ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านป่าหวาย
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2530
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2549
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2533
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2555
รั้ว
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2548
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556