รายชื่อเจ้าหน้าที่สถานศึกษาที่ยังไม่ได้อนุมัติให้ใช้งาน
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720037 วัดด่าน นายเชวง  พันธุ์บ้านแหลม ครูชำนาญการพิเศษ
2 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720037 วัดด่าน เพ็ญศิริ  บุญยัง เจ้าหน้าที่ธุรการ
3 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270006 วัดเทียนถวาย นายวทัญญู  สุทัตโต เจ้าหน้าที่ธุรการ
4 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080206 วัดใหม่เนินพยอม พงศธร  สรภูมิ ครู
5 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070123 คลองพานทอง รัฐพร  วิบูลย์ศักดิ์สกุล ครู
6 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290186 วัดกระทุ่มแพ้ว โสภา  นาคพงษ์ ผู้อำนวยการ
7 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290090 อนุบาลกบินทร์บุรี ศุภมิตร  วรสีหะ ครู
8 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740143 ช่องกุ่มวิทยา อุดมลักษณ์   กันพงษ์ ครู
9 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201123 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก นางสาวมะลิวัลย์   จงจิตชอบ ครู
10 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260605 บ้านหนองกราด สุกฤษฎิ์  เทกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียน
11 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650581 บ้านค้อ วสันต์  บุญคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
12 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650705 บ้านโคกกลาง อภิสิทธิ์  สิงหนาท รองผู้อำนวยการโรงเรียน
13 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530314 บ้านตาดม อัจฉราวดี  ศรีลาชัย ครู
14 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710782 บ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) นางสาวกิริญณภา  หนูอินทร์ ครู
15 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750003 ไทยรัฐวิทยา 91(บ้านโคกจักจั่น) ดวงกมล  นีระพันธ์ ธุรการโรงเรียน
16 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050401 บ้านลาน ปาริชาติ  สันเทพ ธุรการโรงเรียน
17 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410405 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา พูลศักดิ์  มอญดี ครูผู้ช่วย
18 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450017 บ้านหนองแวง ศิธาชนันท์   ศรีศิริ ครู
19 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450761 บ้านมีชัย นายสุริชัย  อินอุ่นโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450448 บ้านแห่ประชานุกูล คัทธนาม  นามบุญลือ ครู
21 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450471 บ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ อัครฉัตร  เพียรชนะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
22 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030224 บ้านดงมัน ประเสริฐ  วงศ์เพชรชัย ครู
23 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030332 คำเม็กวิทยา นรเศรษฐ  จันทรบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 5501 สพป.น่าน เขต 1 250113 บ้านบ่อหอย นางสาวชนชญาณ์  วงค์คำมา ครูผู้ชาย
25 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360349 บ้านแก่งจูงนาง นายธราเทพ  บุตรอินทร์ ครู
26 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360181 วัดตายม ชัยพร   สิงห์ทองอนันต์ ครู
27 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360282 วัดเมมสุวรรณาราม ศราววุฒิ  สุพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350343 บ้านวังพร้าว นางสาวพรทิพย์  มิ่งสมร ครู
29 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380559 ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน นายเจษฎา   เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020348 ชุมชนบ้านท่ากระดาน ดวงพร  สมใจ เจ้าหนัาที่ธุรการ
31 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020280 บ้านหนองขุย จำเริณ  ทองศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขุย
32 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210540 วัดสุชน นางสาววาสนา  เสนาะจิต ครู
33 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640148 บ้านบางขนุน สุพัตรา  เพชรดวง ครูผู้ช่วย
34 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640378 วัดบางพา นายสุรเชษฐ  ผะลา ผู้อำนวยการโรงเรียน
35 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340173 วัดพังกิ่ง นางสาววิลัยลักษณ์  ทองชิด ธุรการ
36 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240277 บ้านบาโงกือเต ยูเรียนา   ผาอินทร์ ธุรการ
37 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490404 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นายชยากร  แตงนิ่ม ครูผู้ช่วย
38 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480365 สายธรรมจันทร์ พัสกร  คงกินเก ครูู
39 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480376 หนองโพวิทยา กัณฑา  วีรเสนีย์ ครู
40 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240359 เวียงสุวรรณวิทยาคม ยุลคอยรี  เมาะบากอ ครูโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม
41 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051163 หนองสองห้องวิทยา นางทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรม  นางทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรม ครู
42 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650841 โนนเทพ สุพาภรณ์  ศาลา ครู
43 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040443 สักงามวิทยา ภัทรพล  เมฆพินธุ์ ครู