ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนาสวน
อาคารเรียน
ป.1จ.
ปีที่สร้าง 2511
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2533
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2533
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2544
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2553
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2557
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2553
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2558
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2514
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2540
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 0
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2558
สนามกีฬา
สนามฟุตซอล
ปีที่สร้าง 2558
ถังเก็บน้ำ
ถังน้ำใต้ดิน
ปีที่สร้าง 2521
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2551
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2550
บ้านพักนักเรียน
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2531
บ้านพักนักเรียน
กรมอาชีวะ
ปีที่สร้าง 2553