ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม
อาคารเรียน
CS213A
ปีที่สร้าง 2530
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2536
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ,
ปีที่สร้าง 2530
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2536
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2547
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2549
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2549
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2560