ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนกุฉินารายณ์
อาคารเรียน
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2528
อาคารเรียน
CS220,CS317
ปีที่สร้าง 2528
อาคารเรียน
CS213A
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
CS208B
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2558
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
CS220,CS317
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2555
อาคารอเนกประสงค์
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2523
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2542
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2557
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2561
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2514
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2561
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2525
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2536
สนามกีฬา
ศูนย์กีฬา
ปีที่สร้าง 2556
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2551
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2550
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2552
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555
บ้านพักนักเรียน
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2561
บ้านพักนักเรียน
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2561