รายชื่อเจ้าหน้าที่สถานศึกษาที่ยังไม่ได้อนุมัติให้ใช้งาน
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570129 วัดใหญ่ ประไพ  ชัยสมบัติ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
2 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310151 ชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) ริสา  อินถาวร ครู
3 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310278 วัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา สุธีรา  ทรัพย์อาภรณ์ ครู
4 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060166 บ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอำเภอสอยดาว) นางสาวอรทัย  บุญโปรย ครู
5 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060129 บ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) นายธนศักดิ์  ทองศรี ครู
6 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200122 บ้านโนนเต็ง นายชัยวัฒน์  คนตรง หัวหน้าเจัาหน้าที่พัสดุ
7 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200249 บ้านโนนรัง นางสาวอัยลดา  พงษาวิรารักษ์ ครู
8 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650100 บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) ศันสนีย์  สมสวย ครู
9 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650134 บ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) นางสาววราพร  สิมมา ธุรการ
10 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650186 บ้านโพธิ์ห้วย นายถาวร  สมรูป ผู้บริหารโรงเรียน
11 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650650 บ้านสวาท นางประนอม   นุกูล ครู
12 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710346 บ้านนาพิน นายเนติศักดิ์  มานะพิมพ์ ครู
13 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710395 บ้านห้วยฝ้าย นางสาวปรารถนา  พิกุลศรี ครู
14 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710137 บ้านเวินบึก นายสุรศักดิ์  มณีศรี ครู
15 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710799 บ้านถ่อน นางสาวภัณฑิรา  สารบูรณ์ ครูผู้ช่วย
16 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710809 บ้านขัวไม้แก่น(มหิดลอนุสรณ์ 3) นางโสภา  แสงงาม ครู
17 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100280 บ้านโนนตาด นางสาวตรีญาภร  จุลเถียร ธุรการโรงเรียน
18 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100726 บ้านโสกคร้อ นงนาฎ  ภูมิธิ ครูผู้ช่วย
19 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050070 บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา นายกิจอุดม  อาสาทำ ครูผู้ช่วย
20 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050712 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง วิลาสินี  สีสุวอ ธุรการ
21 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050542 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ นางสาวณัฐกาญจน์  ต้นศรี ครูผู้ช่วย
22 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050749 บ้านดอนโจด อาทิตยา  สอนประเทศ ครู
23 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050893 บ้านชาดศรีสมบูรณ์ ดารัตน์  มาตมูลตรี ครูชำนาญการ
24 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050935 บ้านหนองกาว ราตรี   เทพชาลี ครูธุรการ
25 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051076 ไตรราษฎร์สามัคคี นางศิริพร  เสาวรส ผู้บริหารสถานศึกษา
26 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050530 บ้านลอมคอม นายพิชิตชัย  มักขุนทด ครู
27 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050917 บ้านศุภชัย จันทร์สุดา  ขอยึดกลาง ธุรการ
28 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051018 บ้านคำแมด อภิสิทธิ์  หงษ์ศรีทอง ครู
29 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680591 บ้านหัวขัว จันธิมา  วงศ์หาจักร ครู
30 4202 สพป.เลย เขต 2 520088 บ้านโนน เฉลิมวัฒน์  นายเฉลิมวัฒน์ ศรีภา ครูผู้ช่วย
31 4203 สพป.เลย เขต 3 520186 บ้านโป่ง พรพิมล  ก้อนคง ธุรการโรงเรียน
32 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410576 บ้านผือ นายสมภาร   บุดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ
33 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410173 บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี นางสาวภาวิณี  ไกลดวง ธุรการ
34 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410202 บ้านโพน นางสาวขวัญดี  สุวรรณมูล ครูผู้ช่วย
35 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410187 บ้านแก่งโกสุมท่างาม อรทัย  อรุณฉาย ธุรการ
36 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410161 บ้านป่าปอ อำนาจ  ศรีพันลำ ครูชำนาญการ
37 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410129 บ้านเหล่าโพธิ์ กิตติพงศ์  สีเทา ครู
38 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410579 บ้านกุดจอก วีรส  แก้วใส ครู
39 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410551 บ้านศรีอรุณ พิสิฐพล  ช่างกลึง ธุรการโรงเรียน
40 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410139 บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา เบญจมาศ  ประจวบสุข ธุรการ
41 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130141 บ้านแม่หวาน นายอนุสรณ์  ทาอินทร์ ครู
42 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690168 บ้านโป่งพาน กชมล  พิมพ์ทุม ธุรการโรงเรียน
43 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690116 บ้านห้วยผึ้ง นางเยาวเรศ  คำปิน ครูชำนาญการ
44 5502 สพป.น่าน เขต 2 250208 จอมแจ้งวิทยาคาร กัลยาณี  จิณะเสน ครู พนักงานราชการ
45 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120084 บ้านโป่งช้าง ยุติธรรม  ธรรมโม ครู
46 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120031 บ้านถ้ำผาตอง สุจิตราภรณ์  จันทร์เลน ครู
47 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420119 บ้านห้วยโป่ง ศรุดา  สุทธิทัพพสาร ครู
48 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420103 บ้านห้วยปมฝาด วิภรรณ์  ชาญชัยฤทธิ์กล้า ธุรการ
49 6302 สพป.ตาก เขต 2 160197 บ้านนุเซะโปล้ นายธีรศักดิ์  คำมา ครู
50 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360226 วัดพรหมเกษร นายสันติสุข  เพ็งสว่าง ครู
51 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360431 บ้านน้ำปาด พิชิต  ตรงต่อกิจ ครู
52 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360179 บ้านท่ายาง เปี่ยมรัก  ทองเพ็ง ครู
53 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360431 บ้านน้ำปาด นางศิริลักษณ์   แสนโกศิก ผู้อำนวยการสถานศึกษา
54 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360307 วัดหางไหล ชรินทร์ธร  เธียรทิพย์วิบูล ครู
55 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350266 วัดศรีรัตนวราราม สุดาทิพย์  โคตรภูเขียว ครู
56 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480025 วัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร) วรุฒ  ปานเหลือง ครู
57 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630090 บ้านหัวเขา เกตุวรางค์  รัตนวัน ครู
58 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630280 วัดสองพี่น้อง นางสาวอริสา  พรมพ่วง ครู
59 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630067 วัดสระศรีเจริญ ธัญญา  แจ่มแจ้ง ครู
60 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630394 บ้านรางโพธิ์ ชยาวัฒน์  เพชรดำดี ครู
61 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630068 วัดธัญญวารี ศันสนีย์  สังข์เพ็ชร ครูจ้างสอน
62 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630068 วัดธัญญวารี ชาญ  สุขรักษ์ ครู
63 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630330 วัดสว่างอารมณ์ สาวิตรี  แขมคำ ครูผู้ช่วย
64 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370100 วัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) นงนาฏ  แตรวงศ์ ครู
65 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370119 บ้านแม่ประจันต์ เสาวลักษณ์  บัวแย้ม ครู
66 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370152 วัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) พิมพ์ชนุตม์  แก้วพรายตา ครู
67 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640376 บ้านราษฎร์พัฒนา โสภิตา  ศรีสุขใส ครู
68 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340064 บ้านควนยวน นายมาซาลัน  มนูญดาหวี ครู
69 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240170 บ้านมือและห์ นายมูฮัมมัดนูร  แดวอสนุง ครู
70 100001 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 720107 วัดบวรมงคล นายชาตรี  จินดามณี ผู้อำนวยการโรงเรียน
71 340001 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 711133 สะพือวิทยาคาร ชำนาญ  นิลจันทร์ ครูชำนาญการ
72 340001 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 711130 นาโพธิ์วิทยา นิธิกานต์  สมทิพย์ ครู
73 380001 สพม.บึงกาฬ 660542 ภูทอกวิทยา ทวัชชัย  ภูทอนธง ครู
74 670001 สพม.เพชรบูรณ์ 380609 เพชรละครวิทยา กัญญาลักษณ์  เรืองฤทธิ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ