ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านไหนหนัง
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2542
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2508
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2538
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2533
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2538
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2529
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2538
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2530
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553