รายชื่อเจ้าหน้าที่สถานศึกษาที่ยังไม่ได้อนุมัติให้ใช้งาน
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720018 มหาวีรานุวัตร ว่าที่ร้อยตรีนนทชัย  จับใจสุข ครู
2 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570129 วัดใหญ่ ประไพ  ชัยสมบัติ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
3 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570115 บ้านท้องคุ้ง ขนิษฐา  ก่อกุศล ครูผู้ช่วย
4 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570140 ปากคลองมอญ วรรณพร  ธิแพร่ ครู
5 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570066 วัดสลุด นางสาวสุนิษา  ปักเขตานัง ครู
6 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570091 วัดคอลาด รุจิกร  นาคเกิด ครู
7 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570117 สุเหร่าคลองใหม่ พิสมัย  คำผาย ครู
8 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310316 บ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) นางสาวรุ้งลาวรรณ  ภักดีนันท์ ครู
9 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310151 ชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) ริสา  อินถาวร ครู
10 1501 สพป.อ่างทอง 670073 วัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์) สุภัชญา   มีใจเย็น ครูผู้ช่วย
11 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490294 น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ นายวรานนท์  พาชูสุข ครูผู้ช่วย
12 1801 สพป.ชัยนาท 090147 บ้านหนองแจง บดินทร์  สีทอง ครู
13 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600034 บ้านซับบอน ปวีณา  ศรีคร่ำ ธุรการโรงเรียน
14 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080092 บ้านหนองเขิน ธัญลักษณ์  กันทะสอน ครูผู้ช่วย
15 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080293 บ้านสามแยก อุไรวรรณ  แพทย์มด ครูผู้ช่วย
16 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470011 วัดเนินพระ สุภัสสร ใช้ฮวดเจริญ  ใช้ฮวดเจริญ ครู
17 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060208 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 นางอรุณรุ่ง  สุขเกลอ ครู
18 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290228 บ้านโคกสว่าง สุพรรณี  ทูคำมี ข้าราชการครู
19 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290243 วัดหนองโพรง ดวงใจ  ศรีวงษ์ ครูพัสดุ โรงเรียนวัดหนองโพรง
20 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290137 บ้านโคกพนมดี สุวรรณา  ทับทิม ครู
21 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200206 บ้านโกรกไม้แดง กฤษณา  บุตรศรีวงษ์ ธุรการ
22 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200701 ไผ่สีสุก สุพรรณี  ทองจะโปะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
23 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260229 บ้านหนองแช่ไม้ กนกพรรณ   พูนสุวรรณ์ ครู
24 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650589 บ้านหนองพญา ศิริขวัญ   นางศิริขวัญ จันดากุล ครูอัตราจ้าง
25 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530084 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ ศิริประภา   แก้วคำ ครู
26 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530367 บ้านโก นายศราวุฒิ  พลมาตร์ ครู
27 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430382 บ้านหนองสนม พีระพัทธ์  ทาทอง ธุรการ
28 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100071 บ้านนาสีนวล นางเยาวณี  ยืนชีวิต ครู
29 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100316 บ้านนาคานหักประชานุสรณ์ นายอนุสรณ์เสน่หา  เจริญขามป้อม ครู
30 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100365 บ้านโนนศรีทอง นายวัสพล  รินไธสง ครู
31 3801 สพป.บึงกาฬ 660214 บ้านหนองตอ สุดารัตน์  ภูกุล ครูผู้ช่วย
32 3801 สพป.บึงกาฬ 660205 บ้านสรรเสริญ จริยา  คำภาพล ครูผู้ช่วย
33 3801 สพป.บึงกาฬ 660083 บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม นางสาวสาวิตรี   ศรีจันทร์บุญ ครู
34 3801 สพป.บึงกาฬ 660073 บ้านซ่อมกอก ขัตติยะ  เทศารินทร์ ครู
35 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760313 บ้านนากลาง พิชิตชัย  ทองดี ครูธุรการโรงเรียน
36 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051053 บ้านหนองมะเขือ นายเกียรติพงษ์  ชุ่มจิตต์ ครูผู้ช่วย
37 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050900 บ้านหนองแวงน้อย นายวัลภัทร  ศรีคำชน ครู
38 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050712 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง วิลาสินี  สีสุวอ ธุรการ
39 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050542 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ นางสาวณัฐกาญจน์  ต้นศรี ครูผู้ช่วย
40 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050267 ชุมชนโนนหันวันครู วัชรินทร์  ลาดล่าย ครู
41 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680410 บ้านหลวงหัวสวย นางสาวพรรณชิตา  แก่นจันทร์ ครูผู้ช่วย
42 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680473 ชุมชนกุดหมากไฟ นายคำมุข  วิชาผง ครู
43 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680664 บ้านยวด สุกัญญา  ศรีอาษา ครูผู้ช่วย
44 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680420 บ้านดงขันทอง อทิตยา  นางสาวอทิตยา เหล่าโสด ครู
45 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680668 บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว สุกัญญา  โนนหิน ครู
46 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680512 บ้านม่วงประชาบํารุง นายสุรภัทร  บุญญะรัง เจ้าหน้าที่ธุรการ
47 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660436 บ้านตอแก นางสาวนิภาพร  ฤทธิ์มหา ครูผู้ช่วย
48 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660446 บ้านหนองคอน ศรัญญา  บุญอิ้ง ครูผู้ช่วย
49 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410576 บ้านผือ นายสมภาร   บุดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ
50 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410543 บ้านกุดรัง นางสาวปิยะพร  ปะเสนาเว ครู
51 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410173 บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี นางสาวภาวิณี  ไกลดวง ธุรการ
52 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410202 บ้านโพน นางสาวขวัญดี  สุวรรณมูล ครูผู้ช่วย
53 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410187 บ้านแก่งโกสุมท่างาม อรทัย  อรุณฉาย ธุรการ
54 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410161 บ้านป่าปอ อำนาจ  ศรีพันลำ ครูชำนาญการ
55 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410129 บ้านเหล่าโพธิ์ กิตติพงศ์  สีเทา ครู
56 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450479 บ้านหนองกุง นายเถลิงศักดิ์  วรรณจรูญ ครู
57 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540042 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ สมเกียรติ  หารทองชัย ครู
58 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510061 บ้านป่าเส้า นางวราพร  ทวีพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านป่าเส้า
59 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500485 บ้านวังยาว นางนารินทร์  มากบุญ ครู
60 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500486 บ้านอ้อ นางกุหลาบ  เครือวงศ์ ครู
61 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120084 บ้านโป่งช้าง ยุติธรรม  ธรรมโม ครู
62 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120603 บ้านห้วยอื้น นางรัตนา  จันทากาศ ครู
63 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420325 บ้านจ่าโบ่ จิรพนธ์  ทรายกันคำ ครูผู้ช่วย
64 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420256 บ้านช่างหม้อ ประวีณ   ศรีเพียรวิชานนท์ ครูอัตราจ้าง
65 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420176 บ้านดูลาเปอร์ กรรณิการ์  ประจักษ์พนา ครู
66 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420249 บ้านแม่กะไน ว่าที่ร้อยตรีเสงี่ยม  อ้ายสวัสดิ์ พนักงานราชการ
67 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420209 บ้านศรีมูลเมือง เจษฎา  วงค์ปัน ครูธุรการ
68 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220039 วัดบึงน้ำใส มงคล  อู๋สูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
69 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040216 บ้านวังตะล่อม จันจิรา  งิ้วไธสง ครู
70 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040211 อนุบาลคลองขลุง ฐาภรณ์  วิจิตรพัชราภรณ์ ครูชำนาญการ
71 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620327 วัดคลองกระจง ปฐมพงษ์  ปฐมพงษ์ เอี่ยมสอาด ครูผู้ช่วย
72 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360231 บ้านห้วยชัน จินตหรา  ลิลา ครู
73 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360431 บ้านน้ำปาด พิชิต  ตรงต่อกิจ ครู
74 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360179 บ้านท่ายาง เปี่ยมรัก  ทองเพ็ง ครู
75 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360370 บ้านน้ำพรม ดวงใจ  แก้วคำปา ครู
76 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360159 บ้านถ้ำพริก วิไลรัตน์  คลังจง ครู
77 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360127 ประชาสงเคราะห์พิทยา อรรคพล  ดอนเมือง ครู
78 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360083 บ้านป่าแดง นายอิทธิภูมิ   ราชเพียแก้ว ครู
79 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380376 บ้านห้วยข่อย นางสาวจุฑามาส   กระทู้ ครู
80 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380424 หน้าศูนย์เครื่องมือกล ปิยะ  ศึกษา ครู
81 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380203 ชุมชนบ้านโคกปรง วนิดา  สารมะโน ครู
82 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480167 วัดโชติทายการาม สุพรรณี  ฉายสุวรรณ ธุการโรงเรียน
83 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480148 วัดหนองกลางดง นางสาวนันท์นิภา  อยู่ด้วง ครูผู้ช่วย
84 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020271 บ้านห้วยด้วน ภาณุมาศ  แต่แดงเพชร ธุรการโรงเรียน
85 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630192 วัดเสาธง นภาพร  อุ่นให้ผล ครู
86 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630090 บ้านหัวเขา เกตุวรางค์  รัตนวัน ครู
87 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630280 วัดสองพี่น้อง นางสาวอริสา  พรมพ่วง ครู
88 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630067 วัดสระศรีเจริญ ธัญญา  แจ่มแจ้ง ครู
89 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630394 บ้านรางโพธิ์ ชยาวัฒน์  เพชรดำดี ครู
90 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630068 วัดธัญญวารี ศันสนีย์  สังข์เพ็ชร ครูจ้างสอน
91 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630068 วัดธัญญวารี ชาญ  สุขรักษ์ ครู
92 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370163 วัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์) นายปิยวัฒน์   อ่วมเครือ เจ้าหน้าที่ธุรการ
93 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370069 บ้านบางเกตุ ปภัสรา  อุระอารีย์ ธุรการ
94 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370242 บ้านห้วยกวางจริง พูนโชค  สืบเนื่อง ครูผู้ช่วย
95 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370109 บ้านหนองเกตุ สุนทรี  เกรัมย์ ครูผู้ช่วย
96 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370227 บ้านแม่คะเมย นางสาวณิชกมล  แสงหิรัญ ครู
97 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210338 บ้านกรุงหยันใต้ อัจฉราภรณ์  ใจมั่น ธุรการ
98 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210639 วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 นางสาวสุจารีย์  จันทร์สีนาค ูธุรการโรงเรียน
99 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210110 วัดเพ็ญมิตร ณีนภา  ชูรัตน์ ธุรการโรงเรียน
100 8101 สพป.กระบี่ 010114 บ้านเขาพนม พิพัฒน์  ร่วมทองรัตน์ ครู
101 8201 สพป.พังงา 330142 บ้านห้วยทราย อุมาพร  ทวาดิตร์ ครู
102 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640036 บ้านแม่โมกข์ นายมานิส   รัตนะ ครู
103 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640112 บ้านหน้าค่าย นิลาวรรณ  บุญทอง ครูผู้ช่วย
104 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640307 วัดน้ำพุ นางศรัญญา   ไทยเกิด ครู
105 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640327 บ้านห้วยชัน อนุรัตน์  โอชา ผู้อำนวยการสถานศึกษา
106 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300266 บ้านน้ำดำ ธนธัช  ปัญจวงศ์ ครูผู้ช่วย
107 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300216 บ้านกะลาพอ นายสะแปอิง  สามะ ครู
108 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440182 บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต เนตรชนก  แซ่ไหว เจ้าหน้าที่
109 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440191 บ้านเยาะ มุสตาดิน  ตาเห ครู
110 310001 สพม.บุรีรัมย์ 260865 นางรองพิทยาคม นายวิชรุทย์  อนุศิริ ครู
111 310001 สพม.บุรีรัมย์ 260856 ตูมใหญ่วิทยา นางสาวพจนา  เบญจมาศ ครู
112 310001 สพม.บุรีรัมย์ 260853 หนองตาดพิทยาคม นายจำนงค์  บุตรพันธ์ ครู
113 310001 สพม.บุรีรัมย์ 260897 ไทยเจริญวิทยา นงลักษณ์  จันทะบาล ครู
114 310001 สพม.บุรีรัมย์ 260885 ธารทองพิทยาคม พัชมณ  สระแก้ว ครู
115 360001 สพม.ชัยภูมิ 100781 หนองบัวแดงวิทยา อาทิตย์  พาชัยภูมิ ครู
116 360001 สพม.ชัยภูมิ 100799 ภูเขียว นายภักดี  คันธี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
117 430001 สพม.หนองคาย 660497 เวียงคำวิทยาคาร นางสาววรรวิศา  พานุรักษ์ ครู
118 450001 สพม.ร้อยเอ็ด 450843 ท่าม่วงวิทยาคม ศิวพงษ์  สาระรัตน์ ครู
119 450001 สพม.ร้อยเอ็ด 450832 คำนาดีพิทยาคม ธนัญญา  สาระวิถี ครู
120 600001 สพม.นครสวรรค์ 220624 พระบางวิทยา แก้วกัลยา  มณเทียร ครูผู้ช่วย
121 610001 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 700279 ห้วยคตพิทยาคม กฤษณะ  ทองเชื้อ ครู
122 660001 สพม.พิจิตร 350384 ทุ่งโพธิ์พิทยา ขวัญชนก  ช้างเจริญ ครู
123 660001 สพม.พิจิตร 350385 บางมูลนากภูมิวิทยาคม นายสนธิ  ติระสา ครู
124 670001 สพม.เพชรบูรณ์ 380594 ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ศันสนะ  มูลทาดี ครู
125 670001 สพม.เพชรบูรณ์ 380609 เพชรละครวิทยา กัญญาลักษณ์  เรืองฤทธิ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
126 820001 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 460099 ปากจั่นวิทยา สาธิต  เกตุแก้ว ครู
127 840001 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 640558 ท่าชนะ ปัญชมญชุ์  ไชยบุรี รองผู้อำนวยการ