รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นราธิวาส เขต 2 240073 : บ้านปูยู ชัยศักดิ์   บุญคง ครู
2 สพป.นราธิวาส เขต 2 240071 : บ้านศรีพงัน ณัชชา  แจวิจารณ์ ครู
3 สพป.นราธิวาส เขต 2 240071 : บ้านศรีพงัน นอรีเลียนา  สือแม ครู
4 สพป.นราธิวาส เขต 2 240071 : บ้านศรีพงัน ปทุมพรรณ์  สุขไชย ครู
5 สพป.นราธิวาส เขต 2 240071 : บ้านศรีพงัน นางสาวภัคนันท์  ดำโอ ครูผู้ช่วย
6 สพป.นราธิวาส เขต 2 240072 : บ้านตะเหลี่ยง นางสาวนาอีมะ   บัวสาม ครู
7 สพป.นราธิวาส เขต 2 240072 : บ้านตะเหลี่ยง นางโนรอายน์ซะห์  มูหามะเซ็ง พนักงานราชการ
8 สพป.นราธิวาส เขต 2 240070 : บ้านเกาะสะท้อน นางฟิรฮานา  มั่นศรัทธา ครูผู้ช่วย
9 สพป.นราธิวาส เขต 2 240074 : บ้านปะลุกา นางรัตนา  บุญคง ครู
10 สพป.นราธิวาส เขต 2 240043 : บ้านสะหริ่ง นายอับดุลการิม  นิแวร์ ครู
11 สพป.นราธิวาส เขต 2 240043 : บ้านสะหริ่ง นางศรีสุดา  เติมเศรษฐเจริญ ครู โรงเรียนบ้านสะหริ่ง
12 สพป.นราธิวาส เขต 2 240044 : บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 อัษฎาวุธ  ไชยคง ครู
13 สพป.นราธิวาส เขต 2 240045 : บ้านปลักปลา นางสาวเจ๊ะนาปีซ๊ะ  แยนา พนักงานราชการ
14 สพป.นราธิวาส เขต 2 240045 : บ้านปลักปลา ซุลกีพลี  ดือราแม ครูผู้ช่วย
15 สพป.นราธิวาส เขต 2 240056 : วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) นิรัชดา  นามมูล ครู
16 สพป.นราธิวาส เขต 2 240056 : วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) นายบุญชู  อินน้อย ครู
17 สพป.นราธิวาส เขต 2 240057 : บ้านตาบา สุกหลี  บิลหมัด ครู
18 สพป.นราธิวาส เขต 2 240057 : บ้านตาบา thon  ramkaeo ครู
19 สพป.นราธิวาส เขต 2 240058 : บ้านหัวคลอง มูหามัดลุกมาน  ดาโอ๊ะ ธุรการโรงเรียน
20 สพป.นราธิวาส เขต 2 240048 : บ้านแฆแบ๊ะ นางสาวกัสมีรา  แวฮามะ ครู
21 สพป.นราธิวาส เขต 2 240048 : บ้านแฆแบ๊ะ รุสนานี   กูโน พนังงานราชการ
22 สพป.นราธิวาส เขต 2 240046 : บ้านปะดะดอ สุทธิรัตน์  บริบูรณ์ ครู
23 สพป.นราธิวาส เขต 2 240046 : บ้านปะดะดอ นางสาววิชชุดา   ดำกระเด็น ครู
24 สพป.นราธิวาส เขต 2 240047 : วัดเกษตรธิการาม รอสนี  มะลียุ พนักงานราชการ
25 สพป.นราธิวาส เขต 2 240047 : วัดเกษตรธิการาม นางสาวซูลีตา  สามะ ครู
26 สพป.นราธิวาส เขต 2 240052 : บ้านโคกงู สมชัย  แสงสุวรรณ ครูชำนาญการ
27 สพป.นราธิวาส เขต 2 240053 : บ้านบางขุนทอง นายสมศักดิ์  สุขไชย ครู
28 สพป.นราธิวาส เขต 2 240051 : ราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน นางวิมลรัตน์   อังจุย ธุรการ
29 สพป.นราธิวาส เขต 2 240051 : ราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน นางทิมาพร  นุธรรมโชติ ครู
30 สพป.นราธิวาส เขต 2 240049 : วัดโคกมะม่วง วรวัฒน์  จันทร์คง ครู
31 สพป.นราธิวาส เขต 2 240049 : วัดโคกมะม่วง อนงค์  ทองคุปต์ ครู
32 สพป.นราธิวาส เขต 2 240050 : วัดพระพุทธ นางอรอนงค์  หะยะมิน ครู
33 สพป.นราธิวาส เขต 2 240055 : วัดสิทธิสารประดิษฐ์ อนันต์  บุสนาม ครู
34 สพป.นราธิวาส เขต 2 240069 : บ้านกูบู นางดวงตา   ไชยศรี ครู
35 สพป.นราธิวาส เขต 2 240069 : บ้านกูบู sutsawat  khongtem ครู
36 สพป.นราธิวาส เขต 2 240067 : บ้านสะปอม นายณัทธร  จันทร์เจียม ครู
37 สพป.นราธิวาส เขต 2 240067 : บ้านสะปอม นายแวสุกรี  มามะ ครูโรงเรียนบ้านสะปอม
38 สพป.นราธิวาส เขต 2 240068 : บ้านโคกยามู อิสมาแอ   อาแวเลาะ ครู
39 สพป.นราธิวาส เขต 2 240068 : บ้านโคกยามู สมโภช  นิยมคง ครู โรงเรียนบ้านโคกยามู
40 สพป.นราธิวาส เขต 2 240063 : บ้านไพรวัน นางสาวดวงนิสา  เสี้ยวทอง ครู
41 สพป.นราธิวาส เขต 2 240064 : วัดเกาะสวาด ดนัย   สันตวรกุล ครู โรงเรียนวัดเกาะสวาด
42 สพป.นราธิวาส เขต 2 240064 : วัดเกาะสวาด นายจรัส  ไชยฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดเกาะสวาด
43 สพป.นราธิวาส เขต 2 240065 : วัดทรายขาว อุมา  บัวกิ่ง ครู
44 สพป.นราธิวาส เขต 2 240065 : วัดทรายขาว รุ้งเพ็ชร  หมานจันทร์ ครู
45 สพป.นราธิวาส เขต 2 240066 : บ้านตอหลัง นางสุลารัตน์   ขุนทอง ครู
46 สพป.นราธิวาส เขต 2 240066 : บ้านตอหลัง ณัชรานี  สันตวรกุล ครู
47 สพป.นราธิวาส เขต 2 240059 : วัดโคกมะเฟือง นายประกิต  หวังทอง ครู
48 สพป.นราธิวาส เขต 2 240059 : วัดโคกมะเฟือง นางสาวนูรีดา  ดือเร๊ะ ครู
49 สพป.นราธิวาส เขต 2 240060 : บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ นายสะบูดี  ดาเอ๊ะ พนักงานราชการ
50 สพป.นราธิวาส เขต 2 240060 : บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ นางชณุตพร  คูณแก้ว ครู
51 สพป.นราธิวาส เขต 2 240061 : บ้านคลองตัน ปาซือนา  เจ๊ะมะ ครู
52 สพป.นราธิวาส เขต 2 240061 : บ้านคลองตัน เพิ่ม  พรมสร ครูโรงเรียนบ้านคลองตัน
53 สพป.นราธิวาส เขต 2 240062 : บ้านศาลาใหม่ อารี  สุขแดง ครู
54 สพป.นราธิวาส เขต 2 240062 : บ้านศาลาใหม่ นายประยูร  พรหมสกุล ครู
55 สพป.นราธิวาส เขต 2 240207 : บ้านสามแยก ปรีชา  รัตนะ ครูโรงเรียนบ้านสามแยก
56 สพป.นราธิวาส เขต 2 240207 : บ้านสามแยก นอร์ฟิตตรี  แวและ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
57 สพป.นราธิวาส เขต 2 240209 : บ้านบาโง นางสาวโศภิษฐ์  ตันนิกุล พนักงานราชการ
58 สพป.นราธิวาส เขต 2 240209 : บ้านบาโง ยัสมีน  หลีมานัน ครู
59 สพป.นราธิวาส เขต 2 240211 : บ้านไม้ฝาด นายซูไฮมิง  มูซอ ครู
60 สพป.นราธิวาส เขต 2 240211 : บ้านไม้ฝาด วิจิตร  อำนวยพูนสุข ครู
61 สพป.นราธิวาส เขต 2 240212 : บ้านศาลาอูมา สมพงศ์  บุบผาชาติ ครู
62 สพป.นราธิวาส เขต 2 240212 : บ้านศาลาอูมา นายสุกรี   มาหามะ ครู
63 สพป.นราธิวาส เขต 2 240213 : บ้านตอออ สีตีอามีเนาะห์  อาลี ครู
64 สพป.นราธิวาส เขต 2 240213 : บ้านตอออ นายบาฮารี  นาวี ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านตอออ
65 สพป.นราธิวาส เขต 2 240221 : บ้านจะมาแกะ นายอามิน  ยะปา ครูผู้ช่วย
66 สพป.นราธิวาส เขต 2 240221 : บ้านจะมาแกะ นุร์อาซีกีน  เจ๊ะอาแว ครู
67 สพป.นราธิวาส เขต 2 240223 : บ้านบางขุด นางสาวชนิตา  ขันทอง พนักงานราชการ
68 สพป.นราธิวาส เขต 2 240223 : บ้านบางขุด นางสาวกีฬา  หานาปี ธุรการโรงเรียน
69 สพป.นราธิวาส เขต 2 240227 : บ้านตําเสาพัฒนา ซูวาตี  อารง พนักงานราชการ
70 สพป.นราธิวาส เขต 2 240228 : นิคมสร้างตนเองแว้ง นายมะหะมะซับรี  ดือรอแม ครู
71 สพป.นราธิวาส เขต 2 240228 : นิคมสร้างตนเองแว้ง นายมะหะมะซับรี  ดือรอแม ครู
72 สพป.นราธิวาส เขต 2 240225 : บ้านแม่ดง พาตีเม๊าะ  หลงเก็ม ครู
73 สพป.นราธิวาส เขต 2 240225 : บ้านแม่ดง นูรุดดีน  สาและ ครูผู้สอนอิสลามศึกษา
74 สพป.นราธิวาส เขต 2 240226 : บ้านตอแล วรรณี  จิใจ ครู
75 สพป.นราธิวาส เขต 2 240224 : บ้านยะหอ รีซูวัณ  สะแลแม ครู
76 สพป.นราธิวาส เขต 2 240229 : บ้านบูเกะตา นางสาวฟารีดา  อุเซ็ง ครูโรงเรียนบ้านบูเกะตา
77 สพป.นราธิวาส เขต 2 240230 : นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 นายธนภัทร  สกุลวิศัลย์ ครูชำนาญการ
78 สพป.นราธิวาส เขต 2 240230 : นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 ยานา  สะแลแม เจ้าหน้าที่ธุรการ
79 สพป.นราธิวาส เขต 2 240231 : บ้านนูโร๊ะ นางสาวนูรีซา  เจ๊ะกอ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนูโร๊ะ
80 สพป.นราธิวาส เขต 2 240231 : บ้านนูโร๊ะ วีรณา  เอียดน้อย ครู
81 สพป.นราธิวาส เขต 2 240233 : บ้านเจ๊ะยอ นิดะห์  มะกอเซ็ง ครู
82 สพป.นราธิวาส เขต 2 240233 : บ้านเจ๊ะยอ มูฮำหมัดสายูตี  ตาปู ครูผู้ช่วย
83 สพป.นราธิวาส เขต 2 240234 : เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) อับดุลเราะมัน  บูละ ครู โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)
84 สพป.นราธิวาส เขต 2 240234 : เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) จักรินทร์  คุณสุต ครู
85 สพป.นราธิวาส เขต 2 240235 : เทพประทานไทยยืนยง โซเฟียนี   สมาแอ ธุรการ
86 สพป.นราธิวาส เขต 2 240222 : บ้านฆอเลาะทูวอ นายสูไลมัน  มะนอ ครู
87 สพป.นราธิวาส เขต 2 240222 : บ้านฆอเลาะทูวอ นางฟาซียะห์  ยูโซ๊ะ เจ้าหน้าที่พัสดุ
88 สพป.นราธิวาส เขต 2 240218 : บ้านกูวา นายเซากี   มะยูโซ๊ะ ผู้อำนวยการ
89 สพป.นราธิวาส เขต 2 240218 : บ้านกูวา นางแวนะห์  อับดุลมายิ ครู
90 สพป.นราธิวาส เขต 2 240219 : บ้านกรือซอ นายรุสลัน  สุรินทร์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกรือซอ
91 สพป.นราธิวาส เขต 2 240220 : บ้านเจ๊ะเหม อดุลย์  สะมะแอ ครูโรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม
92 สพป.นราธิวาส เขต 2 240220 : บ้านเจ๊ะเหม นางซาตีปะห์  สตอปา ครู
93 สพป.นราธิวาส เขต 2 240214 : บ้านแว้ง โนรีลาวาตี  เศษคง ครู
94 สพป.นราธิวาส เขต 2 240214 : บ้านแว้ง นางสาวสูลีฮา  อาแว ครู
95 สพป.นราธิวาส เขต 2 240214 : บ้านแว้ง นายอารีฟ  อุมา ครู
96 สพป.นราธิวาส เขต 2 240215 : บ้านแอแว นางวนิดา  นิอุมา ครู
97 สพป.นราธิวาส เขต 2 240216 : บ้านตือมายู นางสาวโซเฟีย  มามะ ครู
98 สพป.นราธิวาส เขต 2 240216 : บ้านตือมายู มารีนี  สาเมาะ ครูชำนาญกร
99 สพป.นราธิวาส เขต 2 240217 : เพลินพิศ นางสาวมาเรียม  เจ๊ะเงาะ พนักงานราชการ
100 สพป.นราธิวาส เขต 2 240217 : เพลินพิศ นายรูซลัม  เจะฮาแม ครู
101 สพป.นราธิวาส เขต 2 240208 : บ้านแขยง นายสอรีส  อารง พนักงานราชการ
102 สพป.นราธิวาส เขต 2 240300 : นิคมพัฒนา2 นายอาหามะ  ยาเซาะ ครูชำนาญการ
103 สพป.นราธิวาส เขต 2 240302 : บ้านน้ำใส ธารีรัตน์  สุวรรณโณ ครู
104 สพป.นราธิวาส เขต 2 240302 : บ้านน้ำใส โกศล  แซ่ลิ่ม ครู
105 สพป.นราธิวาส เขต 2 240312 : รักไทย ประภัสสร   ยูรประดับ ครูผู้ช่วย
106 สพป.นราธิวาส เขต 2 240312 : รักไทย นางสาวมาดีฮะ  อุมา ครู
107 สพป.นราธิวาส เขต 2 240312 : รักไทย อัฟนาน  หะมะ ครู
108 สพป.นราธิวาส เขต 2 240313 : บ้านภูเขาทอง นายนัฐวุฒิ  เมืองจีน ครู
109 สพป.นราธิวาส เขต 2 240299 : สุคิริน นางสาวไซนาบ  มาแจ ครูผู้ช่วย
110 สพป.นราธิวาส เขต 2 240299 : สุคิริน นายือรี  อารอมะ ครู
111 สพป.นราธิวาส เขต 2 240301 : นิคมพัฒนา 4 สมพงค์  สุวรรณโณ ครู
112 สพป.นราธิวาส เขต 2 240301 : นิคมพัฒนา 4 นิฮัมดี  แนซี ครูผู้ช่วย
113 สพป.นราธิวาส เขต 2 240311 : นิคมพัฒนา10 นายนิอามาน   บินนิมุ ครูผู้ช่วย โรงเรียนนิคมพัฒนา 10
114 สพป.นราธิวาส เขต 2 240311 : นิคมพัฒนา10 นายนิอามาน   บินนิมุ ครูผู้ช่วย โรงเรียนนิคมพัฒนา 1
115 สพป.นราธิวาส เขต 2 240311 : นิคมพัฒนา10 กามีละห์  เจะแต ครูผู้ช่วย
116 สพป.นราธิวาส เขต 2 240303 : บ้านน้ำทุเรียน รอซี  บินมะดาโอ๊ะ ครู
117 สพป.นราธิวาส เขต 2 240304 : บ้านบาลูกายาอิง นางสาวฮาลีเมาะห์  แวลีเมาะ ครู
118 สพป.นราธิวาส เขต 2 240305 : บ้านร่วมใจ นางสาวรูซีตา  บองอแม ครูผู้สอน
119 สพป.นราธิวาส เขต 2 240306 : นิคมพัฒนา5 ณหฤทัย  ศรีวังแก้ว พนักงานราชการ
120 สพป.นราธิวาส เขต 2 240306 : นิคมพัฒนา5 วรรณภา  วีระพงศ์ ครู
121 สพป.นราธิวาส เขต 2 240307 : นิคมพัฒนา 6 อาซาเดล  บือราเฮง พนักงานราชการ
122 สพป.นราธิวาส เขต 2 240310 : บ้านจุฬาภรณ์ 12 สวิตรี  น้อยทับทิม ครู
123 สพป.นราธิวาส เขต 2 240308 : นิคมพัฒนา7 สมจิตร  ขุนอำไพ ครู
124 สพป.นราธิวาส เขต 2 240308 : นิคมพัฒนา7 นายอุทิศ  แก้วกับทอง ครู
125 สพป.นราธิวาส เขต 2 240309 : นิคมพัฒนา9 อรทัย  อนันตณรงค์ ครู
126 สพป.นราธิวาส เขต 2 240237 : บ้านซรายอ มาซาลัช  อุเซ็ง ครู
127 สพป.นราธิวาส เขต 2 240237 : บ้านซรายอ นายวรวัต  จันทร์เดิม ครู
128 สพป.นราธิวาส เขต 2 240238 : บ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 สุชีรา  พรหมภักดี ครู
129 สพป.นราธิวาส เขต 2 240238 : บ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 วิศิษฎ์   ยูโซะ ครู
130 สพป.นราธิวาส เขต 2 240239 : บ้านลูโบ๊ะซามา นางสาวการีมะห์  สารีงะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
131 สพป.นราธิวาส เขต 2 240239 : บ้านลูโบ๊ะซามา นายอาลีลี่  อิบราอิม ครูผู้ช่วย
132 สพป.นราธิวาส เขต 2 240240 : บ้านกวาลอซีรา สุณิศา  บินอีซอ วิทยากรอิสลามศึกษา
133 สพป.นราธิวาส เขต 2 240241 : บ้านมือบา บูรฮัน  เจ๊ะแว ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านมือบา
134 สพป.นราธิวาส เขต 2 240241 : บ้านมือบา นางรังสิมา  สมานอุดมฤกษ์ ครู
135 สพป.นราธิวาส เขต 2 240241 : บ้านมือบา อังคณา  เจ๊ะนุ ครูโรงเรียนบ้านมือบา
136 สพป.นราธิวาส เขต 2 240241 : บ้านมือบา ณัฐวรรณ  เพ็ชรนิล ครู
137 สพป.นราธิวาส เขต 2 240246 : บ้านลาแล สังคม  พรมมาศ ครู
138 สพป.นราธิวาส เขต 2 240246 : บ้านลาแล นายภานุวัตร  ดอเล๊าะ พนักงานราชการ
139 สพป.นราธิวาส เขต 2 240247 : บ้านโต๊ะเวาะ นายอุสมาน  บินอูเซ็ง ครู
140 สพป.นราธิวาส เขต 2 240248 : บ้านกูแบอีแก นายเฉลิมพล  นกต่อ ครู
141 สพป.นราธิวาส เขต 2 240242 : บ้านมูโนะ นายสุธี  อาแวเตะ ครู
142 สพป.นราธิวาส เขต 2 240242 : บ้านมูโนะ อาซาหา  สะมาแอ พนักงานราชการ
143 สพป.นราธิวาส เขต 2 240243 : บ้านปาดังยอ จันทร์จิรา  แซ่โต๊ะ ครู
144 สพป.นราธิวาส เขต 2 240243 : บ้านปาดังยอ นางสาวนูรีมาน  อูมา เจ้าหน้าที่ธุรการ
145 สพป.นราธิวาส เขต 2 240244 : บ้านลูโบ๊ะลือซง Nada  Tanhemnayou ครู
146 สพป.นราธิวาส เขต 2 240244 : บ้านลูโบ๊ะลือซง นิไซบ๊ะ  บินนิแว พนักงานราชการ
147 สพป.นราธิวาส เขต 2 240245 : บ้านปูโป๊ะ ฆาดาฟี  ปูโปะ ธุรการ โรงเรียน
148 สพป.นราธิวาส เขต 2 240245 : บ้านปูโป๊ะ แวอัสรี   แวมายิ พนักงานราชการ
149 สพป.นราธิวาส เขต 2 240245 : บ้านปูโป๊ะ นายอาทิตย์  การัมซอ ครู
150 สพป.นราธิวาส เขต 2 240236 : บ้านสุไหงโก-ลก นางสาวรูซลีณี  เซะนาราเซะ ครู
151 สพป.นราธิวาส เขต 2 240272 : บ้านกาวะ นายอิสมาแอ  อาแว ครู
152 สพป.นราธิวาส เขต 2 240272 : บ้านกาวะ Halem  Cheasalaemae ครู
153 สพป.นราธิวาส เขต 2 240274 : บ้านสายะ นายอับดุลรอฮิม  บินอูเซ็ง ครูสอนศาสนาอิสลาม
154 สพป.นราธิวาส เขต 2 240275 : ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) ฮาฟิช  คะนอง พนักงานราชการ
155 สพป.นราธิวาส เขต 2 240275 : ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) นางสาวอัสมา  มือลี ครู
156 สพป.นราธิวาส เขต 2 240279 : บ้านบาโงฮูมอ นางสาวปารีดะ   ดือเล๊าะ ครู
157 สพป.นราธิวาส เขต 2 240271 : บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง ซีตีซาเราะห์  ญาติมณี ครู
158 สพป.นราธิวาส เขต 2 240271 : บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง รีนา  เจ๊ะตือเงาะ ธุรการโรงเรียน
159 สพป.นราธิวาส เขต 2 240271 : บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง นีซะ  บือราเฮ็ง ครู
160 สพป.นราธิวาส เขต 2 240271 : บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง อัสมาดี  รอเฮง ครู
161 สพป.นราธิวาส เขต 2 240252 : บ้านไอบาตู นายจิตรพงศ์   ยะปา ผู้อำนวยการ
162 สพป.นราธิวาส เขต 2 240252 : บ้านไอบาตู นางรอฮาณี   ยูโซ๊ะ ครู
163 สพป.นราธิวาส เขต 2 240252 : บ้านไอบาตู นางสุยิงตาน์  หะยีมะเกะ พนักงานราชการ
164 สพป.นราธิวาส เขต 2 240253 : บ้านบือราแง อาฟีนา  บินอารง ครูผู้ช่วย
165 สพป.นราธิวาส เขต 2 240263 : โรงเรียนบ้านโผลง สุริดา  หลังจิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโผลง
166 สพป.นราธิวาส เขต 2 240263 : โรงเรียนบ้านโผลง นางสาวนูรีดา   มะเย็ง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโผลง
167 สพป.นราธิวาส เขต 2 240263 : โรงเรียนบ้านโผลง นางสาวฟารีด๊ะ  อาแซ ครู โรงเรียนบ้านโผลง
168 สพป.นราธิวาส เขต 2 240264 : บ้านโต๊ะเด็ง นายอาบูบากา  ดือราแม ครู คศ2
169 สพป.นราธิวาส เขต 2 240261 : อิสลามบํารุง พัทราภรณ์  สุกสมัคร ธุรการ
170 สพป.นราธิวาส เขต 2 240261 : อิสลามบํารุง อารมณ์  อ้อยหวาน ครู
171 สพป.นราธิวาส เขต 2 240257 : บ้านปะลุรู ปิยรัตน์  แก้วสุกใส ครูโรงเรียนบ้านปะลุรู
172 สพป.นราธิวาส เขต 2 240257 : บ้านปะลุรู นายจิรเดช  กลิ่นขจร ครู
173 สพป.นราธิวาส เขต 2 240257 : บ้านปะลุรู วสันต์  เจ๊ะอาแซ ธุรการโรงเรียน
174 สพป.นราธิวาส เขต 2 240276 : บ้านปอเนาะ มัสลีน่า  เจ๊ะสะแลแม ครูโรงเรียนบ้านปอเนาะ
175 สพป.นราธิวาส เขต 2 240258 : บ้านละหาน มหามัดสุกรี  เสะ ครู
176 สพป.นราธิวาส เขต 2 240258 : บ้านละหาน นางพีอะห์  กระจ่างสุต ครู
177 สพป.นราธิวาส เขต 2 240258 : บ้านละหาน จิรัชญา  จิเหลา ครู
178 สพป.นราธิวาส เขต 2 240259 : บ้านโคกตา สาอีดี  บินเจ๊ะหะ พนักงานราชการ
179 สพป.นราธิวาส เขต 2 240259 : บ้านโคกตา นิตยา  แก้วศรี พนักงานราชการ
180 สพป.นราธิวาส เขต 2 240260 : บ้านตาเซะใต้ นางสาวซากีเราะ  ดอเลาะ ครูผู้ช่วย
181 สพป.นราธิวาส เขต 2 240260 : บ้านตาเซะใต้ นางซียาตี  ธรรมตันหยง ครูโรงเรียนบ้านตาเซะใต้
182 สพป.นราธิวาส เขต 2 240273 : บ้านกูวา นายซูใฮมี  ศาสน์ศรัทธา ครู
183 สพป.นราธิวาส เขต 2 240273 : บ้านกูวา อังเดร  ตะโละโก ครู
184 สพป.นราธิวาส เขต 2 240280 : บ้านดอเฮะ นอรีซัน  อาแว ครู
185 สพป.นราธิวาส เขต 2 240277 : บ้านบาโงกือเต ฮาเซ็ม  อาหะมะ ครู
186 สพป.นราธิวาส เขต 2 240278 : บ้านตะโละบูเก๊ะ อินฌาม  มะมิง ผู้อำนวยการ
187 สพป.นราธิวาส เขต 2 240265 : บ้านสากอ ซูกัรนัย  มูลลาวัล พนักงานราชการ
188 สพป.นราธิวาส เขต 2 240265 : บ้านสากอ นางสาวซูฮัยดา  บาดง พนักงานราชการ
189 สพป.นราธิวาส เขต 2 240266 : บ้านไม้แก่น พัชรมณี  บาโง ครูผู้ช่วย
190 สพป.นราธิวาส เขต 2 240266 : บ้านไม้แก่น อาซูรา  แวสมะแอ พนักงานธุรการ
191 สพป.นราธิวาส เขต 2 240267 : บ้านกลูบี นายกอเซ็ง  มามุ ครูผู้ช่วย
192 สพป.นราธิวาส เขต 2 240267 : บ้านกลูบี ฮาเซ็ง  ดอเลาะ ธุรการโรงเรียน
193 สพป.นราธิวาส เขต 2 240268 : บ้านจือแร อานัส  อีซอ ครู
194 สพป.นราธิวาส เขต 2 240269 : บ้านบอเกาะ นายฮารน   สามานุง พนักงานธุรการ
195 สพป.นราธิวาส เขต 2 240270 : บ้านบาโงมาแย นายวันอับดุลเราะฮ์มาน  วาโด ครู
196 สพป.นราธิวาส เขต 2 240262 : บ้านตาเซะเหนือ sompop  kongsuuk ครู
197 สพป.นราธิวาส เขต 2 240262 : บ้านตาเซะเหนือ อาหามะ  มะลี เจ้าหน้าที่ธุรการ
198 สพป.นราธิวาส เขต 2 240250 : วัดโบราณสถิตย์ term  tapkum ครู
199 สพป.นราธิวาส เขต 2 240250 : วัดโบราณสถิตย์ นางวรกมล  เทพยากร ธุรการโรงเรียน
200 สพป.นราธิวาส เขต 2 240250 : วัดโบราณสถิตย์ วิจิตร  สกุลแก้ว ครู
201 สพป.นราธิวาส เขต 2 240251 : วัดประดิษฐ์บุปผา นางแรมศรี   ปิ่นพรหม ครู
202 สพป.นราธิวาส เขต 2 240251 : วัดประดิษฐ์บุปผา sujittra  boonhai ครุคศ.๓
203 สพป.นราธิวาส เขต 2 240255 : บ้านตลิ่งสูง รุสนีตา   อาลี ครูผู้ช่วย
204 สพป.นราธิวาส เขต 2 240255 : บ้านตลิ่งสูง Fikry  beeding ครู
205 สพป.นราธิวาส เขต 2 240256 : ราชภักดี นายมูลกัน  ฮาแวร์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
206 สพป.นราธิวาส เขต 2 240249 : วัดประชุมชลธารา สมใจ  ลายหมู่ ครู
207 สพป.นราธิวาส เขต 2 240249 : วัดประชุมชลธารา อรนุช  ทองรมย์ ครูชำนาญการ