ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2532
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2541
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สามัญ/336
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2561
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2524
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2544
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 0
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 0
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2542
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2550