รายชื่อเจ้าหน้าที่สถานศึกษาที่ยังไม่ได้อนุมัติให้ใช้งาน
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720033 ดาราคาม พิมธวัช  มะธุระ สุราษฎร์ธานี
2 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230017 วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สายทิพย์  สุขโข ครู
3 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270076 บ้านคลองเจ้าเมือง นายวิบูลย์  เพื่อนชอบ ครู ชำนาญการ
4 1801 สพป.ชัยนาท 090079 วัดท่า พรปวีย์  บุญมา ครู
5 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470045 วัดพลงช้างเผือก อนงค์  ศึกษา ครูชำนาญการ
6 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060177 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 พิไลวรรณ  มาแป ครู
7 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070270 วัดแปลงยาว ภัทรประภา  กังวานวิทยาวงศ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
8 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070237 บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง นางสาววรรณิศา  แฉล้มไธสง ครูผู้ช่วย
9 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290160 บ้านราษฎร์เจริญ รวงทอง  มาตผล ครูผู้ช่วย
10 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740165 บ้านใหม่ไทยพัฒนา ศิริพร  คมวัน ครู
11 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201293 บ้านหนองจานใต้ do   you can
12 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650062 เมืองที วิศวพงษ์  นายวิศวพงษ์ โสรถาวร ครู
13 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530391 บ้านอ้อมแก้ว ปฎิภาณ  พุทธวงค์ ครู
14 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530391 บ้านอ้อมแก้ว ปฎิภาร  พุทธวงค์ ครู
15 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100244 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว นางสมสมัย  แขขุนทด ครู
16 3801 สพป.บึงกาฬ 660137 บ้านถ้ำเจริญ นุ  นายชานุวัฒ พรมจันทร์ ครู
17 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760163 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยา ทีฆายุ  แสวงเพชร พนักงานราชการ
18 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760308 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา วิชากร  ศรจันทร์ ครู
19 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050095 บ้านโนนม่วง นางสาวจุติมา  มอลดี ครู
20 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050421 บ้านละว้า พรปรานี  ขอนจันทร์ ครู
21 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050509 สหราษฎร์อนุกูล นายสันติพงษ์   ฐานะวัน ธุรการ
22 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051075 เบญจคามสามัคคี นายวณิชชา  ใสโม้ ธุรการ
23 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050520 บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู รัตนา  คำตันบุญ ครูชำนาญการพิเศษ
24 4202 สพป.เลย เขต 2 520102 บ้านเหมืองแบ่ง นราภรณ์  คำแหงพล ครู
25 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450579 บ้านหนองฮาง พลพรรธน์  พลสระคู ครู
26 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540485 บ้านดงเสียว นายจีรวัฒน์  แก้วฝ่าย ครู
27 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540300 บ้านหนองแวง นางละมัย  มณีปกรณ์ ครู
28 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130473 โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม นายสมพร   กำลังศรี ครู
29 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130039 บ้านเมืองกลาง นางสาววราภรณ์  วิจิตรรังสรรค์ ธุรการ
30 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130332 บ้านปางเกี๊ยะ ศิริลักษณ์  ผ่องพันธ์ ครู
31 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510074 วัดกู่เส้า นายพัฒนันท์  ศิริ พนักงานราชการ
32 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690289 บ้านปางคอม อรทัย  นุปิง ครูผู้ช่วย
33 5501 สพป.น่าน เขต 1 250065 บ้านสาลีก มงคล  ภัยญาราช ครู
34 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320225 บ้านเหล่า มนชิต  เครือฝั้น ธุรการ
35 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120536 บ้านร่องห้า วิทวัส  ธนารักษ์ ครู
36 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120062 บ้านป่าอ้อดอนชัย นางสาวศิรินภา  ไลวรรณ ธุรการ
37 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700022 วัดหนองตางู อนุสรณ์  กางกรณ์ ครู
38 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700022 วัดหนองตางู อนุสรณ์  กางกรณ์ ครู
39 6302 สพป.ตาก เขต 2 160160 บ้านน้ำหอม สมศรี  ทับสาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่
40 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180083 วัดสองห้อง ทิพย์วรรณ  นะวากาศ ครู
41 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210597 ชุมชนบ้านปากเสียว นภอร   แสงศรี ครูผู้ช่วย
42 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210652 วัดลำนาว ศศิธร  สมชู เจ้าหน้าที่
43 8201 สพป.พังงา 330073 วัดตรัยรัตนากร ขวัญฤทัย  คำคุ้ม ธุรการ
44 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640530 บ้านเชี่ยวมะปราง ศราวดี   อง่งจุ้ย เจ้าหน้าที่ธุรการ
45 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640289 บ้านหนองเหรียง นางสาวจิราภรณ์  สงฆจิน ครู
46 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640530 บ้านเชี่ยวมะปราง ศราวดี   แง่งจุ้ย เจ้าหน้าที่ธุรการ
47 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640521 บ้านปลายคลอง นางสาววรรณภา   จันทรมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง
48 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550104 วัดสีหยัง พรรณรังษี  อินทมะโน ครู
49 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550095 ไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) นายจารุเดช   คงมีสุข ครู
50 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140268 บ้านทุ่งยาง อนิตตา  วุ่นสั่งทำ ครูผู้ช่วย
51 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340176 บ้านหัวช้าง นางสาวรัตติกาล  หนิเจริญ ธุรการโรงเรียน
52 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340213 บ้านทุ่งนารี นางรัศมี  แพทย์อำพร ครู
53 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270180 หอวัง ปทุมธานี กมลลักษณ์  สุวรรณวงศ์ ครู
54 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490401 โคกสลุงวิทยา นางสาวชญานิษฐ์  นวลนุช ครู
55 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290286 สุวรรณวิทยา อรรถพร  วงษ์ลา พนักงานราชการ
56 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020470 ร่มเกล้า กาญจนบุรี อภิวัฒน์  สิทธิวงค์ ครู
57 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110288 ศรียาภัย๒ นงนุช  สิบทิศ เจ้าหน้าที่ธุรการ
58 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210833 หัวไทรบำรุงราษฎร์ จิรารัตน์  ทิพย์บำรุง ครู
59 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210831 ขนอมพิทยา ภัคจิรา  กลิ้งตา ครูผู้ช่วย
60 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340281 ควนพระสาครินทร์ นายวิชาญ  ฤทธิเดช ครูชำนาญการพิเศษ
61 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010248 ปลายพระยาวิทยาคม วันสุนทร  ไชยโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
62 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330185 ท้ายเหมืองวิทยา นายอโนชา  ปาลคะเชนทร์ ครูผู้ช่วย
63 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240349 นราสิกขาลัย พงษ์เทพ  พลันสังเกตุ ครู
64 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060237 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ สามารถ  อินเถื่อนพระเนา ครูผู้ช่วย
65 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680869 ดงเย็นพิทยาคาร วสันต์  เมิกข่วง ครู
66 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680871 โนนสะอาดชุมแสงวิทยา ปาริฉัตร  พวงทวี ครู
67 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680845 กุมภวาปี สุภาพ  สุริอาจ ครู
68 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680845 กุมภวาปี ยุรีมาศ  เครื่องพาที ครู
69 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680861 โพนสูงพัฒนศึกษา นางมยุรฉัตร  วงศ์นครธรรม ครู
70 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540649 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา นางสาวสมพร  เชื้อสุภา ครู
71 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051147 บ้านลานวิทยาคม ยงยุทธ์  ทิทา ครู
72 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430400 ดงมะไฟพิทยาคม นางณัฏตยา   บุตรดี ครู
73 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100793 หนองบัวระเหววิทยาคาร วานิส  เพียนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน
74 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650814 ห้วยจริงวิทยา นายณัฐวุฒิ  เสาว์ยงค์ ครู
75 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380600 พุขามครุฑมณีอุทิศ นางสาวโสภา  ดอนตุ้มไพร ครู