ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2553
อาคารเรียน
212 ล/57-ก
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2500
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
สปช.303/28
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2546
ส้วม
สปช. 605/45
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2560
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2560
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2528
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2541
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2555
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42
ปีที่สร้าง 2558
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2560
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2532
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2530
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2530
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2530
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2538