ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
อาคารเรียน
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2517
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
216 ล/57-ก
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2546
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2540
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2520
บ้่านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2555
เรือนเพาะชำ
พ.1
ปีที่สร้าง 2555
บ่อเลี้ยงปลา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2545
บ่อน้ำตื้น
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2535
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2552
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2556
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2530
ถนน
ถนนลาดยาง
ปีที่สร้าง 2548
ถนน
ถนนลาดยาง
ปีที่สร้าง 2552
บ้านพักนักเรียน
บ้านพักนักเรียน 8 คน
ปีที่สร้าง 2545