ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองหัววัว
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2497
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2532
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2550
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2538
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2543
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2556
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2558