รายชื่อเจ้าหน้าที่สถานศึกษาที่ยังไม่ได้อนุมัติให้ใช้งาน
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720037 วัดด่าน นายเชวง  พันธุ์บ้านแหลม ครูชำนาญการพิเศษ
2 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720037 วัดด่าน เพ็ญศิริ  บุญยัง เจ้าหน้าที่ธุรการ
3 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570053 วัดราษฎร์รังสรรค์ ศรุตา  ใยรัก ครูผู้ช่วย
4 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570105 วัดมงคลโคธาวาส ศิริเพ็ญ  พรหมสุวรรณ ครู
5 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270006 วัดเทียนถวาย นายวทัญญู  สุทัตโต เจ้าหน้าที่ธุรการ
6 1701 สพป.สิงห์บุรี 610133 วัดการ้อง เสาวลักษณ์  เพิงสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
7 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600231 บ้านโป่งไทร นางสาวธัญญ์นรี  เพ็ชรรัตน์ ครู
8 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600089 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) อรทัย  สาทา ธุรการโรงเรียน
9 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080116 วัดบ้านกลาง นายนิพนธ์  อนันตชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกลาง
10 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080206 วัดใหม่เนินพยอม พงศธร  สรภูมิ ครู
11 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470107 วัดคลองชากพง พิมล  ตุ่นกระโทก ครู
12 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070123 คลองพานทอง รัฐพร  วิบูลย์ศักดิ์สกุล ครู
13 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740143 ช่องกุ่มวิทยา อุดมลักษณ์   กันพงษ์ ครู
14 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201123 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก นางสาวมะลิวัลย์   จงจิตชอบ ครู
15 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650581 บ้านค้อ วสันต์  บุญคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650007 บ้านโคกกระเพอ มาริษา  วงศ์กัณหา ครู
17 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650705 บ้านโคกกลาง อภิสิทธิ์  สิงหนาท รองผู้อำนวยการโรงเรียน
18 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650318 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 สุเมธ  บูรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท
19 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710782 บ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) นางสาวกิริญณภา  หนูอินทร์ ครู
20 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430358 บ้านดงมะไฟ สุพรรณิการ์  ป้องศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
21 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100474 บ้านโปร่งโก นันทพร  ห้อยไธสง ธุรการ
22 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750003 ไทยรัฐวิทยา 91(บ้านโคกจักจั่น) ดวงกมล  นีระพันธ์ ธุรการโรงเรียน
23 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750237 บ้านกุดสิม นายนราเทพ  ขยันทำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750237 บ้านกุดสิม นางสาวศุภพร  แสนพาน ธุรการโรงเรียน
25 3801 สพป.บึงกาฬ 660375 บ้านบัวโคก รุ่งอรุณ  ธงยศ ครูชำนาญการ
26 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050723 บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว วงเดือน  ทึนรส ครู
27 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050617 บ้านแดง จันทร์เพ็ญ  จันทรนิภา ธุรการ
28 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050827 บ้านเม็ง โยธิน  หงษ์วิลัย ครู
29 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680724 บ้านนาปู-นากลาง นางนภาพร  พุกพันธุ์ยวนจิต ครู
30 4202 สพป.เลย เขต 2 520085 บ้านวังแท่น นายเสกสรร  จันทวัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
31 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450448 บ้านแห่ประชานุกูล คัทธนาม  นามบุญลือ ครู
32 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450471 บ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ อัครฉัตร  เพียรชนะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
33 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030224 บ้านดงมัน ประเสริฐ  วงศ์เพชรชัย ครู
34 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030332 คำเม็กวิทยา นรเศรษฐ  จันทรบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
35 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540433 ชุมชนบงเหนือ นางอนามิกา  โพธิ์สิม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
36 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190180 ธารน้ำใจ ภาวิณี  น้อยสีมุม ครู
37 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130524 วัดแม่เลย ธัญญรัตน์  สุนทรวิภาตพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
38 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510256 บ้านโป่งแดง นายพันชีพ  ก๋าวิบูล ครูชำนาญการพิเศษ
39 5501 สพป.น่าน เขต 1 250113 บ้านบ่อหอย นางสาวชนชญาณ์  วงค์คำมา ครูผู้ชาย
40 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220045 ศิริราษฎร์สามัคคี นางสาวจิณห์วรา  ใหมทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
41 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220297 บ้านคลองบอน มณีรัตน์  ไกวดี ธุรการ
42 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360349 บ้านแก่งจูงนาง นายธราเทพ  บุตรอินทร์ ครู
43 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360181 วัดตายม ชัยพร   สิงห์ทองอนันต์ ครู
44 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360282 วัดเมมสุวรรณาราม ศราววุฒิ  สุพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
45 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380559 ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน นายเจษฎา   เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
46 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020249 บ้านสามยอด ชไมพร  ร่าเริง ธุรการ
47 7401 สพป.สมุทรสาคร 590053 วัดชัยมงคล รณกฤต  ศุภมาตร ครู
48 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210540 วัดสุชน นางสาววาสนา  เสนาะจิต ครู
49 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640148 บ้านบางขนุน สุพัตรา  เพชรดวง ครูผู้ช่วย
50 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110053 บ้านทุ่งหงษ์ ฉวีพร  ชาญนคร ธุรการ
51 9101 สพป.สตูล 560013 บ้านกาลูบี ฟิดตรา  เชิญงาม ครูผู้ช่วย
52 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340173 วัดพังกิ่ง นางสาววิลัยลักษณ์  ทองชิด ธุรการ
53 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440110 บ้านลีตอ นายฮูเซ็น   คงศรีวีรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
54 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240285 ประชาวิทยรังสรรค์ นางสาวสุกัญญา  หน่อจันทร์หอม ผู้อำนวยการโรงเรียน
55 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240277 บ้านบาโงกือเต ยูเรียนา   ผาอินทร์ ธุรการ
56 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490404 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นายชยากร  แตงนิ่ม ครูผู้ช่วย
57 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480365 สายธรรมจันทร์ พัสกร  คงกินเก ครูู
58 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480376 หนองโพวิทยา กัณฑา  วีรเสนีย์ ครู
59 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110308 ทุ่งตะโกวิทยา ณัฏฐา  เทพกูล ครูผู้ช่วย
60 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240359 เวียงสุวรรณวิทยาคม ยุลคอยรี  เมาะบากอ ครูโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม
61 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080337 สิงห์สมุทร อัจฉราพร  สารสมัคร ครู
62 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540639 เทพสวัสดิ์วิทยา นันทศักดิ์  มูลวงค์ ครู
63 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051163 หนองสองห้องวิทยา นางทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรม  นางทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรม ครู
64 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201383 จักราชวิทยา นางสาวอัจฉรา  เผ่าจินดา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
65 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650841 โนนเทพ สุพาภรณ์  ศาลา ครู
66 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040443 สักงามวิทยา ภัทรพล  เมฆพินธุ์ ครู