ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2550
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
ส้วม
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2560
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2546
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2556
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3
ปีที่สร้าง 2500
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2540
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2530
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2552
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2547