ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านบะยาว
อาคารเรียน
สปช.101/26
ปีที่สร้าง 2542
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2556
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2559
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2557
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42
ปีที่สร้าง 2558
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2559
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2553
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2557