ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2524
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2555
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2555
ส้วม
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2560
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2557
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556