รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นราธิวาส เขต 3 240137 : บ้านกาลิซา ยามีละฮ์  เจ๊ะน๊ะ ครู
2 สพป.นราธิวาส เขต 3 240137 : บ้านกาลิซา นายมูฮำมัด  ฮาเระ ครู
3 สพป.นราธิวาส เขต 3 240138 : บ้านกาหนั๊วะ นายอามาน  มะดือเร๊ะ ครู
4 สพป.นราธิวาส เขต 3 240138 : บ้านกาหนั๊วะ นางสาวกูนารีมาณ์  กูจิ ครู
5 สพป.นราธิวาส เขต 3 240138 : บ้านกาหนั๊วะ นะดา  แสงวิมาน ครู
6 สพป.นราธิวาส เขต 3 240139 : บ้านฮูลู นางพาตีเม๊าะ  อาแว ครูโรงเรียนบ้านฮูลู
7 สพป.นราธิวาส เขต 3 240139 : บ้านฮูลู ณัฐกุล  จามะ ครู
8 สพป.นราธิวาส เขต 3 240139 : บ้านฮูลู อับดุลเล๊าะ  ดอกอ ครู
9 สพป.นราธิวาส เขต 3 240140 : บ้านกาเด็ง มะสือดี  เจ๊ะเด็ง ครู
10 สพป.นราธิวาส เขต 3 240158 : บ้านสะโล Nurisun  Bulah พนักงานราชการ
11 สพป.นราธิวาส เขต 3 240159 : บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ กีรติ  วงศ์อัครวินท์ ครู คศ.2
12 สพป.นราธิวาส เขต 3 240159 : บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ มาฮาดี  หะยีโอ๊ะ ครู
13 สพป.นราธิวาส เขต 3 240160 : บ้านบาโง นางสาวรอกีเย๊าะ  เจ๊ะนิ พนักงานราชการ
14 สพป.นราธิวาส เขต 3 240161 : บ้านสิโป นางอาซีมะห์  หะยีอาแว ครู
15 สพป.นราธิวาส เขต 3 240165 : บ้านกูจิงลือปะ อับดุลฮาลิม  ลาบอ ครู
16 สพป.นราธิวาส เขต 3 240165 : บ้านกูจิงลือปะ นายแวมัสกัน  สือแม ครู
17 สพป.นราธิวาส เขต 3 240165 : บ้านกูจิงลือปะ เอดี   กาซอ ICT
18 สพป.นราธิวาส เขต 3 240131 : บ้านทํานบ พาตีเมาะ  มอลอ ครู
19 สพป.นราธิวาส เขต 3 240131 : บ้านทํานบ ซารีปะ  จะปะกิยา ครู
20 สพป.นราธิวาส เขต 3 240141 : อนุบาลระแงะ นางสาวยามีละห์  สุกี ครู โรงเรียนอนุบาลระแงะ
21 สพป.นราธิวาส เขต 3 240142 : บ้านเขาพระ ตุลาพร  มณีวงศ์ พนักงานราชการ
22 สพป.นราธิวาส เขต 3 240144 : วัดร่อน กาญจนี  เพ็ชรโสม ธุรการ
23 สพป.นราธิวาส เขต 3 240145 : บ้านบือนังกือเปาะ นายไชยกิจ  ด่านชัยประเสริฐ ครู
24 สพป.นราธิวาส เขต 3 240146 : บ้านบ่อทอง ส.ต.ท.สมหมาย  ฤกษ์ประพันธ์ ครู
25 สพป.นราธิวาส เขต 3 240132 : บ้านกอแนะเหนือ รัตนพงศ์  รัตนบุญ ครู
26 สพป.นราธิวาส เขต 3 240132 : บ้านกอแนะเหนือ ไซดี  โซะ ธุรการ
27 สพป.นราธิวาส เขต 3 240132 : บ้านกอแนะเหนือ Siriluck  Awaeju ครู ชำนาญการ
28 สพป.นราธิวาส เขต 3 240147 : วัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 นางคูไซมะห์  มะปีเย๊าะ พนักงานราชการ
29 สพป.นราธิวาส เขต 3 240148 : บ้านตะโละ นางพิน   ดำกรี ครู
30 สพป.นราธิวาส เขต 3 240143 : บ้านแกแม จารุวรรณ  ทวีธรรม ครู
31 สพป.นราธิวาส เขต 3 240143 : บ้านแกแม chardchai  kanjanamanee ครู
32 สพป.นราธิวาส เขต 3 240149 : บ้านไอปาเซ นางวราภรณ์  เพ็ชร์รัตน์ ครูชำนาญการ
33 สพป.นราธิวาส เขต 3 240150 : บ้านตันหยงลิมอ สว่าง  เอียดทุ่งคา ครูชำนาญการ
34 สพป.นราธิวาส เขต 3 240151 : บ้านลูโบ๊ะดีแย วิยะดา  ทองรักษา ครู
35 สพป.นราธิวาส เขต 3 240152 : ชุมชนสหพัฒนา นางสาวรอหานา  สะนิ ครูชำนาญการพิเศษ
36 สพป.นราธิวาส เขต 3 240153 : บ้านบองอ มาหะมะอาลี  หะยีบูยา ครู ชำนาญการ
37 สพป.นราธิวาส เขต 3 240154 : บ้านบาโงกูโบ อีลียาซะ  อีแม ครูผู้สอน
38 สพป.นราธิวาส เขต 3 240155 : บ้านสาเมาะ นายออรียัน  มะสาแม ครู
39 สพป.นราธิวาส เขต 3 240156 : บ้านลาไม มาหะมะ  อาละ ครู
40 สพป.นราธิวาส เขต 3 240156 : บ้านลาไม ฟากีร   เจะแว พนักงานราชการ
41 สพป.นราธิวาส เขต 3 240157 : บ้านปาเซ แวมีเนาะ  เป๊าะนิ ครู
42 สพป.นราธิวาส เขต 3 240157 : บ้านปาเซ นางอาอีซะห์  มะยูโซ๊ะ ครูผู้สอน
43 สพป.นราธิวาส เขต 3 240164 : ประชาบํารุง นาอีมีะ  มะดือเระ ครู
44 สพป.นราธิวาส เขต 3 240164 : ประชาบํารุง นางสาวฮาปือเสาะห์  ยูโซ๊ะ ครูโรงเรียนประชาบำรุง
45 สพป.นราธิวาส เขต 3 240166 : บ้านบละแต เยาวเฮ  มูซอ ครู
46 สพป.นราธิวาส เขต 3 240166 : บ้านบละแต อิสมะแอ  โบสะอิ พนักงานราชการ
47 สพป.นราธิวาส เขต 3 240134 : บ้านลูโบ๊ะบาตู นางนิฮาซีซะห์  โซะนิเปาะ พนักงานราชการ
48 สพป.นราธิวาส เขต 3 240134 : บ้านลูโบ๊ะบาตู นายฮาซัน  มะดือเระ ครูผู้ช่วย
49 สพป.นราธิวาส เขต 3 240135 : บ้านเจ๊ะเก ซูรอยดี  มานา ครู
50 สพป.นราธิวาส เขต 3 240136 : บ้านเขาน้อย นายซามีลี  เบญอิสมาอีล พนักงานราชการ
51 สพป.นราธิวาส เขต 3 240162 : บ้านบาโงสะโต นางสาวโนรไอนี  มะแซ ธุรการโรงเรียน
52 สพป.นราธิวาส เขต 3 240162 : บ้านบาโงสะโต นายสมชาย  จันทนนท์ ครู
53 สพป.นราธิวาส เขต 3 240163 : บ้านตราแด๊ะ นางรอนีย๊ะ  วงศ์ญาติแม้น พนักงานราชการ
54 สพป.นราธิวาส เขต 3 240163 : บ้านตราแด๊ะ สุเพ็ญญา  เด่นปรัชญา ครู
55 สพป.นราธิวาส เขต 3 240133 : ไอยรานุสรณ์ นายมะลีเพ็ง  ดอเลาะ ครูธุรการ
56 สพป.นราธิวาส เขต 3 240133 : ไอยรานุสรณ์ นายมูหมัดซอฟี  วอลี ครู ชำนาญการพิเศษ
57 สพป.นราธิวาส เขต 3 240129 : บ้านบระเอ็ง นายมนตรี  มะลี ผู้อำนวยการโรงเรียน
58 สพป.นราธิวาส เขต 3 240129 : บ้านบระเอ็ง นางสาวสารีพะห์  ยาเอ๊ะ พนักงานธุรการ
59 สพป.นราธิวาส เขต 3 240129 : บ้านบระเอ็ง อาดือเรส  แวสนิ ครูชำนาญการพิเศษ
60 สพป.นราธิวาส เขต 3 240130 : บ้านเขาแก้ว อนุสรา   อัสมะแอ ครู
61 สพป.นราธิวาส เขต 3 240130 : บ้านเขาแก้ว นางสาวยูนีซา  แวโน๊ะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
62 สพป.นราธิวาส เขต 3 240130 : บ้านเขาแก้ว นายอับดีเล๊าะ  วอลี ครู
63 สพป.นราธิวาส เขต 3 240126 : บ้านมะรือโบตก วรารัตน์  สุจริต ครู
64 สพป.นราธิวาส เขต 3 240127 : บ้านบาโงระนะ นายพีระพงศ์  ตันสกุล ครู ชำนาญการ
65 สพป.นราธิวาส เขต 3 240127 : บ้านบาโงระนะ สุฟเฟีย  เจ๊ะแมง บัณฑิตอาสา
66 สพป.นราธิวาส เขต 3 240128 : บ้านนิบง นายปรัชญา  สุวรรณมณี ครู
67 สพป.นราธิวาส เขต 3 240314 : บ้านจะแนะ ชนิสรา  ทองคำ ครู
68 สพป.นราธิวาส เขต 3 240315 : บ้านตือกอ นายมารุต  มะอูเซ็ง ครูคศ.2
69 สพป.นราธิวาส เขต 3 240316 : บ้านละหาร นายซอยภูอาแมร์  บาเน็ง ครู
70 สพป.นราธิวาส เขต 3 240317 : บ้านปารี นายยีสมาน  บินซอลีฮีน ครู
71 สพป.นราธิวาส เขต 3 240317 : บ้านปารี อาหลี  คงหนูแก้ว ครู
72 สพป.นราธิวาส เขต 3 240319 : บ้านไอกรอส ปาตียะ  ฮะยีมะเซ็ง ครูอิสลามศึกษา
73 สพป.นราธิวาส เขต 3 240319 : บ้านไอกรอส ดุจเดือน  บินซา ครูผู้ช่วย
74 สพป.นราธิวาส เขต 3 240321 : บ้านยะออ นายมะยากี   ฉอ พนักงานราชการ
75 สพป.นราธิวาส เขต 3 240321 : บ้านยะออ นายอดิกา  เย๊ะ ครูโรงเรียนบ้านยะออ
76 สพป.นราธิวาส เขต 3 240318 : บ้านน้ำวน ฮัสม๊ะ  ภู่ทับทิม ธุรการโรงเรียน
77 สพป.นราธิวาส เขต 3 240318 : บ้านน้ำวน ซากูรา  เด็งลา ครู
78 สพป.นราธิวาส เขต 3 240318 : บ้านน้ำวน นางสาวรุสนา   มาหะมะ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
79 สพป.นราธิวาส เขต 3 240320 : พิทักษ์วิทยากุมุง นายวีระพงศ์   กูลน้อม ครูชำนาญการ
80 สพป.นราธิวาส เขต 3 240322 : ร่วมจิตต์ประชา นิดา  เปาะซา พนักงานราชการ
81 สพป.นราธิวาส เขต 3 240323 : บ้านไอร์โซ มะนาเซ  หะยีดาโอ๊ะ ครู
82 สพป.นราธิวาส เขต 3 240330 : บ้านน้ำหอม นายอัมรัน  สาแม ครู
83 สพป.นราธิวาส เขต 3 240330 : บ้านน้ำหอม ฮาสานะห์  ดอเลาะ ครู คศ.1
84 สพป.นราธิวาส เขต 3 240326 : บ้านรือเปาะ นายอับดุลกอเดร์  บาแย พนักงานราชการ
85 สพป.นราธิวาส เขต 3 240329 : บ้านกาแย ไมมูเน๊าะ  สนิ ครู
86 สพป.นราธิวาส เขต 3 240329 : บ้านกาแย ปรีดา  เจ๊ะมิง ครู
87 สพป.นราธิวาส เขต 3 240324 : บ้านดุซงยอ นายมูฮำมัดซำซูบาฮารี  มะยูโซ๊ะ ครู
88 สพป.นราธิวาส เขต 3 240324 : บ้านดุซงยอ นัสรู  ยะอิง ครู
89 สพป.นราธิวาส เขต 3 240324 : บ้านดุซงยอ นายอามาน  เปาะเยะ ครูผู้สอน ( พนักงานราชการ )
90 สพป.นราธิวาส เขต 3 240324 : บ้านดุซงยอ นายวุฒนันท์  เจ๊ะดาโอะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
91 สพป.นราธิวาส เขต 3 240325 : บ้านแมะแซ นางสาวนูไรฮา  แวดอเล๊าะ ครู
92 สพป.นราธิวาส เขต 3 240328 : บ้านบูเก๊ะบือแต นิดา  นิหลง ครูคศ.1
93 สพป.นราธิวาส เขต 3 240328 : บ้านบูเก๊ะบือแต นางสาวกาซมีราห์  ดาโอ๊ะ ครูผู้ช่วย
94 สพป.นราธิวาส เขต 3 240327 : บ้านริแง นายมามะรอยาลี  ดีเยาะ ครู คศ.3
95 สพป.นราธิวาส เขต 3 240331 : ผดุงมาตร นายเจตนารมณ์  บากา ครู
96 สพป.นราธิวาส เขต 3 240331 : ผดุงมาตร นายนิอัสฮา  ลาเซ็ง ครูโรงเรียนผดุงมาตร
97 สพป.นราธิวาส เขต 3 240331 : ผดุงมาตร นางสาวนูรีฮา  หะยีสาและ ครู
98 สพป.นราธิวาส เขต 3 240332 : บ้านยานิง นายอับดุลกาเดร์  มะสาแม ครูชำนาญการ
99 สพป.นราธิวาส เขต 3 240332 : บ้านยานิง ซูไฮลา  มะรือสะ ครู
100 สพป.นราธิวาส เขต 3 240333 : บ้านเจาะไอร้อง นายอับดุลเล๊าะ  เจ๊ะแม ครู คศ.2
101 สพป.นราธิวาส เขต 3 240334 : บ้านโคก วรรณนีย์  วงษ์จินดา ครู
102 สพป.นราธิวาส เขต 3 240334 : บ้านโคก มูฮัมมัดรอยาลี  ปาเน๊าะ ครู(พนักงานราชการ)
103 สพป.นราธิวาส เขต 3 240335 : บ้านบาโงดุดุง นายประดิษฐ์  สายแก้ว ครู
104 สพป.นราธิวาส เขต 3 240336 : บ้านลูโบ๊ะเยาะ สุมารีเย๊าะ  ยูดิง ครูผู้สอน
105 สพป.นราธิวาส เขต 3 240341 : บ้านบูกิต ฮุสนา  ยามา ครูผู้สอน
106 สพป.นราธิวาส เขต 3 240341 : บ้านบูกิต นางสาวอรภรณ์  วิเวกอรุณ ครู
107 สพป.นราธิวาส เขต 3 240341 : บ้านบูกิต นายเปาทรี  ปะดอโซ๊ะ ครู
108 สพป.นราธิวาส เขต 3 240342 : บ้านไอสะเตียร์ นายมาฮีซัน   นายมาฮีซัน สาแม ครูอัตราจ้าง
109 สพป.นราธิวาส เขต 3 240342 : บ้านไอสะเตียร์ นางสาวฮัปเซาะ  เจ๊ะแม ครู
110 สพป.นราธิวาส เขต 3 240343 : บ้านบาตาปาเซ นางไซหนับ  บินหะยีฮาวัน ครู
111 สพป.นราธิวาส เขต 3 240344 : บ้านบำรุงวิทย์ สุรียานา  สุรียานา ลีแงตายี ธุรการโรงเรียน
112 สพป.นราธิวาส เขต 3 240344 : บ้านบำรุงวิทย์ วันอาอีซะฮ์  สิดิ ครู
113 สพป.นราธิวาส เขต 3 240344 : บ้านบำรุงวิทย์ ซูลกีฟลี   แวยูโซ๊ะ ครู
114 สพป.นราธิวาส เขต 3 240345 : บ้านเจาะเกาะ สุไมยะห์  เจ๊ะลง ครู
115 สพป.นราธิวาส เขต 3 240345 : บ้านเจาะเกาะ นางฮานิซ๊ะ  เปาะอาแซ ครูโรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
116 สพป.นราธิวาส เขต 3 240345 : บ้านเจาะเกาะ ดุลปาต๊ะ  ดอเล๊าะ ครู
117 สพป.นราธิวาส เขต 3 240346 : บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 นายยาลูวี  โต๊ะพีเย๊าะ ครู
118 สพป.นราธิวาส เขต 3 240346 : บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 นางยาวาเฮ   เจ๊ะมะ ครู
119 สพป.นราธิวาส เขต 3 240337 : บ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 นางซารีฮะห์  ปูเต๊ะ ครู ชำนาญการ
120 สพป.นราธิวาส เขต 3 240338 : บ้านจูโวะ นางสาวนูร์ไอนีย์  ยูโซ๊ะ ครู
121 สพป.นราธิวาส เขต 3 240339 : ราชพัฒนา นางสาวยามีล๊ะห์  อียา เจ้าหน้าที่พัสดุ
122 สพป.นราธิวาส เขต 3 240339 : ราชพัฒนา ลาตี  ซาและ ครู
123 สพป.นราธิวาส เขต 3 240339 : ราชพัฒนา นางรอฮานา  แยนา ครู
124 สพป.นราธิวาส เขต 3 240339 : ราชพัฒนา สุทิน  เทพจันทร์ ครู
125 สพป.นราธิวาส เขต 3 240340 : ราชประสงค์ ซอบรี  มฮำมัด ครู
126 สพป.นราธิวาส เขต 3 240347 : บ้านตาโงะ นางสาวสุรียะห์  หนองจิก ครู