รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นราธิวาส เขต 3 240137 : บ้านกาลิซา ยามีละฮ์  เจ๊ะน๊ะ ครู
2 สพป.นราธิวาส เขต 3 240137 : บ้านกาลิซา นายมูฮำมัด  ฮาเระ ครู
3 สพป.นราธิวาส เขต 3 240138 : บ้านกาหนั๊วะ นางสาวกูนารีมาณ์  กูจิ ครู
4 สพป.นราธิวาส เขต 3 240138 : บ้านกาหนั๊วะ นายอามาน  มะดือเร๊ะ ครู
5 สพป.นราธิวาส เขต 3 240139 : บ้านฮูลู ณัฐกุล  จามะ ครู
6 สพป.นราธิวาส เขต 3 240139 : บ้านฮูลู อับดุลเล๊าะ  ดอกอ ครู
7 สพป.นราธิวาส เขต 3 240140 : บ้านกาเด็ง มะสือดี  เจ๊ะเด็ง ครู
8 สพป.นราธิวาส เขต 3 240158 : บ้านสะโล Nurisun  Bulah พนักงานราชการ
9 สพป.นราธิวาส เขต 3 240158 : บ้านสะโล ฟารีฮาน  เจะนิ ครู
10 สพป.นราธิวาส เขต 3 240159 : บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ มาฮาดี  หะยีโอ๊ะ ครู
11 สพป.นราธิวาส เขต 3 240160 : บ้านบาโง นางสาวรอกีเย๊าะ  เจ๊ะนิ พนักงานราชการ
12 สพป.นราธิวาส เขต 3 240161 : บ้านสิโป นางอาซีมะห์  หะยีอาแว ครู
13 สพป.นราธิวาส เขต 3 240165 : บ้านกูจิงลือปะ นายแวมัสกัน  สือแม ครู
14 สพป.นราธิวาส เขต 3 240165 : บ้านกูจิงลือปะ อับดุลฮาลิม  ลาบอ ครู
15 สพป.นราธิวาส เขต 3 240131 : บ้านทํานบ พาตีเมาะ  มอลอ ครู
16 สพป.นราธิวาส เขต 3 240141 : อนุบาลระแงะ นางสาวยามีละห์  สุกี ครู โรงเรียนอนุบาลระแงะ
17 สพป.นราธิวาส เขต 3 240142 : บ้านเขาพระ ตุลาพร  มณีวงศ์ พนักงานราชการ
18 สพป.นราธิวาส เขต 3 240144 : วัดร่อน กาญจนี  เพ็ชรโสม ธุรการ
19 สพป.นราธิวาส เขต 3 240145 : บ้านบือนังกือเปาะ นายไชยกิจ  ด่านชัยประเสริฐ ครู
20 สพป.นราธิวาส เขต 3 240145 : บ้านบือนังกือเปาะ มะฮารง  สาและ ธุรการ
21 สพป.นราธิวาส เขต 3 240146 : บ้านบ่อทอง ส.ต.ท.สมหมาย  ฤกษ์ประพันธ์ ครู
22 สพป.นราธิวาส เขต 3 240132 : บ้านกอแนะเหนือ แวนีดา  ซาแม ครู
23 สพป.นราธิวาส เขต 3 240132 : บ้านกอแนะเหนือ ไซดี  โซะ ธุรการ
24 สพป.นราธิวาส เขต 3 240147 : วัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 นางคูไซมะห์  มะปีเย๊าะ พนักงานราชการ
25 สพป.นราธิวาส เขต 3 240148 : บ้านตะโละ นางพิน   ดำกรี ครู
26 สพป.นราธิวาส เขต 3 240143 : บ้านแกแม จารุวรรณ  ทวีธรรม ครู
27 สพป.นราธิวาส เขต 3 240149 : บ้านไอปาเซ นางวราภรณ์  เพ็ชร์รัตน์ ครูชำนาญการ
28 สพป.นราธิวาส เขต 3 240150 : บ้านตันหยงลิมอ สว่าง  เอียดทุ่งคา ครูชำนาญการ
29 สพป.นราธิวาส เขต 3 240151 : บ้านลูโบ๊ะดีแย วิยะดา  ทองรักษา ครู
30 สพป.นราธิวาส เขต 3 240152 : ชุมชนสหพัฒนา นางสาวรอหานา  สะนิ ครูชำนาญการพิเศษ
31 สพป.นราธิวาส เขต 3 240153 : บ้านบองอ มาหะมะอาลี  หะยีบูยา ครู ชำนาญการ
32 สพป.นราธิวาส เขต 3 240154 : บ้านบาโงกูโบ อีลียาซะ  อีแม ครูผู้สอน
33 สพป.นราธิวาส เขต 3 240155 : บ้านสาเมาะ นายออรียัน  มะสาแม ครู
34 สพป.นราธิวาส เขต 3 240156 : บ้านลาไม มาหะมะ  อาละ ครู
35 สพป.นราธิวาส เขต 3 240156 : บ้านลาไม ฟากีร   เจะแว พนักงานราชการ
36 สพป.นราธิวาส เขต 3 240157 : บ้านปาเซ แวมีเนาะ  เป๊าะนิ ครู
37 สพป.นราธิวาส เขต 3 240164 : ประชาบํารุง นางสาวฮาปือเสาะห์  ยูโซ๊ะ ครูโรงเรียนประชาบำรุง
38 สพป.นราธิวาส เขต 3 240166 : บ้านบละแต เยาวเฮ  มูซอ ครู
39 สพป.นราธิวาส เขต 3 240134 : บ้านลูโบ๊ะบาตู นางนิฮาซีซะห์  โซะนิเปาะ พนักงานราชการ
40 สพป.นราธิวาส เขต 3 240135 : บ้านเจ๊ะเก ซูรอยดี  มานา ครู
41 สพป.นราธิวาส เขต 3 240136 : บ้านเขาน้อย นายซามีลี  เบญอิสมาอีล พนักงานราชการ
42 สพป.นราธิวาส เขต 3 240162 : บ้านบาโงสะโต นางสาวโนรไอนี  มะแซ ธุรการโรงเรียน
43 สพป.นราธิวาส เขต 3 240162 : บ้านบาโงสะโต นายสมชาย  จันทนนท์ ครู
44 สพป.นราธิวาส เขต 3 240163 : บ้านตราแด๊ะ นางรอนีย๊ะ  วงศ์ญาติแม้น พนักงานราชการ
45 สพป.นราธิวาส เขต 3 240133 : ไอยรานุสรณ์ นายมูหมัดซอฟี  วอลี ครู ชำนาญการพิเศษ
46 สพป.นราธิวาส เขต 3 240129 : บ้านบระเอ็ง นางสาวสารีพะห์  ยาเอ๊ะ พนักงานธุรการ
47 สพป.นราธิวาส เขต 3 240130 : บ้านเขาแก้ว นางสาวยูนีซา  แวโน๊ะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
48 สพป.นราธิวาส เขต 3 240126 : บ้านมะรือโบตก วรารัตน์  สุจริต ครู
49 สพป.นราธิวาส เขต 3 240127 : บ้านบาโงระนะ นายพีระพงศ์  ตันสกุล ครู ชำนาญการ
50 สพป.นราธิวาส เขต 3 240128 : บ้านนิบง นายปรัชญา  สุวรรณมณี ครู
51 สพป.นราธิวาส เขต 3 240314 : บ้านจะแนะ ชนิสรา  ทองคำ ครู
52 สพป.นราธิวาส เขต 3 240314 : บ้านจะแนะ นูรฮาฟีซา  มะแซ ครู
53 สพป.นราธิวาส เขต 3 240315 : บ้านตือกอ นายมารุต  มะอูเซ็ง ครูคศ.2
54 สพป.นราธิวาส เขต 3 240316 : บ้านละหาร นายซอยภูอาแมร์  บาเน็ง ครู
55 สพป.นราธิวาส เขต 3 240317 : บ้านปารี นายยีสมาน  บินซอลีฮีน ครู
56 สพป.นราธิวาส เขต 3 240319 : บ้านไอกรอส ปาตียะ  ฮะยีมะเซ็ง ครูอิสลามศึกษา
57 สพป.นราธิวาส เขต 3 240321 : บ้านยะออ นายอดิกา  เย๊ะ ครูโรงเรียนบ้านยะออ
58 สพป.นราธิวาส เขต 3 240318 : บ้านน้ำวน นางสาวรุสนา   มาหะมะ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
59 สพป.นราธิวาส เขต 3 240320 : พิทักษ์วิทยากุมุง นายวีระพงศ์   กูลน้อม ครูชำนาญการ
60 สพป.นราธิวาส เขต 3 240322 : ร่วมจิตต์ประชา นางสาวนูรีดา  ยาลาแว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
61 สพป.นราธิวาส เขต 3 240323 : บ้านไอร์โซ อามีรุดดีน  อาบูซาแล ครู
62 สพป.นราธิวาส เขต 3 240330 : บ้านน้ำหอม ฮาสานะห์  มะสมัน ครู
63 สพป.นราธิวาส เขต 3 240330 : บ้านน้ำหอม นายอัมรัน  สาแม ครู
64 สพป.นราธิวาส เขต 3 240326 : บ้านรือเปาะ นายอับดุลกอเดร์  บาแย พนักงานราชการ
65 สพป.นราธิวาส เขต 3 240329 : บ้านกาแย ไมมูเน๊าะ  สนิ ครู
66 สพป.นราธิวาส เขต 3 240324 : บ้านดุซงยอ นายอามาน  เปาะเยะ ครูผู้สอน ( พนักงานราชการ )
67 สพป.นราธิวาส เขต 3 240324 : บ้านดุซงยอ นายวุฒนันท์  เจ๊ะดาโอะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
68 สพป.นราธิวาส เขต 3 240325 : บ้านแมะแซ นางสาวนูไรฮา  แวดอเล๊าะ ครู
69 สพป.นราธิวาส เขต 3 240328 : บ้านบูเก๊ะบือแต นางสาวกาซมีราห์  ดาโอ๊ะ ครูผู้ช่วย
70 สพป.นราธิวาส เขต 3 240328 : บ้านบูเก๊ะบือแต นิดา  นิหลง ครูคศ.1
71 สพป.นราธิวาส เขต 3 240327 : บ้านริแง นายมามะรอยาลี  ดีเยาะ ครู คศ.3
72 สพป.นราธิวาส เขต 3 240331 : ผดุงมาตร นายเจตนารมณ์  บากา ครู
73 สพป.นราธิวาส เขต 3 240332 : บ้านยานิง ซูไฮลา  มะรือสะ ครู
74 สพป.นราธิวาส เขต 3 240333 : บ้านเจาะไอร้อง นายอับดุลเล๊าะ  เจ๊ะแม ครู คศ.2
75 สพป.นราธิวาส เขต 3 240334 : บ้านโคก วรรณนีย์  วงษ์จินดา ครู
76 สพป.นราธิวาส เขต 3 240335 : บ้านบาโงดุดุง นายประดิษฐ์  สายแก้ว ครู
77 สพป.นราธิวาส เขต 3 240336 : บ้านลูโบ๊ะเยาะ สุมารีเย๊าะ  ยูดิง ครูผู้สอน
78 สพป.นราธิวาส เขต 3 240341 : บ้านบูกิต ฮุสนา  ยามา ครูผู้สอน
79 สพป.นราธิวาส เขต 3 240342 : บ้านไอสะเตียร์ นายมาฮีซัน   นายมาฮีซัน สาแม ครูอัตราจ้าง
80 สพป.นราธิวาส เขต 3 240343 : บ้านบาตาปาเซ นางไซหนับ  บินหะยีฮาวัน ครู
81 สพป.นราธิวาส เขต 3 240344 : บ้านบำรุงวิทย์ ซูลกีฟลี   แวยูโซ๊ะ ครู
82 สพป.นราธิวาส เขต 3 240345 : บ้านเจาะเกาะ ดุลปาต๊ะ  ดอเล๊าะ ครู
83 สพป.นราธิวาส เขต 3 240345 : บ้านเจาะเกาะ นางฮานิซ๊ะ  เปาะอาแซ ครูโรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
84 สพป.นราธิวาส เขต 3 240345 : บ้านเจาะเกาะ สุไมยะห์  เจ๊ะลง ครู
85 สพป.นราธิวาส เขต 3 240346 : บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 นายยาลูวี  โต๊ะพีเย๊าะ ครู
86 สพป.นราธิวาส เขต 3 240346 : บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 นางยาวาเฮ   เจ๊ะมะ ครู
87 สพป.นราธิวาส เขต 3 240337 : บ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 นางซารีฮะห์  ปูเต๊ะ ครู ชำนาญการ
88 สพป.นราธิวาส เขต 3 240338 : บ้านจูโวะ นางสาวนูร์ไอนีย์  ยูโซ๊ะ ครู
89 สพป.นราธิวาส เขต 3 240339 : ราชพัฒนา ลาตี  ซาและ ครู
90 สพป.นราธิวาส เขต 3 240339 : ราชพัฒนา สุทิน  เทพจันทร์ ครู
91 สพป.นราธิวาส เขต 3 240340 : ราชประสงค์ ซอบรี  มฮำมัด ครู
92 สพป.นราธิวาส เขต 3 240347 : บ้านตาโงะ นางสาวสุรียะห์  หนองจิก ครู