ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
อาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ก.
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ข.
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2542
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2547
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2544
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2538
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2539
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2553
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2557
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2560
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2538
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42
ปีที่สร้าง 2539
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2558
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2539
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2539
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2539
ถนน
ถนนลูกรัง
ปีที่สร้าง 2539
ถนน
ถนนลาดยาง
ปีที่สร้าง 2558
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2560