รายชื่อเจ้าหน้าที่สถานศึกษาที่ยังไม่ได้อนุมัติให้ใช้งาน
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080155 วัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา) คมสันติ  ทับรอด ครู
2 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430379 บ้านพืชคาม นางระเบียบ  แพงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพืชคาม
3 4203 สพป.เลย เขต 3 520140 บ้านปากโป่ง นางสาววรรณิภา  วงศ์คำจันทร์ ครู
4 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030220 บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) นงรัตน์  โชติจำรัส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
5 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420040 สังวาลย์วิทย์ 3 รัฐพงษ์  นนทะคุณ ครูผู้ช่วย
6 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500519 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก กมลภพ  วสิษฐวุฒิ ครู