ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม
อาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ก.
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ข.
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2545
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2553
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2538
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2545
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2538
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2539
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2539
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2538
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2538
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2543