ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2516
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2544
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2537
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2557
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2544
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2560
ถนน
ถนนลาดยาง
ปีที่สร้าง 2553