ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านท่ามะกา
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2553
อาคารเรียน
อคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46
ปีที่สร้าง 2556
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2517
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2535
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโดมอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2551
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2561
บ้านพักภารโรง
สปช.304/28
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2551
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2546