เจ๊ะมิง ครู
90 สพป.นราธิวาส เขต 1 240103 : บ้านปาลอบาต๊ะ นาวสาวอุษณีย์   มะดิง ข้าราชการ
91 สพป.นราธิวาส เขต 1 240110 : บ้านกําปงปีแซ นายอัศมินทร์  ไพเราะ ครู
92 สพป.นราธิวาส เขต 1 240112 : บ้านลุโบะดาโต๊ะ รุสลีนา  แมแล ครู
93 สพป.นราธิวาส เขต 1 240113 : บ้านกาแร นางสาวเฟาซียะห์  ยุนุ ครูผู้ช่วย
94 สพป.นราธิวาส เขต 1 240199 : บ้านบาโงปะแต ยัสมี  มาเละ ครูผู้ช่วย
95 สพป.นราธิวาส เขต 1 240200 : บ้านสายน้ำทิพย์ นางสาวอามีลี  แมเลาะ ครู
96 สพป.นราธิวาส เขต 1 240201 : บ้านสวนพลู อับดุลรอมัน   มะรือมอ ครู
97 สพป.นราธิวาส เขต 1 240206 : บ้านธรรมเจริญ นางสาวเกศณี  เมาะอีแต ครูผู้ช่วย
98 สพป.นราธิวาส เขต 1 240197 : บ้านบลูกาฮีเล วัสสันต์  เต๋เอียดหยอ ครู
99 สพป.นราธิวาส เขต 1 240180 : ประชาพัฒนา นางตัยเต๊าะ  ตะแม็ง ครู
100 สพป.นราธิวาส เขต 1 240196 : บ้านพนาทักษิณ ธนศร  คงสองเมือง ครู
101 สพป.นราธิวาส เขต 1 240198 : บ้านบาตง นายยะห์ยา  หะมิ ครู
102 สพป.นราธิวาส เขต 1 240173 : วัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) เสาวลักษณ์  ราษฎร์นุ้ย ธุรการโรงเรียน
103 สพป.นราธิวาส เขต 1 240176 : บ้านนาดา นางสวรรณี  สาแม ครู
104 สพป.นราธิวาส เขต 1 240175 : บ้านรือเสาะ รัศมี  ยามาลูดิง ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านรือเสาะ
105 สพป.นราธิวาส เขต 1 240177 : บ้านยาแลเบาะ นางสมจิต  แดงดี ครู
106 สพป.นราธิวาส เขต 1 240179 : บ้านบากง นายอาดุล  บุญเอื้อ ครู
107 สพป.นราธิวาส เขต 1 240178 : บ้านนาโอน นางสาวฮาบีบ๊ะ   มะละแซ พนักงานราชการ
108 สพป.นราธิวาส เขต 1 240174 : บ้านบูกิ๊ตยือแร นางสาวอามีนา  สามะเด็ง ครูโรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร
109 สพป.นราธิวาส เขต 1 240168 : บ้านบลูกา ธีรดา  บัวงาม ครู
110 สพป.นราธิวาส เขต 1 240167 : บ้านยะบะ(อุปการวิทยา) ชยาวุธ  นิลเพ็ชร์ ธุรการ
111 สพป.นราธิวาส เขต 1 240194 : บ้านกาโดะ นางนิธิมา  ลามะ ครูผู้สอน
112 สพป.นราธิวาส เขต 1 240186 : บ้านลาเมาะ สุภาณี  หนิสาเร๊ะ ครู
113 สพป.นราธิวาส เขต 1 240187 : บ้านลาเมาะฮีเล รุสนา  ธนสุขเสถียร ครู
114 สพป.นราธิวาส เขต 1 240205 : บ้านสะแนะ รอฮานา  หะยีอาแว ครู
115 สพป.นราธิวาส เขต 1 240202 : บ้านสุเป๊ะ นางมูรนี  เต๊ะมาลอ ครู
116 สพป.นราธิวาส เขต 1 240204 : บ้านซือเลาะ นายอัสมันห์   หะราตี ครู
117 สพป.นราธิวาส เขต 1 240191 : บ้านลูโบะบูโละ นายพับลี  กายุ ครู
118 สพป.นราธิวาส เขต 1 240185 : บ้านอีนอ อุสมาน   เจ๊ะแว ครูผู้สอน
119 สพป.นราธิวาส เขต 1 240185 : บ้านอีนอ ซามีฮะ   มาหะมะ ครู ชำนาญการพิเศษ
120 สพป.นราธิวาส เขต 1 240184 : บ้านกูยิ นางสาวซูราณีย์  เปาะเลาะ ครู
121 สพป.นราธิวาส เขต 1 240181 : บ้านบริจ๊ะ พาห์มี  วอลี ครูผู้ช่วย
122 สพป.นราธิวาส เขต 1 240183 : บ้านบือแรง ต่วนจันทิมา  ตอกอ ครู
123 สพป.นราธิวาส เขต 1 240182 : โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ นาตีกะห์  ยีลูมา ครู
124 สพป.นราธิวาส เขต 1 240189 : บ้านมะนังปันยัง นางสาวปัทมาวาตี  แลหะ ครู
125 สพป.นราธิวาส เขต 1 240203 : บ้านบาโงปูโละ นางซูรีนา  หะยีสะมะแอ ครุโรงเรียนบ้านบาโงปูโละ
126 สพป.นราธิวาส เขต 1 240203 : บ้านบาโงปูโละ อลีณา  อูมา ครูผู้ช่วย
127 สพป.นราธิวาส เขต 1 240192 : บ้านละหาน รูซีต้า  สามะอากา พนักงานราชการ
128 สพป.นราธิวาส เขต 1 240172 : บ้านดือแย พาดีล๊ะ  ซือแม ครู
129 สพป.นราธิวาส เขต 1 240169 : บ้านสาวอ ยามีล๊ะ  ยูโซ๊ะ ครู
130 สพป.นราธิวาส เขต 1 240171 : บ้านจือแร นางโนรีนี  บินเจ๊ะอาลี พนักงานราชการ
131 สพป.นราธิวาส เขต 1 240170 : บ้านมือและห์ อุไรดา  บินแวดาโอะ ครู
132 สพป.นราธิวาส เขต 1 240190 : บ้านตายา สุไรณีย์  มาหามะ ลูกจ้างชั่วคราว
133 สพป.นราธิวาส เขต 1 240193 : บ้านยือลาแป นายอับดุลเลาะ  แป ครู
134 สพป.นราธิวาส เขต 1 240188 : บ้านดือแยหะยี นายอัสมิง   สามะ วิทยากรอิสลาม
135 สพป.นราธิวาส เขต 1 240195 : บ้านบือเล็งใต้ นางสาวกัสหมะ  เจ๊ะฮะ ครู
136 สพป.นราธิวาส เขต 1 240285 : ประชาวิทยรังสรรค์ นายภัทรศักดิ์  หนูเกิด ครู
137 สพป.นราธิวาส เขต 1 240286 : บ้านป่าไผ่ ธันย์ชนก  หวัดชน ธุรการโรงเรียน
138 สพป.นราธิวาส เขต 1 240289 : บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ นางสาวมาดีละห์  วามิง พนักงานราชการ
139 สพป.นราธิวาส เขต 1 240294 : บ้านลาเวง รอฮานี  อูเซ็ง ครู
140 สพป.นราธิวาส เขต 1 240295 : บ้านตามุง นายการีม  บาตู พนักงานราชการ
141 สพป.นราธิวาส เขต 1 240296 : สว่างวัฒนา สารีนา เย็ง  เย็ง ครู โรงเรียนสว่างวัฒนา
142 สพป.นราธิวาส เขต 1 240296 : สว่างวัฒนา สารีนา  เย็ง ครู
143 สพป.นราธิวาส เขต 1 240297 : บ้านดาฮง นายยาเซ็ง  อาแว ครูโรงเรียนบ้านดาฮง
144 สพป.นราธิวาส เขต 1 240284 : บ้านสาคร นายอับดุลสาลาม  ยาลา พนักงานราชการ
145 สพป.นราธิวาส เขต 1 240282 : บ้านกลูบี นายอิสสะมาแอ  หะยีมะลี ครู
146 สพป.นราธิวาส เขต 1 240283 : ชุมชนบ้านซากอ มูฮำหมัด  โตะแมะ ครู
147 สพป.นราธิวาส เขต 1 240293 : บ้านตะมะยูง ยามีละห์  ฮายีอาซัน ครู
148 สพป.นราธิวาส เขต 1 240298 : สามัคคีวิทยา นางดวงสุดา  บุรี ครุ
149 สพป.นราธิวาส เขต 1 240298 : สามัคคีวิทยา อุสมิง  สาแม พนักงานราชการ
150 สพป.นราธิวาส เขต 1 240290 : บ้านตอหลัง นายมัสห์รูดิน  สาและ ครูผู้สอน
151 สพป.นราธิวาส เขต 1 240291 : บ้านบือแนนากอ นางฮาบีบ๊ะ   แลแม พนักงานราชการ
152 สพป.นราธิวาส เขต 1 240292 : บ้านลูโบ๊ะบาตู นางคอตีเย๊าะ  มะเกะ ครู
153 สพป.นราธิวาส เขต 1 240287 : บ้านไอร์แยง อิมรอน  สือรี ครู
154 สพป.นราธิวาส เขต 1 240288 : บ้านปาหนัน นางปณิตา  ปังหลีเส็น ครูโรงเรียนบ้านปาหนัน
155 สพป.นราธิวาส เขต 1 240281 : บ้านคอลอกาเว นางสาวอาร์อีเซาะ  กะดี ครู