รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นราธิวาส เขต 2 240073 : บ้านปูยู ชัยศักดิ์   บุญคง ครู
2 สพป.นราธิวาส เขต 2 240071 : บ้านศรีพงัน นาวสาวภัคนันท์  ดำโอ ครูโรงเรียนบ้านศรีพงัน
3 สพป.นราธิวาส เขต 2 240071 : บ้านศรีพงัน นอรีเลียนา  สือแม ครู
4 สพป.นราธิวาส เขต 2 240072 : บ้านตะเหลี่ยง นางสาวนาอีมะ   บัวสาม ครู
5 สพป.นราธิวาส เขต 2 240070 : บ้านเกาะสะท้อน นางฟิรฮานา  มั่นศรัทธา ครูผู้ช่วย
6 สพป.นราธิวาส เขต 2 240074 : บ้านปะลุกา นางรัตนา  บุญคง ครู
7 สพป.นราธิวาส เขต 2 240043 : บ้านสะหริ่ง นายอับดุลการิม  นิแวร์ ครู
8 สพป.นราธิวาส เขต 2 240044 : บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 อัษฎาวุธ  ไชยคง ครู
9 สพป.นราธิวาส เขต 2 240045 : บ้านปลักปลา ซุลกีพลี  ดือราแม ครูผู้ช่วย
10 สพป.นราธิวาส เขต 2 240056 : วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) กันยารัตน์  แสงสุวรรณ ครู
11 สพป.นราธิวาส เขต 2 240056 : วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) นิรัชดา  นามมูล ครู
12 สพป.นราธิวาส เขต 2 240057 : บ้านตาบา thon  ramkaeo ครู
13 สพป.นราธิวาส เขต 2 240057 : บ้านตาบา สุกหลี  บิลหมัด ครู
14 สพป.นราธิวาส เขต 2 240058 : บ้านหัวคลอง มูหามัดลุกมาน  ดาโอ๊ะ ธุรการโรงเรียน
15 สพป.นราธิวาส เขต 2 240048 : บ้านแฆแบ๊ะ รุสนานี   กูโน พนังงานราชการ
16 สพป.นราธิวาส เขต 2 240046 : บ้านปะดะดอ นางสาววิชชุดา   ดำกระเด็น ครู
17 สพป.นราธิวาส เขต 2 240046 : บ้านปะดะดอ สุทธิรัตน์  บริบูรณ์ ครู
18 สพป.นราธิวาส เขต 2 240047 : วัดเกษตรธิการาม รอสนี  มะลียุ พนักงานราชการ
19 สพป.นราธิวาส เขต 2 240052 : บ้านโคกงู นางสาวชนิตา  ขันทอง พนักงานราชการ
20 สพป.นราธิวาส เขต 2 240053 : บ้านบางขุนทอง นายสมศักดิ์  สุขไชย ครู
21 สพป.นราธิวาส เขต 2 240051 : ราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน นางทิมาพร  นุธรรมโชติ ครู
22 สพป.นราธิวาส เขต 2 240051 : ราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน นายสมชาย  สมจิตร ครู
23 สพป.นราธิวาส เขต 2 240049 : วัดโคกมะม่วง วรวัฒน์  จันทร์คง ครู
24 สพป.นราธิวาส เขต 2 240050 : วัดพระพุทธ นางอรอนงค์  หะยะมิน ครู
25 สพป.นราธิวาส เขต 2 240055 : วัดสิทธิสารประดิษฐ์ อนันต์  บุสนาม ครู
26 สพป.นราธิวาส เขต 2 240069 : บ้านกูบู อนันต์  แก้วสำอางค์ ครู โรงเรียนบ้านกูบู
27 สพป.นราธิวาส เขต 2 240069 : บ้านกูบู sutsawat  khongtem ครู
28 สพป.นราธิวาส เขต 2 240067 : บ้านสะปอม นายแวสุกรี  มามะ ครูโรงเรียนบ้านสะปอม
29 สพป.นราธิวาส เขต 2 240068 : บ้านโคกยามู อิสมาแอ   อาแวเลาะ ครู
30 สพป.นราธิวาส เขต 2 240063 : บ้านไพรวัน นางสาวดวงนิสา  เสี้ยวทอง ครู
31 สพป.นราธิวาส เขต 2 240064 : วัดเกาะสวาด ดนัย   สันตวรกุล ครู โรงเรียนวัดเกาะสวาด
32 สพป.นราธิวาส เขต 2 240065 : วัดทรายขาว รุ้งเพ็ชร  หมานจันทร์ ครู
33 สพป.นราธิวาส เขต 2 240066 : บ้านตอหลัง ณัชรานี  สันตวรกุล ครู
34 สพป.นราธิวาส เขต 2 240059 : วัดโคกมะเฟือง นางสาวนูรีดา  ดือเร๊ะ ครู
35 สพป.นราธิวาส เขต 2 240060 : บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ นายสะบูดี  ดาเอ๊ะ พนักงานราชการ
36 สพป.นราธิวาส เขต 2 240061 : บ้านคลองตัน สุนันท์  สมบูรณ์ ครู
37 สพป.นราธิวาส เขต 2 240061 : บ้านคลองตัน ปาซือนา  เจ๊ะมะ ครู
38 สพป.นราธิวาส เขต 2 240062 : บ้านศาลาใหม่ นายประยูร  พรหมสกุล ครู
39 สพป.นราธิวาส เขต 2 240062 : บ้านศาลาใหม่ สุริยา  บรรลือพืช ครู
40 สพป.นราธิวาส เขต 2 240207 : บ้านสามแยก นอร์ฟิตตรี  แวและ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
41 สพป.นราธิวาส เขต 2 240209 : บ้านบาโง นางสาวโศภิษฐ์  ตันนิกุล พนักงานราชการ
42 สพป.นราธิวาส เขต 2 240211 : บ้านไม้ฝาด นายซูไฮมิง  มูซอ ครู
43 สพป.นราธิวาส เขต 2 240212 : บ้านศาลาอูมา สมพงศ์  บุบผาชาติ ครู
44 สพป.นราธิวาส เขต 2 240213 : บ้านตอออ นายบาฮารี  นาวี ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านตอออ
45 สพป.นราธิวาส เขต 2 240213 : บ้านตอออ สีตีอามีเนาะห์  อาลี ครู
46 สพป.นราธิวาส เขต 2 240221 : บ้านจะมาแกะ นายอามิน  ยะปา ครูผู้ช่วย
47 สพป.นราธิวาส เขต 2 240223 : บ้านบางขุด นางสาวกีฬา  หานาปี ธุรการโรงเรียน
48 สพป.นราธิวาส เขต 2 240227 : บ้านตําเสาพัฒนา ซูวาตี  อารง พนักงานราชการ
49 สพป.นราธิวาส เขต 2 240228 : นิคมสร้างตนเองแว้ง นายมะหะมะซับรี  ดือรอแม ครู
50 สพป.นราธิวาส เขต 2 240228 : นิคมสร้างตนเองแว้ง นายมะหะมะซับรี  ดือรอแม ครู
51 สพป.นราธิวาส เขต 2 240225 : บ้านแม่ดง พาตีเม๊าะ  หลงเก็ม ครู
52 สพป.นราธิวาส เขต 2 240225 : บ้านแม่ดง นูรุดดีน  สาและ ครูผู้สอนอิสลามศึกษา
53 สพป.นราธิวาส เขต 2 240226 : บ้านตอแล วรรณี  จิใจ ครู
54 สพป.นราธิวาส เขต 2 240224 : บ้านยะหอ รีซูวัณ  สะแลแม ครู
55 สพป.นราธิวาส เขต 2 240229 : บ้านบูเกะตา นางสาวฟารีดา  อุเซ็ง ครูโรงเรียนบ้านบูเกะตา
56 สพป.นราธิวาส เขต 2 240230 : นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 ยานา  สะแลแม เจ้าหน้าที่ธุรการ
57 สพป.นราธิวาส เขต 2 240230 : นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 นายธนภัทร  สกุลวิศัลย์ ครูชำนาญการ
58 สพป.นราธิวาส เขต 2 240231 : บ้านนูโร๊ะ นางสาวนูรีซา  เจ๊ะกอ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนูโร๊ะ
59 สพป.นราธิวาส เขต 2 240233 : บ้านเจ๊ะยอ นิดะห์  มะกอเซ็ง ครู
60 สพป.นราธิวาส เขต 2 240234 : เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) อับดุลเราะมัน  บูละ ครู โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)
61 สพป.นราธิวาส เขต 2 240234 : เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) จักรินทร์  คุณสุต ครู
62 สพป.นราธิวาส เขต 2 240235 : เทพประทานไทยยืนยง โซเฟียนี   สมาแอ ธุรการ
63 สพป.นราธิวาส เขต 2 240222 : บ้านฆอเลาะทูวอ นายสูไลมัน  มะนอ ครู
64 สพป.นราธิวาส เขต 2 240218 : บ้านกูวา นางแวนะห์  อับดุลมายิ ครู
65 สพป.นราธิวาส เขต 2 240219 : บ้านกรือซอ นายรุสลัน  สุรินทร์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกรือซอ
66 สพป.นราธิวาส เขต 2 240220 : บ้านเจ๊ะเหม อดุลย์  สะมะแอ ครูโรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม
67 สพป.นราธิวาส เขต 2 240214 : บ้านแว้ง นางสาวนาเดีย  ดือราแม ครู
68 สพป.นราธิวาส เขต 2 240215 : บ้านแอแว นางวนิดา  นิอุมา ครู
69 สพป.นราธิวาส เขต 2 240216 : บ้านตือมายู มารีนี  สาเมาะ ครูชำนาญกร
70 สพป.นราธิวาส เขต 2 240217 : เพลินพิศ นางสาวมาเรียม  เจ๊ะเงาะ พนักงานราชการ
71 สพป.นราธิวาส เขต 2 240208 : บ้านแขยง นายสอรีส  อารง พนักงานราชการ
72 สพป.นราธิวาส เขต 2 240300 : นิคมพัฒนา2 นายอาหามะ  ยาเซาะ ครูชำนาญการ
73 สพป.นราธิวาส เขต 2 240302 : บ้านน้ำใส ธารีรัตน์  สุวรรณโณ ครู
74 สพป.นราธิวาส เขต 2 240312 : รักไทย ประภัสสร   ยูรประดับ ครูผู้ช่วย
75 สพป.นราธิวาส เขต 2 240313 : บ้านภูเขาทอง นายนัฐวุฒิ  เมืองจีน ครู
76 สพป.นราธิวาส เขต 2 240299 : สุคิริน นางสาวไซนาบ  มาแจ ครูผู้ช่วย
77 สพป.นราธิวาส เขต 2 240299 : สุคิริน นายือรี  อารอมะ ครู
78 สพป.นราธิวาส เขต 2 240301 : นิคมพัฒนา 4 สมพงค์  สุวรรณโณ ครู
79 สพป.นราธิวาส เขต 2 240301 : นิคมพัฒนา 4 นิฮัมดี  แนซี ครู
80 สพป.นราธิวาส เขต 2 240311 : นิคมพัฒนา10 นายนิอามาน   บินนิมุ ครูผู้ช่วย โรงเรียนนิคมพัฒนา 1
81 สพป.นราธิวาส เขต 2 240311 : นิคมพัฒนา10 นายนิอามาน   บินนิมุ ครูผู้ช่วย โรงเรียนนิคมพัฒนา 10
82 สพป.นราธิวาส เขต 2 240311 : นิคมพัฒนา10 นางโรจนา  มะเย็ง ครู
83 สพป.นราธิวาส เขต 2 240303 : บ้านน้ำทุเรียน รอซี  บินมะดาโอ๊ะ ครู
84 สพป.นราธิวาส เขต 2 240304 : บ้านบาลูกายาอิง นางสาวฮาลีเมาะห์  แวลีเมาะ ครู
85 สพป.นราธิวาส เขต 2 240305 : บ้านร่วมใจ นางสาวรูซีตา  บองอแม ครูผู้สอน
86 สพป.นราธิวาส เขต 2 240306 : นิคมพัฒนา5 ณหฤทัย  ศรีวังแก้ว พนักงานราชการ
87 สพป.นราธิวาส เขต 2 240307 : นิคมพัฒนา 6 อาซาเดล  บือราเฮง พนักงานราชการ
88 สพป.นราธิวาส เขต 2 240310 : บ้านจุฬาภรณ์ 12 สวิตรี  น้อยทับทิม ครู
89 สพป.นราธิวาส เขต 2 240310 : บ้านจุฬาภรณ์ 12 อับดุลรอแม  มะยีดิง ครู
90 สพป.นราธิวาส เขต 2 240308 : นิคมพัฒนา7 สมจิตร  ขุนอำไพ ครู
91 สพป.นราธิวาส เขต 2 240308 : นิคมพัฒนา7 นายอุทิศ  แก้วกับทอง ครู
92 สพป.นราธิวาส เขต 2 240309 : นิคมพัฒนา9 อรทัย  อนันตณรงค์ ครู
93 สพป.นราธิวาส เขต 2 240237 : บ้านซรายอ มาซาลัช  อุเซ็ง ครู
94 สพป.นราธิวาส เขต 2 240237 : บ้านซรายอ นายวรวัต  จันทร์เดิม ครู
95 สพป.นราธิวาส เขต 2 240238 : บ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 สุชีรา  พรหมภักดี ครู
96 สพป.นราธิวาส เขต 2 240239 : บ้านลูโบ๊ะซามา นางสาวการีมะห์  สารีงะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
97 สพป.นราธิวาส เขต 2 240239 : บ้านลูโบ๊ะซามา นายอาลีลี่  อิบราอิม ครูผู้ช่วย
98 สพป.นราธิวาส เขต 2 240240 : บ้านกวาลอซีรา สุณิศา  บินอีซอ วิทยากรอิสลามศึกษา
99 สพป.นราธิวาส เขต 2 240241 : บ้านมือบา อังคณา  เจ๊ะนุ ครูโรงเรียนบ้านมือบา
100 สพป.นราธิวาส เขต 2 240246 : บ้านลาแล สังคม  พรมมาศ ครู
101 สพป.นราธิวาส เขต 2 240247 : บ้านโต๊ะเวาะ นายอุสมาน  บินอูเซ็ง ครู
102 สพป.นราธิวาส เขต 2 240248 : บ้านกูแบอีแก นางธิดา  และสุบ พนักงานราชการ
103 สพป.นราธิวาส เขต 2 240242 : บ้านมูโนะ อาซาหา  สะมาแอ พนักงานราชการ
104 สพป.นราธิวาส เขต 2 240243 : บ้านปาดังยอ นางสาวนูรีมาน  อูมา เจ้าหน้าที่ธุรการ
105 สพป.นราธิวาส เขต 2 240244 : บ้านลูโบ๊ะลือซง นิไซบ๊ะ  บินนิแว พนักงานราชการ
106 สพป.นราธิวาส เขต 2 240245 : บ้านปูโป๊ะ นายอาทิตย์  การัมซอ ครู
107 สพป.นราธิวาส เขต 2 240245 : บ้านปูโป๊ะ แวอัสรี   แวมายิ พนักงานราชการ
108 สพป.นราธิวาส เขต 2 240236 : บ้านสุไหงโก-ลก นางสาวรูซลีณี  เซะนาราเซะ ครู
109 สพป.นราธิวาส เขต 2 240272 : บ้านกาวะ Halem  Cheasalaemae ครู
110 สพป.นราธิวาส เขต 2 240274 : บ้านสายะ นายอับดุลรอฮิม  บินอูเซ็ง ครูสอนศาสนาอิสลาม
111 สพป.นราธิวาส เขต 2 240275 : ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) นางสาวนาซีฮะห์  มะนอ พนักงานราชการ
112 สพป.นราธิวาส เขต 2 240279 : บ้านบาโงฮูมอ นางสาวปารีดะ   ดือเล๊าะ ครู
113 สพป.นราธิวาส เขต 2 240271 : บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง ซีตีซาเราะห์  ญาติมณี ครู
114 สพป.นราธิวาส เขต 2 240252 : บ้านไอบาตู นางรอฮาณี   ยูโซ๊ะ ครู
115 สพป.นราธิวาส เขต 2 240253 : บ้านบือราแง อาฟีนา  บินอารง ครูผู้ช่วย
116 สพป.นราธิวาส เขต 2 240263 : โรงเรียนบ้านโผลง นางสาวนูรีดา   มะเย็ง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโผลง
117 สพป.นราธิวาส เขต 2 240263 : โรงเรียนบ้านโผลง สุริดา  หลังจิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโผลง
118 สพป.นราธิวาส เขต 2 240264 : บ้านโต๊ะเด็ง นายอาบูบากา  ดือราแม ผู้อำนวยการโรงเรียน
119 สพป.นราธิวาส เขต 2 240261 : อิสลามบํารุง พัทราภรณ์  สุกสมัคร ธุรการ
120 สพป.นราธิวาส เขต 2 240257 : บ้านปะลุรู วสันต์  เจ๊ะอาแซ ธุรการโรงเรียน
121 สพป.นราธิวาส เขต 2 240276 : บ้านปอเนาะ มัสลีน่า  เจ๊ะสะแลแม ครูโรงเรียนบ้านปอเนาะ
122 สพป.นราธิวาส เขต 2 240258 : บ้านละหาน จิรัชญา  จิเหลา ครู
123 สพป.นราธิวาส เขต 2 240259 : บ้านโคกตา สาอีดี  บินเจ๊ะหะ พนักงานราชการ
124 สพป.นราธิวาส เขต 2 240260 : บ้านตาเซะใต้ นางซียาตี  ธรรมตันหยง ครูโรงเรียนบ้านตาเซะใต้
125 สพป.นราธิวาส เขต 2 240273 : บ้านกูวา อังเดร  ตะโละโก ครู
126 สพป.นราธิวาส เขต 2 240280 : บ้านดอเฮะ นอรีซัน  อาแว ครู
127 สพป.นราธิวาส เขต 2 240277 : บ้านบาโงกือเต ยูเรียนา   ผาอินทร์ ธุรการ
128 สพป.นราธิวาส เขต 2 240277 : บ้านบาโงกือเต ฮาเซ็ม  อาหะมะ ครู
129 สพป.นราธิวาส เขต 2 240278 : บ้านตะโละบูเก๊ะ อินฌาม  มะมิง ผู้อำนวยการ
130 สพป.นราธิวาส เขต 2 240265 : บ้านสากอ ซูกัรนัย  มูลลาวัล พนักงานราชการ
131 สพป.นราธิวาส เขต 2 240266 : บ้านไม้แก่น อาซูรา  แวสมะแอ พนักงานธุรการ
132 สพป.นราธิวาส เขต 2 240267 : บ้านกลูบี ฮาเซ็ง  ดอเลาะ ธุรการโรงเรียน
133 สพป.นราธิวาส เขต 2 240268 : บ้านจือแร อานัส  อีซอ ครู
134 สพป.นราธิวาส เขต 2 240269 : บ้านบอเกาะ นายฮารน   สามานุง พนักงานธุรการ
135 สพป.นราธิวาส เขต 2 240270 : บ้านบาโงมาแย นายวันอับดุลเราะฮ์มาน  วาโด ครู
136 สพป.นราธิวาส เขต 2 240262 : บ้านตาเซะเหนือ sompop  kongsuuk ครู
137 สพป.นราธิวาส เขต 2 240250 : วัดโบราณสถิตย์ นางวรกมล  เทพยากร ธุรการโรงเรียน
138 สพป.นราธิวาส เขต 2 240251 : วัดประดิษฐ์บุปผา สมชาย  โฉมอำภัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
139 สพป.นราธิวาส เขต 2 240255 : บ้านตลิ่งสูง รุสนีตา   อาลี ครูผู้ช่วย
140 สพป.นราธิวาส เขต 2 240255 : บ้านตลิ่งสูง Fikry  beeding ครู
141 สพป.นราธิวาส เขต 2 240256 : ราชภักดี นายมูลกัน  ฮาแวร์ วิทยากรอิสลามศึกษา
142 สพป.นราธิวาส เขต 2 240249 : วัดประชุมชลธารา ทิราพร  ลอยเมฆ เจ้าหน้าที่ธุรการ
143 สพป.นราธิวาส เขต 2 240249 : วัดประชุมชลธารา ธิวารัตน์  ชูชาติ ครู