ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโคกล่าม
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2525
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงาน 306/26
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2560
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2560
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2562
รั้ว
รั้วตาข่าย
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556