ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา
อาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ก.
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ข.
ปีที่สร้าง 2537
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2536
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2551
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2535
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2536
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2536
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2536
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2535
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 0
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2539
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2539
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2539
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2536