ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองคลอง
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2563
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2563
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สามัญ/336
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2546
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2557
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2546
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2558
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2530
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42
ปีที่สร้าง 2534
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2559
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2550
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2543