รายชื่อเจ้าหน้าที่สถานศึกษาที่ยังไม่ได้อนุมัติให้ใช้งาน
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720037 วัดด่าน นายเชวง  พันธุ์บ้านแหลม ครูชำนาญการพิเศษ
2 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570068 วัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) นราศักดิ์  จันทะคีรี ครู
3 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570106 วัดบางเพรียง สุธินี  อุปถัมภ์ ครู
4 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290186 วัดกระทุ่มแพ้ว โสภา  นาคพงษ์ ผู้อำนวยการ
5 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201123 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก นางสาวมะลิวัลย์   จงจิตชอบ ครู
6 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260605 บ้านหนองกราด สุกฤษฎิ์  เทกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียน
7 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650581 บ้านค้อ วสันต์  บุญคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650705 บ้านโคกกลาง อภิสิทธิ์  สิงหนาท รองผู้อำนวยการโรงเรียน
9 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710782 บ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) นางสาวกิริญณภา  หนูอินทร์ ครู
10 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100064 บ้านห้วยหมากแดง นายเมธี  ร่มรุก ครู
11 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450448 บ้านแห่ประชานุกูล คัทธนาม  นามบุญลือ ครู
12 5502 สพป.น่าน เขต 2 250183 แสนทองวิทยา ประทีป  คำตัน ครู
13 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040392 บ้านปางตาไว วรารัตน์  กรอยสระน้อย ครู
14 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620081 บ้านหนองตูม นายประเสริฐ   รุ่งเรือง ครู
15 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360349 บ้านแก่งจูงนาง นายธราเทพ  บุตรอินทร์ ครู
16 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380559 ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน นายเจษฎา   เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640148 บ้านบางขนุน สุพัตรา  เพชรดวง ครูผู้ช่วย
18 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640378 วัดบางพา นายสุรเชษฐ  ผะลา ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340173 วัดพังกิ่ง นางสาววิลัยลักษณ์  ทองชิด ธุรการ
20 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240277 บ้านบาโงกือเต ยูเรียนา   ผาอินทร์ ธุรการ
21 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490404 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นายชยากร  แตงนิ่ม ครูผู้ช่วย
22 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480365 สายธรรมจันทร์ พัสกร  คงกินเก ครูู
23 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480376 หนองโพวิทยา กัณฑา  วีรเสนีย์ ครู
24 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240359 เวียงสุวรรณวิทยาคม ยุลคอยรี  เมาะบากอ ครูโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม
25 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650841 โนนเทพ สุพาภรณ์  ศาลา ครู
26 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040443 สักงามวิทยา ภัทรพล  เมฆพินธุ์ ครู