ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนนามลวิทยาคาร
อาคารเรียน
ป.พิเศษ
ปีที่สร้าง 2516
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2533
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2561
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2557
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2532